Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Psychologia - Warszawa

Studia w Warszawie

psychologia 

Odkryj psychologię w Warszawie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Psychologia studia Warszawa 2021 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku Psychologia w Warszawie to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Warszawie możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych - Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym.

W rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Warszawski oferuje 203 miejsca, a Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie 120 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

Studia bezpłatne oferuje również Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UW, UKSW, APS oraz uczelniach prywatnych. Ceny wahają się od 4800 zł do 7800 zł za pierwszy rok studiów.

 

Studenci kierunku psychologia w Warszawie nauczą się opisywania mechanizmów funkcjonowania ludzkiej psychiki. Ponadto poznają różne teorie psychologiczne i poznają zasady ich wykorzystywania w praktyce zawodowej. Podczas studiów dowiedzą się także, w jaki sposób prowadzić badania naukowe oraz stawiać diagnozę psychologiczną i w kolejnym etapie wdrażać dedykowaną terapię.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w placówkach i instytucjach medycznych, edukacyjnych oraz badawczych. Ponadto mogą podjąć pracę w poradniach zdrowia psychicznego, domach dziecka, agencjach pomocy społecznej, biurach karier studenckich, organizacjach pozarządowych oraz w działach HR.

 

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Warszawa

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Psychologia +

Filia w Bełchatowie stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia

Uczelnie, gdzie psychologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie

Jednostka prowadząca

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

Jednostka prowadząca

Socjologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku socjologia

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania na studia na kierunku psychologia w Warszawie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język grecki i kultura antyczna
 • język kaszubski
 • język mniejszości etnicznej
 • język mniejszości narodowej
 • język obcy
 • język polski
 • język łaciński i kultura antyczna
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia sztuki
 • historia muzyki

 

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Warszawie ? Biletem wstępu na studia jest konkurs świadectw, na którym należy pochwalić się dobrymi wynikami z takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie.

Warto dokładnie sprawdzić system kwalifikacji, gdyż może on się różnić w zależności od wybranej uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Warszawie obejmują różne dziedziny, między innymi dlatego, iż w programie nauczania kierunku znajdują się przedmioty poruszające różne zagadnienia.

Studenci muszą zmierzyć się, na przykład z biologicznymi mechanizmami zachowania, psychologią emocji, psychologią osobowości, genetycznymi uwarunkowaniami zaburzeń zdrowia, logiką.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Warszawie - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA STACJONARNE

PSYCHOLOGIA WARSZAWA STUDIA NIESTACJONARNE

Psychologia w Warszawie

POKAŻ WSZYSTKIE

Jak wyglądają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Psychologia jest jednym z najczęściej wybieranych kierunków przez maturzystów. Mimo to, wielu z nich nie jest do końca pewna lub nie zdaje sobie sprawy z tego, jak będą wyglądać ich najbliższe lata edukacji. Z pewnością większość zadawała sobie te pytania – czy warto studiować psychologię? Ile trwają studia psychologiczne i z jakimi kosztami są związane? Gdzie można pracować po ukończeniu tego kierunku i jakie są zarobki psychologa? Na te i inne pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

 

1. Na początek

Psychologia to niezwykle fascynujący kierunek studiów, który próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie odnoszące się do natury człowieka. W trakcie realizowanych zajęć będziesz miał/a szansę zrozumieć motywy postępowania człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Będziesz w stanie wyjaśnić, co może odczuwać człowiek, jak postrzega siebie i innych, a także, w jaki sposób buduje relacje i komunikuje się z otoczeniem.

Studia w Warszawie są idealne dla osób, które mają naturę odkrywcy, chcą poznawać przejawy różnych aktywności człowieka. Konstruowany program kształcenia odpowiada na zapotrzebowania współczesnego rynku pracy. Nauka, którą jest psychologia, wykorzystywana jest współcześnie do celów diagnostycznych i terapeutycznych, ale jest także podstawą takich dziedzin jak zarządzanie zasobami ludzkimi, biznes, marketing polityczny, pedagogika, sport, zarządzanie kryzysowe. Wszechstronny kierunek umożliwia podjęcie pracy w różnych dziedzinach.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci psychologii zdobywają lub pogłębiają wiedzę, która umiejscawia psychologię w systemie wszystkich nauk, a także łączy ją z innymi dyscyplinami naukowymi. Zgłębiają zagadnienia, które umożliwiają zrozumienie rozwoju psychologii oraz jej historycznych i kulturowych uwarunkowań.

