• FILOLOGIA ANGIELSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia angielska
   Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowią gramatyka, językoznawstwo, język mówiony i pisany oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalności przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalności nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński, japoński, hiszpański lub języki Indii) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego oraz przekładu w środowisku internetowym. Specjalności kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz kultura-media-translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów użytkowych i literackich oraz komunikacji językowej. Specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) zawiera komponent humanistyczny (obejmujący np. wiedzę z teorii narracji oraz historii sztuki) oraz komponent kompetencji twórczych i technicznych (rysunek, tworzenie fabuły i „świata” gry, projektowanie poziomów gry, współpraca w grupie twórczej). Specjalność amerykanistyka dla stosunków międzykulturowych i dyplomacji oferuje zajęcia poświęcone współczesnej historii, kulturze i polityce Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz dyplomacji. Natomiast dla osób chcących szkolić język angielski biznesowy przygotowana zastała specjalność z intensywną nauką języka ukierunkowana na sferę biznesu: leksykę oraz gramatykę praktyczną, korespondencję handlową i służbową, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski 

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia germańska
   Specjalność język niemiecki od podstaw skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do posługiwania się językiem niemieckim (na poziomie B2), pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych, a także do obsługi niemieckojęzycznych klientów w przedsiębiorstwach wykorzy stujących strategie outsourcingowe. Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki języka oraz poszerzenie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego, filozofii/socjologii. Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie pracy z tekstem prasowym i korespondencji handlowej. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie wiedzy z zakresu języka niemieckiego w biznesie, stosunków polsko-niemieckich, standardów kulturowych w krajach niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć praktycznych student nabywa umiejętność w zakresie teorii i praktyki translacji. Ponad to program studiów obejmuje zajęcia z zakresu literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.
   Specjalność język szwedzki skierowana jest do absolwentów liceum ogólnokształcących oraz zawodowych. Nowa specjalność przygotowuje studentów do pracy w instytucjach kulturalno-oświatowych i centrach biznesowych oraz do obsługi szwedzkich klientów w przedsiębiorstwach wykorzystujących strategie outsourcingowe. Absolwent kierunku filologia germańska specjalność język szwedzki posiądzie umiejętności w zakresie znajomości języka i kultury szwedzkiej na poziomie pozwalającym mu na swobodne posługiwanie się językiem w miejscu pracy, nawiązywanie kontaktów międzynarodowych w tym języku i komunikowanie się w biznesie.
   Specjalność nauczycielska z językiem szwedzkim, której program studiów zakłada bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego, zdobycie gruntownej wiedzy o języku niemieckim, osiągnięcie pogłębionej znajomości kultury, realiów życia i literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Podczas zajęć z metodyki nauczania języka niemieckiego studenci przygotowują się do prowadzenia zajęć na potrzeby nauczania wczesnoszkolnego i szkoły podstawowej. W trakcie studiów studenci poznają drugi język–szwedzki, poszerzają swoje wiadomości z zakresu wiedzy o Szwecji, literaturze i kulturze tego kraju skandynawskiego. Przygotowują się do nauczania języka szwedzkiego na poziomie podstawowym;
   Specjalność kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego, której program studiów zakłada bardzo dobre opanowanie języka niemieckiego i pozyskanie gruntownej wiedzy z zakresu literatury, historii, kultury i realiów życia krajów niemieckiego obszaru językowego. Student poznaje teorie kultury, funkcjonowanie mediów w krajach niemieckojęzycznych oraz wyrabia umiejętność oceny zjawisk kulturowych, przygotowując się do pracy w instytucjach kultury i mediach. Program studiów obejmuje także zajęcia z literatury i kultury niemieckiej na Śląsku. Skierowany jest ponadto na przygotowanie absolwentów do pracy w charakterze tłumacza języka niemieckiego;
   Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych to specjalność zakładająca pozyskanie bardzo dobrej i wybitnej znajomości języka niemieckiego, gruntowne poznanie odmian niemieckiego języka specjalistycznego, w szczególności języka prawniczego i ekonomicznego. Podczas zajęć praktycznych student przygotowuje się do wykonywania tłumaczeń dokumentów i różnych odmian tłumaczenia ustnego. Poznaje dogłębnie terminologię językoznawczą, teorię i praktykę przekładu, kulturowe uwarunkowania językowe, etykietę pracy tłumacza oraz elementy mikroekonomii i prawodawstwa niemieckiego/polskiego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język niemiecki

