Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA NR 26/000/2019 SENATU AKADEMII IM . JAKUBA Z  PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021

Na  podstawie  art.  69-70  w  związku  z  art.  72  ustawy  z  dnia  22  lipca  2018  r.  Prawo          o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu Akademii  im. Jakuba z Paradyża, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, stanowiącego załącznik do Uchwały      Nr 34/000/2017 Senatu AJP z dnia 1 września 2017 r., uchwala się, co następuje:

 

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

 

§ 1.

1. W roku akademickim 2020/2021, Akademia im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej AJP, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) – w ramach liczby miejsc ustalonych przez Rektora dla poszczególnych kierunków i form studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

§ 2.

 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują elektronicznej rejestracji, wnoszą opłatę rekrutacyjną i składają dokumenty określone w § 8.

 2. Sposób dokonania elektronicznej rejestracji, wysokość opłaty rekrutacyjnej, miejsce i termin składania dokumentów na studia rozpoczynające się od semestru zimowego i od semestru letniego określa Rektor w formie zarządzenia.

 3. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie:

  1. od czerwca 2020 r. do końca września 2020 r. na studia rozpoczynające się od  semestru zimowego,

  2. od grudnia 2020 r. do końca lutego 2021 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.

 4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Rektor.

 5. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.

 

Rozdział II.

Postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 3.

 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się wyłącznie osobę, która posiada:

  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  2. świadectwo dojrzałości i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  3. świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z  poszczególnych  przedmiotów oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;

  4. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560);

  5. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt 4;

  6. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;

  7. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.

 2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia dopuszcza się osobę posiadającą tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, w tym osobę posiadającą dyplom uzyskany za granicą, o ile spełnia on kryteria określone w § 6.

 3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, na poszczególne kierunki studiów następuje na podstawie szczegółowych Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, obowiązujących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały oraz Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.

 4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie Szczegółowych warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.

 5. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą” rozumie się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który zdał egzamin maturalny(wyniki podane w procentach).

 1. Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości (wyniki podane w skali 1-6 lub 2-5).

 2. Sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowej matury” i matury międzynarodowej na punkty określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.

 3. Sposób przeliczania ocen egzaminu dojrzałości „starej matury” i ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej na punkty określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.

 

§ 4.

Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się cudzoziemca, który może podjąć studia na podstawie:

 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez AJP, na zasadach określonych w tych umowach;

 3. decyzji ministra;

 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

 5. decyzji administracyjnej Rektora.

 

§ 5.

 1. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplomem wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie) ubiegają się  o  przyjęcie  na  pierwszy  rok  studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się „nową maturą”.

 2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

§ 6.

 1. Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej  lub  –  w  przypadku  braku  umowy  – w trybie nostryfikacji.

 2. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację.

 3. W wyniku nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia  wyższe  do każdego  typu szkół wyższych  w państwie,  w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.

 4. Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki „starej matury” lub „nowej matury” zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.

 5. Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych  uzyskany  za  granicą  może  być  uznany za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.

 1. Nostryfikacji dyplomów dokonuje się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1881).

 2. Kandydat, dostarcza oryginał świadectwa lub dyplomu wraz z tłumaczeniem dokonanym  przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument.

 

Rozdział III. Tryb rekrutacji.

 

§ 7.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Rektora.

 2. Pracą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący zgodnie z regulaminem Komisji.

 3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na kierunki studiów prowadzone na Wydziale i wykonuje zadania określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.

 4. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych uzyskanych w wyniku „starej  matury”  i  punktów  procentowych   z   przedmiotów   kwalifikacyjnych   zdawanych na „nowej maturze” Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów pierwszego stopnia.

 5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na pierwszy rok studiów drugiego stopnia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły z postępowania rekrutacyjnego i listy przyjętych odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów.

 6. Decyzje w sprawie przyjęcia cudzoziemca na studia podejmuje Rektor.

 7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Informację o wyniku kwalifikacji na studia kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu rejestracji elektronicznej oraz pisemnie.

 8. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia.

 9. Decyzja Rektora jest ostateczna.

 10. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych wynikach kwalifikacji.

 11. Studentowi, który nie został przyjęty na wybrany kierunek studiów z powodu jego nieuruchomienia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zaproponować, w ramach wolnych miejsc, studia na innym kierunku prowadzonym na tym samym Wydziale, uwzględniając obowiązujące warunki rekrutacji.

