• ZARZĄDZANIE Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie
   Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wiedzy humanistyczno-menedżerskiej w połączeniu z dyscyplinami technicznymi i praktyką oraz poznanie zagadnień związanych z psychologią, historią gospodarczą, etyką, zarządzaniem kadrami, finansami, marketingiem, logistyką i procesami produkcyjnymi. Umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów technicznych oraz menedżerskich w przedsiębiorstwach, bankach, firmach konsultingowych, usługowych, organizacjach non-profit. Studenci poznają ponadto ogólną wiedzę inżynierską z zakresu metod i technik wytwarzania, nowoczesnych rozwiązań techniki, istniejących systemów produkcyjnych, eksploatacyjnych oraz transferu technologii i innowacyjności. Ważnym aspektem kierunku zarządzania inżynierskiego jest nastawienie profilu na kształcenie umiejętności rozwiązywanie problemów praktycznych. Wiele prowadzonych przedmiotów powstało na skutek inżynierskiego zapotrzebowania rynku, np: grafika inżynierska, informatyka w zarządzaniu oraz finanse. Inżynierski charakter przejawia się także w dostępnych specjalizacjach oraz przedmiotach obieralnych. Pozyskane menedżerskie umiejętności wzbogacone o inżynierski charakter stanowią o przewadze w poszukiwaniu intratnych stanowisk na współczesnym rynku pracy.
   Specjalności: 
   • ekologia przemysłowa
   • inżynieria logistyki
   • systemy informacyjne w przedsiębiorstwie
   • zarządzanie technologiami medycznymi
   Absolwent:
   Posiadana wiedza obejmujące wszechstronne aspekty zarządzania pozwala na obejmowanie stanowisk specjalistów zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, a także doradców i konsultantów w organizacjach i instytucjach o charakterze gospodarczym. Ponadto poznane elementy i narzędzia marketingowe oraz zagadnienia z dziedziny finansów oraz rachunkowości umożliwia efektywne zarządzanie własną działalnością.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

    

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

   Dowiedz się więcej

  • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Stopień: I II REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
   Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania personelem, jakością, produkcją i usługami. Studenci poznają zasady doboru i szkoleń pracowników, zarządzania kosztami oraz konsultingu.  Poznają zagadnienia związane z marketingiem, projektowaniem procesów, finansami i rachunkowością.
   Absolwent:
   Absolwenci tego kierunku z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty ekonomiczne, produkcyjne oraz zarządzania mają predyspozycje do prowadzenia własnej działalności produkcyjno-handlowej. Ponadto poszukiwani są na rynku pracy przez firmy przemysłowe, doradcze i audytorskie, a także centra logistyczne i inne pokrewne instytucje i przedsiębiorstwa.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

    


    


   Studia II stopnia

   Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji jest ocena wpisana w dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych oraz ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

    

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria bezpieczeństwa pracy
   Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy  z zakresu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w stopniu niezbędnym do samodzielnego kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie. Pozwalają na zdobycie umiejętności koniecznych do pełnienia funkcji organizatorskich związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz prowadzeniem dokumentacji BHP; przeprowadzania szkoleń BHP, wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka, skutecznego kontrolowania przestrzegania przepisów, a także racjonalnego zarządzania ryzykiem zawodowym i procesowym.
   Absolwent:
   Absolwenci tej dziedziny mogą współpracować z technologami i organizatorami produkcji. Projektują skuteczne i opłacalne rozwiązania organizacyjno-techniczne, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Inżynieria zarządzania
   Zasadniczym celem kształcenia na kierunku inżynieria zarządzania jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu tworzenia, modyfikacji, implementacji i utrzymania efektywnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych, z wykorzystaniem interdyscyplinarnej wiedzy. Do istotnych celów kształcenia należy ponadto wyposażenie studentów w umiejętności korzystania z wiedzy, zdobywania, selekcji, analizy danych i raportowania, tworzenia opracowań o charakterze techniczno-organizacyjnym, przy wykorzystaniu technik informatycznych, a także kompetencji w zakresie komunikowania się, prezentacji oraz pracy w grupie. Dodatkowo program kształcenia umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się dwoma językami obcymi na poziomie B2 i A2. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, materiałoznawstwa, grafiki inżynierskiej, mechaniki i inżynierii środowiska. Właściwe proporcje wiedzy i umiejętności z obszaru nauk technicznych oraz nauk społecznych (z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, marketingu i wspomagania komputerowego) kształtują sylwetkę nowoczesnego inżyniera menedżera.
   Specjalności: 
   • inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
   • inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
   • zarządzanie korporacyjne
   Absolwent:
   Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i specjalistycznych na różnych szczeblach zarządzania. Kształcenie w ramach trzech specjalności, pozwala absolwentowi skutecznie budować karierę zawodową w sektorze małych przedsiębiorstw, międzynarodowych korporacji oraz administracji publicznej. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wykształcenia łatwo podejmują współpracę z konstruktorami, technologami, ekonomistami, informatykami i innymi specjalistami, aktywnie funkcjonują w zespołach projektowych, zarówno w organizacjach gospodarczych, jak i sektora publicznego. Tak przygotowany absolwent, może podejmować studia na wyższym poziomie kształcenia, zarówno pogłębiając wiedzę i umiejętności w ramach kierunków pokrewnych jak i wykorzystać posiadane kwalifikacje i umiejętności w praktyce gospodarczej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria zarządzania brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język obcy
   • Fizyka lub chemia

