Działania na rzecz ochrony środowiska – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Niemal powszechne są działania wszelakich instytucji, które mają na celu ochronę środowiska, czy też propagowanie idei z nią związanych. Naturalnie, różnorodne działania można przeprowadzać aktywniej, mocniej i szerzej, jak również pozostawiać je wyłącznie w sferze dyskusji, bądź planów. Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zdecydowanie należy do tej pierwszej grupy, konkretyzując swoje pomysły i wprowadzając je do rzeczywistości. Uczelnia, chcąc zwracać uwagę na problemy dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego wysyła sygnały nie tylko najbliższemu otoczeniu, lecz także innym, aby przekaz związany z tym, co ważne dla każdego niósł się w jak najszerszej przestrzeni. Aby było to możliwe, potrzebny jest poważny partner. Tym partnerem została Polska Izba Ekologii.    

Polska Izba Ekologii powstała w 1999 roku, w Katowicach. Założenie jej akurat w tym regionie nie było kwestią przypadku, ponieważ właśnie tutaj wieloletnia koncentracja przemysłu ciężkiego spowodowała wyjątkową degradację środowiska naturalnego. Od początku istnienia celem Izby było reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także działalność organizacyjna, edukacyjna, legislacyjna i wydawnicza. Dzisiaj, dwadzieścia lat od założenia, w gronie aktywnych członków znajdują się zarówno duże przedsiębiorstwa z górnictwa i energetyki zawodowej, jak i jednoosobowe firmy, czy instytuty naukowo- badawcze. 

Na początku bieżącego roku, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i Polska Izba Ekologii podpisały specjalne porozumienie. Na jego fundamencie nawiązano współpracę w zakresie realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym w temacie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Czego dokładnie dotyczy niniejsze porozumienie? Zakłada współpracę w zakresie organizacji i promocji wydarzeń skierowanych do środowiska uczelni, w tym wspieranie projektów studentów, organizację praktyk studenckich, organizację staży dla najlepszych studentów, udział Polskiej Izby Ekologii w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych, angażowanie wykwalifikowanej kadry Polskiej Izby Ekologii w prowadzenie zajęć ze studentami, uczestniczenie Izby w fundowaniu stypendiów dla studentów i doktorantów uczelni, wspólne promowanie idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego, animowanie i tworzenie sieci współpracy mających na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału naukowego i kadrowego obu stron, jak również pomoc Polskiej Izby Ekologii w wyposażeniu, doposażeniu i rozbudowie infrastruktury laboratoryjnej. 

Efekty podpisanego porozumienia pojawiły się od razu, w postaci organizacji konferencji naukowych, których celem jest, między innymi zdefiniowanie zagrożeń ekologicznych występujących w aglomeracjach, analiza uwarunkowań gospodarczych, społecznych prawnych, finansowych i organizacyjnych oraz wypracowanie rekomendacji legislacyjnych. Jako, że porozumienie pomiędzy Polską Izbą Ekologii w Katowicach oraz Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach zostało zawarte na czas nieokreślony, to można być pewnym tego, że jeszcze niejedna idea i niejeden pomysł zostanie zrealizowany i wdrożony w życie na rzecz ochrony środowiska, poprawy jego kondycji oraz wspierania różnorodnych działań związanych z tym zagadnieniem.  

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Komentarze (0)