Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Uniwersytet Szczeciński rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na USz 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Uniwersytecie Szczecińskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 56/2017 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 31 maja 2017 r.

 

WARUNKI 1 TRYB REKRUTACJI NA STUDIA PIERWSZEGO 1 DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

 

 1. Na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2018/2019 Uniwersytet Szczeciński przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, przeprowadzonego według kryteriów ustalonych przez rady wydziałów, w ramach limitu miejsc.

 2. Limit miejsc, o którym mowa w ust. 1, uchwalony przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego może być zmieniony w uzasadnionych przypadkach przez uczelnianą komisję rekrutacyjną w porozumieniu z wydziałowymi komisjami rekrutacyjnymi.

 3. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

 4. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w Warunkach rekrutacji.

 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów, przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów.

 6. Wobec laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez uczelnię, stosuje się przepisy uchwał Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia w Uniwersytecie Szczecińskim laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich.

 7. Forma pomocy osobom niepełnosprawnym (w zależności od potrzeb kandydata) w zakresie całego procesu postępowania rekrutacyjnego, ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną za pośrednictwem kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz sekretarza przedmiotowej komisji po osobistym zgłoszeniu się kandydata z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

OPŁATY

 

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, ustaloną odrębnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego w wysokości nie wyższej niż kwota określona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wysokość opłaty podana zostanie w ciągu 14 dni od ogłoszenia odpowiedniego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 2. W przypadku niezarejestrowania opłaty, o której mowa w ust. l, na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego w określonym terminie, osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nie zostaje dopuszczona do postępowania rekrutacyjnego.

 3. Wpłaty dokonane po terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, nie będą brane pod uwagę.

 4. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia wnosi oddzielną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez nią kierunków studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów.

 

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

REJESTRACJA - 1 ETAP

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego może być dopuszczona osoba posiadająca:

  1. świadectwo dojrzałości, w tym także świadectwo uzyskane za granicą, spełniające kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  2. tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny — w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia.

 2. Podstawą wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na wszystkie kierunki studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie Szczecińskim jest rejestracja w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (nazywanym dalej systemem ERK) — kandydat zakłada osobiste konto rejestracyjne, którego identyfikatorem jest numer PESEL.

 3. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia staje się kandydatem na studia po łącznym spełnieniu poniższych warunków prawidłowo dokonanej rejestracji:

  1. wprowadzeniu wymaganych danych osobowych;

  2. wprowadzeniu wymaganych wyników egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości lub ocen końcowych ze świadectwa dojrzałości - zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych kryteriach kwalifikacji na studia na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów;

  3. wyborze kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów;

  4. dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej za każdy z wybranych kierunków studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer generowany jest przez system ERK, załączeniu skanu dowodu wpłaty na osobistym koncie kandydata i zarejestrowaniu wpłaty na koncie Uniwersytetu Szczecińskiego.

 4. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania nieprawdziwych informacji.

 5. Uniwersytet Szczeciński nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami infrastruktury teleinformatycznej. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanych powyżej, kandydat zgłasza się osobiście w terminie rejestracji wynikającym z harmonogramu postępowania rekrutacyjnego, do komisji rekrutacyjnej.

 6. Kandydat zobowiązany jest, po rejestracji, do monitorowania procesu rekrutacji, w tym zwłaszcza do zapoznania się z wynikami kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej ERK i swoim osobistym koncie rejestracyjnym.

 7. Kandydat ponosi wszelkie konsekwencje związane z niedopełnieniem zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.

 

USTALANIE WYNIKÓW KANDYDATA

 

 1. Przyjęcie kandydata na pierwszy rok studiów następuje na podstawie postępowania rekrutacyjnego, którego zasadniczym elementem, w zależności od kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów, może być:

  1. konkurs ocen na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą, spełniającym kryteria określone w odrębnych przepisach albo świadectwie dojrzałości i zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, studiów jednolitych magisterskich;

  2. rozmowa kwalifikacyjna;

  3. sprawdzian uzdolnień kierunkowych;

  4. test lub egzamin pisemny;

  5. złożenie wymaganych dokumentów w ramach limitu miejsc.

 2. Wyniki z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4, liczone są w skali punktowej.

 3. Wynik egzaminu maturalnego podany w procentach przeliczany jest na punkty według zasady: I % 1 punkt, chyba że kryteria kwalifikacji przewidują inną waftoŚĆ przeliczenia.

 4. Wydziałowe komisje rekrutacyjne zobowiązane są do wypełnienia w całości ustalonego limitu miejsc na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów

 5. Decyzje komisji zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego.

 6. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oraz w szczególnych wypadkach również na specjalność studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne określone w ust. I pkt 1 — 4, o przyjęciu na ten kierunek studiów oraz w szczególnych wypadkach również na specjalność studiów decyduje miejsce na liście, która jest sporządzona według liczby uzyskanych punktów przez kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również na specjalności studiów.

 7. W przypadku, gdy nabór na dany kierunek studiów oraz w szczególnych wypadkach również na specjalność studiów oparty jest o kryterium kwalifikacyjne w postaci przyjęć do wyczerpania limitu miejsc, o przyjęciu na ten kierunek studiów oraz w szczególnych wypadkach również na specjalność studiów decyduje data zakończenia naboru.

 8. W przypadku braku oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów określonych kryteriami kwalifikacji może być przyjęta ocena ze świadectwa ukończenia szkoły średniej (dotyczy tylko kandydatów na studia z maturą, której yynik został wyrażony w postaci oceny), jeżeli przewidziane jest to kryteriami kwalifikacji na poszczególnych kierunkach studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalnościach studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

 9. Kandydat nielegitymujący się wynikiem lub oceną z przedmiotów wymienionych w kryteriach kwalifikacji otrzymuje zero punktów z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 8, chyba że kryteria kwalifikacji dopuszczają dodatkowy egzamin z przedmiotu nie zdawanego na maturze przez kandydata.

 10. Kandydat, który został zwolniony z przedmiotu wymaganego na egzaminie dojrzałości na podstawie certyfikatu, otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów, określoną w kryteriach dla danego kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów.

 11. Kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości za granicą traktowany jest jako kandydat z maturą, której wynik został wyrażony w postaci oceny.

 12. Kandydat, który na świadectwie dojrzałości uzyskanym za granicą nie legitymuje się wynikiem z egzaminu z języka polskiego może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu organizowanego przez uczelnię na zasadach określonych zarządzeniem rektora.

 13. Pozytywny wynik z egzaminu z języka polskiego, określonego w S 4 ust. 12, wyłącza konieczność uzyskania potwierdzenia uczelni przyjmującej, że kandydat wymieniony w 7 ust. 2 posiada odpowiednie przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim, o którym mowa w 8 ust. 4 pkt 3 niniejszych Warunków.

 14. Kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5 a następnie przez mnożnik przypisany do przedmiotu na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów (nie dotyczy to wyniku egzaminów z przedmiotów zdawanych w języku obcym, np. biologia, historia), z zastrzeżeniem, że suma uzyskanych punktów przez kandydata w algorytmie określonym w kryteriach kwalifikacji na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów nie może przekroczyć maksimum punktów możliwych do uzyskania według tych kryteriów.

 15. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej ("International Baccalaureate”) wydany przez Biuro IB w Genewie przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów, zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze IB na procenty.

dyplom IB poziom SL

matura (wynik wyrażony w procentach) poziom podstawowy

dyplom IB poziom HL

matura (wynik wyrażony w procentach) poziom rozszerzony

7

100 0/0

7

100 0/0

6

90 0/0

6

90 0/0

5

 

5

75%

4

60 %

4

60 %

3

45 0/0

3

45 0/0

2

 

2

 

1

0%

1

 

 1. przypadku języków obcych za poziom SL (poziom podstawowy) uznaje się: poziom ab initio, poziom Al SL oraz poziom B SL. Natomiast za poziom HL (poziom rozszerzony) uznaje się: poziom Al FIL, poziom B HL oraz poziom A2 SL lub HL.

 1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o wynikach matury europejskiej ("European Baccalaureate") wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r., przyjmowani są na zasadach obowiązujących kandydatów z maturą, której wynik został wyrażony w procentach. Kwalifikacja odbywa się przy uwzględnieniu mnożników przedmiotów ustalonych w kryteriach kwalifikacji dla kierunków studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów, zgodnie z poniższą tabelą, w której przedstawione są zasady przeliczania punktów uzyskanych na maturze EB na procenty.

dyplom EB poziom podstawowy

matura (wynik wyrażony w procentach) poziom podstawowy

dyplom EB poziom rozszerzony

matura (wynik vsyrażony w procentach) poziom rozszerzony

10

100 0/0

10

100 %

9

 

9

90 %

8

70 0/0

8

70%

7

50 %

7

50 %

6

 

6

 

0 -5

ovo

0 - 5

ovo

 1. przypadku języków obcych za poziom podstawowy uznaje się: poziom A2 oraz poziom BI . Natomiast za poziom rozszerzony uznaje się: poziom B2.

 

ZAKWALIFIKOWANIE DO DALSZEGO POSTĘPOWANIA - II ETAP

 

l . Na podstawie danych wprowadzonych przez kandydata podczas rejestracji do systemu ERK, komisja rekrutacyjna sporządza listy rankingowe kandydatów, ustalając kolejność według uzyskanej liczby punktów w ramach limitu miejsc ustalonego dla danego kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów i formy studiów.

 1. W oparciu o listy rankingowe komisja podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w ramach limitu miejsc.

 2. Listy osób zakwalifikowanych zawierające informacje o końcowym wyniku uzyskanym przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym, a także listy osób niezakwalifikowanych, ogłaszane są w systemie ERK oraz na tablicach ogłoszeń właściwych wydziałów.

 3. Informacje o kwalifikacii do koleinego etapu postepowania rekrutacyinego kandydat otrzvmuie na osobiste konto w svstemie ERK w postaci wiadomości e-mail oraz wiadomości wysyłanei za pośrednictwem operatora sieci komórkowei.

 4. Kandydaci zakwalifikowani do koleinego etapu postepowania rekrutacyinego zobowiązani są do doreczenia komisii — w terminie 5 dni od ogłoszenia kwalifikacii — kompletu wymaganych dokumentów (wykaz wymaganvch dokumentów wvszczególnionv jest w odrebnym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego). Termin doreczenia oznacza termin złożenia kompletu wymaganych dokumentów we właściwei komisii z zachowaniem 5 dniowego okresu od ogłoszenia listy zakwalifikowanych do koleinego etapu postepowania rekrutacyinego w Uniwersytecie Szczecińskim.

 5. W przypadku, gdy upływ terminu, o którym mowa w ust. 5, przypada na sobotę lub niedzielę, przyjmuje się, że wyżej wymieniony termin upływa w pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu. O złożeniu dokumentów decyduje faktyczne przekazanie ich do komisji, a nie data stempla pocztowego. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów.

 6. Kandydaci. którzy nie zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego z powodu wyczerpania limitu miejsc mogą składać do wydziałowej komisji rekrutacyjnej pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim. Powyższe oświadczenie musi zostać doręczone komisjit zgodnie z zasadami doręczania określonymi w ust. 5 i 6, w terminie 5 dni od ogłoszenia wyników kwalifikacji do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 7. Warunkami ubiegania się o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc są:

  1. terminowe złożenie pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

  2. uprzedni udział w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym na tym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów.

 8. Osoby, które złożyły pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim wpisywane są na utworzoną w tym celu listę rezerwową.

 9. Z listy rezerwowej komisja kwalifikuje kandydatów na zwolnione miejsca, do wypełnienia limitu, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej.

 10. Dalsze etapy postępowania odbywają się zgodnie z zasadami zawartymi w 5 ust. 2 - 3.

 11. Nie przysługuje przywrócenie terminu do złożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz pisemnego oświadczenia o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim.

 12. Kandydaci, którzy nie spełnili określonych wymogów formalnych i którym nie przysługuje przywrócenie terminu do dokonania konkretnej czynności w postępowaniu rekrutacyjnym mogą przystąpić ponownie do postępowania rekrutacyjnego na warunkach ogólnych.

 

OGŁOSZENIE OSTATECZNYCH WYNIKÓW - III ETAP

 

l . Wyniku postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego każdego z kandydatów ustalany jest przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja doręczana jest kandydatowi listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostają podane do publicznej wiadomości w postaci list wywieszonych na tablicach ogłoszeń odpowiednich wydziałów, a także udostępnione na osobistym koncie kandydata w systemie ERK.

 2. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, kierowane do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez statut Uniwersytetu Szczecińskiego. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia Warunków rekrutacji. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna . Decyzja ta jest ostateczna.

l . Przyjęcie na studia pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone przez Uniwersytet Szczeciński może odbyć się w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się.

 1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Szczecińskim w oparciu o potwierdzone efekty uczenia się jest orzeczenie uzyskane w Uniwersytecie Szczecińskim, wydane przez Komisję Weryfikującą Efekty Uczenia się.

 2. Organizację potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Szczecińskim reguluje uchwała nr 56/2015 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 26 maja 2015 r.

 3. Decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia na studia, uwzględniając orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się, wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 4. Przyjęcie na studia w oparciu o potwierdzone efekty uczenia się następuje po terminowym złożeniu kompletu dokumentów wymaganych od kandydata na studia. Wykaz wymaganych dokumentów wyszczególniony jest w odrębnym zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 5. Limit przyjęć na studia na danym kierunku, oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów, w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się określa dziekan, z uwzględnieniem warunku, że liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20 % ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 6. Harmonogram przyjęć na studia w oparciu o wynik potwierdzenia efektów uczenia się wprowadzony jest w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

 

 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w I ust. I Warunków rekrutacji.

 2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich kształcenie w Uniwersytecie Szczecińskim mogą podejmować i odbywać:

  1. cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;

  2. cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

  3. cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  4. pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  5. cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt w charakterze rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

  6. cudzoziemców, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2013, poz. 1650 ze zm.),

  7. cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  8. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 1. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 6, mogą podejmować kształcenie w Uniwersytecie Szczecińskim na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

  • decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.) 4) decyzji rektora uczelni.

 2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie w Uniwersytecie Szczecińskim z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

  • jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się w polskiej placówce dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków podjęcia studiów);

  • na zasadach odpłatności;

  • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

  • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę; 5) jako stypendyści uczelni.

 3. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać w Uniwersytecie Szczecińskim studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich z tym, że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

Wspomniane osoby mogą również podejmować i odbywać w Uniwersytecie Szczecińskim studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w 8 ust. 4 i 5 niniejszych Warunków rekrutacji.

 1. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w 8 ust. 4 i 5 niniejszych Warunków rekrutacji.

 2. Za członków rodzin osób, o których mowa w 8 ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 6 niniejszych Warunków rekrutacji, uważa się osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 2006, Nr 144, poz. 1043).

l . Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy

l) legitymują się jednym z następujących dokumentów:

a) wydanym w Rzeczypospolitej Polskiej świadectwem dojrzałości albo świadectwem dojrzałości i zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.); b) świadectwem, innym dokumentem lub dyplomem, o których mowa w art. 93 ust. I ustawy z dnia 7 wrześnial 991 r. o systemie oświaty;

 1. świadectwem lub innym dokumentem wydanym za granicą przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznawaną przez państwo na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działa, uznanymi za potwierdzające w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 2 albo 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

 2. świadectwem maturalnym wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym — na podstawie przepisów o nostryfikacji świadectw — za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

 1. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 93a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, mogą być przyjmowani na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, jeżeli legitymują się decyzją administracyjną wydaną przez właściwego kuratora oświaty potwierdzającą uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.”

