Dodaj do ulubionych

Psychologia studia - kierunek studiów

Studia na kierunku psychologia to studia licencjackie lub magisterskie z obszaru nauk społecznych, humanistycznych oraz nauk o zdrowiu, których program kształcenia koncentruje się w zakresie badania mechanizmów rządzących zjawiskami psychicznymi i zachowaniami człowieka. Studia zazwyczaj trwają 5 lat (studia jednolite magisterskie) lub 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończą się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku psychologia
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia rozpocznie się 22 marca 2022 r. i potrwa do 31 października 2022 r. | psychologia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności psychologia możesz podjąć na 24 uczelniach publicznych oraz 42 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym (zaocznym) oraz online | psychologia - uczelnie >

Opis kierunku
Kształcenie na kierunku Psychologia umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Studenci poznają między innymi biologiczne podstawy zachowania, zasady projektowania i przeprowadzania badań empirycznych, dylematy etyczne związane z praktyką psychologiczną, proces powstawania emocji, czy zasady formułowania problemów i pytań diagnostycznych.
 
Specjalności
Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku psychologia: psychologia kliniczna, psychologia w biznesie, psychoterapia, psychologia rodziny, neuropsychologia ... specjalności na psychologii >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjononarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 3400 zł do 7800 zł za pierwszy rok studiów.
 
Praca po studiach
Absolwenci Psychologii przygotowani są do pracy między innymi w poradniach specjalistycznych, przychodniach i klinikach psychiatrycznych, placówkach wychowawczych, placówkach interwencji kryzysowej, firmach i agencjach human resources, firmach konsultingowych, ośrodkach pomocy społecznej, zakładach poprawczych, ośrodkach terapii uzależnień, świetlicach środowiskowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku psychologia, muszą mieć świadomość, że są to studia cieszące się niemalejącą popularnością, stąd konkurencja podczas rekrutacji jest wyjątkowo wysoka

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 na studia stacjonarne aplikowało ponad 35 tys. kandytatów co stanowiło wzrost o 6 tys. względem roku 2020/2021.

 

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku psychologia:

 • język polski,
 • biologia,
 • matematyka
 • Język obcy nowożytny
 • biologia,
 • historia,
 • WOS,
 • filozofia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • chemia

               

W ramach rekrutacji na kierunek psychologia uczelnie organizują konkursy świadectw. W związku z tym warto przygotować się do egzaminu dojrzałości odpowiednio wcześnie. Wymagania rekrutacyjne mogą różnić się w zależności od uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (I)  (Jednolite), czas trwania: 3 lata • 5 lat
tryb: niestacjonarne, online, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne
Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Psychologia - zasady rekrutacji

Aktualności rekrutacyjne

POKAŻ WSZYSTKIE

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA NIESTACJONARNE

PSYCHOLOGIA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA STUDIA I STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA II STOPNIA

PSYCHOLOGIA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

POPULARNE MIASTA

POKAŻ WSZYSTKIE

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

POKAŻ WSZYSTKIE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite

Rozwiń

Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci Psychologii zdobywają wiedzę o charakterze, źródłach i miejscu psychologii w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk. Poznają teoretyczne podstawy działań profilaktycznych i interwencyjnych, zasady praktyki opartej na dowodach, normy i patologie człowieka w wymiarze psychologicznym.

W toku studiów studenci zaznajamiają się z biologicznymi podstawami zachowania, metodologią badań psychologicznych, zasadami etyki zawodu psychologa, psychologią społeczną, psychologią różnic indywidualnych, psychologią rozwoju człowieka w cyklu życia. Kształcenie dostarcza licznych wiadomości między innymi na temat:

 • powstawania emocji,
 • procesów poznawczych,
 • diagnozy psychologicznej,
 • pomocy psychologicznej,
 • psychometrii stosowanej,
 • psychoterapii,
 • zasad rządzących psychologią organizacji i pracy.

 

Umiejętności

Studia psychologiczne nastawione są na kształcenie o charakterze ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z opisem i wyjaśnianiem zachowania, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i w wymiarze społecznym. Studenci uczą się wykorzystywać zdobywaną wiedzę do rozwijania umiejętności analizy i interpretacji danych empirycznych, jak również innych umiejętności praktycznych, dotyczących na przykład kwestii związanych z diagnozą i pomocą psychologiczną.

 

W toku studiów studenci Psychologii nabywają umiejętności między innymi w zakresie:

 • krytycznej analizy tekstów naukowych dotyczących biologicznych podstaw zachowania się człowieka,
 • krytycznego traktowania danych dotyczących biologicznej sfery życia psychicznego człowieka,
 • identyfikowania dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną,
 • odróżniania emocji spontanicznych od udawanych,
 • prowadzenia badań,
 • przewidywania i wyjaśniania społecznych zachowań ludzi,
 • określania czynników pomyślnych i czynników ryzyka zakłóceń procesu rozwoju,
 • formułowania problemów i pytań diagnostycznych,
 • stosowania metod pomocy psychologicznej.

 

Kompetencje społeczne

Studenci Psychologii przygotowują się do realizowania zadań zawodowych. Oznacza to, że do grupy pozyskanych kompetencji społecznych zaliczyć można między innymi:

 • wykazywanie aktywności,
 • wytrwałość w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • dostrzeganie i formułowanie problemów moralnych i dylematów etycznych związanych z własną i cudzą pracą,
 • przewidywanie skutków społecznych swojej działalności,
 • odpowiedzialność za własne przygotowanie do pracy.
Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia?

Psychologia będąc nauką zajmującą się mechanizmami i prawami rządzącymi psychiką oraz zachowaniem człowieka zaliczana jest do obszaru nauk społecznych. To kierunek, który poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiej natury.

Istotą nauki jest pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym. To kierunek, który dostarcza nie tylko wiadomości, ale również rozwija empatię i wrażliwość na drugiego człowieka.

Dzięki coraz bogatszym programom nauczania, studenci Psychologii nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i interpretowania procesów zachodzących w relacjach międzyludzkich, udzielania wsparcia psychicznego i pomocy psychologicznej, wpierania rozwoju osobistego i społecznego człowieka, stymulowania zachowania kreatywnego i działań przedsiębiorczych.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić w zależności od typu na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia i jednolite (licencjackie lub jednolite magisterskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online

 

Studia na kierunku Psychologia najczęściej realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, które przewidują pięcioletnią naukę. Zdarza się jednak, że niektóre uczelnie – zwykle niepubliczne- oferują kształcenie psychologiczne tylko w ramach I stopnia.

Psychologia, przede wszystkim z racji swojej popularności, realizowana jest najczęściej w dwóch trybach kształcenia, czyli w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Studia stacjonarne rozumiane są jako studia dzienne, w ramach których zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku, zazwyczaj od godzin porannych, natomiast studiami niestacjonarnymi są najczęściej studia zaoczne, w ramach których zajęcia realizowane są w ramach tzw. weekendowych zjazdów.

 

2. Program studiów i przedmioty

Program studiów psychologicznych nastawiony jest na realizację przedmiotów, dzięki którym studenci zdobędą wiedzę niezbędną do poznania i wytłumaczenia różnych przejawów ludzkich aktywności, rozpoczynając od ich motywów, a na indywidualnych i społecznych skutkach kończąc.

Programy mogą się różnić, a podstawą tych różnic mogą być oferowane specjalności, czy ścieżki kształcenia. Jednak, niezależnie od tego wszyscy studenci Psychologii muszą zgłębić pewne zagadnienia, stanowiące fundament dyscypliny. O jakich zagadnieniach mówimy? Między innymi o powstawaniu emocji, diagnozie psychologicznej, czy biologicznych mechanizmach zachowania.

Psychologia jest kierunkiem, który coraz bardziej dostosowuje się do potrzeb i wymagań rynku. Otwierane są nowe specjalności, programy poszerzane są o nowe przedmioty, a wszystko dlatego, ponieważ psychologia obecna jest dzisiaj w wielu dziedzinach i obszarach działalności: od medycyny, przez sport, po biznes.

Aby uświadomić sobie wymiar zachodzących zmian, wystarczy sprawdzić jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu. Absolwenci Psychologii mogą pracować między innymi w: placówkach oświatowo- wychowawczych, placówkach służby zdrowia, ośrodkach terapii uzależnień, agencjach reklamowych, firmach konsultingowych, klubach sportowych, działach public relations, czy działach HR.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak między innymi:

 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • emocje i motywacje,
 • psychologia kliniczna,
 • psychologia społeczna,
 • diagnoza psychologiczna,
 • psychologia różnic indywidualnych.

 

 
3. Gdzie studiować psychologię

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek psychologia:

 

Liczba kandydatów na kierunek psychologia (studia jednolite magisterskie - stacjonarne) na popularnych uczelniach w roku akademickim 2021/2022

psychologia:

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydogoszczy: 672 
 • Uniwersytet Jagieglloński w Krakowie: 1917
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie: 1876
 • Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie: 1498
 • Uniwersytet Łódzki: 1673
 • Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie: 825
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: 2077
 • Uniwersytet Szczeciński: 580
 • Uniwersytet Warszawski: 2800
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: 1574
 • Uniwersytet Wrocławski: 3280

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Psychologia zajmuje się człowiekiem. Jak łatwo wywnioskować, kandydat na te studia musi być osobą otwartą, komunikatywną, potrafiącą nawiązać kontakt z różnymi ludźmi.

Brzmi banalnie? Być może, ale bez otwartości i wrażliwości na drugiego człowieka wykonywanie zawodu psychologa nie ma najmniejszego sensu.

Przydatna może być umiejętność obserwacji, słuchania, dostrzegania detali. Warto być osobą dokładną, cierpliwą, skrupulatną, niepodejmującą decyzji pod wpływem emocji. Warto zadać sobie pytanie: z jaką osobą sam chciałbym rozmawiać o swoich rozterkach? Kto mógłby mnie wysłuchać? Od kogo mógłbym otrzymać wsparcie? Na pewno nie od zamkniętego w sobie, pozbawionego empatii człowieka, który zachowuje się w sposób taki, jakby sam potrzebował wsparcia.

Dlaczego predyspozycje są tak istotne? Jak już wspomnieliśmy Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków i część kandydatów wybiera ją właśnie z powodu tej popularności, zapominając nierzadko o tym, że nie tylko dyplom ukończenia studiów jest naszą wizytówką. Warto zastanowić się nad tym, ilu jest absolwentów studiów psychologicznych oraz ilu z nich zostaje psychologami z prawdziwego zdarzenia? Pewne umiejętności oraz kompetencje można rozwinąć w trakcie studiów. Niektórych, zakorzenionych w naszych charakterach, nie da się wykształcić za pomocą wykładów i ćwiczeń.

 

5. Ranking

Zdarza się, że rankingi dotyczące tego samego zagadnienia wyglądają inaczej. Nierzadko uzależnione jest to od tego, kto zbiera informacje i prezentuje dane. Czy warto zatem brać pod uwagę różnego rodzaju notowania? Niektórzy bardzo uważnie czytają publikowane rankingi, traktując je jako argument „za” bądź „przeciw”, a nawet jak wyrocznię. Niektórzy do nich w ogóle nie zaglądają, biorąc pod uwagę tylko własne opinie i odczucia.

Każdy kandydat na studia może stworzyć własny ranking. Ranking, który będzie najbardziej wiarygodny, a przez to pomocny. Wystarczy przed podjęciem ostatecznej decyzji przejrzeć programy nauczania, sprawdzić czy uczelnia, którą bierzemy pod uwagę realizuje specjalność, którą jesteśmy zainteresowani, jak wygląda kwestia stypendiów, jak funkcjonuje biuro karier.

Warto dowiedzieć się jak najwięcej o miejscu, do którego planujemy aplikować. Rankingi, które prezentowane są w Internecie możemy traktować jako podpowiedź, kolejne źródło informacji. Najważniejszym rankingiem powinny być nasze potrzeby i wymagania. Oznacza to, że warto zadać sobie pytanie: na czym najbardziej nam zależy?

Uczelnie stają się coraz bardziej otwarte na kandydatów na studia. Organizowane są dni otwarte, spotkania ze studentami, czy pikniki naukowe. W ich trakcie można nie tylko przekonać się jak wygląda uczelnia, ale także porozmawiać z wykładowcami i studentami, jak również poczuć panującą atmosferę i klimat, czego żaden ranking nie przybliży.

 

Psychologia - ranking uczelni

lp miejsce w rankingu uczelnia
1 1 Uniwersytet Warszawski
2 2 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
3 3 SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
4 4 Uniwersytet Wrocławski
5 5 Uniwersytet Gdański
6 6 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
7 7 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
8 8 Gdański Uniwersytet Medyczny
9 9 Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
10 10 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
11 11 Uniwersytet Śląski w Katowicach
12 11 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
13 12 Uniwersytet Łódzki
14 13
15 13 Akademia Ignatianum w Krakowie
16 13 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
17 17 Uniwersytet Opolski
18 17 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
19 19 Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

żródło: ranking Perspektyw 2020 (powyższa tabela zawiera top 15 uczelni)

 

6. Komu studia psychologiczne przyniosą najwięcej satysfakcji?

Studia psychologiczne skierowane są do osób, które interesują się drugim człowiekiem. To studia dla tych, którzy chcą poznać genezę określonego zachowania, sposobu widzenia świata, drzemiących w środku emocji. To kierunek dla osób, które zadają pytania. Kiedy inni ludzie biorą coś za pewnik, przyjmują do wiadomości, student Psychologii powinien pytać: Dlaczego? Dlaczego tak jest? Co skłoniło do takiego, bądź innego zachowania? Skąd bierze się określony sposób myślenia i działania? Bez wątpliwości i pytań co do ludzkiej natury nie warto nawet starać się o przyjęcie na studia.

Studia psychologiczne przyniosą satysfakcję osobom dociekliwym, ciekawym, stawiającym pytania, empatycznym, a także uważnym, skrupulatnym, niepodejmującym pochopnych decyzji.

Przyniosą satysfakcję tym, którzy muszą dokładnie zaznajomić się z danym zagadnieniem, by móc wydać opinie. Wreszcie, studia te przyniosą satysfakcję tym, którzy w człowieku rzeczywiście widzą człowieka- złożonego z emocji, problemów, pragnień i marzeń.

 

7. Sylwetka studenta Psychologii

Każdy student, niezależnie od kierunku, powinien charakteryzować się apetytem na wiedzę, punktualnością, czy dokładnością w wykonywaniu studenckich obowiązków. A czym powinien wyróżniać się student Psychologii? Czy studenta tego kierunku można jakoś określić, naszkicować?

Psychologia jest specyficznym kierunkiem kształcenia. Co oczywiste, można zaliczać kolejne przedmioty bez najwyższego stopnia zaangażowania, ale należy zdawać sobie sprawę z tego, co będziemy robić ze zdobytym wykształceniem? W jaki sposób je wykorzystamy? Komu pomożemy dzięki pozyskanym na studiach umiejętnościom? Świadomość oraz plany na zawodową przyszłość powinny dodawać energii do nauki i motywować do zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności i rozwijania kompetencji. Niekoniecznie po to, aby uzyskiwać jak najwyższe oceny, ale po to, aby zostać specjalistą, fachowcem i profesjonalnie funkcjonować w wybranym zawodzie.

Psychologia to praca z drugim człowiekiem, zatem nie można pozwolić sobie na niedociągnięcia, czy pewne luki w wiadomościach. Tylko najlepiej wykształceni będą cieszyć się zaufaniem rynku, a co za tym idzie zaufaniem klientów i pacjentów.

 

8. Dlaczego maturzyści wybierają studia na kierunku Psychologia?

Psychologia należy do grona najpopularniejszych kierunków. Od wielu lat zajmuje najwyższe pozycje w rozmaitych rankingach i śmiało można stwierdzić, iż nieprędko tę grupę opuści. Dlaczego Psychologia cieszy się tak dużym zainteresowaniem kandydatów? Pomimo tego, że otaczający nas świat zmienia się każdego dnia, a zatem rozwija się medycyna, motoryzacja, czy nowoczesne technologie, to i tak najciekawszym obiektem nauki pozostaje człowiek.

Jak to możliwe? Mogłoby się wydawać, że wszystko o sobie wiemy, że ludzka natura nie kryje w sobie już żadnych tajemnic. To wszystko prawda, ale pomimo olbrzymiej wiedzy na temat człowieka, i tak pozostaje on w pewnym stopniu nieprzewidywalny i niedający się zaprogramować.

Psychologia wybierana jest nie tylko ze względu na obiekt, którym się zajmuje. Wybierana jest także dlatego, że otwiera przed absolwentami wiele możliwości zawodowych. Wiedza z tej dziedziny wykorzystywana jest w różnych dyscyplinach i obszarach działalności: w biznesie, reklamie, sporcie, zarządzaniu, czy medycynie. Powstają nowe zawody i stanowiska pracy, które wykorzystują wiedzę psychologiczną, a nawet takie, w których wiedza ta stanowi niezbędny element.

 

9. Studia na kierunku Psychologia: stacjonarnie czy niestacjonarne – jaki tryb wybrać?

Jeśli zapadła już decyzja o wyborze kierunku, pozostaje jeszcze znaleźć odpowiedź na pytanie w jakim trybie będziemy zdobywać wykształcenie? Warto zaznaczyć, że dostępne formy kształcenia posiadają wiele różnic, ale prowadzą do osiągnięcia tego samego celu. Oznacza to, że nie ma trybu lepszego i gorszego – jest tylko ten, który bardziej nam odpowiada.

 

Studia stacjonarne

Studia stacjonarne są najczęściej oferowaną formą nauczania. Bardzo często nazywane są studiami dziennymi, a to dlatego, że zajęcia odbywają się zwykle od poniedziałku do piątku i rozpoczynają się zazwyczaj w godzinach porannych. Kto wybiera taki tryb?

Studia stacjonarne odpowiadają osobom, które przyzwyczaiły się do codziennej nauki, trybu znanego ze szkoły średniej. Studia te charakteryzują się tym, że dają więcej czasu- więcej czasu na prowadzenie rozmów w trakcie zajęć, zadawanie pytań, ewentualne powtórki obowiązującego materiału, większą skrupulatność w omawianiu programowych zagadnień. O czym jeszcze należy wspomnieć mówiąc o studiach stacjonarnych?

Są to studia bezpłatne, ale wyłącznie w uczelniach publicznych. Za naukę w tym trybie w uczelniach niepublicznych należy zapłacić. Ile kosztuje kształcenie? Niestety, nie istnieje jeden, obowiązujący cennik, dlatego należy dokładnie zaznajamiać się z regulaminem studiowania i zasadami opłat.

Sprawdź Psychologia studia stacjonarne - uczelnie

 

Studia niestacjonarne

Studia niestacjonarne możemy podzielić na: zaoczne, wieczorowe i online, chociaż najczęściej występującą formułą jest ta pierwsza. Na czym polegają studia zaoczne? Często nazywane są one studiami weekendowymi, bowiem zajęcia realizowane są w ramach tzw. zjazdów, które organizowane są zwykle co dwa tygodnie- w soboty i niedziele, bądź w piątki, soboty i niedziele.

Wspomnieliśmy o tym, że studia stacjonarne dają więcej czasu oraz możliwość nawiązania pewnego kontaktu z wykładowcą. Studia zaoczne opierają się natomiast na większej samodzielności studentów. W pewnym sensie taką samą ilość materiału należy przyswoić w krótszym czasie, bazując właśnie na samokształceniu. A kto wybiera kształcenie w formie zaocznej?

Bardzo często osoby, które obowiązki studenckie pragną połączyć z innymi obowiązkami, na przykład natury zawodowej: od poniedziałku do piątku pracują i wykonują obowiązki zawodowe, a w weekendy poświęcają się nauce. O czym należy pamiętać planując podjęcie nauki w tej formie? O tym, że studia zaoczne (tak jak inne studia niestacjonarne) są płatne- w każdej uczelni, niezależnie od tego czy jest to uczelnia publiczna, czy uczelnia niepubliczna.

Dlaczego tak mało miejsca poświęcamy studiom wieczorowym? Ponieważ studia wieczorowe oferowane są coraz rzadziej, a na dodatek ich forma bardzo często odbiega od ich nazwy.

Sprawdź Psychologia studia niestacjonarne - uczelnie

 

Jak podjąć decyzję?

Studenci podejmujący decyzję o wyborze trybu nauczania biorą pod uwagę różne aspekty. Niektórzy przywiązują wagę do aspektu finansowego, niektórzy do tego, w jaki sposób spędzą lata studiów i czy połączą je z dodatkowymi obowiązkami. Warto pamiętać o tym, że każda forma jest dobra i tylko od naszych preferencji i możliwości zależy, którą wybierzemy. Pewne potyczki na temat wyższości jednego trybu nad drugim są pozbawione sensu, bowiem każdy prowadzi do tego samego – zdobycia wyższego wykształcenia.

 

10. Psychologia studia online

Studia online stają się coraz popularniejsze i coraz łatwiej odnaleźć taką formę kształcenia w ofertach dydaktycznych. Nie oznacza to jednak, że każda uczelnia proponuje naukę w takiej formie, a także nie oznacza, że sprawdzi się ona na każdym kierunku. Zacznijmy od tego, że studia online to domena uczelni niepublicznych, a zatem za naukę należy zapłacić.

 

Jak wyglądają studia online?

Studia online zaliczane są do przestrzeni studiów niestacjonarnych. Jak sama nazwa podpowiada polegają na kształceniu przez Internet, choć nie wolno zapomnieć o tym, że co pewien czas należy pojawić się w murach uczelni. Studia online nie oznaczają niekończącego się siedzenia w domu.

Wiedza zdobywana jest przy użyciu platform e- learningowych, dzięki którym studenci mają dostęp do różnego rodzaju materiałów dydaktycznych. W jakie dni i w jakich godzinach odbywają się zajęcia? Na takie pytanie nie można udzielić odpowiedzi, bowiem studia online dają komfort i elastyczność w nauce. Jednym słowem, dostosowują się do naszego rytmu.

 

Dla kogo studia online?

Studia online są dla wszystkich. Studia online powstały po to, aby każdy mógł uzyskać upragnione wykształcenie. Formuła ta skierowana jest głównie do osób, które z różnych powodów nie mogą podjąć kształcenia w formie tradycyjnej, czyli związanej z uczęszczaniem na zajęcia w uczelni. Oznacza to, że studia online mogą wybrać osoby wychowujące dzieci, prowadzące bardzo aktywne życie zawodowe, osoby, którym stan zdrowia uniemożliwia podjęcie kształcenia tradycyjnego, czy też osoby, które studiują już w formie tradycyjnej inny kierunek.

Ale czy studia online rzeczywiście są dla wszystkich? To pytanie zasadne, ponieważ pomimo rosnącej popularności ich oferta dydaktyczna nie jest bardzo bogata, nawet gdy mówimy o tak popularnym kierunku, jakim jest Psychologia.

 

Plusy i minusy studiów online

Opracowanie pewnego bilansu nie jest łatwym zadaniem, ponieważ wszystko uzależnione jest od indywidualnych preferencji. Oznacza to, że coś, co jeden student uzna za plus, drugi może uznać za minus. Warto jednak pokusić się o stworzenie krótkiego przeglądu.

Plusy studiów online:

 • elastyczność: studenci, którzy realizują kształcenie w formie zdalnej najczęściej sami mogą dopasować naukę do własnego rytmu i sami decydują, kiedy zasiądą do publikowanych na platformach e- learningowych materiałów;
 • nauka w domu: olbrzymim plusem nauki zdalnej jest oszczędność czasu – czasu, który studenci formy tradycyjnej przeznaczają na podróż na uczelnię. To także wygoda, ponieważ zamiast siedzieć w ławce, siedzimy we własnym fotelu;
 • wielozadaniowość: studia online pozwalają pogodzić naukę z życiem rodzinnym, życiem zawodowym, czy też innego rodzaju aktywnościami. Studenci znacznie łatwiej mogą zaplanować swój czas, nie muszą rezygnować z pasji i zainteresowań, a dodatkowo mogą zadbać o napełnianie bagażu doświadczenia.

 

Minusy studiów online:

 • życie studenckie: życie studenckie wymieniane jest jako najciekawszy aspekt studiowania. Studenci online, z racji nauki w domu, pozbawieni są pewnej atmosfery, rozmów z kolegami, czy wspólnego świętowania zdanych egzaminów. Ale co warto podkreślić, nie wszyscy muszą uznawać to za minus, bowiem nie każdemu studentowi zależy na akademickiej otoczce. Niektórzy pragną skupić się wyłącznie na nauce;
 • motywacja do nauki: nie jest to regułą, ale zdarza się, że nauka w domu, pomimo dużej wygody, nie generuje energii. Przy realizowaniu kształcenia w formie zdalnej bardzo istotna jest samodyscyplina. Tylko my jesteśmy w stanie zmotywować się do wytężonej pracy.;
 • opłaty za studia: studia online zaliczane są do studiów niestacjonarnych, a zatem należy za nie zapłacić. Fakt, iż zajęcia realizujemy w domowym zaciszu nie oznacza, że nie są za nie pobierane opłaty.

Jak widać, opracowanie bilansu plusów i minusów nie jest łatwe. Studenci to takie grono, które mogą tworzyć osoby o różnych pomysłach, planach i wymaganiach. Jedni oczekują pełnego wymiaru bycia studentem, czyli zarówno aspektów naukowych jak i pozanaukowych, a drugim wystarczy wyłącznie ten pierwszy. Jedni pragną poświęcić się tylko nauce, a drudzy planują połączyć ją z innymi obowiązkami. Obecnie, studia można porównać do wizyty w hipermarkecie, w którym odnaleźć można szeroką gamę produktów, a w niej i takie, które odpowiadają naszym oczekiwaniom.

Sprawdź Psychologia studia online - uczelnie

 

11. Ile kosztują studia na kierunku Psychologia?

Udzielenie odpowiedzi na pytanie „ile kosztują studia?” nigdy nie jest łatwe, bowiem wszystko uzależnione jest od rozmaitych czynników. Koszt naszego kształcenia zależy między innymi od wybranej uczelni, trybu nauki, czy też miasta, w którym znajduje się wybrana przez nas szkoła wyższa. Można jednak zaznaczyć te czynniki, które zawsze mają wpływ na ponoszone koszty. Co ciekawe, jednym z nich jest opłata rekrutacyjna, którą wnosimy jeszcze przed rozpoczęciem nauki, nie wiedząc o tym, czy zostaniemy przyjęci w poczet studentów.

 

Opłaty rekrutacyjne

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to stały element ubiegania się o przyjęcie na studia. Nawet jeśli pragniemy dostać się na uczelnię publiczną i rozpocząć w niej bezpłatne studia stacjonarne, to i tak uiszczenie opłaty rekrutacyjnej jest naszym obowiązkiem. Niewywiązanie się z niego automatycznie skreśla nas z listy osób ubiegających się o miano studenta. Ile wynosi opłata rekrutacyjna? Wszystko uzależnione jest od uczelni, ale zazwyczaj kwota ta wynosi od 80 do 100 złotych.

 

Opłaty za czesne

Opłaty za czesne to zagadnienie, którego nie sposób krótko opisać. Nie istnieje bowiem jeden cennik za usługi edukacyjne. Oznacza to, że w jednej uczelni koszt czesnego może wynosić „X” złotych, a w innej uczelni „Y” złotych. Warto wiedzieć, że uczelnie coraz częściej starają się o to, aby dokonywanie opłat było jak najmniej uciążliwe. Zdarzają się promocje, rabaty, a także możliwość rozłożenia opłaty na raty. Ceny czesnego za pierwszy rok studiów na kierunku psychologia wahają się w zakresie od 3410 zł - do 7800 zł.

 

Inne koszty związane z kształceniem wyższym

Jeśli wydaje się nam, że opłaty rekrutacyjne oraz ewentualne opłaty za czesne to jedyne wydatki związane ze studiami, to jesteśmy w błędzie. Nawet jeśli nie dopiszemy do rachunku wydatków związanych z wyżywieniem, higieną, czy też życiem poza nauką, to i tak zawierać on będzie pewne pozycje, często trudne do pominięcia.

Pomimo tego, że nauka na studiach znacznie różni się od nauki w szkole średniej, to i tak potrzebować będziemy różnego rodzaju materiałów, pomocy naukowych, a nawet najprostszego zestawu typu długopis i zeszyt. Może zdarzyć się, że niektóre podręczniki będziemy musieli zakupić, ponieważ biblioteka znajdująca się w naszej uczelni przeszła istny napór studentów, potrzebujących akurat tego samego wydawnictwa, co my.

Naturalnie, koszty związane z zakupem podręcznika, czy notatnika nie powinny spędzać snu z powiek. Zdecydowanie poważniejszą sprawą są opłaty związane z mieszkaniem, jeśli decydujemy się opuścić rodzinną miejscowość na czas studiów

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Ile trwają studia na kierunku psychologia?

Studia na kierunku psychologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Psychologia to jeden z tych nielicznych kierunków, który na większości uczelni zachował swoją jednolitą formę pięcioletnich studiów magisterskich. Oznacza to, że wykształcenie przyszłego psychologa nie rozbija się na dwa stopnie edukacyjne, co charakterystyczne jest dla większości innych polskich kierunków. Kończąc naukę, studenci od razu przystępują do obrony egzaminu magisterskiego i to on stanowi o zakończeniu edukacji z sukcesem. 
Warto jednak zaznaczyć, że kilka uczelni niepublicznych oferuje studia na kierunku psychologia na studiach I oraz II stopnia.
Trudy edukacji jednak zostają wynagrodzone profesjonalnym i rzetelnym wykształceniem, które daje możliwość atrakcyjnej ścieżki kariery w przyszłości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia?

Czy te studia są dla ciebie
Studia na kierunku psychologia cieszą się od lat niegasnącą popularnością, przez co konkurencja podczas rekrutacji jest dość duża i wymaga od aplikantów dużego zaangażowania i determinacji.
Każda osoba, która zainteresowana jest tymi studiami w pierwszej kolejności powinna sprawdzić, jakie zasady rekrutacji obowiązują na danej uczelni.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę

Im większa liczba przedmiotów rozszerzonych z puli dodatkowej, tym większa szansa na realne przyjęcie na psychologię. Uczelnie wyznaczają swoje przeliczniki punktowe, które określonym przedmiotom i poziomom (podstawowy / rozszerzony) nadają dodatkową wagę i dopiero po odpowiednim ich przeliczeniu zostaje podjęta decyzja o przejęciu bądź odrzuceniu danego kandydata.
W przypadku posiadania tzw. starej matury studenci muszą liczyć się ze znacznymi utrudnieniami, ponieważ matematyka jest wysoko punktowanym przedmiotem. Część uczelni informuje, że aplikanci ze starą maturą mogą ubiegać się jedynie o studia w trybie zaocznym.
Osoby, chcące rozpocząć studia na kierunku psychologia, muszą liczyć się z dużą konkurencją, dlatego ważne jest, by na bieżąco obserwować, czy wymogi rekrutacyjne nie ulegają żadnym zmianom.
 
 

W Polsce większość ośrodków akademickich swoją rekrutację na kierunek psychologia opiera o konkurs świadectw maturalnych. Oznacza to, że spośród kandydatów zostają wybrani ci z największą liczbą zdobytych punktów. W przypadku kierunku psychologia przedmioty, które najczęściej brane są pod uwagę – oczywiście na poziomie rozszerzonym – to język polski, język obcy nowożytni, biologia oraz matematyka.

 

Proces rekrutacji
Decydując się na złożenie aplikacji, warto jest także prześledzić jak wygląda cały formalny proces rekrutacji, który obejmuje nie tylko wymogi punktowe, lecz także kwestie związane z dokonaniem opłaty zapisowej, czy dostarczeniem odpowiednich dokumentów (już po zakończeniu rekrutacji) takich jak podanie, kopie dowodu oraz komplet zdjęć. Brak okazania tych dokumentów stanowi dla rekruterów informację o rezygnacji ze studiów.
Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku psychologia

Możliwości zatrudnienia po ukończeniu tego kierunku są wyjątkowo zróżnicowane. Rzetelne wykształcenie i umiejętności sprawiają, że psychologowie nieustannie cieszą się dużą popularnością na aktualnym rynku pracy.
Współcześnie właściwie każdy sektor zatrudnia sztab wykwalifikowanych psychologów. Jednak w zależności od wybranej specjalizacji, czy preferencji danego absolwenta, ścieżki kariery mogą przebiegać w sposób zróżnicowany. 
 

Ile zarabiają absolwenci psychologii

ścieżka kariery wynagrodzenie miesięczne brutto
psycholog kliniczny 3830 zł
psychoterapeuta 4292 zł
psycholog dziecięcy 3830 zł
psycholog sportowy 3830 zł
szkoleniowiec 4940 zł
Hr manager 9100 zł
Dyrektor HR 17680 zł
Hr Business Partner 9130 zł
Hr specialist 5500 zł
Hr advisor 7500 zł
Trener sprzdaży 7200 zł
Trener wewnętrzny 6900 zł
żródło: wynagrodzenia.pl, pracuj.pl (aktualizacja 2021)
 
 
Psychologowie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie przede wszystkim w szkołach, czy wszelkiego rodzaju innych placówkach edukacyjnych, gdzie potrzebna jest doraźna lub długofalowa pomoc skierowana w stronę dzieci i młodzieży.
Absolwenci tego kierunku dysponują ogromem umiejętności, które pozwalają na monitorowanie prawidłowego rozwoju młodych ludzi. Obciążająca, ale jednocześnie satysfakcjonująca może być praca podjęta w sektorze resocjalizacji (ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy poprawcze, więzienia), bowiem wytrwałość w podejmowaniu działań i praktyk może przynieść wymierne i widoczne efekty.
Absolwenci kierunku psychologia przygotowani są przede wszystkim do zatrudnienia w różnego typu ośrodkach klinicznych. Podczas pracy w takim miejscu absolwenci będą nie tylko diagnozować, lecz także zapewniać opiekę terapeutyczną osobom, które dotknięte są wszelkiego typu zaburzeniami.
Zakres obowiązków psychologa klinicznego jest rozbudowany i obejmuje przede wszystkim sesje terapeutyczne, różnego rodzaju warsztaty, czy wdrażanie odpowiednich form leczenia.
Interesujące zatrudnienie dla przyszłych psychologów mogą oferować poradnie psychologiczne, gdzie absolwenci mogą podejmować różnego rodzaju aktywności – sesje grupowe, terapie organizowane dla par, psychoterapia, czy warsztaty rozwojowe.
Świadomość związana z wpływem równowagi psychicznej na inne dziedziny życia staje się coraz większa, a to automatycznie przekłada się na większe zainteresowanie świadczeniami psychologiczno- doradczymi w społeczeństwie.
 
Absolwent kierunku psychologia znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • psycholog w placówkach ochrony zdrowia,
 • pracownik w ośrodkach opieki społecznej czy penitencjarnej,
 • psycholog w przedsiębiorstwach,
 • pracownik w organizacjach samorządowych,
 • psycholog w ośrodkach edukacyjnych

 

Praca po studiach

Każdy absolwent po ukończeniu tego kierunku ma szansę na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Placówki ochrony zdrowia, szkoły, przedsiębiorstwa, różnego rodzaju organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe – we wszystkich tych miejscach wykwalifikowany psycholog znajdzie zatrudnienie, ponieważ współczesne społeczeństwo coraz częściej dostrzega potrzebę dbania o wewnętrzną harmonię psychiczną.
 
Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:
 • mediator
 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • specjalista ds. badania opinii społecznych
 • specjalista ds. public relations
 • opiekun społeczny
 • pedagog
 • analityk społeczny
 • psycholog biznesu
 • wychowawca

 

Ponadto absolwenci mogą rozpocząć prywatną praktykę psychologiczną i prowadzić różnego rodzaju sesje terapeutyczne czy warsztaty. Atrakcyjną ścieżką rozwoju zawodowego może być podjęcie dalszej kariery naukowej, prowadzenie badań, przeprowadzanie eksperymentów z zakresu psychologii, czy publikowanie artykułów w specjalistycznych czasopismach psychologicznych.

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów zawsze stanowi pewne wyzwanie i wiąże się z wieloma wątpliwościami, niepewnością i strachem przed tym, co nieznane i nowe. Studia na kierunku psychologia przy odpowiednim zaangażowaniu mogą zaoferować naprawdę bardzo dużo.

Karolina, studentka psychologii, mówi:

Wybór psychologii na kierunek studiów musi wiązać się z pasją. Mnie od zawsze fascynowały meandry funkcjonowania ludzkiej psychiki. Psychologia otwiera oczy, uczy empatii, zrozumienia. To studia, dzięki którym zdobywam nie tylko zawód, lecz także poznaję siebie.

Zobacz inne kierunki Psychologiczne i społeczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE: