Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie rekrutacja 2018 - zasady rekrutacji na 2018/19

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2018/2019 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2018.

Załącznik do Uchwały Nr 9/2017 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 30 maja 2017 r.

 

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie  w roku akademickim 2018/2019

 

§ 1 

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 dla kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obejmuje wszystkie kierunki*. 

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia  mogą wziąć udział kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości tzw. „nowej matury”, „starej matury”, „matury dwujęzycznej” oraz świadectwa maturalne uzyskane za granicą (wymienione w  § 2 ust. 6).

 3. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 4. Rejestracja kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.pwsz-koszalin.pl

 5. Osoby niebędące obywatelami polskimi będą przyjmowane na zasadach określonych w art. 43 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).

 

§ 2 

 

Postępowanie kwalifikacyjne  

 

 1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów.

 2. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów.

 3. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie „nowej matury” na poziomie podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, natomiast przy poziomie rozszerzonym stosuje się wskaźnik 2,0. Dla „matury dwujęzycznej” obowiązuje wskaźnik 3,0. 

* kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danego kierunku (specjalności od III semestru) uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

 1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów odpowiednio:

 

Ocena

Skala 5-stopniowa, liczba punktów

Skala 3-stopniowa, liczba punktów

6,0

100

---

5,0

80

100

4,0

60

80

3,0

40

60

2,0

20

---

 

 

 1. Kandydaci posiadający „maturę międzynarodową” (International Baccalaureate) otrzymują odpowiednio:

 

excellent

100 pkt.

very good

85 pkt.

good

70 pkt.

satisfactory

50 pkt.

medicore

30 pkt.

 

 

 1. Świadectwa maturalne uzyskane zagranicą są dla potrzeb rekrutacji uznawane z mocy prawa w następujących przypadkach (art. 93, ust. 1 -2 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575):

  1. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru

Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa.

Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 1. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 2. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 3. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi 

 1. W przypadku pozostałych świadectw maturalnych uzyskanych zagranicą dla potrzeb rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie  postępowania administracyjnego przez kuratora oświaty, który może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem umożliwiającym kontynuację kształcenia na studiach pierwszego stopnia. (art. 93 ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)). Postępowanie administracyjne prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)).

 2. Szczegółowe zasady uznawalności świadectw maturalnych uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r., poz. 447).

 3. Kandydaci – laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego są przyjmowani na dany kierunek studiów z pominięciem procedur rekrutacyjnych, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego dokumentu w oryginale, który jest ważny przez okres trzech lat od daty jego wydania lub potwierdzonego notarialnie odpisu, wraz ze złożeniem kompletu wymaganych dokumentów. 

 

§ 3 

 

Postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2018/2019 są dopuszczeni kandydaci, którzy do 4 lipca 2018 r. zarejestrują się w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (SERK). 

 2. W razie konieczności, Uczelnia umożliwi dostęp do komputerów, z których kandydaci będą mogli dokonać rejestracji na studia w SERK. Warunkiem dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest dokonanie do dnia 4 lipca 2018 r. opłaty rekrutacyjnej na konto Uczelni (numer konta dostępny na stronie internetowej PWSZ w Koszalinie), w kwocie ustalonej Zarządzeniem Rektora.

 3. Opłata nie podlega zwrotowi. 

 4. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po łącznym spełnieniu poniższych warunków:

  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w SERK – uzyskanie statusu „rekrutację zakończono”. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych;

 5. przesłanie wyników egzaminu maturalnego na poniższy adres:        matura@pwsz-koszalin.pl

 6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście, w wyznaczonym terminie rejestracji, do Sekretariatu ds. Nauczania. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie Referat ds. Nauczania o zaistniałej sytuacji.

 

§ 4 

 

Warunki kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki 

 

 

 

Kierunek*

 

 

Przedmioty objęte kwalifikacją

 

PEDAGOGIKA specjalność:

pedagogika wczesnoszkolna

i przedszkolna

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

 

PEDAGOGIKA specjalność: edukacja elementarna i język

angielski

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

PEDAGOGIKA specjalność:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

 • kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danego kierunku (specjalności od III semestru) uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

             

 

PEDAGOGIKA

specjalność

asystent osoby starszej z pomocą społeczną

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata na poziomie podstawowym  lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany  przez kandydata

 

 

PEDAGOGIKA specjalność:

psychoprofilaktyka

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

 

PIELĘGNIARSTWO

- studia stacjonarne

 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

„stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność: wychowanie fizyczne 

z językiem angielskim

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata 

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność:

odnowa biologiczna 

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata 

 

             

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność:

gimnastyka korekcyjnokompensacyjna

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność:

organizacja turystyki i rekreacji

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE specjalność:

menedżer sportu

 

 • specjalizacja nauczycielska

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata 

 

FIZJOTERAPIA*

jednolite studia magisterskie

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

KOSMETOLOGIA*

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

DIETETYKA*

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne 

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE*

 

 • specjalizacja nienauczycielska

 • studia stacjonarne/niestacjonarne

„nowa matura” – część pisemna jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

„matura dwujęzyczna”  jeden dowolny przedmiot wybrany przez

kandydata

 

 • po uzyskaniu zgody MNiSW

 

§ 5

 

Kwalifikowanie kandydatów na I rok studiów

 

 1. O zakwalifikowaniu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje lokata na liście rankingowej w granicach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek. 

 2. Decyzję o zakwalifikowaniu podejmuje Komisja Rekrutacyjna w dniu 6 lipca 2018 roku.

 3. Kandydaci zakwalifikowani na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię na adres mailowy podany w SERK, do 10 lipca 2018 roku. 

 4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów, mają obowiązek dostarczenia w przezroczystej koszulce kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania do 17 lipca 2018 roku. Dokumenty należy złoży osobiście bądź przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 1/, lub przesłać drogą pocztową na adres:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ul. Leśna 1

75-582 Koszalin

Rekrutacja 2018/2019

Kierunek: ………………………………….. 

Studia stacjonarne / niestacjonarne*

*niepotrzebne skreślić

 1. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów. 

 2. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię drogą pocztową (przesyłka polecona), do 24 lipca 2018 roku.

 

§ 6

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na studia

 

 1. Kandydaci na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

  1. Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;

  2. oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

  3. 3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

  4. kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) /oryginał dowodu osobistego do wglądu/; 

  5. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;

  6. kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku dopłaty do obozów programowych /Załącznik nr 2/.

  7. kandydaci na wszystkie kierunki: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku prowadzonym przez PWSZ w Koszalinie (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji w systemie SERK wraz z formularzem rekrutacyjnym);

 

 1. Dodatkowo, po przyjęciu na studia, kandydaci poniższych kierunków zobowiązani będą do niezwłocznego dostarczenia następujących dokumentów: 

 

 

Kierunek

Rodzaj dokumentu

PIELĘGNIARSTWO

 

FIZJOTERAPIA*

 

RATOWNICTWO

MEDYCZNE

 

KOSMETOLOGIA*

 

DIETETYKA*

 

 1. zaświadczenie o wykonaniu szczepienia WZW typu B

 2. oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego wyniku badań na nosicielstwo

 3. książeczka zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych

 

- Skierowania na w/w badania będą wystawiane przez PWSZ w Koszalinie, po przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów.

 

PEDAGOGIKA

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE*

 

 1. oryginał lub uwierzytelniona kopia aktualnego wyniku badań na nosicielstwo

 2. książeczka zdrowia do celów sanitarnoepidemiologicznych

 

- Skierowania na w/w badania będą wystawiane przez PWSZ w Koszalinie, po przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów.

 

* po uzyskaniu zgody MNiSW

 

§ 7

 1. Na kierunkach, na których nadal pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, która odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja w pierwszym terminie 

 2. Rejestracja kandydatów w SERK odbywać się będzie od 5 lipca do 16 września 2018 r.

 3. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść do 16 września 2018 roku.

 4. Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na pierwszy rok studiów w dodatkowej rekrutacji, mają obowiązek dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania do 21 września 2018 roku, osobiście lub przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 1 /.

 5. Niespełnienie powyższego obowiązku będzie traktowane, jako rezygnacja z podjęcia studiów. 

 6. Kandydaci przyjęci na pierwszy rok studiów powiadamiani są przez Uczelnię drogą pocztową (przesyłka polecona) do 26 września 2018 roku.

 7. Kandydaci na studia, którzy nie zostali przyjęci na wybrany przez siebie kierunek studiów, mogą zostać przyjęci na dysponujący wolnymi miejscami kierunek studiów prowadzony w PWSZ w Koszalinie. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dalsze postępowanie i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów.

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna.

 2. Szczegółowe zakresy działania Komisji Rekrutacyjnej oraz pracowników niebędących członkami tej Komisji, biorących udział w procesie rekrutacji, określa Rektor w odrębnym zarządzeniu.

 

§ 9

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 2. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. W sprawach odwołań dotyczących wyników postępowania rekrutacyjnego decyzję podejmuje Rektor.

 4. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 10

Sprawy dotyczące rekrutacji nieobjęte postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor.

      

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Komentarze (0)