• EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE DZIEŁ SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Edukacja artystyczna w zakresie dzieł sztuki
   Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności aktywnego twórcy, uczestnika kultury współczesnej, animatora, nauczyciela w zakresie edukacji plastycznej i medialnej. W ramach programu studenci zdobywają wiedzę między innymi z historii sztuki, prawa autorskiego i oświatowego, filozofii, metodyki nauczania, promocji kultury plastycznej i krytyki artystycznej z elementami dziennikarstwa oraz fotografii, kultury muzycznej i struktur wizualnych. Ponadto prowadzone są zajęcia z malarstwa, rzeźby, rysunku, grafiki i działań multimedialnych. Absolwenci są przygotowani do nauczania we wszystkich typach szkół i w placówkach edukacji pozaszkolnej, a także do prowadzenia warsztatów twórczych oraz arteterapeutycznych. Mogą podejmować pracę w strukturach promocyjno–marketingowych instytucji i firm, w redakcjach wydawnictw, ośrodkach radiowych i telewizyjnych, muzealnych, centrach sztuki i galeriach, instytucjach upowszechniania sztuki, kultury plastycznej i medialnej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie dzieł sztuki podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
    
    

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia II stopnia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie dzieł sztuki, podstawę przyjęcia stanowi dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z zakresu sztuk pięknych z kierunku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych oraz spełnianie warunków rekrutacji ustalonych przez ASP w Krakowie. Prowadzony jest także egzamin wstępny składający się z dwóch części: przegląd i ocena prac oraz rozmowa kwalifikacyjna.

    

   Dowiedz się więcej

  • MALARSTWO Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Malarstwo
   Na kierunku malarstwo student zdobywa wiedzę z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki dyscypliny i historii sztuki. Absolwent jest przygotowany do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego oraz zyskuje wszechstronne wykształcenie – niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie swej dyscypliny artystycznej, zapewniającą przygotowanie do samodzielnej pracy twórczej i efektywnego uprawiania zawodu. Studia przygotowują do wykonywania prac z zakresu malarstwa sztalugowego oraz technik pokrewnych. Absolwent, jako świadomy uczestnik współczesnej kultury będzie łączył wiedzę humanistyczną z doświadczeniem artystycznym poprzez własną, aktywną działalność, refleksyjny stosunek do różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz analizę zjawiska w obszarze sztuki w ujęciu historycznym i współczesnym. Umiejętność kreatywnego wypowiadania się o malarstwie i o sztukach wizualnych, znajomość i rozumienie współczesnych mediów oraz ich funkcji i znaczenia w sztuce, kulturze i społeczeństwie składają się na kwalifikacje artysty malarza. Wykształcenie i przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi podjęcie pracy w obszarze kultury, sztuki i oświaty.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Malarstwo, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
    

   Dowiedz się więcej

    

  • SCENOGRAFIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

   Uczelnie Kraków - kierunek Scenografia
   Studia na kierunku scenografia przygotowują studentów do pracy w teatrze, filmie i telewizji.
   Konsekwencją praktyczną tego, że scenografia w krakowskiej ASP jest umiejscowiona na Wydziale Malarstwa, jest proces kształcenia przyszłych scenografów w oparciu o podstawy z zakresu malarstwa i rysunku. Wrażliwość na kolor, umiejętność kompozycji, precyzja rysunku wydaje nam się istotnym elementem pełnego przygotowania do twórczej pracy w charakterze scenografa. Studenci poznają proces pracy w teatrze i filmie. Zdobywają niezbędną wiedzę z historii sztuki, teatru, filmu oraz szeroko pojętej problematyki kultury materialnej; zaznajamiają się z procesem powstawania projektu scenograficznego, poznając zasady perspektywy i budowania makiet. Dzięki praktykom w teatrze i filmie poznają realia wybranego zawodu.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia jednolite magisterskie

    

   W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Scenografia, podstawę przyjęcia stanowią wyniki egzaminu wstępnego kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych. Egzamin wstępny składa się z trzech części: przegląd i ocena prac kandydata, egzamin praktyczny, egzamin teoretyczny.
    

   Dowiedz się więcej

opinie (1)

 • Stanisław Wyspiański
  ocena

  EHH CO SIE NAWYRABIAŁO NA TEJ AKADEMII...... BIDA NĘDZA ŚWIAT OKRUTNY

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia jednolite magisterskie:
MALARSTWO
SCENOGRAFIA
 
Studia I stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 
Studia II stopnia:
EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
MALARSTWO
 
Studia II stopnia:
MALARSTWO

Podyplomowe

MALARSTWO