Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów

w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na  rok  akademicki  2015/2016

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w formie elektronicznej, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach limitów przyjęć.

2. Rekrutację na studia prowadzi się na następujące kierunki studiów:

 

Kierunek

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

pierwszego stopnia

drugiego stopnia

jednolite magisterskie

Administracja

·

·

·

·

Architektura wnętrz

·

· 1

·

· 1

Bezpieczeństwo i higiena pracy 1

· 1

· 1

Budownictwo

·

·

Dziennikarstwo 1

· 1

Ekonomia

·

·

·

·

Elektrotechnika

·

·

·

·

Elektronika i telekomunikacja

·

·

Filologia polska

·

·

Filologia

specjalność filologia angielska

specjalność filologia germańska

·

·

·

 

·

·

·

 

Fizjoterapia

·

·

Grafika

·

·

· 1

·

·

· 1

Informatyka

·

·

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

·

·

Kosmetologia

·

Kulturoznawstwo europejskie

·

Lekarski 1

· 1

Logistyka

·

·

Malarstwo

·

· 1

Matematyka

·

·

·

·

Mechanika i budowa maszyn

·

·

·

·

Pedagogika

·

·

·

·

Pielęgniarstwo

·

·

·

Praca socjalna

·

·

Prawo w działalności gospodarczej 2

· 2

· 2

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym 2

· 2

· 2

Sztuka mediów i edukacja wizualna

·

·

·

·

Technologia chemiczna

·

·

·

·

Towaroznawstwo

·

·

·

·

Transport

·

·

·

·

Turystyka i rekreacja

·

·

Wychowanie fizyczne

·

·

Wzornictwo

·

· 2

Zielone technologie 2

· 2

3. Limit przyjęć, o którym mowa w ust.1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Rektora, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

4. O przyjęcie na I rok studiów:

 • pierwszego  stopnia  oraz  jednolitych  magisterskich  mogą  ubiegać  się  obywatele  polscy posiadający świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej,
 • drugiego stopnia posiadający dyplom ukończenia szkoły wyższej i tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

5. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą obowiązani są dodatkowo złożyć: tłumaczenie świadectwa potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie z kuratorium oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, a w przypadku, braku równoważności – jego nostryfikację przeprowadzoną w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 06.04.2006 r. (Dz. U. Nr 63 poz.443) w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą. Nie dotyczy to osób, które posiadają świadectwo Matury Międzynarodowej.

6. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom należy nostryfikować w trybie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 01.09.2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. Nr 196 z 2011 r. poz. 1168).

7. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 4.

8. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na pierwszy rok  studiów  pierwszego   stopnia   i   jednolitych   magisterskich   zostały   określone   w   uchwale Nr 000-5/6/2014 Senatu UTH Rad. z dnia 15 maja 2014 r. obowiązującej na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

9. W przypadku, gdy o przyjęcie na kierunki, o których mowa w § 4 ust. 3 ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę kwalifikacji, uwzględniając stopień niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

10. Absolwenci szkół pomaturalnych, college’ów, ubiegający się o przyjęcie na studia, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu jak pozostali kandydaci na studia.

§ 2

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:

1) rejestracji na studia,

2) postępowania kwalifikacyjnego,

3) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane (lub dopuszczone) na studia,

4)  wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

2. Rekrutację przeprowadzają i decyzje o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów.

3. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan.

4. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoływana przez Rektora w składzie określonym w statucie Uczelni.

5. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w Uczelni.

6. Nad przestrzeganiem  przyjętych  zasad  rekrutacji  czuwa  Pełnomocnik  Rektora  ds.  Rekrutacji na I rok studiów.

7. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnych określają odrębne zarządzenia Rektora.

§ 3

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej  www.sirk.uniwersytetradom.pl, w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym dalej IRK.

2. System IRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do internetu:

 • w okresie rejestracji – w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,
 • poza okresem rejestracji – w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

3. Uczelnia zapewnia  dostęp  do  stanowisk  komputerowych  umożliwiających  dokonanie  rejestracji w systemie IRK.

4. Rejestracja kandydata w systemie IRK, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji, jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest:

1) założyć osobiste konto dostępowe do systemu IRK,

2) dokonać wyboru formy studiów, wydziału oraz kierunku studiów,

3) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

4) wprowadzić,   zgodnie   z   zasadami   określonymi   w   załączniku nr 1,   dane   niezbędne   do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

5) wnieść w określonym terminie opłatę rejestracyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

6. Kandydat może zrejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.

7. Po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5 rejestrację uważa się za wiążącą.

8. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia, lub podania informacji nieprawdziwych.

