Zasady rekrutacji na UM w Łodzi 2021/22

Uniwersytet Medyczny rekrutacja 2021

 

Uchwała nr 410/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia prowadzone w języku polskim, rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10, art. 69, art. 70 ust. 1-5 i art. 72 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.), § 21 ust. 2 pkt 1 i § 67 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z dnia 27 czerwca 2019 r., ze zm., Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uchwala, co następuje:

 

I. PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1


1. Uchwała określa warunki, tryb, termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022.
2. Szczegółowe warunki rekrutacji na poszczególne kierunki, formy i poziomy studiów określają załączniki nr 1-14 do uchwały.
3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji dla cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na studia stacjonarne prowadzone w języku polskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
5. Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
6. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez potwierdzanie efektów uczenia się określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
7. Warunki i tryb przyjęcia na studia przez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
8. Warunki i tryb dostosowania rekrutacji do potrzeb kandydatów będących osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi określa odrębna uchwała Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

§ 2


Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) Uniwersytet – Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
2) Senat – Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;
3) kandydat – osobę ubiegającą się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie, legitymującą się jednym z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3;
4) limit przyjęć – liczbę osób, jaka może zostać przyjęta na pierwszy rok studiów prowadzonych na danym kierunku, formie i poziomie studiów, określoną przez Ministra Zdrowia lub Rektora;
5) ustawa – ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);
6) ustawa o systemie oświaty – ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, ze zm.).

 

Limity przyjęć na studia

 

§ 3


1. Limity przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na podstawie decyzji ministra określa, w drodze rozporządzenia, Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Limit przyjęć na pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku lekarskim dla kandydatów na   żołnierzy   zawodowych   określa,    w    drodze    rozporządzenia,    Minister    Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
3. Limity przyjęć dla pozostałych kierunków studiów określa Rektor.
4. Limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów dla cudzoziemców innych niż wskazani w ust. 1 określa Rektor.
5. Dopuszcza się określenie odrębnych limitów przyjęć dla określonych grup kandydatów dla danego kierunku studiów, mając na uwadze zapewnienie jakości kształcenia oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego.

 

II. WYMAGANIA FORMALNE

 

§ 4


1. Podstawą przyjęcia na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wyników egzaminu zagranicznego lub wyników kształcenia, potwierdzonych dokumentem, o którym mowa w ust. 3 pkt 2-5.
3. Na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie może być przyjęty kandydat, który posiada:
1) świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
2) świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy o systemie oświaty;
3) świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty;
4) świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
5) świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
4. Na studia drugiego stopnia może być przyjęty kandydat, który posiada dyplom ukończenia studiów.
5. Student Uniwersytetu nie może ubiegać się o przyjęcie na kierunek studiów, na którym studiuje, chyba, że jest to związane ze zmianą formy studiów.
6. Student Uniwersytetu może studiować na innym kierunku studiów w Uniwersytecie, jeżeli zostanie przyjęty na ten kierunek w trybie postępowania rekrutacyjnego.


III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE Harmonogram rekrutacji


§ 5


1. Ustala się następujące terminy dla postępowania rekrutacyjnego na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2021/2022:
1) rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego – 26 kwietnia 2021 r.;
2) zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 31 października 2021 r.
2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na podstawie harmonogramu ustalonego przez Rektora.

 

Zasady ogólne

 

§ 6


1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzą komisje rekrutacyjne:
1) wydziałowe komisje rekrutacyjne;
2) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
2. Tryb powoływania oraz regulamin pracy komisji rekrutacyjnych określa Rektor.
3. W uzasadnionych przypadkach komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania rekrutacyjnego.
4. W przypadku wszczęcia przez komisję rekrutacyjną dodatkowego postępowania rekrutacyjnego na dany kierunek studiów kandydaci, którzy zarejestrowali się w systemie rekrutacji elektronicznej w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym na ten kierunek, biorą udział w dodatkowym postępowaniu rekrutacyjnym bez konieczności ponownej rejestracji i ponownego wniesienia opłaty za przeprowadzenie rekrutacji.
5. Uniwersytet uwzględnia możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej dla kandydatów, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy o systemie oświaty.
6. W przypadku zbyt małej liczby kandydatów na studia prowadzone na danym kierunku, Uniwersytet zastrzega sobie możliwość odstąpienia od uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów.
7. W przypadku odstąpienia przez Uniwersytet od uruchomienia kształcenia na danym kierunku studiów, wniesiona przez kandydata opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia prowadzone na tym kierunku podlega zwrotowi.

 

§ 7


Postępowanie rekrutacyjne składa się z:
1) rejestracji on-line kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu;
2) wniesienia przez kandydata opłaty za przeprowadzenie rekrutacji, o której mowa w § 9;
3) postępowania kwalifikacyjnego;
4) wydania przez wydziałową komisję rekrutacyjną zaświadczenia o wpisie na listę studentów lub decyzji administracyjnej o odmowie przyjęcia na studia.

 

Rejestracja on-line

 

§ 8


1. Przez rejestrację, o której mowa w § 7 pkt 1, należy rozumieć utworzenie indywidualnego konta kandydata w systemie rekrutacji elektronicznej Uniwersytetu.
2. Po utworzeniu indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do dodania kierunku lub kierunków studiów, na które będzie aplikować w ramach postępowania rekrutacyjnego, oraz wprowadzenia wyników części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów.
3. W związku z utworzeniem indywidualnego konta w systemie rekrutacji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do:
1) niezwłocznego poinformowania Działu Rekrutacji i Kształcenia o ewentualnych błędach występujących na koncie;
2) bieżącego odczytywania informacji zamieszczanych na koncie.
4. Konsekwencje wynikające z niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 2 i 3, lub błędnego wypełnienia pól formularza rejestracyjnego w systemie rekrutacji elektronicznej, ich niewypełnienia, usunięcia lub podania nieprawdziwych informacji oraz rezygnacji z aplikowania na dany kierunek studiów ponosi kandydat.

 

Opłata za przeprowadzenie rekrutacji

 

§ 9


Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę za przeprowadzenie rekrutacji, w wysokości ustalonej przez Rektora.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – listy rankingowe, próg punktowy

 

§ 10


1. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się w drodze konkursu, na podstawie list rankingowych.
2. O kolejności umieszczania nazwisk kandydatów na listach rankingowych decyduje liczba uzyskanych punktów rekrutacyjnych, o których mowa § 12 ust. 1.
3. Nazwiska kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów rekrutacyjnych, umieszczane są na liście rankingowej w kolejności alfabetycznej, z zastrzeżeniem § 11.
4. Na podstawie listy rankingowej oraz limitu przyjęć określonego dla danego kierunku studiów komisja rekrutacyjna określa próg punktowy, pozwalający ustalić liczbę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.
5. Zasady określania progu punktowego oraz jego zatwierdzania ustala Rektor.
6. Informację o progu punktowym określonym przez komisję rekrutacyjną oraz statusie kandydata umieszcza się na jego indywidualnym koncie w systemie rekrutacji elektronicznej.
7. Jeżeli przy ustalonym progu punktowym nie zostanie wypełniony limit przyjęć określony dla danego kierunku studiów, komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o obniżeniu progu punktowego lub o przeprowadzeniu dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego.

 

§ 11


1. W przypadku gdy kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki lekarski, lekarsko-dentystyczny, farmację oraz analitykę medyczną uzyskają jednakową liczbę punktów,
o kolejności, w jakiej zostaną umieszczeni na liście rankingowej w ramach jednakowego progu punktowego, decyduje wynik uzyskany przez nich na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).
2. Komisja rekrutacyjna, w celu wypełnienia limitu przyjęć, może wskazać do zakwalifikowania do przyjęcia na studia mniejszą liczbę kandydatów, o których mowa w ust. 1 – na podstawie wyniku uzyskanego przez tych kandydatów na egzaminie maturalnym z przedmiotu język polski (poziom podstawowy).
3. Zasada, o której mowa w ust. 1, nie ma zastosowania w przypadku postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne na kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej dla kandydatów na żołnierzy zawodowych.
4. Kandydatom nieposiadającym oceny z przedmiotu język polski przyznaje się 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – punkty rekrutacyjne

 

§ 12


1. Punkty rekrutacyjne, będące podstawą do tworzenia listy rankingowej, obliczane są w oparciu o wyniki egzaminu maturalnego, umieszczane przez kandydatów na indywidualnym kontach w systemie rekrutacji elektronicznej lub wprowadzane przez pracowników Działu Rekrutacji i Kształcenia w przypadku:
1) zmiany wyniku egzaminu maturalnego przez Okręgową Komisje Rekrutacyjną lub
2) legitymowania się przez kandydata dokumentem, o którym mowa ust. 6.
2. W   przypadku   kandydata    legitymującego    się    dokumentem,    o    którym    mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen uzyskanych z części pisemnej egzaminu maturalnego, wyrażonych w procentach, według następującej zasady:
1) poziom podstawowy: 1% = 1 pkt;
2) poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt.
3. Zasady obliczania punktów rekrutacyjnych określonej w ust. 2 nie stosuje się do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunkach biotechnologia i elektroradiologia.
4. W   przypadku   kandydata    legitymującego    się    dokumentem,    o    którym    mowa w § 4 ust. 3 pkt 2-5, punkty rekrutacyjne oblicza się na podstawie ocen umieszczonych na dokumencie uprawniającym   do   podjęcia   studiów,   według   wzoru   określonego w załączniku nr 15 do niniejszej uchwały.
5. Brak oceny z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji, określonych dla danego kierunku studiów w odpowiednim załączniku do niniejszej uchwały, nie wyklucza kandydata z postępowania rekrutacyjnego, lecz jest równoznaczny z przyznaniem kandydatowi 0 pkt (zero punktów) z tego przedmiotu.
6. W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem tzw. „matury dwujęzycznej”, w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wyniki, które kandydat uzyskał z części pisemnej egzaminu maturalnego zdawanego w języku polskim.
7. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów wyższych występuje ocena obejmująca więcej niż jeden przedmiot (moduł przedmiotów), wydziałowa komisja rekrutacyjna    rozpatruje    sprawę    indywidualnie,    rozstrzygając    o    liczbie    uznanych i przeliczonych punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.
8. W przypadku gdy na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów nie wskazano poziomu, na którym kandydat zdawał egzamin z danego przedmiotu, wydziałowa komisja rekrutacyjna, podejmując decyzję w sprawie określenia poziomu, może wziąć pod uwagę liczbę godzin zrealizowanych przez kandydata w ramach tego przedmiotu.
9. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia zasady punktacji dotyczące poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego określa właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna.
10. W przypadku uzyskania przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia równej liczby punktów, w pierwszej kolejności przyjmowani są na te studia kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów w Uniwersytecie.

 

Postępowanie kwalifikacyjne – egzamin wstępny

 

§ 13


W Uniwersytecie przeprowadza się dodatkowo egzamin wstępny, sprawdzający zdolności manualne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku techniki dentystyczne. Egzamin przeprowadza, w formie egzaminu praktycznego, właściwa wydziałowa komisja rekrutacyjna lub wyznaczeni przez nią egzaminatorzy.

 

IV. WPIS NA LISTĘ STUDENTÓW, DECYZJA O ODMOWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA

Złożenie dokumentów

 

§ 14


1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuje uchwałę, w której wskazuje kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Uchwałę podpisują wszyscy członkowie komisji biorący udział w głosowaniu.
2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia zobowiązany jest do złożenia:
1) oryginału jednego z dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
2) oryginału dokumentu, o którym mowa w § 4 ust. 4 – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
3) podpisanego przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
4) formularza zawierającego dane osobowe kandydata, wygenerowanego z systemu rejestracji elektronicznej;
5) dwóch aktualnych fotografii w formacie przewidzianym dla dowodu osobistego i paszportu.
3. Kandydat, który legitymuje się dokumentem uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wydanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązany jest także złożyć tłumaczenie przysięgłe tego dokumentu na język polski oraz:
1) decyzję o uznaniu lub zaświadczenie o nostryfikacji dokumentu,
2) poświadczenie dokumentu w formie legalizacji lub apostille
– o ile są wymagane.
4. Kandydat zobowiązany jest do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 3, w terminie określonym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
5. W uzasadnionych przypadkach oryginał dokumentu uzyskanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej może być dostarczony przez osobę wpisaną na listę studentów w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, jednak nie później niż do dnia podpisania ślubowania.
6. Podczas składania dokumentów, o których mowa w ust. 2, kandydat zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości.
7. Niezłożenie wymaganych   dokumentów   jest   równoznaczne   z   rezygnacją   kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia i skutkuje usunięciem jego nazwiska z listy rankingowej.

 

Wpis na listę studentów

 

§ 15


1. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów.
2. Wydanie zaświadczenia o wpisie na listę studentów następuje po łącznym spełnieniu przez kandydata następujących warunków:
1) spełnieniu wymagań, o których mowa w § 4, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;
2) uzyskaniu w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;
3) złożeniu do Działu Rekrutacji i Kształcenia, po zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego, dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2.
3. Zaświadczenia o wpisie na listę studentów wydaje wydziałowa komisja rekrutacyjna.
4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, podpisuje przewodniczący komisji lub inny pracownik Uniwersytetu działający na podstawie upoważnienia.
5. Osoba nowo przyjęta na studia rozpoczyna studia oraz nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania, którego treść określa Statut.
6. W przypadku rezygnacji ze studiów przed złożeniem ślubowania, wpis na listę studentów na dany kierunek studiów uznaje się za nieważny.
7. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów osoba nowo przyjęta zobowiązana jest dostarczyć do Działu Rekrutacji i Kształcenia:
1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w § 16 ust. 1 – niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować niedopuszczeniem do udziału w zajęciach dydaktycznych;
2) inne wymagane dokumenty, uwzględnione w wykazie umieszczonym na stronie internetowej Uniwersytetu, niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Badania lekarskie

 

§ 16


1. Kandydat zobowiązany jest złożyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych, podczas których jest lub może być narażony na działanie czynników   szkodliwych,   uciążliwych    lub    niebezpiecznych    dla    zdrowia,    wydane w Rzeczypospolitej   Polskiej   na   podstawie rozporządzenia   Ministra Zdrowia z   dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. poz. 1651).
2. Skierowania na badania lekarskie dla kandydatów wystawia Dział Rekrutacji i Kształcenia.

 

Decyzja o odmowie przyjęcia na studia

 

§ 17


1. Wydziałowa komisja rekrutacyjna odmawia przyjęcia na studia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek:
1) kandydat nie spełnił wymagań formalnych postępowania rekrutacyjnego, określonych w § 4, § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9;
2) kandydat nie uzyskał w postępowaniu kwalifikacyjnym liczby punktów wymaganej do przyjęcia na studia;
3) pomimo zakwalifikowania do przyjęcia na studia, kandydat nie złożył dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 2, w terminie wskazanym w harmonogramie postępowania rekrutacyjnego.
2. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia wydaje się kandydatowi, który złożył podanie o przyjęcie na studia w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.
3. Złożenie podania o przyjęcie na studia jest równoznaczne ze wszczęciem postępowania administracyjnego.
4. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
5. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia określonych w niniejszej uchwale.
6. Decyzje wydawane przez wydziałową komisję rekrutacyjną podpisuje jej przewodniczący.

 

§ 18


1. Zaświadczenie o wpisie na listę studentów oraz decyzja o odmowie przyjęcia na studia mogą być wydawane w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej następuje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.).
2. Elektroniczny obieg dokumentacji wydawanej przez Uniwersytet w toku postępowania rekrutacyjnego odbywa się zgodnie z zasadami opublikowanymi na stronie internetowej.

 

V. PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 19


Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne, a ich publikacja następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki studiów prowadzonych w Uniwersytecie.

 

§ 20


1. Studia stacjonarne są wolne od opłat w zakresie przewidzianym w ustawie.
2. Studia niestacjonarne są studiami płatnymi.
3. Uniwersytet pobiera opłaty zgodnie z przepisami ustawy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
4. Wysokość opłat za studia i usługi edukacyjne określa Rektor.
5. Po otrzymaniu zaświadczenia o wpisie na listę studentów pierwszego roku osoba przyjęta na studia   zobowiązana   jest   do   niezwłocznego   podpisania   z   Uniwersytetem   umowy o warunkach pobierania opłat związanych z kształceniem na studiach.

 

§ 21


Dokumenty związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego, w szczególności wnioski oraz odwołania od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych, kandydaci składają w Dziale Rekrutacji i Kształcenia.

 

§ 22


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Komentarze (0)