Politechnika Łódzka

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji PŁ

Politechnika Łódzka

ul. Piotrkowska 266

90-924 Łódź

tel. 42 631 37 68

tel/fax + 48 42 684 79 93

e-mail: w-9@adm.p.lodz.pl

www.oizet.pl

 • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy  z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie. Pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz prowadzeniem dokumentacji BHP; przeprowadzania szkoleń BHP, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.
  Absolwent:
  Absolwenci tej dziedziny mogą współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria zarządzania
  Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Do istotnych celów kształcenia należy ponadto wyposażenie studentów w umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji, analizy danych i raportowania, tworzenia opracowań o charakterze techniczno-organizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych, a także kompetencji w zakresie komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi na poziomie B2 i A2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera.
  Specjalności: 
  • inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
  • inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
  • zarządzanie korporacyjne
  Absolwent:
  Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Kształcenie w ramach trzech specjalności, pozwala absolwentowi skutecznie budować karierę zawodową w sektorze małych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji oraz administracji publicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia łatwo podejmują współpracę z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonują w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i sektora publicznego. Tak przygotowany absolwent, może podejmować studia na wyższym poziomie kształcenia, zarówno pogłębiając wiedzę i umiejętności w ramach kierunków pokrewnych jak i wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności w praktyce gospodarczej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

 • MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Management - zarządzanie w języku angielskim
  Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe. Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Wybrane przedmioty:
  • prawo,
  • technologia informacyjna,
  • socjologia,
  • podstawy zarządzania,
  • finanse,
  • marketing,
  • wspólny rynek,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie innowacjami,
  • start-up,
  • i inne.
  W programie wprowadzony jest "mobility semester" (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   

 • PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Papiernictwo i poligrafia
  Celem kształcenia jest przekazanie usystematyzowanej wiedzy technicznej (teoretycznej i praktycznej) z zakresu nauk podstawowych (matematyki, chemii, fizyki) oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i poligrafii. Studia dostarczają wiedzy z zakresu zarządzania, prawa i ekonomii oraz z przedmiotów humanistyczno-społecznych, uwzględniających rozwój osobowości. Program kształcenia ma za zadanie przygotować kadrę specjalistów do pracy w dynamicznie rozwijających się przemysłach: celulozowo-papierniczym, przetwórstwa papierniczego i poligraficznym, a także w biurach projektowych oraz do prowadzenia drobnej wytwórczości, usług i działalności administracyjnej w zakresie tych branż. Kompetencje przekazywane studentom są oparte zarówno na najnowszej, światowej literaturze naukowej, badaniach naukowych realizowanych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, jak i pracach doświadczalnych i eksperckich wykonywanych na potrzeby krajowych przemysłów: papierniczego, poligraficznego i przetwórczego. Program kształcenia „Papiernictwo i poligrafia” został opracowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami: krajowymi i zagranicznymi zakładami przemysłowymi. Przy jego opracowaniu zostały uwzględnione programy kształcenia wiodących uczelni europejskich, m.in. Aalto University of Technology, już opracowane wg wytycznych UE (zgodnie z tzw. Programem Bolońskim). Opisywany program kształcenia jest ukierunkowany na zmaksymalizowanie szans na szybkie zatrudnienie.
  Specjalności: 
  • maszyny i urządzenia papiernicze, przetwórcze i poligraficzne
  • technologia papiernictwa i poligrafii
  Absolwent:
  Absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jest inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jest on przygotowany do: wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiada umiejętność obsługi maszyn i procesów technologicznych w zakładach przemysłowych, współdziałania ze służbami pomocniczymi oraz kierowania średnim dozorem technicznym oraz podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w: zakładach budowy i remontu maszyn oraz urządzeń papierniczych i poligraficznych, biurach projektowych, laboratoriach branżowych, administracji i szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej).
  wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Papiernictwo i poligrafia jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.
   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką oraz poznanie zagadnień związanych z psychologią, historią gospodarczą, etyką, zarządzaniem kadrami, finansami, marketingiem, logistyką i procesami produkcyjnymi. Umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych oraz menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit. Studenci poznają ponadto ogólną wiedzę inżynierską z zakresu metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań techniki, istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz transferu technologii i innowacyjności. Ważnym aspektem kierunku zarządzania inżynierskiego jest nastawienie profilu na kształcenie umiejętności rozwiązywanie problemów praktycznych. Wiele prowadzonych przedmiotów powstało na skutek inżynierskiego zapotrzebowania rynku, np: grafika inżynierska, informatyka w zarządzaniu oraz finanse. Inżynierski charakter przejawia się także w dostępnych specjalizacjach oraz przedmiotach obieralnych. Pozyskane menedżerskie umiejętności wzbogacone o inżynierski charakter stanowią o przewadze w poszukiwaniu intratnych stanowisk na współczesnym rynku pracy.
  Specjalności: 
  • ekologia przemysłowa
  • inżynieria logistyki
  • systemy informacyjne w przedsiębiorstwie
  • zarządzanie technologiami medycznymi
  Absolwent:
  Posiadana wiedza obejmujące wszechstronne aspekty zarządzania pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania personelem, jakością, produkcją i usługami. Studenci poznają zasady doboru i szkoleń pracowników, zarządzania kosztami oraz konsultingu.  Poznają zagadnienia związane z marketingiem, projektowaniem procesów, finansami i rachunkowością.
  Absolwent:
  Absolwenci tego kierunku z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  • Matematyka
  • Język obcy
  • Fizyka lub chemia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: REKRUTACJA

  Uczelnie Łodź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
  Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
  Cel studiów:
  Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.
  Wymagania rekrutacyjne

   
   
  Studia podyplomowe
   
  W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagany jest:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
  • wypełniony formularz rejestracji,
  • uiszczenie  I raty za studia.
   

opinie (2)

 • IZ
  ocena

  Jeśli ktoś liczy zdanie dyplomu i świetlaną przyszłość to źle trafił, ale jeśli poza studiami zaangażuje się w działalność studencką, pracę i wykorzysta możliwości oferowane przez uczelnie może zbudować podstawy pod przyszła karierę.

 • ZiIP
  ocena

  szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry