Ogólne zasady rekrutacji na rok 2018/2019

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na PK 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.
 

Ogólne zasady przyjęć na studia I stopnia:

 
Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw (z wyłączeniem kierunku Wzornictwo i Architektura Wnętrz), do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura).
Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się listę rankingową.
Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.
 
Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się, uwzględniając wyniki:
– egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:
 
P = 2ΣPPR +ΣPPP
 
gdzie:
PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym,
PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego),
 
– egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:
 
P = 35ΣOPP
 
gdzie:
OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.
 

Ogólne zasady przyjęć na studia II stopnia:

 
Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów
I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu, kandydaci zobowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu). Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.
 
UWAGA:
Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w odpowiednich uchwałach Rad Wydziałów/Instytutów.
 
 

Studia stacjonarne na Politechnice Koszalińskiej

 
Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
 
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyki;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
 
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(II-mgr) – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka, Systemy i sieci telekomunikacyjne; pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku, mogą też być przyjęci absolwenci, co najmniej
7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera; absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
INFORMATYKA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
 
INFORMATYKA
(II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, Przetwarzanie informacji, Inteligentne systemy informacji; pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia; na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7–semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera i 6–semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata, absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek obowiązują różnice programowe - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, Komunikacja w polityce;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka
 
EUROPEISTYKA
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie, Zarządzanie wizerunkiem;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
EUROPEISTYKA
(II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, Komunikacja interkulturowa w biznesie – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy, Profil z językiem szwedzkim, Profil z językiem hiszpańskim;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny angielski lub niemiecki, matematyka
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej
 
BUDOWNICTWO
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia
 
BUDOWNICTWO
(II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe, Technologia organizacji budownictwa, Budownictwo zrównoważone - na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, absolwenci studiów II stopnia kierunku Budownictwo posiadają wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza,
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza - na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologia wody, ścieków i odpadów, Instalacje odnawialnych źródeł energii, Systemy i technologie inżynierii i ochrony środowiska;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, biologia
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów; na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłączenie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, absolwenci studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska posiadają wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
 
ENERGETYKA
(I-inż.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka
 
ENERGETYKA
(II-mgr.) – specjalności: Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja; produkcyjnych - na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady przyjęć
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(I-inż.) – specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady przyjęć
 
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria
i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach; przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, geografia, biologia
 
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach; na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, chemia, informatyka, geografia, biologia
 
TRANSPORT
(I-inż.) specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy; przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, geografia
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 
EKONOMIA
(I-lic.) – specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
EKONOMIA
(II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości; dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia – zobacz ogólne zasady rekrutacji.
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
TURYSTYKA I REKREACJA
(I-lic.) – specjalności:menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, Spa i wellnes;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
ZARZĄDZANIE
(I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie
 
ZARZĄDZANIE
(II-mgr) – specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim); dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia – zobacz ogólne zasady rekrutacji.
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku
 
INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, geografia, chemia
 
 
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka, chemia, biologia
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(I-inż.) – specjalności: Projektowanie urządzeń i technologii (również w języku angielskim);
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka, i astronomia, informatyka, chemia
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii - na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
MECHATRONIKA
(I-inż.) – specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, informatyka
 
MECHATRONIKA
(II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych – na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
PEDAGOGIKA
(I-lic.) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka;
przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia
 
PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej; pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia; dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, długość studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
 
WZORNICTWO
(I-lic.) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru– przyjęcie na podstawie egzaminu kwalifikacyjnego. Egzamin składa się z dwóch części:
1. Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.
2. Prezentacja teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
 
WZORNICTWO
(II-mgr) – specjalności: wzornictwo przemysłowe, komunikacja wizualna, projektowanie ubioru – przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura wnętrz, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
Egzamin składa się z dwóch etapów:
I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją prac własnych w formie portfolio;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.
W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 20. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
 
ARCHITEKTURA WNĘTRZ
(I-lic.) – specjalność architektura wnętrz, zasady przyjęć – jak w przypadku kierunku Wzornictwo (I-lic.)
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 

Studia niestacjonarne na Politechnice Koszalińskiej

 
 
Wydział Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej
 
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, I-inż.) – specjalności: Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne, Optoelektronika, Systemy automatyk - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA
(Z, II-mgr) – specjalności: – specjalności: Elektronika systemów sterowania, Elektronika użytkowa, Optoelektronika i fotoenergetyka , Systemy i sieci telekomunikacyjne ; pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci studiów I stopnia tego samego kierunku, mogą też być przyjęci absolwenci, co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera; absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
INFORMATYKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka w zarządzaniu, Programowanie komputerów i sieci informatyczne, Programowanie systemów automatyki, Technologie internetowe i mobilne, Administrowanie sieciami komputerowymi, Inżynieria systemów baz danych - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
INFORMATYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Informatyczne systemy zarządzania, Zastosowania systemów baz danych, Systemy informatyki przemysłowej, Technologie multimedialne i programowanie wielordzeniowe, przetwarzanie informacji, inteligentne systemy informacji; pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia; na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7–semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera i 6–semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata, absolwentów innych kierunków studiów obowiązują różnice programowe - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej
 
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
(Z, I-lic.) - specjalności: Komunikacja internetowa, Reklama medialna, Public relations i rzecznictwo prasowe, Dziennikarstwo radiowe i telewizyjne, komunikacja w polityce - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
EUROPEISTYKA
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie projektami europejskimi, Europejska polityka społeczna, Bezpieczeństwo europejskie, przedmioty preferowane - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
EUROPEISTYKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Europa Środkowa i Wschodnia, Administracja publiczna
i samorządowa, Bezpieczeństwo publiczne, komunikacja interkulturowa w biznesie – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA
(I-lic.) – specjalności: Profil biznesowy - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej
 
BUDOWNICTWO
(Z, I-inż.) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe- zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
BUDOWNICTWO
(Z, II-mgr) – specjalności: Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Budownictwo drogowe; na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, absolwenci studiów II stopnia kierunku Budownictwo posiadają wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA
(Z, I-inż.) – specjalność: Geodezja gospodarcza - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
GEODEZJA I KARTOGRAFIA*
(Z, II-mgr) – specjalność: Geodezja gospodarcza, na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Sieci i instalacje, Technologie wody, ścieków i odpadów - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Sieci i instalacje sanitarne, Ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja, Technologia wody, ścieków i odpadów; na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłączenie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska. Zgodnie z ustawą „Prawo budowlane”, absolwenci studiów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska posiadają wykształcenie pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
 
ENERGETYKA
(Z, I-inż.) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja; zobacz ogólne zasady przyjęć
 
ENERGETYKA
(Z, II-mgr) – Elektroenergetyka, Odnawialne źródła energii, Energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja; zobacz ogólne zasady przyjęć
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
– (Z, I-inż– specjalności: Konstrukcja i technologia, Inżynieria produkcji, Zarządzanie innowacjami – zobacz ogólne zasady przyjęć
 
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
(Z, II-mgr) – specjalności: Zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania, Innowacyjne metody projektowania, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych; na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady przyjęć
 
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach;– zobacz ogólne zasady przyjęć
 
TECHNIKA ROLNICZA I LEŚNA
(Z, II-mgr) – specjalności: Inżynieria agrobiznesu i rolnictwa ekologicznego, Inżynieria i techniki komputerowe w rolnictwie i leśnictwie, Inżynieria przetwórstwa spożywczego, Odnawialne źródła energii, Kształtowanie i ochrona w agroekosystemach; - na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA
(Z, I-inż.) – specjalności: Biotechnologia żywności, Inżynieria żywności, Projektowanie opakowań, Żywienia człowieka i bezpieczeństwo żywności, technologie przetwórstwa ryb; zobacz ogólne zasady przyjęć
 