 

Rozdział IV. Wymagane dokumenty.

 

§ 8.

 1. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia:

  1. podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

  2. świadectwo dojrzałości, o którym mowa w § 3 ust.1, w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze „starą maturą” świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” – dodatkowo  tłumaczenie  dokonane  przez  tłumacza  przysięgłego,  (kserokopia  wraz  z oryginałem do wglądu),

  3. kolorowa  fotografia   o   wymiarach   20   mm   x   25   mm   w   wersji   elektronicznej,   o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej,

  4. dowód opłaty rekrutacyjnej,

  5. kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach określonych w § 4 pkt. 1-4 .

 2. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez:

  1. organ wydający dokument;

  2. uprawnione ustawowo osoby.

 3. Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia:

  1. podanie na obowiązującym w AJP formularzu,

  2. dyplom ukończenia studiów z suplementem, a w przypadku jego braku z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu),

  3. kolorowa fotografia o wymiarach 20 mm x 25 mm w wersji elektronicznej, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi lub jedna fotografia w wersji papierowej,

 4. dowód opłaty rekrutacyjnej,

 5. dokument uprawniający cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach  określonych   w § 4 pkt. 1-4 (kserokopia wraz z oryginałem do wglądu).

 

§ 9.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWAŁA NR 69/000/2019

SENATU AKADEMII IM . JAKUBA Z  PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 22 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021

Na  podstawie  art.  69-70  w  związku z art. 72 ustawy z dnia 22  lipca  2018  r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 33 ust. 2 pkt 13 Statutu Akademii im. Jakuba z  Paradyża, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 25/000/2019 Senatu  AJP      z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża, zmienionego Uchwałą  Nr 64/000/2019 Senatu AJP z dnia 24 września 2019 r., uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr  26/000/2019  Senatu  AJP  z  dnia 18  czerwca  2019  r.  w  sprawie  warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021, wprowadza się następujące zmiany:

1) zmienia się załącznik nr 1 – warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) oraz maturę międzynarodową – który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;

2) zmienia się załącznik nr 2 – warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę) – który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich obowiązujące absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową.

 

1. Podstawą przyjęcia kandydata z „nową maturą” jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.

2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x przelicznik

3. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób:

{(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x przelicznik

4. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów:

Wynik matury międzynarodowej

Punkty rekrutacyjne

7

100

6

90

5

80

4

70

3

60

2

50

5. W  postępowaniu  kwalifikacyjnym   sumowane   są   punkty   za   wynik   egzaminu   maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu.

6. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

7. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.

8. Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów przedstawiony jest w punktach: 9, 10, 11, 12, 13.

9. Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z  „nową maturą” ubiegających się o przyjęcie  na studia stacjonarne i  niestacjonarne prowadzone na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego:

 

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Forma egzaminu

Przelicznik

 

 

 

język polski

pisemny

x 1

 

 

 

 

 

1.

 

ADMINISTRACJA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

 

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu

świadectw dojrzałości.

język obcy

pisemny

x 1

 

Jeden z przedmiotów:

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo matematyka

§   albo geografia

§   albo filozofia

 

 

 

pisemny

 

 

 

x 2

 

 

 

albo

 

 

 

 

 

§   inny przedmiot

pisemny

x 0,5

 

 

 

język polski

pisemny

x 1

 

 

 

język obcy

pisemny

x 1

 

 

 

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu

świadectw dojrzałości.

Jeden z przedmiotów:

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo matematyka

§   albo geografia

§   albo filozofia

 

 

 

pisemny

 

 

 

x 2

 

 

 

albo

 

 

 

pisemny

x 0,5

 

 

 

§   inny przedmiot

 

 

 

język polski

pisemny

x 1

 

 

 

 

3.

KRYMINOLOGIA STOSOWANA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości

język obcy

pisemny

x 1

 

Jeden z przedmiotów:

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo matematyka

§   albo geografia

§   albo filozofia

 

 

pisemny

 

 

x 2

 

 

 

albo

 

 

 

pisemny

x 0,5

 

 

 

§   inny przedmiot

 

10. Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z  „nową  maturą” ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Ekonomicznym:

 

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Forma egzaminu

Przelicznik

 

 

 

 

 

1.

 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu

świadectw dojrzałości.

język obcy

pisemny

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka albo

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo geografia albo

§   inny przedmiot

 

pisemny

 

x 2

 

pisemny

 

x 1

pisemny

x 0,5

 

 

2.

 

ZARZĄDZANIE

–  studia pierwszego stopnia

–  profil ogólnoakademicki.

język obcy

pisemny

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka

 

pisemny

 

x 2

 

 

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego

prowadzenie).

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu

świadectw dojrzałości.

albo

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo geografia albo

§   inny przedmiot

 

pisemny

 

x 1

 

pisemny

 

x 0,5

 

 

 

 

3.

 

 

LOGISTYKA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu

świadectw dojrzałości.

język obcy

pisemny

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka albo

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie,

§   albo geografia albo

§   inny przedmiot

 

pisemny

 

x 2

 

pisemny

 

x 1

pisemny

x 0,5

 

11.  Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z  „nową maturą” ubiegających się o przyjęcie  na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Humanistycznym:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Forma egzaminu

Przelicznik

 

 

1.

FILOLOGIA POLSKA

–  studia pierwszego stopnia

–                                                               profil ogólnoakademicki.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

język polski

ustny

x 1

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 1

 

 

2.

KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

język polski

ustny

x 1

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 1

 

 

 

3.

PEDAGOGIKA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

język polski

ustny

x 1

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 1

 

 

 

 

 

 

 

4.

FILOLOGIA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

w zakresie języka angielskiego

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

język angielski

ustny

x 1

pisemny

x 1,5

język polski

pisemny

x 0,5

w zakresie języka niemieckiego

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

język niemiecki

ustny

x 1

pisemny

x 1,5

język polski

pisemny

x 0,5

(od podstaw) w zakresie:

·        języka angielskiego

·        języka niemieckiego

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

 

język polski

 

 

pisemny

 

 

x 1

 

 

 

 

 

5.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

– jednolite studia magisterskie

– profil praktyczny

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata 150 punktów.

 

język polski

ustny

x 1

pisemny

x 2

 

 

język obcy

 

 

pisemny

 

 

x 1

 

12.  Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z  „nową maturą” ubiegających się o przyjęcie  na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Technicznym:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Forma egzaminu

Przelicznik

 

 

 

1.

ENERGETYKA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   chemia

§   fizyka

§   informatyka

 

pisemny

 

x 1

 

 

2.

INFORMATYKA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

pisemny

 

x 1

 

 

 

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   informatyka

§   chemia

 

pisemny

 

x 1

 

 

4.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

pisemny

 

x 1

 

 

5.

AUTOMATYK I ROBOTYKA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw

dojrzałości.

matematyka

pisemny

x 2

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

pisemny

 

x 1

 

13.  Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą” ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Turystyki i Nauk o Zdrowiu:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Forma egzaminu

Przelicznik

 

 

 

 

1.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   historia

§   albo wiedza o społeczeństwie

§   albo geografia

§   albo biologia

§   albo chemia albo

§   inny przedmiot

pisemny

x 1

 

 

pisemny

 

 

x 0,5

 

 

 

2.

PIELĘGNIARSTWO

– studia pierwszego stopnia

– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie.

język obcy

pisemny

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   biologia

§   albo wiedza o społeczeństwie

§   albo chemia albo

inny przedmiot

pisemny

x 1

 

pisemny

 

x 0,5

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”).

 

1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze „starą maturą” jest konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów.

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na konkursie świadectw sumowane są punkty rekrutacyjne za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek studiów z zastosowaniem przeliczników.

3. Spośród kilku ocen na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej kandydat może wybrać jedną ocenę najlepszą z każdego przedmiotu przewidzianego w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek studiów.

4. Kandydat, który nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji oraz nie przedstawił oceny z tego przedmiotu na świadectwie dojrzałości, w procesie rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej.

5. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą punktację ocen uzyskanych na świadectwie:

 

a)skala ocen 1-6

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Celujący - 6

100

Bardzo dobry - 5

90

Dobry  - 4

70

Dostateczny - 3

50

Mierny / dopuszczający - 2

35

 

b)skala ocen 2-5

 

Ocena na świadectwie dojrzałości

Liczba punktów rekrutacyjnych

Bardzo dobry - 5

100

Dobry - 4

70

Dostateczny - 3

50

6. Przelicznik stosowany do ocen uzyskanych z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na poszczególne kierunki studiów przedstawiony jest w punktach: 7, 8, 9, 10, 11.

7. Szczegółowe  warunki   rekrutacji   dla   kandydatów   ze   „starą   maturą”   ubiegających   się  o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Administracji  i Bezpieczeństwa Narodowego:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów

dla kandydatów ze „starą maturą”

Przedmiot

Przelicznik

 

 

1.

ADMINISTRACJA

– studia pierwszego stopnia– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski

x 1

język obcy

x 1

historia

x 2

 

 

2.

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

– studia pierwszego stopni – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski

x 1

język obcy

x 1

historia

x 2

 

 

3.

KRYMINOLOGIA STOSOWANA

– studia pierwszego stopni – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski

x 1

język obcy

x 1

historia

x 2

 

8. Szczegółowe  warunki   rekrutacji   dla   kandydatów   ze   „starą   maturą”   ubiegających   się  o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Ekonomicznym:

 

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów

dla kandydatów ze „starą maturą”

Przedmiot

Przelicznik

 

 

1.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

– studia pierwszego stopnia– profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język obcy

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka

 

x 2

 

 

2.

ZARZĄDZANIE

– studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki.

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny (pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie)

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język obcy

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka

 

x 2

 

 

3.

LOGISTYKA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język obcy

x 1

Jeden z przedmiotów:

§   matematyka

§   albo informatyka

 

x 2

 

9. Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą” ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Humanistycznym:

 

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów

dla kandydatów ze „starą maturą”

Przedmiot

Przelicznik

 

 

1.

FILOLOGIA

–    studia pierwszego stopnia

–               profil

praktyczny.

w zakresie języka angielskiego

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język angielski

x 2,5

język polski

x 0,5

w zakresie języka niemieckiego

język niemiecki

x 2,5

 

 

 

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów

na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski

x 0,5

(od podstaw) w zakresie:

·        języka angielskiego

·        języka niemieckiego

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

 

 

język polski

 

 

x 1

 

 

2.

FILOLOGIA POLSKA

– studia pierwszego stopnia – profil ogólnoakademicki.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski – ocena

z egzaminu ustnego

x 1

język polski – ocena

z egzaminu pisemnego

x 2

język obcy

x 1

 

 

3.

KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski – ocena

z egzaminu ustnego

x 1

język polski – ocena

z egzaminu pisemnego

x 2

język obcy

x 1

 

 

4.

PEDAGOGIKA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język polski – ocena

z egzaminu ustnego

x 1

język polski – ocena

z egzaminu pisemnego

x 2

język obcy

x 1

 

 

5.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

– jednolite studia magisterskie – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

Podstawą przyjęcia na studia jest uzyskanie przez kandydata 150 punktów.

język polski – ocena

z egzaminu ustnego

x 1

język polski – ocena

z egzaminu pisemnego

x 2

język obcy

x 1

 

10. Szczegółowe warunki rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą” ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone na Wydziale Technicznym:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów

dla kandydatów ze „starą maturą”

Przedmiot

Przelicznik

 

 

 

 

1.

 

 

ENERGETYKA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

x 2

język obcy

x 2

 

Jeden z przedmiotów:

§   chemia

§   fizyka

§   informatyka

 

 

x 1

 

 

2.

INFORMATYKA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

x 2

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

x 1

 

 

3.

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

x 2

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   informatyka

§   chemia

 

x 1

 

 

 

4.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

x 2

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

x 1

 

 

5.

AUTOMATYKA I ROBOTYKA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

matematyka

x 2

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   fizyka

§   albo informatyka

 

x 1

 

11. Szczegółowe  warunki   rekrutacji   dla   kandydatów   ze   „starą   maturą”   ubiegających   się  o  przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne  prowadzone  na  Wydziale  Turystyki    i Nauk o Zdrowiu:

Lp.

Warunki rekrutacji na kierunek studiów dla kandydatów z „nową maturą”

Przedmiot

Przelicznik

 

 

 

1.

 

TURYSTYKA I REKREACJA

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani są na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości.

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   historia

§   albo wiedza

o społeczeństwie

§   albo geografia

 

 

 

x 1

 

 

2.

PIELĘGNIARSTWO

– studia pierwszego stopnia – profil praktyczny.

Kandydaci przyjmowani będą na kierunek studiów na podstawie konkursu świadectw dojrzałości pod warunkiem uzyskania zgody MNiSW na jego prowadzenie.

język obcy

x 2

Jeden z przedmiotów:

§   biologia

§   albo wiedza

o społeczeństwie

 

x 1

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)