Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2015/2016

akademia sztuki szczecin rekrutacja

 

Uchwała nr 91/2013

Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie

podjęta na posiedzeniu w dniu 3 kwietnia 2014 r. na podstawie

- art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym {Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm .}

- § 67 ust. 1, 2 i 3 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje „Warunki, tryb  rekrutacji i kryteria  kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w  roku akademickim  2015/2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz „Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia  w  roku  akademickim  2015/2016" stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Rektor na wniosek właściwych rad wydziałów określi limit przyjęć na poszczególne kierunki, stopnie i formy studiów {limit miejsc}. Zarządzenie Rektora podlega zatwierdzeniu przez Senat Akademii Sztuki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w dniu podpisania. Publikacja uchwały następuje na stronie internetowej Akademii oraz w siedzibie Uczelni.

§ 4

Odpis uchwały wraz z załącznikami przesyła się ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

 

Załącznik do Uchwały nr 91/2014 z 03.04.2014 r.

W A R U N K I , T R Y B  R E K R U T A C J I  I K R Y T E R I A  K W A L I F I K A C J I N A  I  R O K  S T U D I Ó W  P I E R W S Z E G O  I D R U G I E G O  S T O P N I A W  R O K U  A K A D E M I C K I M 2 0 15 / 2 0 16

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm .) Senat Akademii Sztuki w Szczecinie, na wniosek Rad Wydziałów ustala następujące  warunki  i tryb  rekrutacji oraz  zakres  egzaminów  wstępnych  na  studia  stacjonarne i niestacjonarne w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016

ROZDZIAŁ  I

POSTA NOWIENIA OG ÓLNE

§ 1

1.            Na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016 Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstaw ie wyników postępowania rekrutacyjnego w ramach limitu miejsc na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

2.            . Limit miejsc, o którym mowa w ust. 1, może być zwiększony w uzasadnionych  przypadkach przez   Uczelnianą   Komisję   Rekrutacyjną   w   porozumieniu  z   Rektorem    na  wniosek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

3.            Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

4.            Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w „Warunkach i trybie rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2015/2016".

5.            Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku (specjalności) studiów, przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków/specjalności.

ROZDZIAŁ ll

OPŁATY

§ 2

1.            Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej w Zarządzeniu Rektora wydanym na podstawie art. 98 ust. 1pkt. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2.            W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1podanie kandydata pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braku.

3.            Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.

4.            Kandydat wnosi odrębną opłatę  rekrutacyjną  za  postępowanie  związane  z  przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunków studiów. •

5.            Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia  postępowania rekrutacyjnego  i rezygnacji  z  naboru   na   danym   kierunku   (specjalności)   studiów, lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata. Podanie o zwrot błędnie dokonanej opłaty rekrutacyjnej kandydat składa nie później, niż na jeden dzień przed terminem dodatkowego egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5 pkt. 2 (studia I stopnia) lub pkt. 3 (studia li stopnia). Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

ROZDZIAŁ III

POSTĘP OWA NIE R EK R UTACYJNE

§ 3

R E JE S T R A C J A E L E K T R O N I C Z NA

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

a)            System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.akademiasztuki.eu

b)           Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.

c)            W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera wydział, kierunek i specjalność. Wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane), składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz „Wymagane dokumenty"), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie, w wyznaczonym terminie.

d)           W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

e)           W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

f)            Zdjęcia cyfrowe muszą spełniać określone wymagania przyjęte dla dokumentów państwowych, ponieważ na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011r. Nr 201, poz. 1188), ELS jest dokumentem państwowym ze zdjęciem.

g)            Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:

-              rozdzielczość 300  dpi {300 punktów na cal) w jednym z formatów:  jpg, tif, bmp; rzeczywisty rozmiar wydruku 20 x 25 mm (wymagania jak przy dowodach osobistych, m.in. lewy półprofil, odsłonięte ucho bez biżuterii, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami),

-              zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem pod względem wizerunku zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

-              zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: _ .Qpg I tif I bmp]

Przykłady: Nowak_Jan.jpg;  Nowak_Jan .tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

h)           Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy  internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji, ponosi kandydat.

i)             Akademia Sztuki w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną  awariami  sieci  internetowej  lub  okresowymi   przeciążeniami  serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2.            Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów winni po zdaniu dodatkowego egzaminu wstępnego, uzyskaniu świadectwa maturalnego złożyć (przesłać)  wymagane  dokumenty na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie Dział Spraw Studenckich  (pok. 001)

pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin

Dokładny termin składania kompletu dokumentów zostanie ogłoszony w osobnym Zarządzeniu.

Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania oraz bez wzywania do uzupełnienia braków.

§ 4

W Y M A G A N E  D O K U M E N T Y

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

1.            Kwestionariusz osobowy, wydrukowany i podpisany osobiście.

Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

2.            Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany  przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

3.            Dwukrotnie powiększoną kserokopię dowodu osobistego, potwierdzoną przez pracownika Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie.

