Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

Artykuł archiwalny

awf katowice rekrutacja

Zasady rekrutacji na AWF w Katowicach 2015/16

UCHWAŁA NR AR001- 21 -V/2014

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz form studiów na poszczególnych kierunkach w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w roku akademickim 2015/2016

Działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz § 49 ust. 1 pkt 1 lit. d Statutu, na wniosek Rady Wydziału Fizjoterapii (uchwała Nr RWF-2/IV/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r.), Rady  Wydziału  Wychowania   Fizycznego   (uchwała   Nr   RWWF-8-IV-II/2014   z   dnia 15 kwietnia 2014 r.)   oraz   Rady   Wydziału   Zarządzania   Sportem   i    Turystyką (uchwała Nr RWZST-2/V/2014 z dnia 6 maja 2014 r.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, przyjmuje kandydatów na I rok studiów, w ramach określonej przez Senat liczby miejsc, na następujące kierunki, specjalności, formy i poziomy kształcenia:

1) kierunek fizjoterapia stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia;

b) 2-letnie studia drugiego stopnia – tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia;

2) kierunek wychowanie fizyczne:

a) 3-letnie stacjonarne studia pierwszego stopnia;

b) 2-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia;

3) kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia, pod warunkiem uzyskania zgody na uruchomienie;

4) kierunek turystyka i rekreacja stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia;

b) 2-letnie studia drugiego stopnia;

5) kierunek zarządzanie stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie sportem;

b) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią;

c) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie stresem w biznesie;

d) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie usługami zdrowotnymi;

e) 2-letnie  studia  drugiego  stopnia,  specjalność  zarządzanie  organizacjami  sportowymi i turystycznymi,

f) 2-letnie studia drugiego stopnia, specjalność zarządzanie turystyką biznesową.

2. Warunki  przyjmowania  na  studia  osób  niebędących  obywatelami  polskim  regulują odrębne przepisy.

 § 2.

1. Rekrutację na studia, o której mowa w § 4-9 przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez organ wskazany w Statucie Akademii.

2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za wprowadzone na swoje konto informacje, w tym dane osobowe oraz wyniki egzaminu  maturalnego  lub   dojrzałości,   będące   podstawą   do   przyznania   punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Terminy rejestracji oraz terminy egzaminów ustalone zostaną przez rektora zarządzeniem.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego na studia jest:

1) prawidłowo dokonana rejestracja;

2) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez rektora.

5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu sprawnościowego, czyli sprawdzianu sprawności fizycznej, jeżeli jest on wymagany, jest stan zdrowia stwierdzony na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 8 pkt 8.

6. Postępowanie  kwalifikacyjne,  o  którym  mowa  w  §  4-9  ma  charakter  konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć.

7. Po podliczeniu punktów lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia jest podawana do wiadomości na stronie internetowej.

8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia w Akademii, składają następujące dokumenty:

1) poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości; w przypadku kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości lub świadectwem równoważnym, uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane – również zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa, wydane przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, kuratora oświaty;

2) poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku absolwentów, kończących studia po 1 stycznia 2005 r., również poświadczoną przez Akademię kopię suplementu; w przypadku absolwentów sprzed 1 stycznia 2005 r. wyciąg z przebiegu studiów, potwierdzony przez władze uczelni, wydającej dyplom; dotyczy kandydatów na studia drugiego stopnia;

3) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i  miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji – wydruk z systemu IRK;

4) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;

5) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35 x 45mm oraz fotografię w formie elektronicznej,  którą  należy  wprowadzić   na   swoje   konto   w   systemie   IRK, po zakwalifikowaniu do przyjęcia;

6) oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  do   podjęcia   i   kontynuowania   studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o  szkolnictwie  wyższym  –  w  przypadku  kandydata  na  studia  stacjonarne w uczelni publicznej;

7) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

8) kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne – zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych;

9) kandydaci, starający się o przyznanie punktów dodatkowych:

a) zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego;

b) zaświadczenia potwierdzające posiadanie klasy sportowej, wydane na oryginalnych drukach i podpisane przez władze właściwego związku sportowego, w przypadku kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne;

c) kopie dokumentów, poświadczone przez Akademię, potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w § 8 ust. 5 i 7.

9. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 7, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia, podpisanej przez wszystkie osoby, wchodzące w skład właściwej komisji. Komisje rekrutacyjne dokonają weryfikacji wprowadzonych  przez  kandydata   wyników   egzaminu   maturalnego   lub   dojrzałości w przypadku studiów pierwszego stopnia, lub dyplomów ukończenia studiów wyższych w przypadku studiów drugiego stopnia.

10. Niedopełnienie formalności, o których mowa w ust. 9 lub stwierdzenie przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych wyników lub informacji, mających istotne znaczenie przy postępowaniu rekrutacyjnym, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. W takim przypadku przyjmowani będą kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej.

11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

12. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na studia, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki, bez dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego i bez dodatkowej opłaty, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na ten sam kierunek studiów o innej specjalności lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych lub na inny kierunek studiów, jeżeli istnieje możliwość przeliczenia lub uznania punktów, uzyskanych przez kandydata.

13. W  przypadku  złożenia  przez   kandydata   pisemnej   rezygnacji   z   podjęcia   studiów po odbiorze decyzji o przyjęciu na studia, a przed immatrykulacją, właściwa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu złożenia rezygnacji.

14. W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć na studia może zostać przeprowadzona dodatkowa rekrutacja w terminach ustalonych przez rektora.

15. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut Akademii, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia.

§ 3.

1. Punkty za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości przyznaje się zgodnie z poniższymi zasadami:

1) egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”) – przyznane punkty stanowią sumę punktów za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części pisemnej z trzech przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, z których kandydat  uzyskał  największą  liczbę  punktów,  przyznanych  za  dany  przedmiot i poziom, według wzorów:

Punkty za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym = 1+ 0,2(x – 30) Punkty za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym = 6+ 0,2(x – 30)

x – wyniki % na świadectwie dojrzałości; x 30; jeżeli x< 30 liczba punktów wynosi 0.

Przyznane punkty = suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie podstawowym + suma punktów z przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym

Przedmioty, dla których nie określono poziomu traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym. Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych za język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania oraz osobom zwolnionym z przedmiotu przyznaje się 100 % z poziomu rozszerzonego.

2) egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) – punkty przyznaje się za średnią arytmetyczną ocen, uzyskanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej, według wzorów:

Skala 1 – 6:         Przyznane punkty = 1+ 14,75(y – 2)

Skala 2 – 5:         Przyznane punkty = 1+ 29,5(y – 3)

y – średnia ocen uzyskanych na egzaminie dojrzałości;

3) Międzynarodowa Matura (International Baccalaureate – IB):

Przyznane punkty = punkty uzyskane na egzaminie IB + 25

4) w przypadku świadectw  dojrzałości  lub  świadectw  równoważnych,  uzyskanych za granicą punkty przyznawane są, przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z ustaleniami zawartymi w punktach 1-3, w zależności od stosowanych zasad oceniania.

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego uzyskują dodatkowe punkty zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

3. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w § 4-9 w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty według wzorów:

Skala 1 – 6:         Przyznane punkty = 1+ 4,75(z – 2)

Skala 2 – 5:         Przyznane punkty = 1+ 9,5(z – 3)

z – średnia ocen;

1) średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia pierwszego stopnia; w przypadku konieczności zastosowania dodatkowego kryterium kandydaci na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, o czym zostaną poinformowani przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną;

2) średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, przy postępowaniu kwalifikacyjnym na studia drugiego stopnia.

§ 4.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia kierunek fizjoterapia, obejmuje:

1) przyznanie  punktów  za  wyniki  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości, na zasadach określonych w § 3 ust. 1;

2) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia, ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia obejmuje:

1) na studia stacjonarne –test kompetencji z zakresu fizjoterapii, o którym mowa w ust. 2 i 3;

2) na studia niestacjonarne:

a) w przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy – zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;

b) w przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 8.

2. Test kompetencji z zakresu fizjoterapii to egzamin, dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który ma charakter konkursowy i jest testem składającym się ze 100 pytań. Do każdego z pytań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Procentowy udział pytań z przedmiotów wchodzących w skład testu kompetencji przedstawia tabela poniżej 

Lp.

PRZEDMIOT

% PYTAŃ

1.

Kinezyterapia

20

2.

Fizykoterapia

20

3.

Podstawy fizjoterapii klinicznej

10

4.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w neurologii

5

5.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w pediatrii

5

6.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w ortopedii

5

7.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w reumatologii

5

8.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w kardiologii

5

9.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w pulmonologii

5

10.

Korekcja wad postawy

5

11.

Masaż leczniczy

5

12.

Terapia manualna

5

13.

Zaopatrzenie ortopedyczne

5

 

3. Pytania do testu kompetencji, przygotowano w oparciu o szczegółowe efekty kształcenia, stworzone w oparciu o przepisy Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowane na studiach pierwszego stopnia Wydziału Fizjoterapii w ramach wymienionych w ust 2 przedmiotów. Szczegółowe efekty kształcenia zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Fizjoterapii. Przyjmuje się założenie, iż kandydat na studia pierwszego stopnia:

1) wie, jakie są podstawowe fizyczne właściwości tkanek oraz zna zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem czynników zewnętrznych;

2) zna metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne rozwiązania diagnostyczne. Wylicza procedury diagnostyczne w różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla fizjoterapii. Zna metody pomiaru wydolności człowieka;

3) zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka celem wykrycia zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu;

4) zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji;

5) zna problematykę fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych i dysfunkcjach narządów ruchu w stopniu niezbędnym dla programowania procesu rehabilitacji oraz oceny postępów leczenia;

6) zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej;

7) zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu leczniczego;

8)  zna i potrafi wyjaśnić zasady działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych w rehabilitacji;

9) wie, jakie są wskazania do wykonywania poszczególnych procedur terapeutycznych;

10)  wie, jakie są zagrożenia i trudności w wykonywaniu poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do nich.

§ 6.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunki bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie obejmuje:

1) przyznanie punktów za  wyniki  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości, na zasadach określonych w § 3 ust. 1,

2) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 7.

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunki turystyka i rekreacja oraz zarządzanie:

1) w przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc przybiera charakter konkursowy – zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2;

2) w przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów, zgodnie z wykazem w § 2 ust. 8.

§ 8.

1. Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje:

1) ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

2) sprawdzian sprawności fizycznej, na zasadach określonych w ust. 2-11;

3) przyznanie  punktów  za  wyniki  egzaminu  maturalnego  lub  egzaminu  dojrzałości, na zasadach określonych w § 3 ust. 1;

4) przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, zgodnie z uchwałą Senatu, o której mowa w § 3 ust. 2.

2. Sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 8-11. Kandydat może uzyskać maksymalnie 45 punktów; uzyskane zero punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego   postępowania   kwalifikacyjnego   i   jest   podstawą   do   wydania   decyzji o nieprzyjęciu na studia. Kandydaci posiadający uprawnienia, o których mowa w ust. 4-7 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Punktów za uprawnienia, o których mowa w ust. 4 i 6 nie sumuje się. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 45.

3. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską lub I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2013-2015 są zwolnieni z egzaminu sprawnościowego i otrzymują maksymalną liczbę punktów (45). W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem zwolnienia z egzaminu jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu Klubu Sportowego AZS AWF Katowice podczas studiów.

4. Kandydaci posiadający I klasę sportową otrzymują 10 punktów dodatkowych.

5. Kandydaci posiadający uprawnienia trenera dyscypliny sportu, instruktora WOPR lub GOPR otrzymują 10 punktów dodatkowych za każde z uprawnień.

6. Kandydaci posiadający II klasę sportową otrzymują 5 punktów dodatkowych.

7. Kandydaci posiadający uprawnienia instruktora dyscypliny sportu, instruktora rekreacji ruchowej,  ratownika   WOPR,   ratownika   wodnego   lub ratownika   GOPR   otrzymują 5 punktów dodatkowych za każde z uprawnień.

8. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. (układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku):

1) układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem – maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód – maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem – maksymalnie 1,5 punktu; przez  siad  o prostych  nogach  przewrót  w  tył  skulony do postawy stojącej z ramionami w bok – maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu – maksymalnie 15 punktów; do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód,  duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark;

2) skok gimnastyczny – przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, wartość    skoku    –    maksymalnie    15     punktów;     skok     kuczny    wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku– maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp  lub  kolan,  duża  utrata  równowagi  (2-3  kroki),  kontakt  stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie;

3) ćwiczenie siłowe – na dolnej żerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, zamachem jednonóż lub odbiciem obunóż, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej  przodem,  wartość  ćwiczenia  siłowego  –  maksymalnie  15  punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej  przodem,  wartość  ćwiczenia   siłowego   –   maksymalnie   7,5   punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk;

4) ćwiczenie siłowe – na niskim drążku (mężczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drążku, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia  siłowego  –  maksymalnie  15 punktów;  z  postawy  zwieszonej  przodem, odbiciem obunóż  wyskok  przodem  do  podporu,  (podpór  wytrzymać  3  s),  odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk.

9. Pływanie. Wynikiem sprawdzianu z pływania jest iloczyn czasu przepłynięcia 50 m wybraną techniką sportową (kraul na piersiach, kraul na grzbiecie, żabka na piersiach, delfin) oraz wskaźnika uzyskanego za demonstrowaną technikę. Do najczęściej popełnianych błędów należą: nieprawidłowe ułożenie głowy i tułowia, niewłaściwa koordynacja ruchów ramion i nóg, problemy z oddychaniem, błędy w ruchach ramion i nóg. Końcowa ocena egzaminu z pływania wyrażona jest w punktach, według poniższych tabel.

10. Lekka atletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniższą tabelą. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. Mężczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m.

11. Gry  sportowe.  Kandydat  wybiera  jedną  grę  sportową,  za  którą  może  uzyskać  do 15 punktów:

1) piłka ręczna – ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i  wykonuje rzut  w wyskoku  do  bramki;  do najczęściej  popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, „noszenie” piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku;

2) siatkówka – ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg; podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne  (naprzemienne)  odbicia  piłki  sposobem  górnym  i dolnym o tablicę do koszykówki z odległości minimum 2,5 m od tablicy i możliwością poruszania   się   na   ograniczonej    powierzchni    kwadratu    2 m x 2 m;    tablica do koszykówki jest zawieszona na wysokości 275 cm (dolna krawędź); najczęściej popełniane błędy: wyjście poza powierzchnię kwadratu, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej);

3) koszykówka – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych (z miejsca, z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa – jeden z trzech do wyboru). O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby.   Do najczęściej   popełnianych   błędów   należą:   błąd   kroków,   kozłowanie niewłaściwą  ręką  i z  kontrolą   wzrokową,   odwrotna   praca   nóg   podczas   rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca  rąk  podczas  rzutów,  zła  koordynacja  ruchów w wykonywanych elementach.

4) piłka nożna – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową; o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby; do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć: wrzut piłki  z  linii  bocznej  –  przekroczenie  linii,  oderwanie  nóg od podłoża, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki – brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedna nogą, prowadzenie noga bliższą od tyczki, uderzenie piłki o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyżej lub poniżej środka ciężkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową - uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu piłki (wyżej oceniane jest uderzenie w wyskoku).

§ 9.

Postępowanie kwalifikacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim. W przypadku liczby kandydatów większej niż obowiązujący limit miejsc, postępowanie kwalifikacyjne przybiera charakter konkursowy– zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)