9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta w systemie IRK osobom trzecim.

10. Uczelnia  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  skutki  wynikające  z  niezapoznania  się  kandydata z wiadomościami umieszczanymi na jego osobistym koncie w systemie IRK oraz informacjami na stronie internetowej www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl podczas przebiegu postępowania rekrutacyjnego.

§ 4

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów

1. Celem  postępowania  kwalifikacyjnego  jest  sporządzenie  wspólnej  listy  rankingowej  kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na wybrany kierunek studiów na podstawie:

1) wyników ze świadectwa dojrzałości,

2) dodatkowego sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach wymienionych w ust. 3,

3) ocen ze świadectwa ukończenia szkoły,

4) rozmowy kwalifikacyjnej,

5) testu kompetencyjnego,

6) konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych,

7) oceny kwalifikacji nieformalnych lub na podstawie sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.

2. Szczegółowe kryteria oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki:

1) nr 1 – rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie,

2) nr 2 – rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

3) nr 3 – rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy limitu przyjęć, wstęp na studia jest wolny 3 z wyjątkiem kierunków:

1) sztuka mediów i edukacja wizualna,

2) malarstwo,

3) grafika,

4) architektura wnętrz, na które wprowadza się, celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

4. Formami sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na kierunkach Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Grafika, Architektura wnętrz jest ocena prac twórczości własnej.

5. Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w ust. 4:

1) oceny sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez dziekana wydziału, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej właściwej dla danego przedmiotu,

2) przebieg sprawdzianów uzdolnień kierunkowych jest protokołowany, a wynik punktowany,

3) niestawienie się kandydata na jakąkolwiek część postępowania kwalifikacyjnego uniemożliwia dalszy udział w tym postępowaniu. W przypadku odwołania się kandydata, przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może uwzględnić szczególne okoliczności i określić inny tryb postępowania.

6. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

1) na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, według  malejącej wielkości wskaźnika rekrutacyjnego W, sporządzana jest dla każdego kierunku studiów lista rankingowa, która określa kolejność przyjmowania na studia,

2) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, uwzględniając limit przyjęć na dany kierunek, określają wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego W kwalifikującą do przyjęcia na pierwszy rok studiów i sporządzają listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową; komisje ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej, 3 na podstawie złożonych wymaganych dokumentów

3) umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia,

4) kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (w przypadku rekrutacji uzupełniającej oraz na studia niestacjonarne – kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego) zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie określonym w indywidualnym zawiadomieniu, a także podanym do publicznej wiadomości; niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych, Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, przy dostarczeniu dokumentów, deklaruje wybór jednego kierunku,

5) powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia, będą uzupełniane z list rezerwowych, z zachowaniem kolejności wynikającej z listy rankingowej do wypełnienia limitu przyjęć, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji,

6) po dokonaniu weryfikacji dokumentów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wydają stosowne decyzje oraz sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów; komisje podejmują decyzję o przyjęciu kandydatów, którzy uzyskali tę samą najmniejszą liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia,

7) o podjętej przez WKR decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej.

7. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów z powodu braku miejsc oraz kandydaci zarejestrowani na kierunek studiów, który nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym planowany limit przyjęć nie został wypełniony, z zachowaniem zasad obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

9. Kandydaci,  którzy  nie  zostali  zakwalifikowani  na  I  rok  studiów  stacjonarnych,  ubiegając  się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, przystępują ponownie do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów i ponoszą nową opłatę rekrutacyjną.

10. Na kierunkach, na których limit przyjęć nie zostanie wypełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminach ustalonych przez Rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest według zasad rekrutacji podstawowej.

11. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu nastąpi w trakcie inauguracji roku akademickiego, z chwilą złożenia ślubowania akademickiego i immatrykulacji.

§ 5

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową wydrukowane z systemu IRK,

2) świadectwo dojrzałości – kopia poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów,

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania 4,

4) dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm),

5) kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 5) poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów,

4  dotyczy wybranych kierunków, w przypadku narażenia w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

5 w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami

6) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie IRK,

7) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku „starej matury”; kopia poświadczona jak w pkt. 2,

8) oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (dotyczy wyłącznie kandydatów na studia stacjonarne).

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są złożyć:

 • dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów – kopia poświadczona przez uczelnię w miejscu składania dokumentów.

3. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców podany jest w załączniku nr 4.

§ 6

1. Opłata wnoszona za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia podlega zwrotowi w całości na wniosek kandydata jedynie w przypadku:

1) rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji, określonym w harmonogramie rekrutacji,

2) niemożliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego; podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

3) unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,

4) nieuruchomienia kierunku studiów z powodu niewystarczającej liczby kandydatów.

2. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata, na wskazane przez niego konto.

§ 7

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warunki odpłatności za studia określa umowa w formie pisemnej zawarta między Uczelnią a studentem. Wysokość odpłatności określa Rektor zarządzeniem na każdy rok akademicki.

§ 8

Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów w przypadku zmian obowiązujących przepisów.

§ 9

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu  www.uniwersytetradom.pl.

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów

w UTH Rad. na  rok akademicki 2015/2016

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na rok  akademicki  2015/2016

1.  Ujęte w niniejszych zasadach pojęcie „egzamin dojrzałości” odnosi się do „starej matury”, natomiast „egzamin maturalny” do „matury 2002" oraz "nowej matury” (od 2005r.).

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów, na których liczba kandydatów przekroczy planowany limit przyjęć, stosuje się wskaźnik rekrutacyjny W umożliwiający ustalenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”, „nową maturę” oraz Maturę Międzynarodową potwierdzoną dyplomem IB. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3. Przyjęcia kandydatów na I rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego. Wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikującą do przyjęcia na pierwszy rok studiów określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, przy czym minimalny wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków Sztuka mediów  i  edukacja  wizualna,  Malarstwo,  Architektura  wnętrz,  Grafika  wynosi 15 pkt.

4. Niezależnie od liczby kandydatów przeprowadza się dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych na kierunki:

 • Sztuka mediów i edukacja wizualna,
 • Malarstwo,
 • Grafika,
 • Architektura wnętrz.

5. Do określenia wskaźnika rekrutacyjnego ustala się przeliczenia:

1) ocen, ze świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, na liczbę punktów wg tabeli 1.

Tabela 1.  Przeliczanie  ocen,  według  nowej  i  starej  skali,  ze   świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Nowa skala ocen

Punkty

Stara skala ocen

Punkty

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający

30

 

 

2) wyniki z wymaganych przedmiotów części zewnętrznej (pisemnej) egzaminu maturalnego wyrażone w skali procentowej zamienione będą na punkty:

 • z poziomu podstawowego: procent wyniku = liczbie punktów,
 • z poziomu rozszerzonego: procent wyniku = liczbie punktów.

3) wyniki z wymaganych  przedmiotów  egzaminu  maturalnego  wyrażone  w  punktach  w  skali od 1 do 100 przyjmuje się bez zmian,

4) wyniki z wymaganych przedmiotów egzaminu Matury Międzynarodowej, wyrażone dla obu poziomów podstawowego i rozszerzonego w skali punktowej 17, przelicza się na skalę ocen nowej matury (poziom podstawowy SL od 30 do 100, poziom rozszerzony HL od 60 do 200), i tak:

poziom podstawowy SL

wynik

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

0

30

40

55

70

85

100

poziom rozszerzony HL

wynik

1

2

3

4

5

6

7

liczba punktów

0

60

80

110

140

170

200

6. Wymagania wiedzy  i  umiejętności  będące  podstawą  przeprowadzania  egzaminu  maturalnego w części zewnętrznej (pisemnej) są równoważne wymaganiom egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej.

7. Dla poszczególnych kierunków studiów wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2.  Zestawienie  wskaźników  rekrutacyjnych  W  na  poszczególne  kierunki  studiów  stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Wydział

Kierunek

Wskaźnik rekrutacyjny W

 

 

 

Ekonomiczny

Administracja

W = H (lub WOS) + 0,5Jp + Job

Ekonomia

W = M (lub G) + 0,5Jp + Job

Towaroznawstwo

W = M (lub Ch, F) + 0,5Jp + Job

Prawo w działalności gospodarczej 1

W = H (lub WOS, M) + 0,5 Jp +Job

 

 

 

Materiałoznawstwa,

Technologii i Wzornictwa

Technologia chemiczna

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Wzornictwo

W = Jp + (H lub Hszt) + 0,4Job

Kosmetologia

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Bezpieczeństwo i higiena pracy 1

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Zielone technologie 1

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

 

 

 

 

 

Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Logistyka

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Budownictwo

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)