• KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
   Współczesna konserwacja i restauracja dzieł sztuki jest dziedziną nauki i sztuki jednocześnie. Jako nauka ma charakter interdyscyplinarny, buduje własną wiedzę podstawową, wykorzystując i łącząc doświadczenia wielu innych dziedzin. Jako sztuka uprawiana jest w sposób odmienny od wszystkich innych dyscyplin. Wynika to z konieczności odpowiedzialnego i całkowitego podporządkowania aktu kreacji uszkodzonemu oryginalnemu dziełu i zawartej w nim intencji jego twórcy. Uprawianie tej dziedziny wymaga szczególnego przygotowania i szczególnej odpowiedzialności, a umiejętność łączenia nauki i sztuki cechuje naszych studentów i absolwentów. Podczas jednolitych studiów magisterskich studenci Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki zdobywają wiedzę z zakresu sztuki i nauki. Umiejętności artystyczne są kształcone w Pracowniach Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, pokazów, seminariów i ćwiczeń w pracowniach, a także w terenie w obiektach zabytkowych. Studenci podejmują samodzielne działania przy cennych obiektach zabytkowych, odbywają zajęcia terenowe i praktyki zawodowe. Program obejmuje również zagadnienia z zakresu historii sztuki, fizyki, chemii, mikrobiologii, petrografii oraz projektowania. Szeroki zakres możliwości działań podczas studiów pozwala na wzbogacenie własnej osobowości studenta. Absolwent WKiRDS z tytułem magistra sztuki staje się samodzielnym twórcą, artystą wyspecjalizowanym w dziedzinie konserwacji i restauracji dzieł sztuki przygotowanym do prowadzenia pracy artystycznej i naukowej. Swą działalność zawodową realizuje samodzielnie lub zespołowo, przy współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin artystycznych, naukowych i technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony dóbr kultury i z prawem autorskim.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
    

   Dowiedz się więcej

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI

Doktoranckie

KONSERWACJA I RESTAURACJA DZIEŁ SZTUKI