Studenci pogłębiają wiedzę z zakresu teorii psychologicznych, zapoznają się z poszczególnymi szkołami, orientacjami badawczymi, strategiami oraz metodami badań w naukach społecznych. Zajmują się przebiegiem procesów psychicznych człowieka, a także rozwojem w cyklu życia w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym.

Będziesz miał/a okazję zapoznać się z celami, organizacją i funkcjonowaniem instytucji pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, wychowawczych i opiekuńczych. Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do patologii i dysfunkcji z zakresu sfery emocjonalnej, osobowościowej, a także obejmujących zachowanie człowieka. Poznasz zaburzenia zdrowia psychicznego oraz ich biologiczne, społeczne i indywidualne uwarunkowania.

 

Umiejętności

Kierunek psychologia w Warszawie umożliwia studentom wypracowanie umiejętności sprowadzających się do obserwowania, wyszukiwania i interpretowania informacji o zjawiskach psychologicznych i społecznych. Bazując na zdobywanej wiedzy, analizują rozwiązania złożonych problemów i uwzględniają przy tym tradycyjne standardy przyjęte w psychologii, a także rozwiązania innowacyjne.

Studenci uczą się formułować problemy badawcze, opracowują nowe metody i techniki, interpretują i prezentują wyniki badań, potrafią wyciągać wnioski. Nabywają zdolność do opracowywania diagnozy psychologicznej w odniesieniu do zachowania, osobowości, różnic indywidualnych, emocji, motywacji i funkcji poznawczych oraz zaburzeń zdrowia psychicznego.

Nauczysz się również porozumiewać z otoczeniem, wykorzystując przy tym naukową terminologię, a także różnorodne kanały i techniki komunikacyjne. Rozwiniesz predyspozycje językowe w zakresie języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Kompetencje społeczne

Studia psychologiczne w Warszawie przygotowują absolwentów do podjęcia pracy w zakresie zdobywanego wykształcenia. Absolwenci potrafią docenić znaczenie wiedzy psychologicznej, a jednocześnie mają świadomość potrzeby nieustannego dokształcania się. Są gotowi do krytycznej oceny treści, które odbierają. Podejmują zawodowe i osobiste wyzwania, a także chętnie pracują na rzecz środowiska społecznego.

Absolwenci są świadomi faktu, że muszą przestrzegać zasad etyki zawodowej, dzięki czemu wykazują się odpowiedzialnością za przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania. Potrafią zrozumieć specyfikę kontaktu z drugim człowiekiem w sytuacji pomagania. Są wrażliwi na znaczenie relacji interpersonalnej w kontakcie psychologicznym.

 

 

3. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia w Warszawie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite (jednolite magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku psychologia w Warszawie realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich, których program kształcenia trwa 5 lat (10 semestrów).

Uczelnie w Warszawie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

4. Program studiów i przedmioty

Przyszli studenci psychologii mogą wybierać pomiędzy wieloma specjalizacjami m.in. psychologią kliniczną, neuropsychologią, psychologią stosowaną zwierząt, psychologią społeczną czy doradztwem i coachingiem. Można także wyróżnić psychologię sportu i muzyki.

Pierwsze dwa lata polegają na zdobywaniu podstawowej wiedzy z zakresu psychologii, filozofii, statystyki czy historii myśli psychologicznej – oznacza to, że studenci psychologii będą musieli zapoznać się znacznie bliżej z Freudem czy Jungiem. Adepci stykają się z praktyką dopiero na czwartym roku studiów, jednak wcześniej można udać się na praktyki czy staż, by wcześniej mieć kontakt z pacjentem.

Siatka zajęć kierunku psychologia w Warszawie uzależniona jest od uczelni, na której realizowane są poszczególne przedmioty, a także od wybranej specjalizacji. Kompleksowo opracowywany program kształcenia umożliwia zgłębianie nauk psychologicznych, ekonomicznych, biologicznych. Program łączy psychologię z socjologią, zarządzaniem, a także naukami biologiczno-medycznymi.

