Wydziały i kierunki

Akademia Pomorska w Słupsku ×

ul. Arciszewskiego 22A,

76-200 Słupsk

tel./fax.: (059) 84 05 327 

Kierunki studiów - Akademia Pomorska w Słupsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów

Kierunki studiów podyplomowych - Akademia Pomorska w Słupsku: znaleziono ×

Grupa kierunku
Wydział

Specjalności / ścieżki kształcenia - Akademia Pomorska w Słupsku: znaleziono ×

Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zadaj pytanie×

FAQ - najczęściej zadawane pytania:

Czy istnieje granica wieku, która ogranicza możliwość podjęcia studiów w systemie stacjonarnym?+

Nie

Jakie dokumenty należy dostarczyć po zakwalifikowaniu się na studia stacjonarne I stopnia?+

1)	Podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na studia (ankietę osobową) oraz akt ślubowania studenta wygenerowane podczas elektronicznej rejestracji na studia,
2)	Świadectwo dojrzałości lub dokument równorzędny, w celu sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem przez pracownika AP,
3)	Aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4)	Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość kandydata – do wglądu, 
5)	Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią;
6)	W przypadku laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego - zaświadczenie o uzyskanym tytule,
7)	Inne dokumenty wymagane na studia zgodnie ze szczegółowymi warunkami naboru na dany kierunek 

W jaki sposób i gdzie mogę dostarczyć dokumenty na Uczelnię?+

1) Osobiście do Punktu Rekrutacyjnego - ul. Boh. Westerplatte 64, Słupsk 76-200 Słupsk, I piętro
2) Ktoś w imieniu kandydata może dostarczyć dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego, wówczas wymagane jest upoważnienie
3) pocztą lub kurierem na adres Akademii Pomorskiej (liczy się data dotarcia dokumentów do Punktu Rekrutacyjnego, a nie data wysłania!!!!):
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk z dopiskiem - Punkt Rekrutacyjny
4) Nie akceptujmy dokumentów w formie skanów wysłanych drogą elektroniczną. Jedynie kandydaci zagraniczni na wstępnym etapie rekrutacji mogą przesłać skany dokumentów aplikacyjnych na studia.

Czy dokumenty muszę składać osobiście?+

Nie. Dokumenty może dostarczyć ktoś w imieniu kandydata, ale pod warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał  lub z oryginałem tego dokumentu.

Jakie dokumenty muszą być poświadczone notarialnie?+

Dokumenty nie muszą być poświadczone notarialnie. Tylko w przypadku składania dokumentów przez kogoś innego wymagane jest upoważnienie/pełnomocnictwo, które ważne jest wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał lub z oryginałem tego dokumentu.

Czy dokumenty mogą zostać złożone w imieniu kandydata przez upoważnioną osobę?+

Tak. Dokumenty może dostarczyć ktoś inny w imieniu kandydata, ale pod warunkiem jest posiadanie upoważnienia/pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo jest ważne wyłącznie wraz z kopią dokumentu tożsamości kandydata (dowodu osobistego lub paszportu) uwierzytelnioną przez pracownika Akademii Pomorskiej w Słupsku albo przez notariusza, albo przez organ, który ten dokument wydał lub z oryginałem tego dokumentu.

Czy kandydaci, którzy znajdują się na liście rezerwowej, też muszą składać dokumenty?+

Nie. Osoby z listy rezerwowej powinny złożyć dokumentu po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do wpisania na listę przyjętych. 

Czy w procedurze rekrutacyjnej brana jest pod uwagę część ustna egzaminu maturalnego?+

Nie. Tylko część pisemna.

Jak wygląda procedura przyjęć dla kandydatów będących laureatami bądź finalistami olimpiad przedmiotowych?+

Laureaci i finaliści  olimpiad wymienionych w uchwale Senatu AP w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w Akademii Pomorskiej w Słupsku zwolnieni są z postępowania kwalifikacyjnego.
Tacy kandydaci muszą do dokumentów dołączyć zaświadczenie Komitetu Głównego Olimpiady, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz. 125 z póź. zm.) stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Na jakiej zasadzie ustalane są progi punktowe dla poszczególnych kierunków?+

Nie wyznaczamy progów punktowych. Tworzone są listy rankingowe na podstawie wyników z pisemnego egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu.

W jaki sposób zostanę poinformowany o zakwalifikowaniu do przyjęcia / przyjęciu na studia?+

Wyniki możesz sprawdzić, logując się na swoje konto w e-rekrutacji. Na stronie głównej lub w zakładce "Dane kandydata" po lewej stronie zobaczysz pole "Status" - tam odczytasz swój status o zakwalifikowaniu a później o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia.

Czy w dostaniu się na studia ma znaczenie kolejność zgłoszeń?+

Nie.

Czy zakwalifikowany do przyjęcia oznacza przyjęty na studia?+

Nie. Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek należy dostarczyć dokumenty do Punktu Rekrutacyjnego i dokonać wpisu na studia w wyznaczonym terminie. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów,  uważane będzie za rezygnację kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia na kierunek, na który się zarejestrował. 

Czy pełna rejestracja elektroniczna wraz z uiszczoną opłatą rekrutacyjną daje podstawę do rozpatrywania wniosku o przyjęcie na studia?+

Tak.

W jaki sposób można dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Opłaty należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie wygenerowany podczas logowania się w e-rekrutacji.

Co wpisać w tytule przelewu?+

opłata rekrutacyjna

W jakim terminie należy dokonać opłaty rekrutacyjnej?+

Termin logowania i wnoszenia opłat będzie określony w szczegółowym harmonogram  poszczególnych etapów rekrutacji. Harmonogram zostanie opublikowany nie później niż do końca kwietnia 2019.

Co się stanie, jeśli nie wniosę opłaty rekrutacyjnej w wymaganym terminie (nie będzie ona zaksięgowana w wymaganym terminie)?+

Nie zakwalifikujesz się do następnego etapu rekrutacji.

Czy przelew muszę zrobić z mojego konta, czy może go zrobić za mnie np. mama?+

Nie ma znaczenia z jakiego konta będzie dokonywany przelew.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę w procesie kwalifikacyjnym?+

To zależy od kierunku.

Czy brak na maturze jakiegoś z punktowanych w rekrutacji przedmiotów, dyskwalifikuje mnie z ubiegania się o przyjęcie na wybrany kierunek studiów?+

Niestety tak.

O przyjęcie na ile kierunków studiów mogę się ubiegać?+

Nie ma ograniczeń. 

Do kiedy i w jakim formacie muszę zamieścić zdjęcie elektroniczne w formularzu rejestracyjnym?+

Kolorowe zdjęcie w wersji elektronicznej, o wymiarach 236x295 pikseli, powinno być wgrane podczas logowania się w e-rekrutacji. Brak zdjęcia skutkuje niemożliwością otrzymania legitymacji studenckiej.

Wasze pytania:

Nikt jeszcze nie zadał pytania tej uczelni.

  • Kierunki studiów

  • Zasady rekrutacji

  • Studia podyplomowe

  • Archiwum

Kierunki studiów

Opinie (0)