Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2020/2021 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.
 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy rok akademicki 2020/2021

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Studia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy prowadzone są jako studia pierwszego stopnia w trybie trzyletnim (na wydziałach: Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku; Instrumentalnym; Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej) i czteroletnim (na Wydziale Wokalno-Aktorskim) oraz drugiego stopnia (w trybie dwuletnim). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.

 2. Rekrutacja na I rok studiów w roku 2020/2021 obejmować będzie wszystkie wymienione powyżej formy.

 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie    z art. 72 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. powołane przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych. Dodatkowe egzaminy wstępne w zakresie niesprawdzanym w trybie egzaminu dojrzałości przeprowadzane są na podstawie art. 70 ust. 4 w/w ustawy i mają na celu wykazanie uzdolnień artystycznych i stopnia przygotowania do podjęcia studiów wyższych. Egzaminy mają charakter konkursowy, na który mogą składać się następujące elementy w zależności od specyfiki kierunku:

  1. egzamin praktyczny;

  2. egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych (pisemny lub ustny);

  3. egzamin obejmujący zagadnienia związane z obranym kierunkiem studiów (pisemny lub ustny).

Komisje Rekrutacyjne przeprowadzają postępowanie w trybie rekrutacji oraz w trybie potwierdzenia efektów uczenia się.

 1. Dodatkowe egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbywają się w siedzibie uczelni.

 2. Zgodnie z art. 70 ust. 3 w zw. z art. 69 ust. 2  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym       i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. podstawę przyjęcia na studia w uczelni stanowi pozytywny wynik egzaminu dojrzałości w części pisemnej z przedmiotu:

  1. język polski na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%);

  2. matematyka na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%);

  3. język obcy na poziomie podstawowym (wynik egzaminu minimum 30%); lub

  4. język wykładowy (dla Polaków uczących się za granicą).

Wynik egzaminu dojrzałości, dotyczący wyżej wymienionych przedmiotów, nie podlega ocenie/punktacji.

Wyniki dodatkowych egzaminów wstępnych uzyskane w trakcie rekrutacji według skali 1 – 25 punktów są sumowane w wynik ogólny.

Wynik egzaminu dojrzałości z matematyki lub fizyki (dla kierunku Reżyseria Dźwięku) zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji  przyjętym  w  Akademii  Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na skalę 25 punktową w stosunku do osób, które uzyskają minimalny pułap punktów przewidzianych dla poszczególnych etapów.

 1. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów ma charakter konkursowy, oceniane jest systemem punktowym, a jego wyniki są jawne. Na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych z egzaminów.

 2. Komisje Rekrutacyjne na podstawie wyników prac Komisji Egzaminacyjnych dokonują wpisu na listę studentów. Warunkiem dla uzyskania wpisu jest przesłanie lub osobiste dostarczenie przez kandydata, w wyznaczonym terminie, dokumentów wyszczególnionych w punkcie XVI – dla polskich obywateli oraz w punkcie XVIII – dla obcokrajowców. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do Rektora w terminie 14 dni. Komisje Rekrutacyjne i Komisje Egzaminacyjne powołane są przez kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych.

 3. Kandydaci, którzy zdadzą egzaminy wstępne, lecz z powodu braku miejsc zostaną umieszczeni na liście  rezerwowej,  będą  poinformowani  (w  szczególności  mailowo) o możliwości uzupełnienia dokumentacji w przypadku zwolnienia się miejsc na liście osób przyjętych. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście w terminie 7 dni od momentu powzięcia przez nich informacji o zwolnieniu miejsca. Uzupełnienie wymaganej dokumentacji będzie równoznaczne z wpisem na listę studentów.

 4. Kandydat ma prawo wglądu w dokumenty zawierające jego punktację uzyskaną na egzaminach.

 5. Dokumenty regulujące zasady rekrutacji udostępnia się zainteresowanym w siedzibie uczelni oraz na stronie internetowej: http://www.amuz.bydgoszcz.pl.

 6. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje w sprawach rekrutacji nieobjętych poniższym regulaminem podejmują Komisje Rekrutacyjne.

 7. Wszyscy kandydaci zobowiązani są dokonać wpłaty na konto uczelni w wysokości 150 zł na podstawie §38 pkt 1 Rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27.09.2018, w sprawie studiów (Dz. U. 1861 z dnia 28.09.2018).

PeKaO S.A.

nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373

 1. Warunki i tryb rekrutacji obowiązują kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym   i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (art. 69 ust. 2) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

 2. Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do kierownika danej jednostki organizacyjnej z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje kierownik danej jednostki organizacyjnej.

 3. Uczelnia zastrzega sobie  prawo  do  przetwarzania  danych  osobowych  kandydatów  w zakresie koniecznym dla celów rekrutacji stosownie do brzmienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe będą wykorzystane dla celów związanych z przebiegiem studiów.

 4. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia dla polskich obywateli odbywa się w następujących etapach:

 

ETAP I Rejestracja elektroniczna

 

Kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK, dostępnej pod adresem:

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/

Rejestracji można dokonać od 20 kwietnia do 31 maja 2020 roku.

 

ETAP II Egzaminy wstępne

 

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK;

 2. potwierdzoną kopię dowodu  osobistego  (potwierdzenie  zgodności  kopii  dokumentu z oryginałem można uzyskać u pracownika Biura Rekrutacji);

 3. dowód opłaty egzaminacyjnej.

Ponadto na specjalność Kompozycja, Sound Design oraz na kierunek Reżyseria Dźwięku wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów:

 1. specjalność: Kompozycja – samodzielnie skomponowane utwory

 2. specjalność: Sound Design – portfolio

 1. specjalizacje: Muzyka Filmowa i Teatralna – portfolio

Muzyka dla Multimediów – portfolio

 1. kierunek: Reżyseria Dźwięku – wyniki badań audiometrycznych.