TRANSPORT
(Z, I-inż specjalności: Eksploatacja i diagnostyka pojazdów samochodowych, Logistyka i spedycja, Rzeczoznawstwo i likwidacja szkód, Transport chłodniczy; – zobacz ogólne zasady przyjęć
 
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
(Z, I inż.) specjalności: Menedżer produktu, Techniki komputerowe w inżynierii produkcji, Logistyka procesów wytwórczych;– zobacz ogólne zasady przyjęć
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej
 
EKONOMIA
(Z, I-lic.) specjalności: Ekonomika przedsiębiorstwa, Gospodarka regionalna i lokalna, Gospodarka publiczna, Badania operacyjne i analiza statystyczna - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
EKONOMIA
(Z, II-mgr) – specjalności: Ekonomia menedżerska, Gospodarka publiczna i samorządowa, Finanse
i polityka pieniężna, Kapitał ludzki w biznesie, Rynek nieruchomości dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ
(Z, I-lic.) – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa, Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego, Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
TURYSTYKA I REKREACJA
(Z,I-lic.) – specjalności: menedżer hotelarstwa, menedżer obiektów odnowy biologicznej, SPA i Welles - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
ZARZĄDZANIE
(Z, I-lic.) – specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie marketingowe, Biznes turystyczny - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
ZARZĄDZANIE
(Z, II-mgr specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie usługami, Zarządzanie małym
i średnim przedsiębiorstwem, Zarządzanie w turystyce, Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim; dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia – zobacz ogólne zasady rekrutacji.
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Wydział Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku
 
INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM
(I-inż.) – specjalności: Automatyka i utrzymanie ruchu, Procesy i maszyny przemysłu drzewnego, Projektowanie mebli i wyrobów z drewna; przedmioty preferowane: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, fizyka i astronomia, biologia, geografia, chemia
 
 
Wydział Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
 
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
(Z, I-inż.) – specjalności: Informatyka medyczna, Nanotechnologie biomedyczne - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, I-inż.) – specjalność: Projektowanie urządzeń i technologii;- zobacz ogólne zasady przyjęć
 
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA
(Z, II-mgr) – specjalności: Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie, Projektowanie urządzeń i technologii; na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
MECHATRONIKA
(Z, I-inż.) specjalności: Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne, Mechatronika i diagnostyka pojazdów, Systemy monitorowania i sterowania - zobacz ogólne zasady przyjęć
 
MECHATRONIKA
(Z, II-mgr) – specjalności: Systemy radiologii i radioterapii, Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych –; na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia
z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata – zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
PEDAGOGIKA
(I-lic.) – – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Mediacje i negocjacje społeczne, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka- zobacz ogólne zasady przyjęć
 
PEDAGOGIKA
(II-mgr) – specjalności: Psychopedagogika, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Mediacje i negocjacje społeczne, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Oligofrenopedagogika, Edukacja artystyczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia; dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, długość studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych - zobacz ogólne zasady rekrutacji
 
* rekrutacja na studia II stopnia prowadzona będzie wyłącznie w przypadku ich uruchomienia
 
 
Kierując się hasłem „Student jest najważniejszy”, Politechnika Koszalińska stawia na rozwój, przyszłość i możliwie jak najlepsze – nowoczesne i najbardziej uniwersalne – wykształcenie swoich studentów.
 
Uczelnia zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie, tworzące osiedle akademickie, znajdują się przy ulicy Rejtana. Od 2016 roku działa również Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, który powstał przy współpracy z firmą Kronospan – jedną z największych firm sektora drzewnego w Polsce i Europie. Politechnika Koszalińska zapewnia bardzo dobre warunki studiowania, bogato wyposażone pracownie i laboratoria. Na uczelni panuje przyjazna atmosfera i nastawienie na rozwój indywidualny studenta. Politechnika Koszalińska dba o jakość oferty kształcenia i kładzie nacisk na praktyczne zajęcia realizowane przy współpracy z przedsiębiorcami.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)