ul. Gronostajowa 3a

30-387 Kraków

tel. 12 664 43 51

ul. Gronostajowa 3a

30-387 Kraków

tel. 12 664 43 51

 • E-GOSPODARKA PRZESTRZENNA Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek E-Gospodarka przestrzenna
  Kierunek „e-gospodarka przestrzenna” to nowa jakość na rynku polskim, wypracowana na podstawie wieloletnich doświadczeń dydaktycznych i naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz najlepszych wzorców międzynarodowych. Kierunek łączy pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej i kształtowania środowiska w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju z intensywnym kształceniem w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacji geograficznej (systemy informacji geograficznej, teledetekcja, analiza przestrzenna, geowizualizacja) w gospodarowaniu przestrzenią. Ważnym elementem jest też przygotowanie absolwenta do wejścia na rynek pracy. W ramach kształcenia duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie e-learningu.
  Studia „e-gospodarka przestrzenna” są tworzone w ramach projektu „Technologie informacji geograficznej w gospodarce przestrzennej: innowacyjne studia w odpowiedzi na potrzeby rynku (E-GEO)”, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz ze środków krajowych w ramach działania „Rozwój Polskich Uczelni” Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji. Projekt jest realizowany od lutego 2014 do maja 2016 r.
  Studia na kierunku e-gospodarka przestrzenna trwają 2 lata i oferują zajęcia z zakresu: gospodarki przestrzennej, zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, geoinformatyki, geografii fizycznej. Student bierze udział w wykładach, ćwiczeniach kameralnych i laboratoryjnych, konwersatoriach oraz ćwiczeniach terenowych o charakterze specjalizacyjnym lub regionalnym. Indywidualnie wybiera opiekuna naukowego/promotora i temat pracy magisterskiej.
  Student ma możliwość wyboru modułów fakultatywnych kierunku e-gospodarka przestrzenna, przedmiotów realizowanych na kierunku geografia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz kursów z oferty innych wydziałów UJ. Wybór dokonywany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowym i Dyrektorem do spraw studenckich IGiGP UJ
  Przy Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ działa Koło Naukowe, które powstało w 1881 r. i tym samym jest najstarszym polskim stowarzyszeniem skupiającym studentów geografii. KGUJ organizuje konferencje o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym, seminaria, odczyty oraz wycieczki i letnie obozy naukowe.
  W ramach niektórych zajęć na kierunku e-gospodarka przestrzenna studenci wykonują projekty, które będą częściowo wykorzystane w badaniach naukowych Instytutu. Studenci mają możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach programów: ERASMUS+ (22 partnerów zagranicznych), CEEPUS (11 partnerów; IGiGP jest koordynatorem sieci Applied Geoinformatics), ERASMUS MUNDUS (8 partnerów; IGiGP jest jednostką koordynującą projekt ERANET-MUNDUS w ramach UJ), International Visegrad Fund. Znajomość język angielskiego na poziomie co najmniej B2. Absolwent zna i potrafi wykorzystać narzędzia geoinformatyczne do zarządzania przestrzenią. Potrafi analizować dane przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne niezbędne przy podejmowaniu decyzji przestrzennych w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i dbałością o ochronę przyrody. Zna przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią, a także podstawowe dla tej dziedziny przepisy prawa. Z uwagi na swoje kompetencje, absolwent kierunku „e-gospodarka przestrzenna” może znaleźć zatrudnienie w instytucjach, przedsiębiorstwach i jednostkach administracji państwowej zajmujących się gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym, decyzjami lokalizacyjnymi, rozwojem lokalnym i regionalnym, przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi, ochroną przyrody oraz analizą przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych danych przestrzennych.
  Absolwent kierunku e-gospodarka może podjąć dalsze kształcenie:
  • na studiach podyplomowych prowadzonych w IGiGP UJ
  • Studia podyplomowe UNIGIS,
  • Studia podyplomowe Rewitalizacja miast (organizacja i finansowanie),
  • na innych studiach podyplomowych z zakresu gospodarki przestrzennej i zarządzania lokalnego,
  • na studiach III stopnia (doktoranckie) prowadzonych m.in. w IGiGP UJ.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku E-Gospodarka przestrzenna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • EARTH SCIENCES IN A CHANGING WORLD Stopień: I REKRUTACJA

  Celem kształcenia jest zdobycie podstawowej wiedzy w zakresie geografii i geologii, a także o przekształceniach antropogenicznych w środowisku i ich wpływie na życie społeczności lokalnych oraz zmiany w skali globalnej. Studenci doskonalą umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk oraz prowadzenia podstawowych prac analitycznych zarówno indywidualnie, jak i w ramach pracy grupowej. Rozwijają umiejętności dostosowania się do zmieniającego się otoczenia społeczno-ekonomicznego, odpowiedzialności obywatelskiej i niezależności.

 • GEOGRAFIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Geografia
  Absolwent studiów geograficznych I stopnia posiada wiedzę z zakresu głównych działów geografii oraz poszerzony zakres wiadomości z zakresu wybranej specjalności. Jest on kompetentny w zakresie poznawania, rozumienia i interpretowania zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka, a także jego wpływu na przeobrażenia środowiska geograficznego. Posiada przygotowanie do badania współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków. Posiada także umiejętność posługiwania się metodami służącymi do opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych, w tym zna podstawy wdrażania systemów informacji geograficznej. Studia przygotowują absolwenta do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach geograficznych II stopnia lub na innych pokrewnych kierunkach studiów.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Geografia
  • Biologia, chemia, fizyka i astronomia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie (dwa przedmioty wybrane w sposób najkorzystniejszy dla kandydata)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geografia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • GEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Kraków - kierunek Geologia
  Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geologia posiada znajomość przedmiotów ogólnych i podstawowych oraz przedmiotów kierunkowych z geologii w zakresie umożliwiającym wykonywanie prac geologicznych na poziomie zawodowym. Ma podstawową wiedzę z geologii stosowanej, hydrogeologii oraz ochrony i kształtowania środowiska, co umożliwi mu zatrudnienie w instytucjach zajmujących się zapobieganiem negatywnym skutkom działalności człowieka, wynikającej szczególnie z eksploatacji surowców naturalnych. Ma umiejętność uczestniczenia w pracy grupowej i kierowania niewielkimi zespołami wykonującymi zadania zlecone. Zna język angielski na co najmniej średnim poziomie zaawansowania. Oprócz przygotowania do bezpośredniego podjęcia pracy zawodowej posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną umożliwiającą mu podjęcie studiów drugiego stopnia.
  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Geologia jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)