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia słowiańska
   Filologia słowiańska to studia dwujęzyczne. Podstawą procesu kształcenia jest nauka jednego lub (w zależności od wybranej ścieżki) dwóch języków słowiańskich, do wyboru:
   • język bułgarski
   • język chorwacki
   • język czeski
   • język macedoński
   • język serbski
   • język słowacki
   • język słoweński
   Tylko śląska slawistyka ma w ofercie aż siedmiu języków słowiańskich. Ponadto jesteśmy jedyną slawistyką, która umożliwia połączenie nauki jednego z języków południowo- lub zachodniosłowiańskich z językiem niesłowiańskim jako drugim językiem kierunkowym. W roku akademickim 2016/2017 jako drugi język kierunkowy, oprócz języków słowiańskich, proponujemy język angielski, niemiecki lub nowogrecki. Na studiach II stopnia oferujemy możliwość kontynuowania nauki języków słowiańskich dla kandydatów posiadających tytuł zawodowy licencjata filologii słowiańskiej lub rozpoczęcia nauki od podstaw dla kandydatów z dowolnym dyplomem studiów licencjackich. Dla przyszłych tłumaczy proponujemy specjalność–przekład w komunikacji międzykulturowej. Śląska slawistyka ma największe spośród slawistyk, bo 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu studiów przekładoznawczych. Ponadto zatrudnia czynnych zawodowo tłumaczy przysięgłych. Osoby zainteresowane tradycyjną filologią mogą wybrać specjalność ogólnofilologiczną. Specjalność komunikacja międzykulturowa Słowian południowych i zachodnich jest odpowiedzią na popularność, jaką cieszą się zorientowane kulturowo studia slawistyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Nowożytny język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych. 

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK ANGIELSKI I JĘZYK FRANCUSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język francuski i język angielski
   Nikomu nie trzeba uświadamiać konieczności posługiwania się językami obcymi we współczesnych kręgach świata nauki i kultury. W języku angielskim jako urzędowym porozumiewają się nie tylko mieszkańcy Wielkiej Brytanii, ale także jej byłych kolonii (m.in. w Irlandii, Kanadzie, RPA i Nowej Zelandii). Ponadto obowiązuje w Australii i Stanach Zjednoczonych, należy do oficjalnych języków ONZ, a od XX wieku jest najczęściej używanym językiem w kontaktach międzynarodowych: jako obcym posługuje się nim dziś 1,2–1,6 miliarda osób. Po francusku mówią natomiast, prócz mieszkańców Francji, Belgowie, mieszkańcy Szwajcarii, największej prowincji Kanady–Quebeku, a także krajów Czarnej Afryki, Algierii, Maroka i Tunezji. Francuski jest także oficjalnym językiem wielu organizacji o zasięgu międzynarodowym: Europejskiej Agencji Kosmicznej, FIFA, Interpolu, Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, NATO, ONZ. Liczbę frankofonów szacuje się na około 200 mln. Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę tych dwóch języków: angielskiego i francuskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, kultura i cywilizacja angielskiego oraz francuskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz przekład tekstów.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością język angielski i język niemiecki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK WŁOSKI I JĘZYK ANGIELSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język włoski i język angielski
   Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: angielskiego i włoskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury, cywilizacja Włoch oraz cywilizacja angielskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie o raz dobra znajomość języka włoskiego, orientacja we współczesnej literaturze angielskiej, amerykańskiej i włoskiej, głęboka wiedza o strukturze języka angielskiego i włoskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK HISZPAŃSKI I JĘZYK PORTUGALSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język hiszpański i język portugalski
   Studia ukierunkowane są ściśle na praktyczną naukę dwóch języków: hiszpańskiego i portugalskiego. Dopełnieniem programu kształcenia są: historia literatury hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, nowe technologie w środowisku zawodowym oraz blok modułów tłumaczeniowych. Absolwenta tej specjalności cechuje doskonała znajomość języka hiszpańskiego w mowie i w piśmie oraz dobra znajomość języka portugalskiego, orientacja we współczesnej literaturze hiszpańskiego i luzofońskiego obszaru językowego, głęboka wiedza o strukturze języka hiszpańskiego i portugalskiego, znajomość i umiejętność posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem i w nauczaniu.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością język hiszpański i język portugalski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język hiszpański

