• BIOTECHNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Rzeszów - kierunek Biotechnologia
   Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach i laboratoriach przemysłu biotechnologicznego, także przemysłu pokrewnego; pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. W szczególności absolwent kierunku biotechnologia posiada wiedzę w zakresie: osiągnięć biotechnologii oraz możliwości jej wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym, tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, podstaw technik informatycznych, terminologii i zastosowania narzędzi grafiki inżynierskiej w rozwiązywaniu problemów naukowych; zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium biotechnologicznym oraz ergonomii pracy przy wykorzystaniu aparatury badawczej. Zna podstawowe mechanizmy regulacji procesów rozwojowych i fizjologicznych organizmów żywych oraz sposoby ich analizy. Definiuje i klasyfikuje substancje biologicznie czynne mające potencjalnie zastosowanie w gospodarce. Zna zasady organizacji produkcji biotechnologicznej oraz typowe technologie stosowane do otrzymywania bioproduktów. Zna podstawowe narzędzia oraz procesy biotechnologiczne stosowane w ochronie środowiska, rolnictwie oraz medycynie.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Biotechnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Biologia
   • Fizyka
   • Chemia
   • Matematyka
   • Język obcy

    

   Dowiedz się więcej

    

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Biotechnologia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów I stopnia oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

    

    

   Dowiedz się więcej

    

    

opinie (0)

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia analityczna
 • Biotechnologia biomateriałów
 
Studia II stopnia:
BIOTECHNOLOGIA
Specjalności:
 • Biotechnologia molekularna
 • Nanobiotechnologia