Ogólne zasady rekrutacji na rok 2020/2021

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2020

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2020.

 

UCHWAŁA Nr 23/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Politechnice Koszalińskiej w roku akademickim 2020/2021

Na  podstawie  art.   70   ust.   1   –   5   ustawy   z   dnia   20   lipca   2018   r.   Prawo o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (Dz.  U.  2018  r.  poz.  1668  ze  zm.,  dalej  pswin)  Senat  postanawia  przyjąć  następujące  zasady  rekrutacji  na   I  rok  studiów  pierwszego     i drugiego stopnia w trybie stacjonarnym  i niestacjonarnym w Politechnice Koszalińskiej     w roku akademickim 2020/2021.

 

§ 1

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

 1. Budownictwo

 2. Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 3. Ekonomia

 4. Elektronika i Telekomunikacja

 5. Energetyka

 6. Europeistyka

 7. Filologia

  1. specjalność: filologia angielska

  2. specjalność: filologia germańska

 8. Finanse i Rachunkowość

 9. Geodezja i Kartografia

 10. Informatyka

 11. Inżynieria Biomedyczna

 12. Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 13. Inżynieria Materiałowa

 14. Inżynieria Środowiska

 15. Logistyka

 16. Mechanika i Budowa Maszyn

 17. Mechatronika

 18. Pedagogika

 19. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 20. Transport

 21. Turystyka i Rekreacja

 22. Zarządzanie

 23. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 • przyjęcia  kandydatów  na  podstawie  konkursu   wyników   egzaminu   maturalnego lub egzaminu dojrzałości

 1. Architektura Wnętrz

 2. Wzornictwo

 • przyjęcia kandydatów na  podstawie  pozytywnego  wyniku  egzaminu  maturalnego  lub egzaminu dojrzałości oraz wyniku egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne i predyspozycje do studiowania na kierunkach.

 

§ 2

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

 1. Budownictwo

 2. Ekonomia

 3. Elektronika i Telekomunikacja

 4. Energetyka

 5. Europeistyka

 6. Finanse i Rachunkowość*)

 7. Geodezja i Kartografia

 8. Informatyka

 9. Inżynieria Materiałowa

 10. Inżynieria Środowiska

 11. Mechanika i Budowa Maszyn

 12. Mechatronika

 13. Pedagogika

 14. Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 15. Zarządzanie

 16. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • przyjęcia kandydatów na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia z uwzględnieniem warunków szczegółowych zgodnie z załącznikiem.

 

*) uruchomienie II stopnia na kierunku pod warunkiem wydania zgody przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

§ 3

Studia stacjonarne II stopnia:

 1. Wzornictwo

 2. Architektura Wnętrz

  • przyjęcia kandydatów na podstawie egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne  i predyspozycje do studiowania na kierunku.

 

§ 4

Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przyjęć na I rok studiów I i II stopnia określa załącznik.

 

§ 5

Cudzoziemcy rekrutujący się w trybie art. 323 ust. 1 pkt 6 pswin mogą ubiegać sie o przyjęcie na studia pod warunkiem dostarczenia dokumentów spełniających wymagania art. 326 pswin. Przy rekrutacji na kierunki Architektura Wnętrz i Wzornictwo cudzoziemiec jest  zobowiązany dodatkowo przystąpić  do  egzaminu  sprawdzającego  uzdolnienia  artystyczne i predyspozycje do studiowania na kierunku.

 

§ 6

Uczelnia zapewni osobom z niepełnosprawnością warunki do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia.

 

§ 7

Termin rekrutacji letniej w roku akademickim 2020/2021 ustala się w okresie od 1 czerwca do  30  października 2020  r.,  a termin rekrutacji zimowej w okresie od 18 stycznia do 1 kwietnia 2021 r. Senat upoważnia Rektora do wydłużenia terminu rekrutacji.

 

§ 8

Szczegółowa organizacja i terminy rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 określone zostaną zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej.

 

Załącznik do Uchwały Nr 23/2019 Senatu Politechniki Koszalińskiej z dnia 17 kwietnia 2019 r.

 

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

 

§ 1

1.    Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są:

1)   w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

2)   z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad na podstawie Uchwały Senatu PK Nr 32/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.

 

2.    Wykaz kierunków studiów I stopnia:

1)     Architektura Wnętrz

2)     Budownictwo

3)     Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

4)     Ekonomia

5)     Elektronika i Telekomunikacja

6)     Energetyka

7)     Europeistyka

8)     Filologia

9)     Finanse i Rachunkowość

10)  Geodezja i Kartografia

11)  Informatyka

12)  Inżynieria Biomedyczna

13)  Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

14)  Inżynieria Materiałowa

15)  Inżynieria Środowiska

16)  Logistyka

17)  Mechanika i Budowa Maszyn

18)  Mechatronika

19)  Pedagogika

20)  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

21)  Transport

22)  Turystyka i Rekreacja

23)  Wzornictwo

24)  Zarządzanie

25)  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

§ 2

1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na podstawie wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości:

 

1)     Budownictwo

2)     Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

3)     Ekonomia

4)     Elektronika i Telekomunikacja

5)     Energetyka

6)     Europeistyka

7)     Filologia

8)     Finanse i Rachunkowość

9)     Geodezja i Kartografia

10)  Informatyka

11)  Inżynieria Biomedyczna

12)  Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

13)  Inżynieria Materiałowa

14)  Inżynieria Środowiska

15)  Logistyka

16)  Mechanika i Budowa Maszyn

17)  Mechatronika

18)  Pedagogika

19)  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

20)  Transport

21)  Turystyka i Rekreacja

22)  Zarządzanie

23)  Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się  listę   rankingową.   Dla   kandydatów,   którzy   uzyskali   jednakową   liczbę   punktów,  o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych, zestawionych w Tabeli 1. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej. Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata na studia to 100 punktów procentowych.

Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się, uwzględniając wyniki:

- egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:

P = 2å PPR + å PPP

gdzie:

PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym,

PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego),

- egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:

P = 35åOPP

gdzie:

OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.

 

W Tabeli 1 przedstawione są przedmioty maturalne preferowane na poszczególnych kierunkach studiów.

Tabela 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunki studiów

Przedmioty preferowane

język polski

język obcy nowożytny

język angielski

język niemiecki

matematyka

fizyka i astronomia

chemia

geografia

historia

wiedza o społeczeństwie

informatyka

biologia

Budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

 

 

 

 

 

Elektronika i Telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

 

 

 

 

Europeistyka

 

 

 

 

 

 

Filologia Angielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologia Germańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanse i Rachunkowość

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Kartografia

 

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Biomedyczna

 

 

 

 

 

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

 

 

 

 

 

Inżynieria Materiałowa

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Środowiska

 

 

 

 

 

 

Logistyka

 

 

 

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogika

 

 

 

 

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

Turystyka i Rekreacja

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

 

 

 

 

2. Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową, potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureat)  wydanym  przez  International  Baccalaureat  Organization  z siedzibą w Genewie, odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem że:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z Tabelą 2;

 

Tabela 2.

Ocena na dyplomie matury międzynarodowej

Wynik polskiego egzaminu maturalnego (w punktach procentowych)

7

100

6

90

5

80

4

70

3

50

2

30

1

10

 

2) egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.

3. Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Europejską, potwierdzoną dyplomem EB (European Baccalaureate) wydanym przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U z 2005 r. nr 3, poz. 10), odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem że:

1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Europejskiej przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z Tabelą 3:

 

Tabela 3.

Ocena na dyplomie matury europejskiej

Wynik polskiego egzaminu maturalnego (w punktach procentowych)

10

100

9

90

8

80

7

70

6

60

5

50

4

40

3

30

 

2)  egzaminy Matury Europejskiej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Europejskiej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.

4. W przypadku kandydatów na studia I stopnia legitymujących się dokumentami uprawniającymi do podjęcia studiów wyższych innymi niż świadectwo dojrzałości, świadectwo maturalne oraz dyplom IB (International Baccalaureat) stosuje się odpowiedni przelicznik, gdzie najwyższa ocena w danym systemie oceniania odpowiada ocenie celującej (6.0). Przeliczenia dokonuje uczelniana komisja rekrutacyjna.

5. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.

 

§ 3

Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia na podstawie egzaminu wstępnego:

1)  Architektura Wnętrz

2)  Wzornictwo

Egzamin składa się z dwóch części:

a) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.

b) prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30.

Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne I stopnia na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego:

1)     Architektura Wnętrz

2)     Wzornictwo

Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.

b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30.

Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Teczkę z pracami / portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy  przesłać  pocztą  na  adres  Instytutu  Wzornictwa   Politechniki   Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”.

 

§ 4

1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia:

1) Budownictwo

2) Ekonomia

3) Elektronika i Telekomunikacja

4) Energetyka

5) Europeistyka

6) Finanse i Rachunkowość *)

7) Geodezja i Kartografia

8) Informatyka

9) Inżynieria Materiałowa

10) Inżynieria Środowiska

11) Mechanika i Budowa Maszyn

12) Mechatronika

13) Pedagogika

14) Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

15) Zarządzanie

16) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

*) uruchomienie II stopnia na kierunku pod warunkiem wydania zgody przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

1a. Zasady ogólne:

Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu kandydaci obowiązani są  dostarczyć  komisji  rekrutacyjnej  suplement  do  dyplomu  lub  indeks  (w przypadku braku suplementu).

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku lub profilu innym niż wybrany kierunek lub profil studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w odpowiednich uchwałach Rad Wydziałów/Instytutu.

 

1b. Zasady szczegółowe (dotyczą tylko kierunków wymienionych poniżej):

a) Budownictwo

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.

b) Inżynieria Środowiska

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.

c) Geodezja i Kartografia

Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.

d) Elektronika i Telekomunikacja

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

e) Informatyka

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera i 6-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

f) Energetyka

Mechanika i Budowa Maszyn

Na studia  II  stopnia  mogą  być  przyjęci  absolwenci  kierunków  technicznych  studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

g) Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i nauk rolniczych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera.

h) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Na studia II stopnia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji prowadzone na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera oraz licencjata.

W  przypadku  przyjęcia  na  studia II  stopnia absolwentów kierunków studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych (szczegółowe  zasady przyjęć i prowadzenia studiów    II stopnia zawarte są w odpowiedniej uchwale Rady Wydziału Mechanicznego).

W przypadku  przyjęcia  na  studia II  stopnia absolwentów kierunków studiów I  stopnia  z tytułem zawodowym licencjata konieczne jest zaliczenie na semestrze I i II dodatkowych  8  kursów, które  uzupełniają kompetencje inżynierskie  z zakresu  studiów I stopnia  na  kierunku  Zarządzanie  i  Inżynieria  Produkcji.  Wykaz  tych  kursów  wraz  z podaniem wymiaru godzinowego oraz przypisanymi im punktami ECTS zamieszczono w Tabeli 3.

 

Tabela 3. Wykaz dodatkowych kursów koniecznych do zaliczenia w celu uzyskania wymaganych kompetencji z zakresu studiów I stopnia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji przez absolwentów wskazanych kierunków studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata

 

Nazwa kursu

Semestr

Suma godzin

Punkty ECTS

W

Ć

L

P

Razem

1.

Badania operacyjne

Zimowy

15

15

 

 

30

3

2.

Metrologia techniczna

Zimowy

30

 

30

 

60

5

3.

Inżynieria wytwarzania

Zimowy

30

 

30

 

60

5

4.

Logistyka w przedsiębiorstwie

Zimowy

30

 

 

 

30

2

5.

Podstawy projektowania konstrukcyjnego

Letni

15

30

 

 

45

4

6.

Zarządzanie produkcją i usługami

Letni

30

15

 

 

45

4

7.

Projekt techniczno-organizacyjny systemu produkcyjnego

Letni

15

 

 

30

45

4

8.

Kontroling funkcyjny w przedsiębiorstwie

Letni

15

 

 

30

45

4

Suma:

180

60

60

60

360

31

 

i) Inżynieria Materiałowa, Mechatronika

Na  studia  II  stopnia  mogą  być  przyjęci  absolwenci  kierunków  technicznych  studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.

j) Pedagogika

Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym, długość studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.

k) Ekonomia

Finanse i Rachunkowość*) Zarządzanie

Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia.

 

§ 5

Zasady przyjęć na studia stacjonarne II  stopnia na podstawie egzaminu wstępnego  na kierunki:

Architektura Wnętrz Wzornictwo

1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego.

2. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja

Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

3. Egzamin składa się z dwóch etapów:

I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją projektów własnych w formie portfolio;

II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.

5. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne  II  stopnia  na   podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego  na kierunki:

Architektura Wnętrz Wzornictwo

1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.

2. Do zdalnej rekrutacji mogą przystąpić wyłącznie  absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.

3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:

a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.

4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.

5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”.

 

§ 6

Organizacja i przebieg rekrutacji

1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej irk.politechnika.koszalin.pl

2. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata wygenerowane  przez  system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez Rektora.

4. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:

a) świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis (zgodnie z wykazem świadectw wyszczególnionych w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

b) dyplom ukończenia studiów I  stopnia oraz suplement  lub indeks (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),

c) ankieta osobowa (ankietę należy wydrukować po wypełnieniu w systemie elektronicznej rekrutacji),

d) 2 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 x 45 mm,

e) kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,

f)  zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)