Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 9/2019 Senatu PWSZ w Koszalinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

 

Regulamin Postępowania Rekrutacyjnego w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2020/2021

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Regulamin określa zasady postępowania rekrutacyjnego na rok akademicki 2020/2021 dla kandydatów na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych i obejmuje wszystkie kierunki. Uruchomienie danego kierunku uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

 2. Zgodnie z Art. 71 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r, PWSZ w Koszalinie nie prowadzi rekrutacji studia przez potwierdzenie efektów uczenia się w roku akademickim 2020/2021.

 3. W postępowaniu rekrutacyjnym na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie mogą wziąć udział kandydaci spełniający wszystkie wymogi określone w artykule 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 oraz ustalone niniejszym Regulaminem.

 4. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy, a jego wyniki są jawne.

 5. Rejestracja  kandydatów   na   studia   w   Państwowej   Wyższej   Szkole   Zawodowej   w Koszalinie realizowana jest elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.pwsz-koszalin.pl (https://wd.pwsz-koszalin.pl/Rekrutacja/Rejestracja)

 6. Osoby niebędące obywatelami  polskimi  będą  przyjmowane  na  zasadach  określonych w dziale VIII ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dnia 20 lipca 2018.

 

§ 2

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia wnoszą opłatę za przeprowadzenie rekrutacji w wysokości 85 zł, zgodnie § 38 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów.

 2. Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na kierunek uruchomiony nie podlega zwrotowi.

 

REKRUTACJA NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§ 3

 1. Przyjęcie na pierwszy rok studiów licencjackich i jednolitych studiów magisterskich następuje na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów objętych kwalifikacją na dany kierunek studiów,

 2. Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  studia  zobowiązani  są   zarejestrować  się   w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (SERK), dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć następujące dokumenty:

  1. Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;

  2. Formularz wyboru przedmiotu do rekrutacji wygenerowany w SERK /Załącznik  nr 1/

  3. oryginał (do wglądu) i kserokopia świadectwa dojrzałości;

  4. 3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu     dowodów     osobistych,     podpisane     na     odwrocie     imieniem i nazwiskiem;

  5. oryginał dowodu osobistego do wglądu;

  6. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;

  7. kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne oraz ratownictwo medyczne: oświadczenie o przyjęciu do wiadomości obowiązku pokrycia kosztów pobytu na obozie wynikającym z programu studiów/Załącznik nr 2/.

  8. kandydaci na wszystkie kierunki: zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku prowadzonym przez PWSZ w Koszalinie (skierowanie należy pobrać w systemie SERK wraz z formularzem rekrutacyjnym);

  9. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy kandydatów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt c).

 3. Kandydaci mają obowiązek dostarczenia w przezroczystej koszulce kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 3/, lub przesłać drogą pocztową na adres:

*niepotrzebne skreślić

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ul. Leśna 1

75-582 Koszalin Rekrutacja 2020/2021

Kierunek: …………………………………..

Studia stacjonarne / niestacjonarne*

 1. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w SERK – oraz uzyskaniu statusu „rekrutację zakończono”. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych

 2. Państwowa Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Koszalinie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście, w wyznaczonym terminie rejestracji, do Sekretariatu ds. Nauczania. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu rejestracji, kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie Referat ds. Nauczania o zaistniałej sytuacji.

 

§ 4

 1. Warunkiem  dopuszczenia  Kandydata  do  postępowania  rekrutacyjnego  jest  złożenie  w terminie kompletu dokumentów.

 2. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rankingowe przyznawane Kandydatowi zgodnie   z § 4 ust. 4, ust. 5 oraz ust.6.

 3. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów.

 4. Jeżeli przedmiot stanowiący kryterium kwalifikacyjne był zdawany w systemie „nowej matury” na poziomie podstawowym – liczba punktów rankingowych równa się liczbie punktów procentowych, natomiast przy poziomie rozszerzonym stosuje się wskaźnik 2,0. Dla „matury dwujęzycznej” obowiązuje wskaźnik 3,0.

 5. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości w systemie „starej matury” otrzymują liczbę punktów odpowiednio:

 

Ocena

Skala 5-stopniowa,

liczba punktów

Skala 3-stopniowa,

liczba punktów

6,0

100

---

5,0

80

100

4,0

60

80

3,0

40

60

2,0

20

---

 

 1. Kandydaci posiadający „maturę międzynarodową” (International Baccalaureate) otrzymują odpowiednio:

 

excellent

100 pkt.

very good

85 pkt.

good

70 pkt.

satisfactory

50 pkt.

medicore

30 pkt.

 

 1. Świadectwa maturalne uzyskane zagranicą są dla potrzeb rekrutacji uznawane z mocy prawa w następujących przypadkach (art. 93, ust. 1  -2 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575):

 2. Świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub   w   którego   systemie   edukacji    szkoła    lub    instytucja    ta    działa.   Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach:  Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 3. Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

 4. Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie     z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10).

 5. Świadectwa objęte umowami międzynarodowymi

 

 1. W przypadku pozostałych świadectw maturalnych uzyskanych zagranicą dla potrzeb rekrutacji niezbędne jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez kuratora oświaty, który może uznać, że świadectwo zagraniczne jest dokumentem umożliwiającym kontynuację kształcenia na studiach pierwszego stopnia. (art. 93 ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)). Postępowanie administracyjne prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy bądź – w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę szkoły lub uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo (art. 93b ust.1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. z późn. zm. (Dz. U. z dn. 16 marca 2015 r., poz. 575)).

 2. Szczegółowe zasady uznawalności świadectw maturalnych uzyskanych za granicą reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z dnia 27 marca 2015 r., poz. 447).

 3. Kandydaci  –  laureaci  i   finaliści   olimpiad   przedmiotowych   szczebla   centralnego  są przyjmowani na wybrany kierunek studiów z pominięciem procedur rekrutacyjnych, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego dokumentu w oryginale, który jest ważny przez okres  trzech  lat  od  daty  jego  wydania  lub   potwierdzonego   notarialnie  odpisu,  wraz   ze złożeniem kompletu wymaganych dokumentów.

 

REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

§ 5

 1. O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo wydany w     Rzeczpospolitej     Polskiej     albo     inny     dokument     uznany     za     równorzędny   z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniający do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany z tłumaczeniem na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy dyplomów wydanych w Unii Europejskiej lub w krajach, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy).

 2. Przyjęcie na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo, na postawie średniej ocen otrzymanych w toku studiów I stopnia – kierunek pielęgniarstwo (wyliczona do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku gdy zamknięcie listy nie będzie możliwe, dodatkowym kryterium będzie wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 3. Kandydaci  ubiegający  się  o  przyjęcie  na  studia  zobowiązani  są   zarejestrować  się   w Systemie Elektronicznej Rekrutacji Kandydatów (SERK), dokonać opłaty rekrutacyjnej oraz złożyć następujące dokumenty:

 

 1. Karta Ewidencyjna Kandydata na Studia wygenerowana w SERK, podpisana przez kandydata;

 2. kserokopia (oryginał do wglądu) dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo wydanego w Rzeczpospolitej Polskiej albo innego dokumentu uznanego za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem lub uprawniającego do podjęcia takich studiów w kraju, w którym został wydany         z tłumaczeniem na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy dyplomów wydanych w Unii Europejskiej lub w krajach, z którymi Polska ma podpisane odpowiednie umowy),

 3. kserokopia (oryginał do wglądu) suplementu do dyplomu, w przypadku gdy został wydany,

 4. w przypadku braku suplementu lub braku informacji w suplemencie o średniej ocen z całości studiów, zaświadczenie średniej ocen uzyskanej w toku studiów       I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku) wydane przez uczelnię, w której kandydat uzyskał tytuł licencjata,

 5. gdy kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia – kierunek pielęgniarstwo wraz ze średnią ocen z całości studiów I stopnia (do drugiego miejsca po przecinku),

 6. 3 fotografie o wymiarach 35×40 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem;

 7. oryginał dowodu osobistego do wglądu;

 8. dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej;

 9. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo (skierowanie należy pobrać po zakończonym procesie rekrutacji w systemie SERK wraz z formularzem rekrutacyjnym);

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy kandydatów wymienionych w § 7 ust. 1 pkt c).

 

 1. Kandydaci mają obowiązek dostarczenia w przezroczystej koszulce kompletu wymaganych dokumentów do Sekretariatu ds. Nauczania. Dokumenty należy złożyć osobiście bądź przez osobę upoważnioną przez kandydata /Załącznik nr 3/, lub przesłać drogą pocztową na adres:

*niepotrzebne skreślić

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie ul. Leśna 1

75-582 Koszalin Rekrutacja 2020/2021

Kierunek: …………………………………..

Studia stacjonarne / niestacjonarne*

 

 1. Warunkiem  dopuszczenia  Kandydata  do  postępowania  rekrutacyjnego  jest  złożenie  w terminie kompletu dokumentów.

 2. Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych w SERK – oraz uzyskaniu statusu „rekrutację zakończono”. Kandydat ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność wprowadzanych danych

 3. Państwowa Wyższa  Szkoła  Zawodowa  w  Koszalinie  nie  ponosi  odpowiedzialności  za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci internetowej, przeciążeniem serwerów, itp. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa powyżej, kandydat zgłasza się osobiście, w wyznaczonym terminie rejestracji, do Sekretariatu ds. Nauczania. W przypadku niemożności zgłoszenia się przed upływem terminu     rejestracji,      kandydat niezwłocznie informuje telefonicznie Referat ds. Nauczania o zaistniałej sytuacji

 4. Podstawą przyjęcia na studia są punkty rankingowe przyznawane Kandydatowi.

 5. Kandydaci na studia II stopnia – kierunek pielęgniarstwo, otrzymują bezpośrednio:

 

średnia ocen

przydzielona punktacja

3,00 – 3,49

40 pkt

3,50– 3,99

60 pkt

4,00 – 4,49

80 pkt

4,50 – 4,99

90 pkt

5,00 – 6,00

100 pkt

 

 1. Tworzenie list rankingowych opiera się na zasadzie uwzględniającej wszystkie kryteria kwalifikacyjne na dany kierunek studiów.

