Politologia

Politologia

Politologia – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku politologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia społeczna
 • nauka o państwie i prawie
 • historia powszechna XX wieku
 • geografia polityczna i ekonomiczna
 • współczesne problemy socjologiczne
 • metody badań społecznych
 • integracja europejska

 

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie proponuje naukę w wielu dyscyplinach. W ramach siedmiu wydziałów, studenci kształcą się na niemal pięćdziesięciu kierunkach. Jednym z nich jest Politologia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Założeniem kształcenia jest zrozumienie zjawisk i procesów politycznych zachodzących w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Studenci nabywają umiejętności analizowania zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, społeczeństw i jednostek ludzkich. Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to także umiejętności modelowania i prognozowania procesów politycznych w powiązaniu ze zjawiskami społecznymi i gospodarczymi, a także rozwijanie kompetencji w zakresie bezpieczeństwa strategicznego państwa.

W programie nauczania można odnaleźć następujące przedmioty: psychologia społeczna, nauka o państwie i prawie, historia powszechna XX wieku, geografia polityczna i ekonomiczna, współczesne problemy socjologiczne, metody badań społecznych, integracja europejska, polityka gospodarcza, organizacja i zarządzanie, samorząd terytorialny, nowożytna historia instytucji politycznych, finanse publiczne, teoria i socjologia polityki. A co po studiach? Absolwenci Politologii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w urzędach administracji publicznej, organach samorządowych, partiach politycznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych, mediach.

Podejmowanie decyzji związanych ze studiami, to nierzadko bardzo gorący okres, w którym kandydaci muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Jeśli kierunek kształcenia jest już wybrany, to pozostaje rozstrzygnąć, która uczelnia zapewni najlepsze wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie opinie? Rafał, student Politologii mówi:

„Studiuję Politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym i moim zdaniem to najciekawsze studia, jakie mogłem dla siebie wybrać. Świat staje się coraz bardziej niezrozumiały, a nauka na tym kierunku pozwala go zrozumieć, przynajmniej w większym stopniu.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Politologię na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizowania zjawisk politycznych,
 • analizowania i porównywania nurtów myśli politycznej,
 • działania poszczególnych instytucji politycznych,
 • uwarunkowań, wyznaczników i problemów strategii bezpieczeństwa narodowego w sytuacji międzynarodowej,
 • funkcjonowania lokalnych podmiotów życia publicznego, samorządu, podmiotów gospodarczych i politycznych,
 • zarządzania instytucjami państwowymi,
 • strategii i środków ochrony oraz obrony narodowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Politologia:

Absolwent kierunku Politologia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • organach partii politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • instytucjach i organizacjach międzynarodowych,
 • ośrodkach badawczych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • mediach,
 • korporacjach międzynarodowych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku politologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich (kryterium rozstrzygające: przy jednakowych ocenach na dyplomach decyduje średnia arytmetyczna ocen ze studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich).

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Politologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

UP im. KEN kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Politologii UP

Komentarze (0)