• BROKER INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Broker innowacji w przemyśle spożywczym
   Kształcenie na kierunku broker innowacji w przemyśle spożywczym pozwala na zdobycie interdyscyplinarnej, specjalistycznej wiedzy z zakresu: technologii i technik produkcji artykułów rolno – spożywczych, prawa, ekonomii oraz zarządzania (m.in. dotyczącą projektowania i wdrażania nowych oraz funkcjonowania istniejących procesów i systemów produkcyjnych oraz eksploatacyjnych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności; innowacji produktowych w sektorze rolno-spożywczym; zarządzania bezpieczeństwem produkcji żywności; produkcji i projektowaniu maszyn, urządzeń dla rolnictwa i zakładów przetwórstwa spożywczego; przetwarzania i unieszkodliwiania powstających w przetwórstwie spożywczym odpadów; zarządzania przedsiębiorstwem, kosztami, finansami oraz jego kapitałem, personelem, a także koordynowania prac zespołów pracowniczych, marketingu oraz w zakresie aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem firmy i ochroną własności intelektualnej). 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku jest przygotowany do kierowania własną firmą infobrokerską, służącą transferowi innowacyjnych rozwiązań (technologicznych, technicznych, organizacyjnych, produktowo-usługowych) w przetwórstwie żywności oraz sieci sprzedaży, podejmie współpracę z taką firmą lub rozpocznie pracę w dowolnej instytucji, w której istnieją komórki zajmujące się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji nt. innowacyjnych rozwiązań. Absolwent, dzięki wiedzy i umiejętnościom (know-how), samodzielne lub pracując w zespole potrafi realizować zadania związane z usługą infobrokerską w zakresie transferu innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności, produkcji żywności nieprzetworzonej, produkcji żywności wysokiej jakości. Posiada umiejętność sprawnego i skutecznego pozyskiwania i przetwarzania informacji pozwalającą na kompetentne dokonywanie przeglądów obecnego stanu określonej technologii/procesu/organizacji/usługi/oferty produktowej, wyszukiwanie odbiorców opracowanych innowacyjnych rozwiązań w wyżej wymienionym zakresie bądź też wyszukiwanie innowacyjnych rozwiązań dla odbiorców. 
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Broker innowacji w przemyśle spożywczym
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Język polski
   7. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • GASTRONOMIA I SZTUKA KULINARNA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Gastronomia i sztuka kulinarna
   Kształcenie na kierunku pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji personalnych i społecznych z zakresu pozyskiwania surowców roślinnych i zwierzęcych o odpowiedniej jakości i przydatności technologicznej. W trakcie studiów kształtowana jest wiedza z zakresu oceny towaroznawczej surowców, umiejętnego sporządzania potraw ze szczególnym uwzględnieniem dań regionalnych, wyboru odpowiednich operacji jednostkowych w procesie sporządzania potraw, prowadzenia zakładu gastronomicznego zarówno od strony technologicznej, ekonomicznej i organizacyjno-prawnej, kształcenia i doskonalenia personelu, planowania racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności, rozpoznania czynników ryzyka chorób dieto-zależnych i zapobiegania tym chorobom, oceny stanu odżywienia, prowadzenia edukacji żywieniowej. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Gastronomia i sztuka kulinarna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Gastronomia – sztuka kulinarna
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Historia
   6. Język obcy nowożytny*
   7. Matematyka
    

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Inżynieria chemiczna i procesowa
   Specjalność inżynieria przetwórstwa żywności przygotowuje zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi oraz aparaturą procesową w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych. Student zdobywa wiedzę w zakresie zasad przetwarzania i produkcji żywności we wszystkich branżach przemysłu spożywczego, umożliwiając elastyczne podejście przy opracowywaniu nowych (komponowanych) produktów i technologii ich wytwarzania, jak również projektowaniu linii przetwórczych oraz świadomej eksploatacji aparatury. Student poznaje nową technologię komputerową w sterowaniu procesami technologicznymi oraz zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kształcenie na specjalności inżynieria przetwórstwa żywności pozwala zdobyć wiedzę z zakresu specyfiki budowy oraz zasad eksploatacji aparatów i urządzeń stosowanych w różnych branżach przetwórstwa rolno-spożywczego i pokrewnych.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku inżynieria chemiczna i procesowa jest przygotowany do pracy w biurach inżynierskich i pracowniach projektowych, różnych gałęziach przemysłu przetwórczego, przemyśle: chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym, kosmetycznym, metalurgicznym, energetycznym, maszynowym, elektronicznym – oraz drobnej wytwórczości. Jest przygotowany do pracy w administracji oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.  Zakres wiedzy ogólnotechnicznej, podstawowych zagadnień ekonomicznych i uregulowań prawnych upoważnia go też do pełnienia funkcji kierowniczych w przedsiębiorstwach przetwórstwa żywności, produkcji pasz itp., a także w biurach projektowych, firmach produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu przetwórczego oraz firmach montażowych. Po studiach na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa absolwent jest zorientowany na kreowanie nowej jakości zakładów przetwórczych i dostosowywanie ich do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Absolwent posiada wiedzę w zakresie podstawowych operacji jednostkowych i aparatury procesowej, w tym także coraz częściej stosowanych procesów membranowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Inżynieria chemiczna i procesowa
   1. Chemia
   2. Fizyka i astronomia
   3. Geografia
   4. Informatyka
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

  • TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Technologia żywności i żywienie czlowieka
   Kształcenie na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka pozwala zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje personalne oraz społeczne rozumienia przemian zachodzących w składnikach żywności podczas przechowywania, w trakcie procesów produkcyjnych, przeprowadzania sensorycznej, fizykochemicznej i mikrobiologicznej analizy żywności; rozumienia uwarunkowań bezpiecznej produkcji żywności, przeprowadzania toksykologicznej analizy żywności; projektowania technologicznego zakładów przemysłu spożywczego; rozumienia podstaw funkcjonowania układu pokarmowego; rozumienia zasad prawidłowego żywienia człowieka; wykorzystania surowców do produkcji żywności, wykorzystania metod utrwalenia żywności, doboru operacji oraz procesów  jednostkowych w technologii żywności; a także rozumienia i stosowania podstawowych zasad ekonomii, organizacji i zarządzania w przemyśle żywnościowym oraz kreowania przedsiębiorczości osobistej. 
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku technologia żywności i żywienie człowieka jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach inżynierskich w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Technologia żywności i żywienie człowieka
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Język polski
   7. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

  • TOWAROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Olsztyn - kierunek Towaroznawstwo
   Studenci na kierunku towaroznawstwo zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności: do zrozumienia zjawisk i procesów społecznych, przyrodniczych oraz ekonomicznych zachodzących w poszczególnych fazach cyklu życia towarów; oddziaływania produktu i procesu technologicznego na środowisko; zarządzania jakością; zasadach funkcjonowania europejskiego i krajowego prawa żywnościowego oraz systemach zapewniania bezpieczeństwa żywności; o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne oraz formy indywidualnej przedsiębiorczości; zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego, a także uczą się prawidłowo wykorzystać i ocenić przydatność rutynowych metod, technik, narzędzi i materiałów do rozwiązywania zadań inżynierskich; ocenić autentyczność produktu lub wykryć jego zafałszowanie (na podstawie) za pomocą właściwości fizykochemicznych; zaprojektować wyrób, system lub proces produkcji żywności i artykułów przemysłowych; właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów społecznych i zjawisk przyrodniczych oraz wykorzystać zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów w pracy zawodowej.
   Sylwetka absolwenta:
   Absolwent kierunku towaroznawstwo jest przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz jednostkach gospodarczych na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością towarów żywnościowych i przemysłowych; laboratoriach analitycznych i kontroli jakości oraz certyfikacji produktów; jednostkach kontrolno-pomiarowych; organach nadzoru urzędowego, ośrodkach badawczo- rozwojowych oraz jednostkach doradczych i projektowych.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Towaroznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
    
   Kierunek studiów
   Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
   z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.
   Uwzględnione przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)
   Towaroznawstwo
   1. Biologia
   2. Chemia
   3. Fizyka i astronomia
   4. Geografia
   5. Język obcy nowożytny*
   6. Język polski
   7. Matematyka

   *język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Towaroznawstwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

    

    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BROKER INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM
GASTRONOMIA - SZTUKA KULINARNA
INZYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA
Specjalność:
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menedżer produktu
 • Menedżer laboratorium badań żywności
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Biotechnologia żywności
 • Technologia mięsa
 • Technologia mleczarska
 • Technologia produktów roślinnych
 • Żywienie człowieka
 
Studia II stopnia:
TOWAROZNAWSTWO
Specjalności:
 • Menedżer usług gastronomiczno-hotelarskich
 • Zarządzanie procesami w produkcji i usługach
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Inżynieria przetwórstwa żywności
 • Technologia żywności
 • Żywienie człowieka 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA w języku angielskim
Specjalności:
 • Inżynieria żywności

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
 
Studia II stopnia:
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
Specjalności:
 • Technologia żywności
 • Żywienie człowieka