Matura 2021 z języka polskiego

Matura 2021 z języka polskiego

Matura 2021 z języka polskiego

Matura 2021 - język polski

Na egzaminie maturalnym język polski należy do przedmiotów obowiązkowych, gdzie zdajemy go na poziomie podstawowym. Możemy go również zdawać na poziomie rozszerzonym jeśli wybierzemy go jako przedmiot dodatkowy.

W 2021 r. język polski zdajemy wyłącznie w części pisemnej z zastrzeżeniem osób, którym wynik z części ustnej jest niezbędny podczas rekrutacji na zagraniczne uczelnie.

Egzamin w części pisemnej na poziomie podstawowym trwa 170, a na rozszerzonym 180 minut. Z kolei egzamin w części ustnej trwa około 30 minut.

Egzamin maturalny z języka polskiego, w części pisemnej, w terminie głównym na poziomie podstawowym zostanie przeprowadzony 4 maja 2021, a na poziomie rozszerzonym 10 maja 2021 r. Z kolei część ustna odbędzie się 19 – 21 maja 2021 r.

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

W arkuszu z tegoroczną maturą w części 1 z języka polskiego (poziom podstawowy) znalazły się teksty:

 • Czy zwrot „ciężko powiedzieć” zasługuje na potępienie? (Ewa Kołodziejek)
 • O komizmie (Bohdan Dziemidok)

 

Matura z języka polskiego wiąże się również z napisaniem wypracowania. Uczniowie wybierają jeden z trzech podanych tematów. W tym roku CKE przygotowało tematy:

 • Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury.
 • Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi obiecanej Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury.
 • Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę interpretacyjną i ją uzasadnij. Uczniowie musieli zmierzyć się z utworem Beatay Obertyńskiej "Strych"

 

 

 

POZIOM ROZSZERZONY

 

Matura 2021 z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co było na egzaminie?

W poniedziałek, 10 maja, tegoroczni maturzyści przystępowali do egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym. Co znalazło się w egzaminacyjnych arkuszach i z jakimi zadaniami zmagali się zdający?

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym rozpoczął się o godzinie 9:00, a na jego rozwiązanie zdający mieli 180 minut. Przedmiot ten wybrany został przez ponad 21% zdających, czyli około 57,8 tysięcy osób, sprawiając że język polski był trzecim najchętniej wybieranym przedmiotem na poziomie rozszerzonym.

 

Błoński, Baczyński, Szymborska.

Zdający tegoroczną maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym mieli za zadanie napisać wypracowanie na wybrany temat.

Temat 1: Określ, jaki problem podejmuje Jan Błoński w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Tekstem, na bazie którego maturzyści mieli napisać wypracowanie był „Dramat i przestrzeń”.

Temat 2: Dokonaj interpretacji porównawczej podanych utworów: Krzysztof Kamil Baczyński – „Labirynt”, Wisława Szymborska – „Labirynt”.

 

Jak egzamin oceniają maturzyści?

Wystarczy zajrzeć do najpopularniejszych mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się, że maturalne tematy oceniane są bardzo różnie. Część zdających tegoroczną maturę rozszerzoną uważa za prostszą w porównaniu z podstawową, a część przyznaje, że miała niemałe kłopoty z napisaniem zadanego wypracowania. Jedni „współczują osobie sprawdzającej pracę”, a drudzy „dziękują za Baczyńskiego i Szymborską”. Wyniki poznamy 5 lipca.

 

 

1. Jak wygląda egzamin?

Język polski to przedmiot, który ze wszech miar zasługuje na określenie go mianem obowiązkowego. Poprawne posługiwanie się językiem ojczystym nie tylko pomoże nam w osiągnięciu dobrego wyniku na egzaminie maturalnym, ale także w życiu codziennym i zawodowym.

Egzamin maturalny z języka polskiego podzielony jest na dwie części: pisemną  i ustną. Jak już wspomnieliśmy we wstępie, jest to przedmiot obowiązkowy, do którego wyjątkowo w 2021r. musimy podejść tylko w części pisemnej.

 

część pisemna

A na czym polega egzamin pisemny? Przede wszystkim, warto na początku powiedzieć, że naszym obowiązkiem jest podejście do egzaminu na poziomie podstawowym – dopiero później możemy przystąpić do poziomu rozszerzonego w ramach przedmiotu dodatkowego.

Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym dzieli się na dwie części: w pierwszej sprawdza ona nasze umiejętności wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia (część testowa), a w drugiej zdolność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej w formie wypracowania – rozprawki lub interpretacji tekstu poetyckiego.

Na poziomie rozszerzonym egzamin ma tylko jedną część i polega na sprawdzeniu umiejętności dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (w formie wybranej przez zdającego, np. rozprawki, eseju).

 

część ustna

Egzamin ustny (w 2021 r. nieobowiązkowy) – w ramach którego nie określa się poziomu – ma za zadanie sprawdzenie naszych umiejętności tworzenia wypowiedzi na podstawie danego tekstu kultury.

Musimy wykazać się ciekawym doborem słów, logiką, retoryką i, co oczywiste, poprawnością językową oraz sprawnością komunikacyjną. Ustna matura z języka polskiego, oprócz zdolności analizy i interpretacji, sprawdza również wiedzę o języku i o kulturze, z niemałym naciskiem położonym na literaturę.

 

 

2. Ile trwa egzamin z języka polskiego?

Na pewno dla niejednego maturzysty, egzamin trwający choćby pięć minut i tak trwałby stanowczo zbyt długo. Czy egzaminy maturalne są zbyt długie, to temat do rozmów wśród uczniów, lecz trzeba mieć świadomość, że mają one sprawdzić umiejętności zebrane w ciągu kilku lat i nie da się ich przeprowadzić w tempie błyskawicy.

 

część ustna

Egzamin ustny z języka polskiego trwa około trzydziestu minut i składa się z trzech części: przygotowania, wypowiedzi, rozmowy.

 

PRZEBIEG EGZAMINU CZAS TRWANIA CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE
Zdający losuje zadanie egzaminacyjne
PRZYGOTOWANIE WYPOWIEDZI MONOLOGOWEJ  Nie więcej niż 15 minut Zdający przygotowuje się do wygłoszenia wypowiedzi na wylosowany temat (może w tym czasie przygotować ramowy plan wypowiedzi, konspekt, notatki pomocnicze)
WYPOWIEDŹ MONOLOGOWA Około 10 minut Zdający wygłasza wypowiedź monologową.
ROZMOWA Około 5 minut Zdający uczestniczy w rozmowie z zespołem przedmiotowym (dotyczącej wygłoszonej wypowiedzi monologowej). 


 

Część pisemna

Na egzamin w formie pisemnej na poziomie podstawowym przeznacza się 170 minut, czyli prawie trzy godziny. Naturalnie, jeśli prędzej skończymy rozwiązywanie zadań, możemy oddać wypełniony arkusz egzaminacyjny i opuścić salę. Nie musimy czekać na pozostałych.

A jak długo trwa egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym? Trzy godziny, czyli 180 minut.

Czy egzaminy maturalne z języka polskiego trwają długo czy krótko? Każdy sam musi odpowiedzieć sobie na podobne pytania. Mogłoby się wydawać, że w ciągu trzech godzin jesteśmy w stanie nie tylko rozwiązać cały arkusz egzaminacyjny, ale jeszcze napisać rozprawkę, notkę biograficzną autora i streszczenie pozostałej jego twórczości, ale nie oszukujmy się- jesteśmy ludźmi i w niektórych z nas egzamin dojrzałości może powodować stres, który nierzadko blokuje przelewanie myśli na papier.

Podczas egzaminu, w chwili słabości warto powiedzieć sobie: „Spokojnie, mam dużo czasu.”

 

 

3. Kiedy matura na poziomie podstawowym i rozszerzonym

Matura 2021 rozpocznie się 4 maja. Pewną tradycją egzaminów maturalnych z języka ojczystego jest zasada, że jako pierwszy zdajemy egzamin pisemny. Pisemna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym odbędzie się we wtorek 4 maja, a sprawdzian umiejętności na poziomie rozszerzonym wystartuje o godzinie 10 maja.


 

Terminy matury części pisemnej z języka polskiego

 • poziom podstawowy: 4 maja 2021 r., godz. 9:00
 • poziom rozszerzony: 10 maja 2021 r., godz. 9:00

 

Termin matury części ustnej z języka polskiego

 • 19-21 maja 2021r. zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

Termin dodatkowy części pisemnej z języka polskiego

 • poziom podstawowy: 1 czerwca 2021 r., godz. 9:00
 • poziom rozszerzony: 1 czerwca 2021 r., godz. 9:00

 

Termin matury poprawkowej

 • 24 sierpnia 2021 r., godz. 9:00

 

Sprawdź dokładny harmonogram egzaminów na 2021 rok


 

4. Jak wyglądała matura z języka polskiego w 2020 r.

 

EGZAMIN NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

Do egzaminu na poziomie podstawowym przystąpiło 260320 osób z 4927 szkół zarówno liceów jak i techników. Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, 21089 osób nie zdało egzaminu z języka polskiego, a 76 osobom egzamin został unieważniony z powodu stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań lub wniesionych niedozwolonych urządzeń.

Egzamin z języka polskiego w części pisemnej na poziomie podstawowym składał się z dwóch części. W pierwszej maturzyści musieli rozwiązać test składający się z 7 zadań, cztery w postaci pytań zamkniętych oraz trzy zadania krótkiej odpowiedzi.

Z kolei w części drugiej zdający musieli przygotować własne wypracowanie, na co najmniej 250 wyrazów, w formie rozprawki lub analizy tekstu poetyckiego. Na egzaminie pojawił się temat elementów fantastycznych w "Weselu" Stanisława Wyspiańskiego oraz analiza wiersza Anny Kamieńskiej "Daremne".

Za rozwiązanie wszystkich zadań, w czasie 170 minut, można było uzyskać 70 punktów (20 punktów za test oraz 50 punktów za wypracowanie).


 

EGZAMIN NA POZIOMIE ROZSZERZONYM

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym z języka polskiego przystąpiło 58095 osób z 3 954 szkół.

W arkuszu przygotowanym przez CKE abiturienci mieli do wyboru dwa tematy wypracowania na co najmniej 300 wyrazów. Do uzyskania mieli 40 punków w czasie 180 minut.


 

Temat 1

Określ, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. (tekst Bożeny Chrząstowskiej Prawda i „zmyślenie” literackie)

 

Temat 2

Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów.

Zadanie wymagało napisania wypowiedzi zawierającej interpretację porównawczą „Do Snu” Jana Kochanowskiego oraz „Język Snu” Zbigniewa Herberta.

 

 

 

MATURA 2021 - ważne informacje

 

jak będzie wyglądać matura 2021

przedmioty obowiązkowe 2021

przedmioty dodatkowe 2021

jakie przedmioty zdawać na studia 2021

warunki zdania matury 2021

wyniki matur 2021

deklaracje maturalne 2021

laureaci i finaliści olimpiad

niezdana matura 2021

matura poprawkowa 2021

wyniki matury poprawkowej 2021

zmiany na maturze 2021

matura próbna 2021

co będzie na maturze 2021

matura z matematyki 2021

studia 2021

 

 

5. Jakie wymagania muszę spełnić, aby przystąpić do egzaminu z języka polskiego?

Aby przystąpić do egzaminu dojrzałości należy złożyć deklarację przystąpienia do matury. Składa się ją u dyrektora szkoły, w której się uczymy i dotyczy ona nie tylko chęci przystąpienia do egzaminu z języka polskiego, ale do matury w ogóle, w całej jej okazałości.

Inną kwestią formalną są nasze oceny. Naturalnie, należy zakończyć edukację z oceną pozytywną, aby zostać dopuszczonym do egzaminu maturalnego. Reszta – to już tylko nasza wiedza i umiejętności.

Ktoś mógłby zapytać: „Jakie umiejętności można mieć w zakresie języka polskiego?”. Otóż, naprawdę duże. Tak, jak można trenować szybkość biegu tak można trenować umiejętności językowe, z bogactwem słownictwa na czele. Im większym zasobem słów możemy się posługiwać, tym lepiej dla nas.

Pisząc rozprawkę, nasz tekst staje się ciekawszy oraz łatwiejszy w odbiorze. A poza tym, niezwykle pozytywnym „skutkiem ubocznym” nauki nowych słów i zwrotów jest ćwiczenie pamięci, która przyda się nam nie tylko w aspekcie matury z polskiego, ale i innych przedmiotów.

 

 

6. Czy warto zdawać maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym?

Operując terminologią sportową możemy powiedzieć, że z podchodzeniem do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym jest jak z rozgrywkami o najwyższą rangę.

Rezygnację z przystąpienia do tego egzaminu możemy porównać do dojścia do finału i poddaniu się walkowerem argumentując, że srebrny medal też jest satysfakcjonujący i ładnie wygląda w szklanej gablocie.

Czy w tych słowach chodzi wyłącznie o poruszenie ambicji? Nie. Zdawanie egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym daje wiele korzyści, nie posiadając tak naprawdę żadnych wad i minusów.

Po pierwsze – i chyba najważniejsze – egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym nie można nie zdać. Jak to możliwe? Według zasad, z egzaminu na tym poziomie nie trzeba uzyskać minimalnego progu punktowego. Oznacza to, że ile punktów uda nam się zdobyć, tyle punktów powędruje na nasze konto.

Poziom rozszerzony języka polskiego nie jest obowiązkowy, dlatego warto przystąpić do niego choćby dla sprawdzenia samego siebie i z czystej ciekawości.

Po drugie, egzaminy na poziomie rozszerzonym są bardzo przydatne w procesie rekrutacyjnym na studia. Są niemal przepustką do ich rozpoczęcia. Zatem, jeśli chcemy iść na studia, na których w wymaganiach rekrutacyjnych znajdują się wyniki z języka polskiego, warto podejść do egzaminu na poziomie rozszerzonym.


 

7. Co da mi matura z języka polskiego?

Tym, którzy w egzaminach maturalnych nie widzą niczego więcej oprócz stresu i wytężonej nauki, warto uzmysłowić, że wiążą się z nimi doświadczenia, które mogą się przydać w przyszłości, nawet kilka lat po maturze.

Do czego możemy porównać egzamin ustny z języka polskiego? Na przykład do rozmowy o pracę, którą pewnego dnia każdy z nas odbędzie. Dzięki ustnemu egzaminowi (nieobowiązkowy w 2021 r.), choć trochę, nauczymy się radzić ze stresem, jak również prowadzić wypowiedź i dyskusję.

Ustna matura z języka polskiego jest jak prezentacja naszej osoby. Musimy mówić w taki sposób i w takim stylu, aby zostać zapamiętanym, wzbudzić nami zainteresowanie i pozostawić pozytywne wrażenie. Dzięki takiej prezentacji nauczymy się nie tylko składać słowa w logiczne zdania, ale również panować nad swoim ciałem i gestami, które również są bardzo ważne w wypowiedzi.

Egzamin maturalny z języka polskiego to także nauka argumentowania, prezentowania swoich odczuć, przemyśleń, szukanie odpowiednich dróg przekonania innych do swojej osoby i swoich racji. Nie trzeba być wszechwiedzącym, aby wiedzieć, że łatwiej osiągniemy to w języku ojczystym, aniżeli w obcym.

 

8. Czego nie da mi matura z języka polskiego?

Niezależnie od tego, w jaki sposób patrzylibyśmy na maturę z języka polskiego, a nawet jak bardzo próbowalibyśmy ją od siebie odsunąć, to i tak musimy do niej przystąpić. Nie ma odwrotu.

Dla tych, którzy nie przepadają specjalnie za nauką ojczystego języka mamy wiadomość, iż matura z języka polskiego nie da nam… wstydu – aczkolwiek mówiąc o tej, zdawanej na poziomie rozszerzonym.

W przypadku języka polskiego nie powinniśmy tworzyć bilansu zysków i strat, czy też plusów i minusów wynikających ze zdawania tego przedmiotu na maturze. Znajomość zasad naszego języka i umiejętność sprawnego posługiwania się nim zawsze jest czymś, co może nam się przydać, wyjść na dobre, a już na pewno w niczym nie przeszkodzi.

Języka polskiego warto się uczyć nie tylko w szkole i nie tylko z myślą o egzaminie dojrzałości. Dobrze jest zgłębiać jego obszary także później, choćby po to, aby poradzić sobie na studiach, na rozmowie o pracę i na codziennej drodze zawodowej. Zdecydowanie łatwiej byłoby nam wskazać, czego nie da nam nieznajomość zasad ojczystego języka.

 

 

9. Co warto sprawdzić idąc na maturę z języka polskiego?

Podchodząc do matury należy mieć w głowie pewny zasób wiedzy, ale także kilka informacji natury organizacyjnej. Będąc maturzystą należy sprawdzić – i upewnić się na sto procent – którego dnia mamy stawić się na egzamin i o której godzinie on się rozpocznie.

Niestety, nie na darmo matura określana jest egzaminem dojrzałości. Dlatego tę dojrzałość trzeba pokazać. Nikt nie będzie czekał w nieskończoność na spóźnionych, ani nie zlituje się nad opowieścią, że tak mocno i długo się uczyliśmy, że aż zapomnieliśmy przyjść na egzamin i chętnie przystąpimy do niego jutro.

Przed maturą z języka polskiego warto sprawdzić swoją wiedzę. W Internecie dostępne są przykładowe arkusze egzaminacyjne, bądź zadania z zeszłych lat, a także wiele quizów odnoszących się do obowiązkowych lektur. Dobrze jest zrobić sobie w domu próbną maturę. Bez stresu, w pełnym spokoju, sprawdzić swoją wiedzę, aby odnaleźć jakieś mankamenty i słabe punkty i prędko nadrobić jakiś materiał.

Warto przypomnieć sobie pewne podstawy z tego przedmiotu, począwszy od gatunków literackich, przez zasady tworzenia streszczenia logicznego, po przypomnienie sobie po jednym dziele literackim, które powstało w każdej epoce.

 

10. Na które studia wymagana jest matura z języka polskiego?

We wstępie naszego artykułu zaznaczyliśmy, że język polski najbardziej zasługuje na miano przedmiotu obowiązkowego, choćby dlatego, że posługiwanie się językiem ojczystym jest nam, po prostu, niezbędne do funkcjonowania.

Wspomnieliśmy także, że matura na poziomie rozszerzonym przyda się nam w kontekście rekrutacji na studia. Ale czy język polski wymagany jest na każdy kierunek studiów? Nie. Język polski dość rzadko występuje w istotnej roli w ramach kwalifikacji na uczelnie techniczne, zatem śmiało można założyć, że bywa liderującym w procesie na studia humanistyczne czy społeczne.

Kierunkami, na których język polski jest obowiązkowy i stanowi część rekrutacji, są m. in.: filologia polska, informacja w środowisku cyfrowym, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, kulturoznawstwo i wiedza o mediach, nowe media i kultura cyfrowa, logopedia, logopedia z audiologią, filologia klasyczna, filologia rosyjska, filologia słowiańska, archeologia, etnologia, filozofia, okcydentalistyka, historia, wojskoznawstwo, historia sztuki, socjologia, geografia, praca socjalna, psychologia, pedagogika, prawo, administracja, polityka społeczna, politologia.

Warto podkreślić, że niezależnie od tego na jakie studia wymagana jest matura z języka polskiego, to dobrze jest znać jego zasady i poprawnie się nim posługiwać. Ta umiejętność przyda się nam nie tylko podczas kształcenia wyższego, ale także później, już w życiu zawodowym.

zasady rekrutacji na studia 2021

 


 

11. Niezdana matura z języka polskiego. Kiedy egzamin poprawkowy?

Naturalnie, podchodząc do egzaminu maturalnego nikt nie zakłada, że coś może się potoczyć niezgodnie z planem. Ale jak wiemy, wypadki chodzą po ludziach i może nam być potrzebny egzamin poprawkowy. Czy następuje on od razu po otrzymaniu wyniku egzaminu? Na szczęście nie. Każdy będzie miał czas na odpoczynek, wyciszenie emocji i powtórzenie materiału. Część pisemna odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

niezdana matura co dalej

 

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku
Politechnika Gdańska
Polsko - Japońska Akademia Technik Komputerowych w Gdańsku
Sopocka Szkoła Wyższa
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu – Filia w Gorzowie Wielk.
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Kaliszu

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Kaliszu
Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Filia Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lotnicza Akademia Wojskowa
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi
Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Collegium Da Vinci w Poznaniu
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Poznaniu
Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rybniku

Filia Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Rybniku

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Rzeszowie
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski
WSPIA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Rekrutacja na studia w Siedlcach

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wyższa Szkoła Bankowa w Szczecinie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Collegium Civitas w Warszawie
Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Politechnika Warszawska
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie
Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Coventry University Wroclaw
Dolnośląska Szkoła Wyższa
Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych WSBPI „Apeiron” we Wrocławiu
Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Zielonogórski

SPRAWDŹ JAK WYGLĄDA REKRUTACJA NA POSZCZEGÓLNYCH UCZELNIACH

Rekrutacja na studia w Białymstoku

Politechnika Białostocka
Uniwersytet w Białymstoku

Rekrutacja na studia w Bielsko Białej

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Rekrutacja na studia w Bydgoszczy

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Oddział w Bydgoszczy

Rekrutacja na studia w Częstochowie

Politechnika Częstochowska
Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Rekrutacja na studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Politechnika Gdańska
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Morski w Gdyni
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
Gdański Uniwersytet Medyczny

Rekrutacja na studia w Gorzowie Wielkopolskim

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
Politechnika Śląska w Gliwicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rekrutacja na studia w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Politechnika Koszalińska

Rekrutacja na studia w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Akademia Muzyczna w Krakowie
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Politechnika Lubelska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Rekrutacja na studia w Łodzi

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Politechnika Łódzka
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi

Rekrutacja na studia w Olsztynie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rekrutacja na studia w Opolu

Politechnika Opolska
Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
Uniwersytet Opolski

Rekrutacja na studia w Poznaniu

Politechnika Poznańska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Rekrutacja na studia w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Rekrutacja na studia w Rzeszowie

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Uniwersytet Rzeszowski

Rekrutacja na studia w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Rekrutacja na studia w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Sztuki w Szczecinie
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Uniwersytet Szczeciński

Rekrutacja na studia w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Rekrutacja na studia w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Warszawski
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Akademia Teatralna w Warszawie
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

Rekrutacja na studia w mieście Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Uniwersytet Wrocławski
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie - Filia we Wrocławiu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Politechnika Wrocławska
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uniwersytet Szczeciński – Instytut Filozoficzno-Teologiczny im. Edyty Stein w Zielonej Górze
Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)