Dokumenty należy złożyć w białej teczce z naklejoną na froncie ostatnią stroną podania wygenerowanego w systemie IRK.

 

ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów

 

Kandydaci, którzy otrzymają pisemną informację o zdaniu egzaminów wstępnych,  zobowiązani są przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 15 lipca 2020 roku następujące dokumenty:

 1. deklarację o podjęciu studiów w AMFN;

 2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie) o wymiarach 35x45 mm, wszystkie fotografie na jasnym tle, spełniające te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu;

 3. oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię świadectwa dojrzałości. Zgodność kopii z oryginałem można również poświadczyć osobiście w uczelni (studia pierwszego stopnia);

 4. oryginał, odpis lub uwierzytelnioną notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych  (w  przypadku  kandydatów  na  drugi  stopień  studiów).  Zgodność  kopii   z oryginałem można również poświadczyć osobiście w uczelni.

Dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu dojrzałości z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria Dźwięku, termin złożenia w/w dokumentów ustala się na dzień 22 lipca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Termin dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.

 1. Zasady przyjęcia kandydatów z zagranicy określają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. – dz. VII art. 323 i następne.

 2. Rekrutacja na studia pierwszego i drugiego stopnia dla obcokrajowców odbywa się w następujących etapach:

 

ETAP I Rejestracja elektroniczna

 

Kandydat zobowiązany jest dokonać rejestracji elektronicznej w systemie IRK, dostępnej pod adresem:

http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/

Rejestracji można dokonać od 20 kwietnia do 31 maja 2020 roku.

 

ETAP II Egzaminy wstępne

 

Przed przystąpieniem do pierwszego egzaminu kandydat jest zobowiązany dostarczyć do Biura Rekrutacji następujące dokumenty:

 1. podpisane podanie wygenerowane z systemu IRK;

 2. potwierdzoną kopię paszportu (potwierdzenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem można uzyskać u pracownika Biura Rekrutacji);

 3. dowód opłaty egzaminacyjnej.

Ponadto na specjalność Kompozycja, Sound Design oraz na kierunek Reżyseria Dźwięku wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów:

 1. specjalność: Kompozycja – samodzielnie skomponowane utwory

 2. specjalność: Sound Design – portfolio

 3. specjalizacje: Muzyka Filmowa i Teatralna – portfolio

Muzyka dla Multimediów – portfolio

 1. kierunek: Reżyseria Dźwięku – wyniki badań audiometrycznych

Dokumenty należy złożyć w białej teczce z naklejoną na froncie ostatnią stroną podania wygenerowanego w systemie IRK.

 

ETAP III Warunki wpisania kandydata na listę studentów

 

Kandydaci, którzy otrzymają pisemną informację o zdaniu egzaminów wstępnych,  zobowiązani są przesłać na adres uczelni (decyduje data stempla pocztowego) lub dostarczyć osobiście do dnia 15 lipca 2020 roku następujące dokumenty:

 1. deklarację o podjęciu studiów w AMFN;

 2. kandydaci na studia pierwszego stopnia - świadectwo dojrzałości (odpowiednik wydany poza Polską) – oryginał, odpis lub potwierdzona kopia;

 3. tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski (tłumaczenie przysięgłe);

 4. kandydaci na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – odpis/potwierdzona kopia;

 5. tłumaczenie dyplomu na język polski (tłumaczenie przysięgłe) – odpis/potwierdzona kopia;

 6. dwie fotografie (podpisane na odwrocie) o wymiarach 35x45 mm, wszystkie fotografie na jasnym tle, spełniające te same wymagania, co zdjęcie do dowodu osobistego lub paszportu;

 7. karta pobytu, wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce – kopia, oryginał do wglądu;

 8. karta Polaka, jeśli kandydat posiada – potwierdzona kopia;

 9. dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych):

  1. świadectwo  ukończonego  rocznego  kursu  przygotowawczego  do  podjęcia  nauki    w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;

 1. potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie kandydata oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim;

 2. dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej,  w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku  obcym,  w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

Dostarczenie w/w dokumentów w wyznaczonym terminie jest warunkiem wpisania kandydata na listę studentów.

Ze względu na konieczność przeliczenia wyników egzaminu dojrzałości z matematyki lub fizyki na kierunku Reżyseria Dźwięku, termin złożenia w/w dokumentów ustala się na dzień 22 lipca 2020 roku (decyduje data stempla pocztowego). Termin dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Reżyseria Dźwięku.

 1. Poza wymogami określonymi w Warunkach i trybie rekrutacji na studia I i  II stopnia  w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

 2. Uczelnia prowadzi kształcenia w języku angielskim na studiach I i II stopnia na kierunku - Instrumentalistyka, w specjalności - Gra na Instrumencie (dotyczy wszystkich instrumentów wyszczególnionych w Informatorze dla kandydatów).

Kandydaci  aplikujący  na  studia   I  lub   II  stopnia  na  kierunku  instrumentalistyka   z językiem wykładowym angielskim zwolnieni są z udokumentowania znajomości języka polskiego, natomiast zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu poświadczającego znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 1. Terminarz rekrutacyjny, wysokość opłat egzaminacyjnych, termin ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych oraz  termin ogłoszenia  listy osób przyjętych  podane zostaną  w terminie do 20 kwietnia 2020 roku na stronie internetowej uczelni. Szczegółowych informacji udziela Biuro Rekrutacji:

 

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 85-008 Bydgoszcz

ul. Słowackiego 7

e-mail: rekrutacja.pomoc@amuz.bydgoszcz.pl

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)