   Dowiedz się więcej

  • MANAGEMENT - ZARZĄDZANIE W JĘZYKU ANGIELSKIM Stopień: I REKRUTACJA

   Uczelnie Łódź - kierunek Management - zarządzanie w języku angielskim
   Program studiów zapewnia absolwentowi przygotowanie do wykonywania zadań menedżerskich w przedsiębiorstwach lub instytucjach publicznych, a także podjęcia własnej działalności gospodarczej. Absolwent kierunku Management jest przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym. Posiada wiedzę w zakresie metod i technik zarządzania, organizacji pracy, nowoczesnego marketingu oraz umiejętności wykorzystywania jej w praktyce. Jest przygotowany do rozpoczęcia pracy zawodowej w strukturach firm międzynarodowych, w krajowych organizacjach gospodarczych oraz administracji samorządowej w działach nastawionych na kontakty międzynarodowe. Może podejmować pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania, asystenta menedżera, a w przyszłości zajmować stanowiska kierownicze. Posiada również kompetencje do prowadzenia własnej działalności gospodarczej na rynkach międzynarodowych. Wybrane przedmioty:
   • prawo,
   • technologia informacyjna,
   • socjologia,
   • podstawy zarządzania,
   • finanse,
   • marketing,
   • wspólny rynek,
   • zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • zarządzanie innowacjami,
   • start-up,
   • i inne.
   W programie wprowadzony jest "mobility semester" (semestr mobilny), gdzie wszyscy studenci wyjeżdżają na semestr do wybranej zagranicznej uczelni partnerskiej.
   Wymagania rekrutacyjne

    


   Studia I stopnia

    

   W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Management brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
   • Matematyka
   • Język angielski

   Dowiedz się więcej

    

  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI - STUDIA PODYPLOMOWE Stopień: REKRUTACJA

   Uczelnie Łodź - studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi
   Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.
   Cel studiów:
   Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.
   Wymagania rekrutacyjne

    
    
   Studia podyplomowe
    
   W procesie naboru na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi wymagany jest:
   • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
   • wypełniony formularz rejestracji,
   • uiszczenie  I raty za studia.
    

opinie (1)

 • ZiIP
  ocena

  szczerze powiedziawszy to czasami trochę kpina. Gdy idzie sie na inny wydzial na laborki to traktują jak studentów gorszego sortu. Cos w stylu "nie dotykajcie bo zepsujecie" albo "wy z oiz to nie musicie nic umiec". Mimo wszystko można sie czegos nauczyć.

Bardzo słaby Bardzo słaby
Słaby Słaby
Neutralny Neutralny
Dobry Dobry
Bardzo dobry Bardzo dobry

Stacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie małym i średnim biznesem
 • Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (prowadzone w języku angielskim i francuskim)
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
 • Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie korporacyjne

MANAGEMENT

 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie innowacyjne organizacją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • Biznes międzynarodowy
 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi
 • Analizy i doradztwo w biznesie
 • Business management
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie produkcją; ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Niestacjonarne

Studia I stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie małym i średnim biznesem
 • Controling w zarządzaniu przedsiębiorstwem i technologie informatyczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA
Specjalności:
 • Inżynieria zarządzania w sektorze publicznym
 • Inżynieria zarządzania małym przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie korporacyjne
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
MANAGEMENT
 
Studia II stopnia:
ZARZĄDZANIE
Specjalności:
 • Zarządzanie innowacyjne organizacją
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Praktyka zarządzania przedsiębiorstwem
 • Biznes międzynarodowy
 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi
 • Analizy i doradztwo w biznesie
 • Business management
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalności:
 • Zarządzanie logistyką
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie produkcją
 • Ergonomia
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podyplomowe

COACHING I MENTORING W BIZNESIE
ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
INŻYNIERIA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM
KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH I KOMPETENCJI W ZAKRESIE NEGOCJACJI
MENEDŻER KULTURY
MENEDŻER ORGANIZACJI OŚWIATOWYCH
MENEDŻERSKIE STUDIA PODYPLOMOWE
OPAKOWANIA - PROJEKTOWANIE, TECHNOLOGIA, ZARZĄDZANIE
ZARZĄDZANIE FINANSOWE I RACHUNKOWOŚĆ
ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI MENEDŻERÓW SPRZEDAŻY
ZARZĄDZANIE LOGISTYKĄ
ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA W ORGANIZACJI
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
ZARZĄDZANIE SŁUŻBĄ ZDROWIA I ELEMENTY TECHNIKI MEDYCZNEJ
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI