Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4

20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70

e-mail: sekretariat@wsei.lublin.pl

 • ADMINISTRACJA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku admnistracja

  Absolwent posiada wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Zdobywa umiejętności wydawania decyzji administracyjnych, zarządzania organami administracji lokalnej, inicjowania przedsięwzięć gospodarczych na szczeblach samorządu terytorialnego.

 • BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

  Absolwent posiada ogólne kompetencje w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z zakresu prawa w dalszej pracy zawodowej, zdobywa również kompetencje specjalistyczne związane z bezpieczeństwem, technikami i zarządzaniem informacją; zdobywa również kompetencje specjalistyczne związane z lokalizowaniem i usuwaniem zagrożeń, kompleksowym zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, przygotowany jest do pracy w policji, straży miejskiej i innych jednostkach organizacyjnych.

 • EKONOMIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku ekonomia

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, założyć i Ekonomia to kierunek, który pozwala zrozumieć złożone procesy zachodzące w gospodarce oraz zdobyć umiejętności ich kształtowania. dowiesz się, jak działa rynek, jak zarządzać popytem, podażą czy inflacją. Nauczysz się posługiwać narzędziami analiz i prognoz ekonomicznych.

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku finanse i rachunkowość

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat systemu finansowo-księgowego oraz analityczne spojrzenie na funkcjonowanie przedsiębiorstw połączone z praktyczną, specjalistyczną wiedzą z zakresu finansów i rachunkowości.

 • LOGISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku logistyka

  Absolwent posiada umiejętności, które mogą być wykorzystywane nie tylko w sferze logistyki, ale również w produkcji i handlu. Jest przygotowany w zakresie obsługi logistycznej, identyfikacji i realizacji oraz pomiarów procesów: transportowych, spedycyjnych, magazynowych oraz obsługi logistycznej zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Zdobywa umiejętność odpowiedniego doboru i wykorzystania rozwiązań technologii informatycznych w procesach logistycznych.

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku pedagogika

  Absolwent studiów licencjackich ma wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do realizacji procesów opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Absolwent posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętności specjalistyczne dotyczące interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji opiekuńczo-wychowawczych. Posiada umiejętność komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym oraz tworzeniem własnego warsztatu metodycznego.

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: I REKRUTACJA

  Zajmuje się projektowaniem działań umożliwiających osobie niepełnosprawnej  realizację osobistych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym. Dla realizacji tych priorytetów podejmuje również działania o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym, terapeutycznym. Koncentruje się na człowieku (w każdej fazie jego rozwoju), wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, pokonywaniu różnorodnych trudności. Każdy pedagog specjalny musi posiadać rzetelną wiedzę na temat diagnozy i terapii pedagogicznej osób niepełnosprawnych.

 • PSYCHOLOGIA Stopień: I II Jednolite REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku psychologia

  Absolwent kierunku psychologia licencjat jest przygotowany do pracy w roli specjalisty do spraw psychologii w różnego typu instytucjach i organizacjach: rządowych, pozarządowych, samorządowych, prywatnych, jak również w organizacjach o zasięgu międzynarodowym. Zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie podstawowej pracy pomocowej w obszarach ściśle związanych z psychologią:

  • obszar pomagania i wsparcia
  • obszar podstawowej diagnozy
  • obszar zarządzania zasobami ludzkimi
  • obszar treningów i wspomagania w rozwoju

  a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest dobra współpraca w zespole i znajomość mechanizmów społecznych (organizacje biznesowe, agencje reklamowe, massmedia, firmy PR).

 • ZARZĄDZANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Studia w Lublinie na kierunku zarządzanie

  Zarządzanie w języku angielskim – bezpłatne studia stacjonarne dla obywateli polskich i obcokrajowców , prowadzone w całości w języku angielskim finansowane z EFS, przez cały cykl kształcenia.

  Absolwent posiada rozległą i głęboką wiedzę na temat jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, założyć i prowadzić własne przedsiębiorstwo, przygotowywać i realizować plany działań marketingowych i PR oraz kreować markę produktu i przedsiębiorstwa

Opinie (0)