 

WARUNKI KWALIFIKACJI KANDYDATÓW  NA POSZCZEGÓLNE KIERUNKI

 

§ 6

 

Kierunek*

Przedmioty objęte kwalifikacją

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

- studia stacjonarne/niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

DIETETYKA

 

- studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

KOSMETOLOGIA

 

- studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

PEDAGOGIKA

 

 • nienauczycielska

 

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

PIELĘGNIARSTWO

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

- studia stacjonarne

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

 

- studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

 • specjalizacja nauczycielska

 

 • studia stacjonarne / niestacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

FIZJOTERAPIA

 

- studia stacjonarne

 „nowa matura” – część pisemna

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata na poziomie podstawowym lub

rozszerzonym

 

 „stara matura”, „matura międzynarodowa”

 „matura dwujęzyczna”

 • jeden dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

PIELĘGNIARSTWO

 

- studia stacjonarne/niestacjonarne

 

 • średnia ocen otrzymanych

w toku studiów I stopnia - kierunek pielęgniarstwo (do drugiego miejsca po przecinku)

 

* kandydaci na studia w PWSZ w Koszalinie przyjmowani są na wybrany przez siebie kierunek studiów w ramach limitu miejsc. Uruchomienie danego kierunku uwarunkowane jest odpowiednią ilością chętnych.

 

§ 7

1. Na studiach realizowanych w języku polskim, studentów obowiązuje znajomość języka polskiego:

 1. warunkiem przyjęcia obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim jest znajomość języka polskiego,

 2. weryfikacja znajomości języka  polskiego  przeprowadzana  jest  w  formie  sprawdzianu w formie testu pisemnego oraz rozmowy ustnej. Skład komisji egzaminacyjnej ustala Rektor,

 3. ze sprawdzianu, o którym mowa w punkcie b, są zwolnione osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub posiadają polskie świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim.

 

PRZYJĘCIE KANDYDATÓW NA I ROK STUDIÓW

 

§ 8

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna.

 2. Szczegółowe zakresy działania Komisji Rekrutacyjnej oraz pracowników niebędących członkami  tej  Komisji,   biorących   udział   w   procesie   rekrutacji,   określa   Rektor   w odrębnym zarządzeniu.

 3. O przyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów decyduje lokata na liście rankingowej w granicach ustalonej liczby miejsc na dany kierunek.

 4. Decyzję o przyjęciu podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 5. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisania na listę studentów.

 6. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

 

§ 9

 1. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni  od daty jej doręczenia.

 2. Podstawą do odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 3. W sprawach odwołań dotyczących wyników postępowania rekrutacyjnego decyzję podejmuje Rektor.

 4. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 

§ 10

 1. Szczegółowy harmonogram przebiegu rekrutacji stanowi Załącznik nr 4.

 1. W uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych limitów miejsc, Rektor może przyjąć kandydatów po terminach określonych w harmonogramie.

 2. Na kierunkach, na których nadal pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja, która odbywać się będzie na tych samych zasadach, co rekrutacja w pierwszym terminie.

 3. Kandydaci na studia, którzy nie zostali przyjęci na wybrany przez siebie kierunek  studiów, mogą zostać przyjęci na dysponujący wolnymi miejscami kierunek studiów prowadzony w PWSZ w Koszalinie. Komisja Rekrutacyjna przeprowadza dalsze postępowanie na wniosek kandydata i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia.

 4. W przypadku niezgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów na studia, kierunek może zostać nieuruchomiony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rektor w drodze zarządzenia.

 5. Kandydat, który został przyjęty na nieuruchomiony kierunek, w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów z wyłączeniem rekrutacji. Decyzje w tych sprawach podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 

§ 11

Sprawy dotyczące rekrutacji nieobjęte postanowieniami niniejszego Regulaminu rozstrzyga Rektor.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

 

Terminarz rekrutacji na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koszalinie w roku akademickim 2020/2021

 

Etap rekrutacji

I termin

II termin

Rejestracja elektroniczna w Systemie Elektronicznej

Rekrutacji Kandydatów (SERK)

 

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne

16.04 – 7.07.2020 r.

8.07 – 15.09.2020 r.

Ostatni dzień wniesienia opłaty

rekrutacyjnej

 

 

studia niestacjonarne studia stacjonarne

7.07.2020 r.

15.09.2020 r.

Dostarczenie do Referatu ds.

Nauczania kompletu dokumentów

 

 

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

do 20.07.2020 r.

do 21.09.2020 r.

Opublikowanie wyników rekrutacji

 

 

studia stacjonarne studia niestacjonarne

27.07.2020 r.

godz. 12.00

25.09.2020 r.

godz. 12.00

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Komentarze (0)