Realizowane przedmioty pozwolą Ci zrozumieć mechanizmy, które kierują ludźmi. Interdyscyplinarne wykształcenie z pewnością ułatwi rozpoczęcie drogi zawodowej w charakterze menedżera, projektanta, nauczyciela, trenera, szkoleniowca, specjalisty od marketingu i PR.

 

W programie studiów na kierunku Psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 

5. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia psychologiczne są połączeniem wiedzy na pograniczu różnych dziedzin – humanistyki i nauk przyrodniczych – dlatego przyszli studenci psychologii muszą być przygotowani na lawirowanie pomiędzy tymi różnymi obszarami nauki. Studenci wybierani są na podstawie konkursu świadectw, dlatego chcąc dostać się na ten kierunek, trzeba dobrze zdać maturę, ponieważ chętnych jest wiele, nawet kilkanaście osób na jedno miejsce.

W rekrutacji poza językiem polskim i obcym ważne są także przedmioty dodatkowe, wśród których znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język łaciński i kultura antyczna, historia, informatyka, język regionalny np. kaszubski czy matematyka.

Musimy pamiętać, że poszczególne uczelnie mogą mieć nieco inne kryteria rekrutacyjne, dlatego warto sprawdzić je na stronach wybranych szkół wyższych. Wymagania mogą różnić się także w zależności od trybu studiów i wybranej specjalizacji.

 

Dla kogo są studia psychologiczne

Studia psychologiczne skierowane są głównie dla osób empatycznych, umiejących słuchać innych ludzi, a także myślących analitycznie. Ważne jest sprawne łączenie faktów i szybkie wysuwanie wniosków po to, aby trafnie zdiagnozować problemy swoich pacjentów.

Na studiach psychologicznych w Warszawie odnajdą się przede wszystkim te osoby, które interesują się funkcjonowaniem człowieka w zdrowiu i chorobie, od urodzenia do starości. To kierunek dla tych, którzy pilnie obserwują, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w życiu codziennym jako samodzielna jednostka oraz w różnych grupach społecznych.

Psychologia to bardzo ważna nauka i sprowadza się do nawiązywania kontaktów i prowadzenia rozmów psychologicznych z osobami i grupami ludzkimi. Kandydaci muszą być otwarci i komunikatywni, nie mogą stronić od ludzi. Nauczysz się posługiwać psychologicznymi technikami diagnostycznymi, poznasz emocje, osobowości, zachowania społeczne. Warto, aby tego typu zagadnienia znalazły się w zakresie Twoich zainteresowań. Bardzo ważna jest także umiejętność słuchania innych ludzi.

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Ile trwają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Studia na kierunku Psychologia w Warszawie trwają 5 lat (studia jednolite magiterskie).

Na wszystkich uczelniach publicznych, czyli Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytecie Warszawskim oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej Psychologia odbywa się w ramach jednolitych studiów magisterskich, które trwają pięć lat.

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Warszawie?

Kierunek psychologia w Warszawie jest jednym z najczęściej wybieranych. Absolwenci tego typu kształcenia mają bardzo wiele możliwości rozwoju naukowego i zawodowego. Odnajdują się w wielu branżach i dziedzinach, przede wszystkim tam, gdzie wymaga się rozwiązywania problemów psychologicznych ludzi.

Po ukończeniu kształcenia absolwenci szczycą się merytoryczną i metodologiczną wiedzą z zakresu badań i teorii poznania umiejętności i grup społecznych, a także zdolnościami do użytkowania diagnozy psychologicznej i wiedzą skutecznej interwencji. Pracują w organizacjach gospodarczych i instytucjach użyteczności publicznej, to znaczy w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach pracy, ośrodkach doskonalenia zawodowego i kształcenia kadr, jak również w placówkach służby zdrowia oraz w wojsku, policji i sądownictwie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Psychologia:

 • ośrodki rehabilitacyjne i hospicja
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 • pracownie testów psychotechnicznych
 • sanatoria
 • ośrodki szkolno-wychowawcze
 • fundacje i stowarzyszenia
 • ośrodki badawcze i naukowe
 • ośrodki leczenia uzależnień
 • agencje reklamowe i public relations
 • areszty śledcze

Studia w zakresie psychologii umożliwiają nabycie tytułu magistra psychologii, a tym samym ułatwiają zdobycie potrzebnych uprawnień do wykonywania zawodu. Absolwenci mają wiele możliwości zatrudnienia i obejmują różne stanowiska pracy.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Psychologia:

 • psycholog kliniczny
 • psychoterapeuta
 • psycholog dziecięcy
 • psycholog sportu
 • psycholog zdrowia
 • psycholog pracy
 • psycholog transportu
 • szkoleniowiec
 • badacz
 • diagnosta

 

Ile zarabia psycholog?

Zarobki psychologów są bardzo zróżnicowane i uzależnione od wybranej specjalizacji, doświadczenia, a także miasta. Najwięcej zarabiają psycholodzy prowadzący prywatne praktyki. Koszt jednej godzinnej wizyty wynosi od stu złotych. Psycholodzy pracujący na umowę o pracę zarabiają od około 3300 do 4700 złotych brutto. Dodatkowe kursy i lata pracy zwiększają szansę na wyższe zarobki.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Warszawie?

 

Psychologia studia w Warszawie - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Warszawie

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Warszawie?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Psychologia w Warszawie?

Proces rekrutacji

Kandydaci na studia w zakresie psychologii muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie. Pamiętaj, że wymagania kwalifikacyjne ulegają zmianie w zależności od poziomu i trybu kształcenia.

 

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Z pewnością wysoko punktowane będą przedmioty humanistyczne, ale i ścisłe oraz językowe.

 

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Sprawdź, czy konieczne jest wykonanie badań lekarskich. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Warszawie

studia w Warszawie

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne w Warszawie

studia psychologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Czy warto iść na studia na kierunku psychologia w Warszawie?

To pytanie zadaje sobie wiele osób rozważających wybór studiów psychologicznych i ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Oczywiście, że warto studiować, zwłaszcza jeśli jest to coś, co naprawdę nas interesuje.

Psychologia ma wiele zalet, jednak nie brakuje jej kilku wad, jak w przypadku większości kierunków. Musimy pamiętać, że jest to nauka, która nadal prężnie się rozwija. W Polsce coraz więcej osób otwarcie szuka pomocy u psychologów, co skutkuje większym zapotrzebowaniem na specjalistów.

Studia psychologiczne są kierunkiem rozwojowym i przeznaczonym dla osób empatycznych, otwartych na rozwój i zrozumienie drugiego człowieka. Psychologia rozwija nas emocjonalnie, co pozwala zrozumieć innych, ale też i samego siebie.

Absolwenci tego kierunku, tak naprawdę, mogą wszędzie znaleźć zatrudnienie — w oświacie, prywatnych firmach, hospicjach czy nawet w policji. Dobrym rozwiązaniem jest także otworzenie własnej praktyki. Coraz bardziej popularną opcją staje się również praca online. Stale wzrasta zainteresowanie konsultacjami na czacie, przez telefon czy wideo-rozmowę.

 

Warto wybrać studia na kierunku psychologia pod warunkiem że:

czuje się prawdziwe powołanie do wykonywania tego zawodu. Dla większości dziewiętnastolatków odkrycie tego powołania może być problematyczne, ale tylko ono pomoże ci przetrwać podczas wielu trudnych chwil na studiach psychologicznych.

W siatce programowej znajduje się mnóstwo przedmiotów, które w przyszłości świadczą o warsztacie psychologa.

 

O tym, czy warto wybrać studia w Warszawie na kierunku psychologia, nie decyduje wyłącznie powołanie. Powinieneś odnaleźć w sobie także zespół przydatnych cech i kompetencji – będziesz je bowiem rozwijać podczas wszystkich lat kształcenia. Osoby, wybierające studia psychologiczne, powinna cechować przede wszystkim wrażliwość i empatia. Ten kierunek studiów przyniesie ci także dużo satysfakcji, jeśli fascynuje cię potęga ludzkiego umysłu, lubisz przyglądać się zachowaniom innych ludzi oraz analizować je. Oznacza to, że powinien cechować się duży stopień spostrzegawczości. Jeżeli nie odnajdujesz się w tym krótkim portrecie, to studia na kierunku psychologia mogą cię rozczarować.

►►

Pamiętaj – przed przystąpieniem do procedury rekrutacyjnej po prostu rozważ, czy decyzja o rozpoczęciu studiów wynika z twoich świadomych potrzeb i planów.

 

Jeżeli zbyt mocno sugerujesz się opinią innych osób, to nauka na żadnym kierunku nie przyniesie ci radości. Może więc zamiast poszukiwać odpowiedzi na pytanie, czy warto iść na studia, zastanów się, czy studia wybierasz przede wszystkim dla siebie, a nie dlatego, by chociażby zadowolić oczekiwania rodziców. To powinno być dla ciebie najważniejsze.

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Co dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Uczelnie w Warszawie przygotowują dla swoich studentów taką ofertę kształcenia, która okaże się najbardziej atrakcyjna. A dziś większość młodych ludzi wie, że wiedza stanowi wyłącznie jeden z wykładników wykształcenia wyższego. To ona oczywiście tworzy punkt wyjścia, na współczesnym rynku pracy doceniane są przede wszystkim kompetencje, umiejętności oraz doświadczenie.

Pod tym względem studia psychologiczne wydają się idealnym wyborem. Czeka cię całkiem sporo wykładów oraz zajęć teoretycznych, ukończenie jednak tego kierunku kształcenia, wyposaża cię w wiele unikatowych kompetencji. Psychologia może ułatwić wiele dziedzin życia, nie tylko w strefie zawodowej.

Śmiało można stwierdzić, że studia na kierunku psychologia, uczą uważności na różnych poziomach. Stajemy się wnikliwymi obserwatorami nie tylko ludzi, którzy nas otaczają, lecz także siebie. Łatwiej jest nam przewidzieć i zrozumieć pewne zachowania. Wiemy, jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi. Psychologowie są bowiem lekarzami dusz i to oni wiedzą, co – poza wypisaną receptą – może postawić na nogi.

 

►►

Studia psychologiczne umożliwiają także wszechstronny rozwój kompetencji interpersonalnych. Osoby, które kończą naukę na tym kierunku, powinna cechować komunikatywność, otwartość, empatia oraz tolerancja.

Warto także podkreślić, że absolwenci tego kierunku mogą poszczyć się wysokim poziomem wrażliwości, ale ukierunkowanym na działanie.

Co to oznacza w praktyce? Psychologowie mają – oprócz pięknej cechy, jaką jest współodczuwanie – wiedzę, jak motywować do zmian i troski o własne zdrowie psychiczne.

 

Kierunki studiów takie jak psychologia mogą zaoferować bardzo dużo, pod warunkiem, jeśli wybór tego profilu kształcenia podyktowany był faktycznymi fascynacjami potęgą ludzkiego umysłu. Podczas wszystkich lat kształcenia dostaniesz unikatową szansę nie tylko niesienia pomocy innym ludziom w przyszłości, lecz także kompleksowo zadbasz o swój rozwój intelektualny i duchowy.

Czego nie dadzą ci studia na kierunku psychologia w Warszawie?

Jeżeli wybierzesz studia na kierunku psychologia, musisz mieć przede wszystkim świadomość, że twój rozwój intelektualny nie powinien zakończyć się wraz z otrzymaniem tytułu magistra. Dobry psycholog o swoje kompetencje i wiedzę dba przez cały czas trwania kariery zawodowej. Tylko wtedy będzie można nazwać go prawdziwym profesjonalistą. Dlatego też studia psychologiczne na pewno nie dadzą ci poczucia, że twoje wykształcenie jest kompletne.

Powinieneś nieustannie się dokształcać, uczestniczyć w różnego rodzaju kursach oraz warsztatach. Psychologii jako dziedzinie naukowej towarzyszy nieustanny rozwój, więc osoby, które wykonują odpowiedzialny zawód psychologa, powinny dbać o swoje kompetencje nawet po ukończeniu studiów.

Studia na kierunku psychologia nie zagwarantują ci także, że twoja praca będzie zawsze przyjemna i łatwa. Podczas trwania kariery zawodowej, niejednokrotnie spotykać będziesz ludzi, którzy niosą ze sobą bagaż bardzo ciężkich życiowych doświadczeń. Musisz mieć świadomość, że to ty będziesz przede wszystkim oparciem dla twoich pacjentów. Ich problemy nawet dla ciebie mogą stanowić emocjonalne wyzwanie.

Kierunki studiów takie jak psychologia powinny być wybierane zatem przez osoby, które wiedzą, że ich praca zawodowa może mieć bardzo obciążający psychicznie wymiar. Dlatego tak ważne jest, byś wykształcił w sobie umiejętność zdrowego współodczuwania z naciskiem na zadbanie także o własny komfort psychiczny. Tylko dzięki temu dasz swoim pacjentom siłę i oparcie.

Studia na kierunku psychologia Warszawa – zaoczne (niestacjonarne)

Studenci każdego roku zastanawiają się nad tym, jakie studia wybrać – dzienne, czyli stacjonarne lub zaoczne, czyli niestacjonarne. Wybór może być naprawdę trudny, ponieważ dziś niemal wszystkie ośrodki akademickie w Polsce stawiają na wysoką jakość kształcenia niezależnie od zadeklarowanego trybu.

Powinieneś odpowiednio wcześnie zastanowić się, który z nich najpełniej odda twoje oczekiwania wobec organizacji zajęć. Studia dzienne wciąż mają bardzo wielu zwolenników, studia zaoczne docenia jednak coraz więcej młodych ludzi.

Jakie są podstawowe zalety studiów zaocznych? Przede wszystkim ich elastyczność. Zajęcia odbywają się bowiem podczas weekendowych zjazdów, a reszta tygodnia jest wolna. Oznacza to, że w tym czasie możesz swobodnie podejmować inne aktywności związane chociażby z pracą, stażami, czy praktykami.

Pamiętaj jednak, że na studiach zaocznych większość materiału teoretycznego musisz opanowywać we własnym zakresie, a twoja wiedza i tak zostanie zweryfikowana podczas egzaminów. Studia zaoczne na kierunku psychologia w Warszawie wiążą się także z uiszczaniem dodatkowych opłat za czesne.

dowiedz się więcej na temat kierunku psychologia studia zaoczne w Warszawie

Jakie są ceny za studia na kierunku psychologia w Warszawie

Podjęcie studiów zaocznych (niestacjonarnych) na kierunku Psychologia wiąże się z obowiązkiem wnoszenia regularnych opłat za czesne. Cena każdego semestru nauki uzależniona jest od odgórnych ustaleń każdej z uczelni w Warszawie, dlatego celem zgłębienia bardziej szczegółowych informacji, warto zajrzeć na stronę internetową poszczególnych uczelni.

dowiedz się więcej na temat cen za studia na kierunku psychologia - ceny w Warszawie

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Warszawie?

Przed rozpoczęciem nauki często zadajemy pytania odnośnie wyboru kierunku studiów; zastanawiamy się czy jest dla nas odpowiedni i czy kształcenie w danym mieście będzie nas satysfakcjonowało. Jakie ma kierunek Psychologia w Warszawie opinie?

Agata, studentka Psychologii w Warszawie mówi:

„Chciałam studiować Psychologię i nic innego. Na dodatek, chciałam studiować Psychologię w mieście, w którym poziom kształcenia  w tym zakresie jest najlepszy. Decyzja była prosta. Opuściłam rodzinne miasto i przeprowadziłam się do Warszawy. Teraz, studiując tutaj już na czwartym roku wiem, że chcę związać się z nim także pod kątem życiowym i zawodowym.”

Kierunki psychologiczne i społeczne w Warszawie

slawistyka
Rozwiń

59 Uczelni w Warszawie

Warszawa przyciąga młodych ludzi z całego kraju. Przyjeżdżają tu na studia lub do pracy, w nadziei na zdobycie wykształcenia, doświadczenia zawodowego i wysoko płatnej pracy z perspektywami. Liczą na prestiż, sukces.

Warszawa ma wiele do zaoferowania dla studentów i kandydatów, ale także wiele od nich wymaga – progi punktowe oraz liczba chętnych na studia są tu wysokie. Również liczba studentów jest największa w Polsce: 15 uczelni publicznych i ponad 40 niepublicznych. Największą popularnością cieszą się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Warszawskie uczelnie są uznawane za prestiżowe nie tylko w Polsce ale i za granicą. Cenione są za profesjonalną kadrę naukową i szerokie perspektywy rozwoju.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Warszawie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

POZOSTAŁE UCZELNIE W WARSZAWIE NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Komentarze (1)

absolwentka odpowiedz

polecam studia na APS w Warszawie