4.            Oświadczenie o  spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej.

5.            Orzeczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia  nauki na danym  kierunku

/specjalności (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek Wokalistyka - zaświadczenie od lekarza laryngologa określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku);

6.            Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach  37x52  mm  (jasne  tło,  bez  nakrycia  głowy) na odwrocie podpisane - zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych .

7.            Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

8.            Kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (do momentu  otrzymania  dyplomu  może  być  zaświadczenie   o   ukończeniu  studiów). W przypadku absolwentów, którzy otrzymali wraz z dyplomem suplement, niezbędne jest dostarczenie  suplementu.

§ 5

T E R M I N  S K Ł A D A N I A  D O K U M E NT Ó W

O R A Z  D O D A T K O W Y C H  E G Z A M I N Ó W  WS T Ę P N Y C H

Termin elektronicznej rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia, termin dodatkowych egzaminów wstępnych oraz ostateczny termin składania kompletu dokumentów zostaną ogłoszone w Zarządzeniu Rektora Akademii Sztuki w Szczecinie i podane do wiadomości (tablice ogłoszeń oraz strona internetowa Uczelni) w terminie do 1 5 kwietnia 2015 r.

§ 6

K R Y T E R I A  K W A LI F I K A C J I

1. Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.

2.            O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia pierwszego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych   punktów   z egzaminów.   Kandydat   może   zdobyć   w   trakcie    rekrutacji do 100 punktów.

Kandydat na studia pierwszego stopnia może uzyskać do 5 punktów za oceny ze świadectwa maturalnego i do 95 za dodatkowy egzamin wstępny.

Podstawę obliczenia punktów za oceny ze świadectwa maturalnego stanowi:

a)            dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny (11 nowa matura" ) - wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej.

b)           dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości (11stara matura") - wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego w części pisemnej.

Oceny ze świadectwa maturalnego przelicza się według poniższej tabeli:

 

NOWA MATURA

 

STARA MATURA

 

STARA MATURA

konkurs świadectw

konkurs świadectw

konkurs świadectw

 

 

Język polski

 

 

wynik procentowy

 

 

Język polski

skala ocen (1-6)

 

 

Język polski

skala ocen (2-5)

2

3

4

5

6

3

 

4

5

 

 

 

Punktacja

0,05 X

procentowy wynik egzaminu

- zaokrąglony do pełnych jedności

 

 

 

Punktacja

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

Punktacja

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

3.            O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia drugiego stopnia decyduje łączna  liczba uzyskanych punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za dodatkowy egzamin wstępny.

4.            Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2015/2016, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3, określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały Akademii Sztuki w Szczecinie.

5.            Dział Spraw Studenckich nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników dodatkowego egzaminu wstępnego.

6.            Decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Od ich decyzji można się odwołać w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

ROZDZIAŁ IV

PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w tym organizowanych lub współorganizowanych przez uczelnię, obejmujących swoim zakresem sztuki plastyczne oraz muzyczne, uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (zgodnie z obowiązująca uchwałą Senatu Uczelni).

ROZDZIA Ł V

OSOBY NIE BĘDĄCE OBYW ATELAMI POLSKIMI

§ 7

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej 11cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 111Warunków, trybu rekrutacji i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2015/2016".

2.            Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

a)            cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

b)           cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

c)            cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d)           pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji  Szwajcarskiej  lub  państwa  członkowskiego  Europejskiego  Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e)           cudzoziemcy, którym  na  terytorium   Rzeczypospolitej   Polskiej  udzielono  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

f)            cudzoziemcy, którym na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej udzielono zezwolenia  na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175

z późn. zm .);

g)            cudzoziemcy, którym  udzielono  ochrony  uzupełniającej  na  terytorium  Rzeczpospolitej Polskiej;

h)           obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3.            . Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

a)            jako stypendyści  strony  polskiej (cudzoziemcy  pochodzenia  polskiego,  ubiegający  się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków podjęcia studiów);

b)           na zasadach odpłatności;

c)            bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

d)           jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

e)           jako stypendyści uczelni.

4.            Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować kształcenie na podstawie:

a)            umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

b)           umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez Uczelnię, na zasadach określonych w tych umowach;

c)            decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)

d)           decyzji Rektora Uczelni.

5.            Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego  Porozumienia  o  Wolnym  Handlu  (EFTA)  - stron  umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tymże  osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg .

6.            Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

§ 8

1.  Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

a} legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej;

b} wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

2.            Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za  granicą  uprawniającym  do  podjęcia  studiów  drugiego  stopnia  w  państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, oraz spełnią warunki przepisów obowiązujących dla wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.

3.            Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku polskim, jeżeli:

a} ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego

b} posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 11 Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego"

c} uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

4.            Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się  dokumentem  potwierdzającym  znajomość  języka  obcego,  w  którym  prowadzone są studia.

5.            Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne  dokumenty  potwierdzające  ukończenie  za  granicą  szkoły  ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

ROZDZIAŁ VI

OBYW ATELE POLSCY - ABSOLWENCI SZK ÓŁ ZA GRA NICZNYCH

 § 9

1.            Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy - absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

2.            Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy - absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych  za  granicą   lub  na  podstawie  umowy  międzynarodowej,  za  równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich .

3.            Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 3 „Warunków, trybu rekrutacji i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2014/2015".

ROZDZIAŁ VII

KOMISJE R E K R UTACYJ NE

§ 10

1.            Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez Rektora.

2.            W skład wydziałowej komisji rekrutacyjnej wchodzą:

a)            przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej z prawem głosu - dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

b)           członkowie komisji z prawem głosu - co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy ;

c)            co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.

3.            Dodatkowe egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4.            Senat na wniosek Rektora powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (Statut Akademii Sztuki w Szczecinie § 67 ust. 2)

5.            W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a)            przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu - wyznaczony przez Rektora - Prorektor;

b)           członkowie   komisji  z  prawem  głosu  - Dziekani  oraz  przedstawiciel  Samorządu Studenckiego;

c)            co najmniej jeden sekretarz - bez prawa głosu.

§ 11

Do zadań Wydziałowych Komisji rekrutacyjnych należy:

a)            sporządzenie  listy  kandydatów  w  zakresie  niezbędnym  dla  prawidłowego  przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

b)           powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji;

c)            zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;

d)           kompletowanie               dokumentów    składanych         przez     kandydatów      zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;

e)           tworzenie   list  rezerwowych  z  kandydatów,  którzy  w  terminie  dostarczą    pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie;

f)            podejmowanie decyzji o przyjmowaniu  kandydatów  z list rezerwowych  na zwalniane miejsca oraz studia niestacjonarne na tym samym kierunku i specjalności;

g)            wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego;

h)           podejmowanie  decyzji,  w  porozumieniu  z  dziekanem  wydziału,  o  przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;

i)             sporządzenie:

protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, PESEL, liczbę uzyskanych punktów  z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego,  uzyskany  wynik  końcowy  w  punktach oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia;

listy kandydatów przyjętych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

kart kandydatów na I rok studiów;

listy kandydatów przyjętych (w porządku alfabetycznym z punktacją) do wywieszenia na tablicach informacyjnych danej jednostki organizacyjnej;

listy   kandydatów   przyjętych   z   listy   rezerwowej   do   wywieszenia               na  tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

§ 12

1.            Decyzje podejmowane przez wydziałową komisję rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje  głos przewodniczącego wydziałowej komisji rekrutacyjnej.

2.            Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez wydziałową komisję rekrutacyjną, protokół oraz listy kandydatów podpisują przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

§ 13

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

1.            koordynowanie i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

2.            dokonywanie wyboru - poprzez losowanie - zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów  egzaminacyjnych,  a także  nadzór  nad ich powielaniem,  przechowywaniem i przekazywaniem wydziałowym komisjom rekrutacyjnym. Wykonywanie czynności oraz nadzór, o których mowa powyżej, w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawuje przewodniczący  Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

3.            rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i przedstawianie Rektorowi wniosków co do ostatecznej decyzji;

4.            podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów;

5.            podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów;

6.            podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów.

§ 14

1. Uchwały podejmowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2.            Uchwały wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.            W przypadku uwzględnienia odwołań, o których mowa w § 13 ust. c, Rektor może zwiększyć limit miejsc na danym kierunku (specjalności) § 15

1.            Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego  na  studia  liczba  kandydatów na danym kierunku {specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc wydziałowa komisja rekrutacyjna może:

a)            podjąć decyzję, w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału, o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku {specjalności) studiów do wypełnienia limitu miejsc,

b)           wystąpić z wnioskiem, popartym przez dziekana wydziału, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej  o  zakończenie  postępowania  rekrutacyjnego  i  rezygnację  z   przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

2.            W  przypadku  podjęcia  przez  Uczelnianą          Komisję  Rekrutacyjną  decyzji  o  zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku {specjalności) studiów, wydziałowa komisja rekrutacyjna na tej podstawie wydaje indywidualne decyzje o umorzeniu postępowania i doręcza je kandydatom, którzy złożyli podanie o przyjęcie na dany kierunek {specjalność) .

§ 16

Przebieg egzaminów  wstępnych  dokumentuje  się  w  formie  protokołu,  który  podpisują  wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej prowadzącej egzamin.

§ 17

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 21.12.2016.

Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu nr 91/2014 z 03.04 .2014 r.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)