 3. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani również cudzoziemcy:

l) legitymujący się dyplomem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych za granicą, uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 191a ust. 3 albo 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”;

2) o których mowa w aft. 191a ust. 7a ustawy, posiadający potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.”

 1. Cudzoziemcy — absolwenci zagranicznych szkół średnich mogą ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce pisząc bezpośrednio do uczelni, bądź za pośrednictwem najbliższej polskiej placówki dyplomatycznej w miejscu zamieszkania do Biura Uznawalności i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (ul. Ogrodowa 28/30, 00-896 Warszawa, adres internetowy — www.buwiwm.edu.pl).

 2. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

l) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego lub

 1. posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego” lub

 2. uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

 1. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku obcym jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia, wymienionym w załączniku nr 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 6 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. 2009 r. nr 218, poz. 1695), z zastrzeżeniem ust. 6.

 2. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

 3. Reguły dotyczące zagranicznych dokumentów o wykształceniu określa S 10 niniejszych Warunków rekrutacji.

 

OBYWATELE POLSCY ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

 

 

 1. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

 2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy — absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, chyba że zostali zwolnieni na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w wykazie wymaganych dokumentów, wprowadzonym w życie zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

KOMISJE REKRUTACYJNE

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana na dany rok akademicki.

 2. Wydziałowe komisje rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawie przyjęcia na studia, zgodnie z obowiązującym terminarzem rekrutacji na studia.

 3. W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  • przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej — prodziekan albo nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) członkowie komisji — co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy, jednak nie więcej niż jeden dla każdego, kierunku, na którym ma być prowadzona rekrutacja.

 1. Z wydziałową komisją rekrutacyjną współpracują:

  • co najmniej jeden sekretarz — dla każdego, kierunku, na którym ma być prowadzona rekrutacja;

2) koordynator elektronicznej rejestracji kandydatów — wyznaczony przez dziekana wydziału w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji — w przypadku, gdy inna osoba wchodząca w skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej nie pełni jednocześnie funkcji koordynatora elektronicznej rejestracji kandydatów. Koordynatorem elektronicznej rejestracji kandydatów nie może być przedstawiciel samorządu studenckiego.

 1. W przypadku wystąpienia przez wydziałowy organ samorządu studenckiego z wnioskiem o powołanie w skład komisji jego przedstawiciela, przedstawiciel taki zostaje powołany przez dziekana w skład komisji, jako jej członek.

 2. Egzaminatorami są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

 3. Rektor powołuje, dla postępowania rekrutacyjnego na dany rok akademicki, uczelnianą komisję rekrutacyjną.

 4. W skład uczelnianej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

  1. przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej — którym jest wyznaczony przez rektora — prorektor;

  2. członkowie komisji — dziekani albo delegowani prodziekani oraz przedstawiciel samorządu studenckiego.

 5. Z uczelnianą komisją rekrutacyjną współpracują:

1) co najmniej jeden uczelniany koordynator programu elektronicznej rejestracji kandydatów; 2) co najmniej jeden sekretarz.

 

Do zadań wydziałowych komisji rekrutacyjnych należy:

l) elektroniczna obsługa systemu rekrutacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 1. stały kontakt z kandydatami za pomocą wszelkich dostępnych form komunikacji, które zapewnia uczelnia;

 2. powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji generowanie i wysyłanie wiadomości e-mail oraz wiadomości za pośrednictwem sms;

 3. przypisywanie tzw. wpłat oczekujących do poszczególnych naborów na indywidualnych kontach kandydatów;

 4. przegląd i kontrola załączanych w systemie ERK dowodów wpłat opłaty rekrutacyjnej;

 5. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu kandydatów do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;

 6. kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;

 7. tworzenie list rezerwowych z kandydatów, którzy terminowo dostarczyli pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Uniwersytecie Szczecińskim;

 8. podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca;

 9. wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego;

I l) podejmowanie decyzji, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc; 12) sporządzenie:

 1. protokołu w porządku alfabetycznym, w którym wpisuje się: imiona i nazwiska kandydatów, PESEL, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskane wyniki końcowe ujęte w punktach oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu danego kandydata na studia;

 2. listy kandydatów przyjętych - według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki końcowe ujęte w punktach;

 3. listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych - według kolejności uzyskanych punktów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, PESEL oraz uzyskane przez kandydata wyniki końcowe ujęte w punktach;

 4. kart kandydatów na I rok studiów;

 5. listy kandydatów przyjętych - w porządku alfabetycznym wraz z punktacją, do wywieszenia na tablicach informacyjnych danej jednostki organizacyjnej;

 6. listy kandydatów przyjętych z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

13) wydziałowa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia kandydata na studia, uwzględniając orzeczenie Komisji Weryfikującej Efekty Uczenia się oraz wymogi art. 170g ust.4 Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

 

l. Decyzje podejmowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

 1. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej lub działający z jego pisemnego upoważnienia członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji administracyjnych w sprawie przyjęcia, bądź nieprzyjęcia kandydata na studia.

 2. Protokół oraz listy kandydatów podpisują przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

 

Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:

 1. koordynowanie i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

 2. dokonywanie wyboru - poprzez losowanie - zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów egzaminacyjnych, a także nadzór nad ich powielaniem, przechowywaniem i przekazywaniem wydziałowym komisjom rekrutacyjnym, o ile przewidywany jest taki element postępowania rekrutacyjnego;

Nadzór nad wykonywaniem czynności wskazanych powyżej, w imieniu uczelnianej komisji rekrutacyjnej sprawuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej;

 1. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych oraz wydawanie decyzji w tych sprawach;

 2. podejmowanie decyzji o zwiększeniu limitu miejsc na kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów;

 3. podejmowanie decyzji o zawieszeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów;

 4. podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów;

 5. podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami rekrutacji.

 

I. Decyzje podejmowane przez uczelnianą komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 1. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez uczelnianą komisję rekrutacyjną podpisuje przewodniczący uczelnianej komisji rekrutacyjnej.

 2. W przypadku uwzględnienia odwołań, o których mowa w 14 pkt 3, uczelniana komisja rekrutacyjna może zwiększyć limit zgodnie z I ust. 2 niniejszych Warunków rekrutacji.

 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów jest mniejsza niż 20 wydziałowa komisja rekrutacyjna może:

1)podjąć decyzję, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o przedłużeniu pierwszego naboru na tym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów albo

2) wystąpić z wnioskiem, popartym przez dziekana wydziału, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z naboru .

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc (ale osiągnęła minimum 20 kandydatów), wydziałowa komisja rekrutacyjna może:

  1. podjąć decyzję, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku studiów oraz w szczególnych wypadkach również specjalności studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

  2. wystąpić z wnioskiem, popartym przez dziekana wydziału, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

 2. Decyzję w przedmiocie:

  1. zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca,

  2. zawieszenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru, podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

 1. Senat Uniwersytetu Szczecińskiego podejmuje uchwałę o odstąpieniu od uruchomienia naboru, jeżeli z przyczyn formalno - prawnych i kadrowych leżących po stronie wydziału nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego i uruchomienie danego kierunku studiów.

 2. Po rozpoczęciu postępowania rekrutacyjnego, w przypadku wystąpienia przyczyn formalno prawnych i kadrowych leżących po stronie wydziału posiadającego w swojej ofercie kształcenia dany kierunek studiów, decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia naboru podejmuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

 

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na pierwszy rok studiów w okresie od daty ich powołania do dnia zakończenia tego postępowania, jednak nie dłużej niż do 15 kwietnia 2019 roku.

 

 1. Niniejsze Warunki rekrutacji mają odpowiednie zastosowanie do postępowania rekrutacyjnego na pierwszy rok studiów, prowadzonego w roku akademickim 2018/2019.

 2. W przypadku, o którym mowa w ust. I szczegółowe warunki organizacyjne postępowania rekrutacyjnego określa rektor w drodze odrębnego zarządzenia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)