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK FRANCUSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język francuski
   Studia przewidują przede wszystkim praktyczną naukę języka francuskiego oraz – do wyboru – hiszpańskiego lub włoskiego. Uzupełnienie stanowi tutaj historia literatury francuskojęzycznej oraz kultura francuskiego obszaru językowego. Drugi blok to przedmioty związane z tłumaczeniem tekstu ustnego i pisemnego, także z dziedzin specjalistycznych (prawa, administracji, ekonomii) w zakresie dwóch języków obcych. Dodatkowo zajęcia z nowych technologii dają możliwość zapoznania się z programami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością język francuski brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

   • Język francuski

   Dowiedz się więcej

    

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ FILOLOGIA ROMAŃSKA REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Filologia romańska
   Studia w zakresie filologii romańskiej to uzupełniające studia magisterskie. Program obejmuje praktyczną naukę języka francuskiego i drugiego języka obcego (na studiach stacjonarnych) oraz językoznawstwo i literaturę francuskiego obszaru językowego. Absolwent może zostać nauczycielem języka francuskiego lub zająć się tłumaczeniem tekstów z tego języka. Obie ścieżki mają swoje odzwierciedlenie w programie kształcenia: są przewidziane zajęcia z zakresu organizacji pracy tłumacza, a w bloku obowiązkowych zajęć nauczycielskich: psychologia, pedagogika, metodyka języka obcego oraz praktyki pedagogiczne w szkołach.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością filologia romańska jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego. 

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK WŁOSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język włoski
   Specjalności te powinny zostać wybrane przez wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem znajomości języka włoskiego. Program specjalności: język włoski obejmuje nie tylko praktyczną jego naukę, zapewniającą doskonałą znajomość w mowie i piśmie, lecz dodatkowo studenci opanowują drugi język. Równolegle prowadzony jest blok przedmiotów przekładoznawczych, przygotowujących studenta do wykonywania tłumaczeń tekstów z języka włoskiego na polski. To jednak nie wszystko – uzupełnienie programu stanowią zajęcia z historii literatury włoskiej i kultury Włoch, elementy prawa oraz nowe technologie w środowisku zawodowym. Poznanie tych rozwiązań i posiadanie umiejętności stosowania technologii niezbędne jest do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy italianisty. Studia w zakresie filologia włoska, studia niestacjonarne II stopnia obejmują: praktyczną naukę języka włoskiego, zajęcia z zakresu teorii literatury, językoznawstwa, przekładoznawstwa i kulturoznawstwa. Plan studiów przewiduje również dwa opcjonalne moduły przedmiotów z zakresu specjalizacji tłumaczeniowej lub nauczycielskiej. Absolwenta tych specjalności cechuje bardzo dobra znajomość języka włoskiego w mowie i piśmie. Posiada również gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i przekładoznawstwa. Moduły w ramach specjalizacji nauczycielskiej dają możliwość starannego przygotowania do wymagań stawianych współczesnemu nauczycielowi języka obcego z uwzględnieniem nowatorskich metod i tendencji w metodyce nauczania. Specjalizacja tłumaczeniowa zapewnia absolwentowi nabycie kompetencji w zakresie posługiwania się w praktyce najważniejszymi technikami przekładu pisemnego oraz nowymi technologiami w pracy nad tekstem, w komunikacji oraz w przekładoznawstwie. Absolwent opisanych specjalności charakteryzuje się otwartą postawą oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe oraz dydaktyczne.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością język włoski jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z egzaminu z języka włoskiego

    

    

   Dowiedz się więcej

    

  • FILOLOGIA - FILOLOGIA, SPECJALNOŚĆ JĘZYK HISZPAŃSKI REKRUTACJA

   Uczelnie Sosnowiec - kierunek Filologia, specjalność Język hiszpański
   Język hiszpański wywodzi się ze średniowiecznego języka kastylijskiego. Jest trzecim najpowszechniej używanym językiem na Ziemi – posługuje się nim około 500 milionów ludzi na siedmiu kontynentach, szczególnie w Ameryce Południowej i Ameryce Północnej. Program studiów na tym kierunku ukształtowany jest przede wszystkim z myślą o praktycznej nauce języka hiszpańskiego oraz drugiego języka obcego. Ponadto student poznaje historię literatury hispanojęzycznej, kulturę hiszpańskiego obszaru językowego, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz przedmioty przekładoznawcze, których celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego.
   Wymagania rekrutacyjne

    

   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia ze specjalnością język hiszpański jest ocena na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
 • Język francuski z programem tłumaczeniowym
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpaski z programem tłumaczeniowym
 • Rosjoznawstwo
 • Język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
 • Język rosyjski - program język biznesu
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Język biznesu
 • Tłumaczeniowa z językiem chińskim
 • Tłumaczeniowa z językiem japońskim
FILOLOGIA GERMAŃSKA
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
 • Język hiszpański z programem tłumaczeniowym
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
 • Język rosyjski - program język biznesu
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Język angielski w przestrzeni wirtualnej
 • Język biznesu
 • Nauczycielska
 • Kultura-media-translacja
 • Tłumaczeniowa
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
 • Tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
Specjalności:
 • Komunikacja międzykulturowa Słowian Południowych i Zachodnich
 • Ogólnofilologiczna
 • Przekład w komunikacji międzykulturowej

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpaski z programem tłumaczeniowym
 • Rosjoznawstwo
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Język biznesu
 • Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
 • Kultura-media-translacja
 • Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania
 • Tłumaczeniowa z językiem arabskim
 • Tłumaczeniowa z językiem chińskim
 • Tłumaczeniowa z językami Indii
 • Tłumaczeniowa z językiem japońskim
 • Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Język niemiecki od podsaw
 • Język szwedzki
 • Nauczycielsk z językiem szwedzkim
 • Kultura i literatura niemieckiego obszaru językowego
 • Tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA
Specjalności:
 • Językowo-kulturowa
 
Studia II stopnia:
FILOLOGIA
Specjalności:
 • Język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu
 • Język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo
 • Język włoski z programem tłumaczeniowym
 • Język hiszpaski z programem tłumaczeniowym
 • Filologia romańska
 • Rosjoznawstwo
 • Język rosyjski - program tłumaczeniowy
 • Język rosyjski - program język biznesu
FILOLOGIA ANGIELSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
 • Amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji
 • Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego
 • Kultura-media-translacja
 • Projektowanie rozrywki interaktywnej
 • Tłumaczeniowa z językiem arabskim
 • Tłumaczeniowa z językiem chińskim
 • Tłumaczeniowa z językiem japońskim
 • Tłumaczeniowa z językiem niemieckim
FILOLOGIA GERMAŃSKA
Specjalności:
 • Nauczycielska
FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA