Ogólne zasady rekrutacji na rok 2021/22

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała Nr 36/2019/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 roku w sprawie: ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022

 

§ 1

Na podstawie art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.) oraz § 24 ust. 1 pkt 14 Statutu AWF Warszawa, Senat AWF Warszawa, na posiedzeniu odbywającym się w dniu 16 czerwca 2020 r., postanawia:

 1. ustalić warunki i tryb rekrutacji oraz sposób jej przeprowadzenia dla poszczególnych kierunków studiów wyższych na rok akademicki 2021/2022, według projektu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały,

 2. podać niniejszą uchwałę, wraz z załącznikiem, niezwłocznie do publicznej wiadomości, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na  poszczególne  kierunki  studiów wyższych  na  rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się z dniem 1 kwietnia 2021 r. (w Filii w Białej Podlaskiej) oraz z dniem 16 kwietnia 2021 r. (w części warszawskiej AWF Warszawa) i zakończy z dniem 30 września 2021 r. Rektor może ustalić wcześniejszy termin rozpoczęcia rekrutacji niż wskazany w zdaniu pierwszym.

 2. Przewodniczący właściwej wydziałowej komisji rekrutacyjnej może przedłużyć termin rekrutacji na daną formę, stopień i kierunek studiów wyższych w stosunku do terminu określonego w ust. 1.

 3. Procedura walidacji efektów uczenia się dla kandydatów na studia przyjmowanych w tym trybie na rok akademicki 2021/2022 na poszczególne formy, stopnie i kierunki studiów będzie prowadzona po dostosowaniu przez Senat AWF Warszawa, przed wszczęciem tej procedury, organizacji potwierdzania efektów  uczenia  się  do  wymagań  określonych  w  art.  71  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.   Prawo  o szkolnictwie wyższym i nauce, zgodnie z art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 4. W zakresie nieuregulowanym w załączniku do niniejszej uchwały stosuje się zasady dotyczące rekrutacji na studia określone w obowiązującym Regulaminie Rekrutacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

§ 3

Niniejsza  uchwała   wchodzi  w  życie  z   dniem  podjęcia   przez  Senat  AWF   Warszawa,   wskazanym   w nagłówku.

 

Załącznik:

1) Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w AWF Warszawa na rok akademicki 2021/2022.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 36/2019/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

 1. WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW

 

 Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia I stopnia niestacjonarne.

 3. Studia II stopnia stacjonarne.

 4. Studia II stopnia niestacjonarne.

 

Kierunek sport

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia II stopnia stacjonarne.

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim (płatne)1.

 3. Studia II stopnia stacjonarne.

 

 Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia

1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.

Kierunek pielęgniarstwo

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia I stopnia niestacjonarne1.

 3. Studia II stopnia stacjonarne1.

Kierunek terapia zajęciowa

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia II stopnia stacjonarne 1

 

1 wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia uchwale Senatu AWF Warszawa w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

 

 Wydział Wychowania Fizycznego i Zdrowia Filia w Białej Podlaskiej Kierunek wychowanie fizyczne

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia II stopnia stacjonarne.

 3. Studia II stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim1.

 

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne.

 

Kierunek trener personalny

Studia I stopnia stacjonarne.

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 1. Studia I stopnia stacjonarne.

 2. Studia II stopnia stacjonarne.

 

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.

 

Kierunek kosmetologia

Studia I stopnia stacjonarne.

 

Kierunek terapia zajęciowa

Studia I stopnia stacjonarne

 

II.ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA

 

 1. Kandydaci na studia będą przyjmowani według miejsca na liście rankingowej ustalonej na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych.

 2. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów, nie wymagając wydania decyzji administracyjnej. Decyzje administracyjną wydaje się wyłącznie w przypadku odmowy przyjęcia na studia na wnioskowany przez kandydata kierunek, formę, rodzaj lub stopień studiów. Decyzję, o której wyżej mowa, podpisuje przewodniczący wydziałowej komisji rekrutacyjnej albo rektor lub prorektor właściwy ds. studenckich, w sytuacji decyzji wydawanej w trybie odwoławczym.

 3. Kandydaci na studia są zobowiązani przystąpić do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z obowiązującym w AWF Warszawa Regulaminem Rekrutacji, według obowiązującego harmonogramu.

 4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na I rok studiów jest terminowe zarejestrowanie się w systemie elektronicznej rekrutacji, terminowe wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranych kierunkach studiów.

 5. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i na kierunek sport, którzy przedłożą dokument wystawiony przez krajowy związek sportowy lub właściwy komitet olimpijski potwierdzający osiągnięcia  sportowe  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  załączniku   nr   10  są  zwolnieni    z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów.

 1. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne i kierunek sport, posiadający predyspozycje do osiągania wysokich wyników sportowych w przyszłości, wskazani przez władze klubu AZS AWF w Warszawie, oraz polskie związki sportowe, PKOl. i inne organizacje sportowe - nie więcej niż 30 kandydatów w Wydziale Wychowania Fizycznego w Warszawie - są zwolnieni z egzaminów sprawnościowych. Kandydaci ci otrzymują za egzamin sprawnościowy maksymalną liczbę punktów egzaminacyjnych. Listę tych kandydatów zatwierdzają wydziałowe komisje rekrutacyjne, na wniosek Senackiej Komisji ds. Sportu. Wzór podania zawiera załącznik nr 11.

 2. Studia drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

 3. Studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali efekty kształcenia dla kierunku wychowanie fizyczne oraz standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (na chwilę przyjęcia niniejszej uchwały jest to rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela), wydanego na podstawie art. 68 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1668 z późn. zm.), z zastrzeżeniem zapisów ww. ustawy o przeprowadzaniu potwierdzania efektów uczenia się oraz uznawania zajęć zaliczonych przez studenta w jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej lub w innej uczelni, w tym zagranicznej. W uzasadnionych sytuacjach, po analizie sprawy, wydziałowa komisja rekrutacyjna może podjąć decyzję o przyjęciu na studia drugiego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne innej osoby, niż wskazanej w zdaniu pierwszym.

 4. Zasady przyjmowania na studia w AWF Warszawa laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przy ubieganiu się o przyjęcie na studia w AWF Warszawa na rok akademicki 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 określa odrębna uchwała Senatu AWF Warszawa Nr 5/2018/2019 z dnia 20 listopada 2018 roku.

 5. Dokumentami, których posiadanie warunkuje przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie są świadectwa i/lub inne dokumenty wskazane w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z zastrzeżeniem art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz.1669 z późn. zm.).

 6. Kandydatom legitymującym się  Maturą  Międzynarodową  uwzględnione  zostaną  najlepsze  wyniki z trzech przedmiotów z poziomu niższego lub wyższego (załącznik nr 5 i nr 6).

 7. Kandydatom, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą, wyniki egzaminu maturalnego zostaną przeliczone na punkty przez wydziałową komisję rekrutacyjną.

 8. Do punktacji za świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad tzw. „starej matury” są zaliczane odpowiednio do wymagań na wybrany kierunek przedmioty zdawane podczas pisemnej części egzaminu dojrzałości (załącznik nr 7 i 8). W przypadku, gdy kandydat zdawał w pisemnej części wyłącznie dwa przedmioty, w punktacji uwzględniony zostanie najlepszy wynik z przedmiotu z ustnej części egzaminu.

 9. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich etapach są jawne. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu.

 10. Kandydaci, którzy złożyli wniosek o przyjęcie jednocześnie na kierunki studiów: wychowanie fizyczne oraz sport, do wybranego egzaminu ze sprawności fizycznej przystępują tylko raz. W takim przypadku właściwa komisja egzaminacyjna przekazuje komisjom wydziałowym dwa protokoły egzaminacyjne z wynikami egzaminu i punktacją według obowiązujących zasad dla danego kierunku studiów. Zasada ta nie dotyczy egzaminu z pływania.

 1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na Wydziale Wychowania Fizycznego i Zdrowia w Filii w Białej Podlaskie w trakcie naboru uzupełniającego mogą mieć zaliczone wyniki egzaminów wstępnych z naboru przeprowadzonego w pierwszym terminie. Decyzję w tej sprawie podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna.

 2. W przypadku rejestracji mniejszej liczby kandydatów niż ustalony limit miejsc, upoważnia się wydziałowe komisje rekrutacyjne do przyjmowania kandydatów na studia na podstawie złożonych dokumentów oraz dokonania dodatkowego naboru w późniejszym terminie.

 3. Uczelnia zastrzega sobie prawo niepodjęcia kształcenia w roku akademickim 2021/2022 na I roku studiów na tych kierunkach, trybie i poziomie studiów, na które zgłosi się do postępowania kwalifikacyjnego zbyt niska liczba kandydatów:

  1. kierunek pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia niestacjonarne - nie mniej niż 60 osób,

  2. kierunek pielęgniarstwo studia drugiego stopnia - nie mniej niż 20 osób,

  3. kierunek terapia zajęciowa studia drugiego stopnia - nie mniej niż 20 osób,

  4. pozostałe rodzaje studiów - nie mniej niż 40 osób.

 4. Studia  II  stopnia  na  kierunku  sport  realizowane  są  w  zakresie  dwóch  specjalności:  trenerskiej    i menedżerskiej. Studia na specjalności trenerskiej mogą podjąć jedynie kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunku wychowanie fizyczne lub sport.

 5. Od decyzji wydziałowej komisji rekrutacyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia kandydatowi przysługuje odwołanie do rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Rektor może upoważnić prorektora właściwego ds. studenckich do rozpatrywania odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych. Rektor albo prorektor właściwy ds. studenckich może, w celu analizy zasadności danego odwołania, powołać stosowny zespół opiniodawczy lub poprosić o opinię w sprawie pełnomocnika rektora ds. rekrutacji. Decyzja rektora albo działającego z jego upoważnienia prorektora jest ostateczna i kończy postępowanie w sprawie na poziomie uczelni.

 6. Kandydat jest odpowiedzialny za dane wprowadzone na indywidualne konto kandydata w systemie elektronicznej rekrutacji. W przypadku wprowadzenia błędnych lub niekompletnych danych, rejestracja kandydata w Systemie Elektronicznej Rekrutacji może być anulowana.

 7. Uzupełnienie danych, wprowadzenie zmian w systemie elektronicznej rekrutacji na indywidualnym koncie kandydata dotyczących wyboru kierunku, poziomu i trybu studiów jest dopuszczalne jedynie do dnia zakończenia rejestracji kandydatów. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji kandydatów, w ramach przyjętego uchwałą Senatu AWF Warszawa terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, ogłoszone zostaną przez Rektora AWF Warszawa.

 8. Przyjmowanie kandydatów na studia w AWF Warszawa przechodzących procedurę walidacji (potwierdzania) efektów uczenia się następuje na zasadach odrębnych.

 9. Niniejsze warunki rekrutacji uwzględniają możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla absolwentów, którzy będą się ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na dany kierunek studiów na rok akademicki 2021/2022 oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. W rekrutacji uzupełniającej mogą brać udział wyłącznie ci kandydaci, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie rekrutacji. Na wniosek kandydata, o którym mowa w zdaniu pierwszym, decyzję w sprawie przyjęcia na studia w AWF Warszawa w trybie rekrutacji uzupełniającej podejmuje prorektor właściwy ds. studenckich, działający z upoważnienia Rektora.

 1. Prorektor właściwy ds. studenckich może, w związku z prowadzoną rekrutacją uzupełniającą, wnioskować do Rektora o zwiększenie  limitu przyjęć  na  dany stopień,  formę  lub kierunek studiów w stosunku do uchwalonego przez Senat AWF Warszawa.

 2. Rekrutacja prowadzona jest na kierunki studiów, których prowadzenie przez dany wydział determinuje dopiero   przyporządkowanie   osoby   zakwalifikowanej    na    studia    do    konkretnego    wydziału, z uwzględnieniem podziału na część warszawską i bialską Uczelni. W przypadku połączenia, podziału lub likwidacji danego  wydziału, wskazanego  w rozdziale I (WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY    I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW) i prowadzącego kierunek studiów, na który kandydat został przyjęty, przyjęty na studia kandydat staje się studentem wydziału AWF Warszawa, który przejął prowadzenie tego kierunku studiów w miejsce wydziału, który został zlikwidowany, podzielony lub połączony z innym wydziałem.

 3. Rektor w porozumieniu z dziekanem danego wydziału może podjąć decyzję o nieuruchamianiu rekrutacji na dany kierunek, stopień i formę studiów spośród wyżej wskazanych. Decyzja, o której mowa w zdaniu pierwszym, może być uwarunkowana w szczególności zmianą przepisów powszechnie obowiązującego prawa, jak i ważnym interesem uczelni (np. utrzymanie założonego wskaźnika dostępności kadry) czy też niskim zainteresowaniem danym kierunkiem, formą lub stopniem studiów wśród kandydatów na te studia.

 

III.ZAKRES EGZAMINÓW WSTEPNYCH NA STUDIA WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 

Kierunek wychowanie fizyczne Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

  1. pływanie (0-24 punktów) (załącznik nr 13),

  2. dwie dyscypliny sportowe do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-24 punktów za każdy egzamin sprawnościowy) (załącznik nr 12).

4. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia I stopnia niestacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

 

Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

 1. Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego kierunku wychowanie fizyczne studiów I stopnia (0-30 punktów).

 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie średnia ocen ze studiów

I stopnia.

 

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 1. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-72 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje:

  1. pływanie (0-24) - przepłynięcie dystansu 50 metrów, wybranym przez kandydata stylem na czas (załącznik 13). Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby.

  2. jedną dyscyplinę sportową do wyboru: gimnastyka, lekkoatletyka, sportowe gry zespołowe - jedna z czterech do wyboru: koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa (0-48) punktów (załącznik nr 12).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie maturalnym.

Studia drugiego stopnia stacjonarne

Studia realizowane będą w 2 specjalnościach: trenerskiej i menadżerskiej.

Specjalność trenerska - dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: sport lub wychowanie fizyczne. Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.

Specjalność menadżerska

Lista rangowa zostanie stworzona w oparciu o średnią ocen uzyskanych przez kandydatów na studiach I stopnia.

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie - przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16).

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia pierwszego stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z najwyżej zdanego, w formie pisemnej egzaminu z języka obcego.

 

Studia I stopnia stacjonarne prowadzone w języku angielskim – płatne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z najwyżej zdanego języka obcego oraz dwóch innych najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-24 punktów). Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje pływanie – przepłynięcie dystansu 50 metrów stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego. Kryterium oceny stanowi czas wykonania próby (załącznik nr 16).

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów na studia I stopnia jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie dodatkowe kryterium: ocena ze świadectwa dojrzałości z  najwyżej zdanego, w formie  pisemnej egzaminu   z języka obcego.

 4. W przypadku niezrekrutowania 40 studentów wymaganej jako minimum do otwarcia studiów, studenci zakwalifikowani na studia prowadzone w języku angielskim – mają gwarancję przyjęcia na studia stacjonarne bezpłatne w ramach limitu rankingowego.

Studia II stopnia stacjonarne

Egzamin testowy z wiedzy ogólnej opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja (0-30 punktów).

W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej końcowej liczby punktów egzaminacyjnych, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie ocena z najwyżej zdanego egzaminu z języka obcego nowożytnego ze studiów I stopnia.

 

WYDZIAŁ REHABILITACJI

 

Kierunek fizjoterapia

Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. Punktacja egzaminu ze sprawności fizycznej (0-20 punktów za każdą próbę sprawności, łącznie 0- 40 punktów). Kryterium oceny stanowi czas wykonania każdej próby. Egzamin ze sprawności fizycznej obejmuje dwie próby sprawności fizycznej, które kandydat musi ukończyć:

  1. przepłynięcie dystansu 50 metrów, stylem wybranym przez kandydata. Prezentowany przez kandydata styl powinien być zgodny z przepisami Polskiego Związku Pływackiego,

  2. bieg na dystansie: kobiety – 800 metrów, mężczyźni – 1000 metrów.

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

 

 Kierunek pielęgniarstwo Studia I stopnia stacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów, wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. Kandydat wypełnia ankietę predyspozycji osobowościowych.

Studia I stopnia niestacjonarne

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i 4) oraz oceny z dyplomu medycznej szkoły zawodowej (załącznik nr 9).

 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decydować będzie liczba punktów z egzaminu pisemnego z języka polskiego na świadectwie dojrzałości.

 3. O przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo w formie studiów niestacjonarnych (pomostowych) mogą ubiegać się wyłącznie absolwenci szkół medycznych, pielęgniarskich, posiadający świadectwo dojrzałości, aktualnie zatrudnieni.

Studia II stopnia stacjonarne

 1. Kandydatami mogą  być  wyłącznie  osoby,  które  legitymują  się  dyplomem  ukończenia  studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwa.

 2. Egzamin testowy (60  pytań;  35  pytań  z  przedmiotów  kierunkowych  x  1,1  pkt.  oraz  25  pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku pielęgniarstwo (0-63,5 punktów).

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

 

 Kierunek terapia zajęciowa

 

Studia I stopnia stacjonarne

 

 1. Punktacja ocen ze świadectwa dojrzałości (0-72 punkty). Kandydat uzyskuje sumę punktów rekrutacyjnych wyliczonych na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 2. W przypadku kandydatów ze „starą maturą” punkty rekrutacyjne wyliczane będą na podstawie wyników trzech najwyżej zdanych egzaminów pisemnych lub dwóch pisemnych plus jednego ustnego (załącznik nr 7 i nr 8).

 

Studia II stopnia stacjonarne

 

 1. Egzamin testowy (60 pytań; 35 pytań z przedmiotów kierunkowych x 1,1 pkt. oraz 25 pytań z przedmiotów ogólnych i podstawowych x 1,0 pkt.) opracowany na podstawie minimum programowego studiów I stopnia kierunku terapia zajęciowa (0-63,5 punktów).

 2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów o miejscu na liście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskanych w grupie pytań z przedmiotów kierunkowych.

 3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej, końcowej liczby punktów z przedmiotów kierunkowych o miejscu na liście rankingowej decydować będzie losowanie.

 

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I ZDROWIA FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

Kierunek wychowanie fizyczne

Studia I stopnia stacjonarne

 

 1. Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4)

 

Studia II stopnia stacjonarne

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

 

Studia II stopnia stacjonarne w języku angielskim

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

 

Kierunek sport

Studia I stopnia stacjonarne

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

Kierunek trener personalny

Studia I stopnia stacjonarne

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4)

 

Kierunek turystyka i rekreacja

Studia I stopnia stacjonarne

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4)

 

Studia II stopnia stacjonarne

 

Punktacja za średnią ocen ze studiów I stopnia (0-20 punktów) (załącznik nr 2).

 

Kierunek kosmetologia

Studia I stopnia stacjonarne

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

Kierunek fizjoterapia

Jednolite studia magisterskie

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

 Kierunek terapia zajęciowa

Studia I stopnia stacjonarne

 

Punktacja za wyniki egzaminu maturalnego (0 – 72 punkty).

Kandydat uzyskuje sumę punktów wyliczoną na podstawie wyników wyrażonych w punktach procentowych z trzech najlepiej zdanych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego (załącznik nr 3 i nr 4).

 

IV.PROCEDURA EGZAMINACYJNA

Kandydatów na studia wyższe w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie obowiązuje procedura egzaminacyjna określona w Regulaminie Rekrutacji AWF w Warszawie.

 

V.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla sprawnego zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów wstępnych na studia dziekani poszczególnych wydziałów powołają wydziałowe komisje d/s rekrutacji oraz wydziałowe komisje egzaminacyjne. Składy  komisji  oraz  zakres  ich  obowiązków  i  uprawnień  ogłoszone  zostaną  w pismach okólnych.

 2. Niniejsze warunki i tryb przyjmowania na studia obowiązuje kandydatów ubiegających się na studia od roku akademickiego 2021/2022.

 

Załącznik nr 1

 

REGON 000327830

 

SKIEROWANIE DO LEKARZA MEDYCYNY PRACY

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz dokumentowania tych badań (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144) Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie kieruje na badanie do lekarza medycyny pracy:

 

……………………………………………     ……….…………………………… ……….………………………………

imię i nazwisko                                  data urodzenia                            numer PESEL

 

Kandydat na studia□*         uczestnik studiów doktoranckich □

Sport □*         Terapia zajęciowa □      Trener personalny □      Turystyka i rekreacja □

Wychowanie fizyczne □

 1. W trakcie studiów w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wyżej wymieniony(-

  1. będzie narażony(-a) na działanie następujących czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia: udział w programowych zajęciach wychowania fizycznego będzie wymagał(a) wzmożonego wydatku energetycznego związanego z wysiłkiem fizycznym.

 2. Fizjoterapia □

 1. promieniowanie i pole elektromagnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości

 2. promieniowanie UV i IR oraz laserowe,

 3. działanie czynników biologicznych – woda przy masażu w środowisku wodnym,

 4. działanie czynników chemicznych, ciekły azot stosowany w krioterapii.

 

 1. Kosmetologia □        Pielęgniarstwo □

 1. czynniki biologiczne

 2. czynniki drażniące, alergizujące

 

 

Pieczęć i podpis kierującego na badania lekarskie

 

*właściwe zakreślić znakiem „X” w kratce obok

 

Załącznik nr 2

Zasady przeliczania ocen ze studiów pierwszego stopnia na punkty egzaminacyjne

 

Średnia ocen ze studiów I stopnia Skala ocen do 5

Punkty egzaminacyjne

4,70 i więcej

20

4,50 – 4,69

18

4,30 – 4,49

16

4,20 – 4,29

15

4,10 – 4,19

14

4,00 – 4,09

13

3,90 –3,99

12

3,80 – 3,89

11

3,70 – 3,79

10

3,60 – 3,69

9

3,50 – 3,59

8

3,40 – 3,49

7

3.20 – 3,39

6

3,10 – 3,19

4

3,00 – 3,09

2

 

Załącznik nr 3

Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu podstawowego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

18

95 – 91

16

90 – 86

14

85 – 81

12

80 – 76

11

75 – 71

10

70 – 66

9

65 – 61

8

60 – 56

7

55 – 51

6

50 – 46

5

45 – 41

4

40 – 36

3

35 – 31

2

30

1

 

Załącznik nr 4 Zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury w procentach

Przyznane punkty

100 – 96

24

95 – 91

22

90 – 86

20

85 – 81

18

80 – 76

16

75 – 71

15

70 – 66

14

65 – 61

13

60 – 56

12

55 – 51

11

50 – 46

10

45 – 41

9

40 – 36

8

35 – 31

7

30

6

 

Załącznik nr 5

Zasady przeliczania punktów z egzaminu  Międzynarodowej Matury (poziom SL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

18

6

14

5

10

4

6

3

3

2

1

1

0

 

Załącznik nr 6 Zasady przeliczania punktów z egzaminu Międzynarodowej Matury (poziom HL) na punkty egzaminacyjne

 

Punkty matury międzynarodowej

Przyznane punkty

7

24

6

20

5

16

4

12

3

8

2

5

1

2

 

Załącznik nr 7

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” skala 6 stopniowa – na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

24

5

19

4

14

3

9

2

4

 

Załącznik nr 8

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa dojrzałości – „stara matura” – na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

5

24

4

15

3

6

 

Załącznik nr 9.

Zasady przeliczania ocen ze z dyplomu medycznej szkoły zawodowej na punkty egzaminacyjne

 

Ocena

Przyznane punkty

6

60

5

50

4+

40

4

30

3+

20

3

10

 

Załącznik nr 10.

Osiągnięcia sportowe, potwierdzone przez właściwy komitet olimpijski lub krajowy związek sportowy (Związek sportowy w rozumieniu ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)), kwalifikujące do ubiegania się o zwolnienie z egzaminu ze sprawności fizycznej na kierunku wychowanie fizyczne oraz kierunku sport i przyznania maksymalnej liczby punktów egzaminacyjnych:

 

 • uczestnictwo w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy,

 

Wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych:

- w kategorii - seniorów i młodzieżowców:

osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,

- w kategorii - juniorów

osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,

- w kategorii - juniorów młodszych:

 

w sportach zespołowych:

osiągnięcie miejsca 1-3 w mistrzostwach kraju

- w kategorii seniorów i młodzieżowców:

osiągnięcie miejsca 1-8 w mistrzostwach kraju,

 • w kategorii juniorów:

 • uczestnictwo w rozgrywkach ekstraklasy.

osiągnięcie miejsca 1-6 w mistrzostwach kraju,

 

Warunki, jakie muszą spełnić zaświadczenia o osiągnięciach sportowych kandydata:

 • oryginał dokumentu;

 • data wystawienia dokumentu;

 • numer dziennika instytucji wydającej dokument;

 • rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce i nazwa zawodów;

 • podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego;

 • pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji).

 

Wymagania:

 • podpisy „w zastępstwie” (w/z) i z upoważnienia (z up.) nie będą honorowane;

 • wszystkie zaświadczenia będą weryfikowane przez Komisję Wydziału Wychowania Fizycznego ds. weryfikacji osiągnięć sportowych.

 

Załącznik nr 11

Wzór podania

 

data wystawienia dokumentu

 • pieczątka (jak w dokumentach wychodzących z danej instytucji)

 • liczba dziennika instytucji wydającej dokument

 

SENACKA KOMISJA ds. SPORTU

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

00-968 Warszawa, ul. Marymoncka 34

 

(Nazwa klubu, polski związek sportowy, PKOl lub inne organizacje sportowe)

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Senackiej Komisji ds. Sportu o zakwalifikowanie naszych sportowców:

1. 2.

3. do Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

W/w uprawiają (podać dyscyplinę, rodzaj osiągnięcia sportowego, termin, miejsce). Zawodnik (czka) charakteryzuje się dużymi predyspozycjami do osiągnięcia wysokich rezultatów sportowych w przyszłości.

 

( - )

podpis prezesa, sekretarza generalnego lub kierownika biura polskiego związku sportowego

 

Załącznik nr 12

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki kobiety

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 4 kg (m)

Bieg 800 m (min)

24

13,79 i lepiej

8,51 i lepiej

2,49,99 i lepiej

23

13,80-13,89

8,50-8,41

2,50,00-2,51,99

22

13,90-13,99

8,40-8,31

2,52,00-2,53,99

21

14,00-14,09

8,30-8,21

2,54,00-2,55,99

20

14,10-14,19

8,20-8,11

2,56,00-2,57,99

19

14,20-14,29

8,10-8,01

2,58,00-2,59,99

18

14,30-14,39

8,00-7,91

3,00,00-3,01,99

17

14,40-14,49

7,90-7,81

3,02,00-3,03,99

16

14,50-14,59

7,80-7,71

3,04,00-3,05,99

15

14,60-14,69

7,70-7,61

3,06,00-3,07,99

14

14,70-14,79

7,60-7,51

3,08,00-3,09,99

13

14,80-14,89

7,50-7,41

3,10,00-3,11,99

12

14,90-14,99

7,40-7,31

3,12,00-3,13,99

11

15,00-15,09

7,30-7,21

3,14,00-3,15,99

10

15,10-15,19

7,20-7,11

3,16,00-3,17,99

9

15,20-15,29

7,10-7,07

3,18,00-3,19,99

8

15,30-15,39

7,00-6,86

3,20,00-3,21,99

7

15,40-15,49

6,85-6,71

3,22,00-3,24,49

6

15,50-15,59

6,70-6,56

3,24,50-3,26,99

5

15,60-15,69

6,55-6,41

3,27,00-3,29,49

4

15,70-15,79

6,40-6,26

3,29,50-3,31,99

3

15,80-15,89

6,25-6,11

3,32,00-3,34,49

2

15,90-15,99

6,10-5,96

3,34,50-3,36,99

1

16,00-16,09

5,95-5,81

3,37,00-3,39,49

0

16,10 i wolniej

5,80 i mniej

3,39,50 i wolniej

 

 

Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z lekkoatletyki mężczyźni

Punkty

Bieg 100 m (s)

Pchnięcie kulą 6 kg (m)

Bieg 1500 m (min)

24

12,09 i lepiej

10,40 i lepiej

4,49,99 i lepiej

23

12,10-12,19

10,30-10,39

4,50,00-4,52,99

22

12,20-12,29

10,20-10,29

4,53,00-4,55,99

21

12,30-12,39

10,10-10,19

4,56,00-4,58,99

20

12,40-12,49

10,00-10,09

4,59,00-5,01,99

19

12,50-12,59

9,90-9,99

5,02,00-5,04,99

18

12,60-12,69

9,80-9,89

5,05,00-5,07,99

17

12,70-12,79

9,70-9,79

5,08,00-5,09,99

16

12,80-12,89

9,60-9,69

5,10,00-5,11,99

15

12,90-12,99

9,50-9,59

5,12,00-5,13,99

14

13,00-13,09

9,40-9,49

5,14,00-5,15,99

13

13,10-13,19

9,30-9,39

5,16,00-5,17,99

12

13,20-13,29

9,20-9,29

5,18,00-5,19,99

11

13,30-13,39

9,10-9,19

5,20,00-5,21,99

10

13,40-13,49

9,00-9,09

5,22,00-5,23,99

9

13,50-13,59

8,90-8,99

5,24,00-5,26,49

8

13,60-13,69

8,70-8,89

5,26,50-5,28,99

7

13,70-13,79

8,50-8,69

5,29,00-5,31,49

6

13,80-13,89

8,30-8,49

5,31,50-5,33,99

5

13,90-13,99

8,10-8,29

5,34,00-5,36,49

4

14,00-14,09

7,90-8,09

5,36,50-5,38,99

3

14,10-14,19

7,70-7,89

5,39,00-5,41,99

2

14,20-14,29

7,50-7,69

5,42,00-5,44,99

1

14,30-14,39

7,30-7,49

5,45,00-5,47,99

0

14,40 i wolniej

7,29 i mniej

5,48,00 i wolniej

UWAGA:

Jeżeli egzamin będzie przeprowadzony na bieżni żużlowej to w biegu na  100 m od wyniku odejmujemy 0,3 s, a w biegu na 800 m 2,0 s. a w biegu na 1500 m 5,0 s.

Dla potrzeb egzaminów wstępnych do AWF w Warszawie opracował mgr Zbigniew Mierzejewski.

 

Załącznik nr 13 Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania

 

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

PUNKTY

CZAS [s]

CZAS [s]

24

< 40,0

< 34,0

23

40,0 - 40,9

34,0 - 34,9

22

41,0 - 41,9

35,0 - 35,9

21

42,0 - 42,9

36,0 - 36,9

20

43,0 - 43,9

37,0 - 37,9

19

44,0 - 44,9

38,0 - 38,9

18

45,0 - 45,9

39,0 - 39,9

17

46,0 - 46,9

40,0 - 40,9

16

47,0 - 47,9

41,0 - 41,9

15

48,0 - 48,9

42,0 - 42,9

14

49,0 - 49,9

43,0 - 43,9

13

50,0 - 50,9

44,0 - 44,9

12

51,0 - 51,9

45,0 - 45,9

11

52,0 - 52,9

46,0 - 46,9

10

53,0 - 53,9

47,0 - 47,9

9

54,0 - 54,9

48,0 - 48,9

8

55,0 - 55,9

49,0 - 49,9

7

56,0 - 56,9

50,0 - 50,9

6

57,0 - 57,9

51,0 - 51,9

5

58,0 - 58,9

52,0 - 52,9

4

59,0 - 59,9

53,0 - 53,9

3

60,0 - 60,9

54,0 - 54,9

2

61,0 - 61,9

55,0 - 55,9

1

62,0 - 62,9

56,0 - 56,9

0

> 63

> 57

UWAGA: kierunek Wychowanie Fizyczne

 1. W czasie egzaminu z pływania oceniana będzie technika przepłynięcia dystansu 50 m po 25m każdy dwoma wybranymi technikami (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy – zgodnie z przepisami PZP),

 2. Błędy w technice pływackiej wpływają na obniżenie oceny,

 3. Limit czasowy przeliczany wg tabeli na punkty.

UWAGA: kierunek Sport

 1. W czasie egzaminu z pływania oceniany będzie czas przepłynięcia dystansu 50 m jedną z technik (kraul, grzbiet, klasyczny, motylkowy – zgodnie z przepisami PZP),

 2. Limit czasowy przeliczany wg tabeli na punkty.

 

Załącznik nr 14

Egzamin z umiejętności pływania na dystansie 50 m na kierunku fizjoterapia

 

 

Kobiety

 

 

Mężczyźni

pkt.

czas

 

 

pkt.

czas

20

do 0:36,00

 

 

20

do 0:30,00

19

0:36,01-0:37,00

 

 

19

0:30,01-0:31,00

18

0:37,01-0:38,00

 

 

18

0:31,01-0:32,00

17

0:38,01-0:39,00

 

 

17

0:32,01-0:33,00

16

0:39,01-0:40,00

 

 

16

0:33,01-0:34,00

15

0:40,01-0:41,00

 

 

15

0:34,01-0:35,00

14

0:41,01-0:42,00

 

 

14

0:35,01-0:36,00

13

0:42,01-0:43,00

 

 

13

0:36,01-0:37,00

12

0:43,01-0:44,00

 

 

12

0:37,01-0:38,00

11

0:44,01-0:45,00

 

 

11

0:38,01-0:39,00

10

0:45,01-0:46,00

 

 

10

0:39,01-0:40,00

9

0:46,01-0:47,00

 

 

9

0:40,01-0:41,00

8

0:47,01-0:49,00

 

 

8

0:41,01-0:42,00

7

0:49,01-0:51,00

 

 

7

0:42,01-0:43,00

6

0:51,01-0:53,00

 

 

6

0:43,01-0:45,00

5

0:53,01-0:55,00

 

 

5

0:45,01-0:46,00

4

0:55,01-0:58,00

 

 

4

0:46,01-0:48,00

3

0:58,01-1:00,00

 

 

3

0:48,01-0:50,00

2

1:00,01-1:02,00

 

 

2

0:50,01-0:52,00

1

1:02,01-1:04,00

 

 

1

0:52,01-0:54,00

0

1:04,01-powyżej

 

 

0

0:55,01-powyżej

 

 

Egzamin z próby wytrzymałości biegowej kierunek fizjoterapia

 

Załącznik nr 15

 

 

Kobiety

 

 

Mężczyźni

pkt.

czas

 

 

pkt.

czas

20

2.45,00 i poniżej

 

 

20

3.00,00 i poniżej

19

2.45,01 - 2.49,00

 

 

19

3.00,01 - 3.04,00

18

2.49,01 - 2.53,00

 

 

18

3.04,01 - 3.08,00

17

2.53,01 - 2.57,00

 

 

17

3.08,01 - 3.12,00

16

2.57,01 - 3.01,00

 

 

16

3.12,01 - 3.16,00

15

3.01,01 - 3.05,00

 

 

15

3.16,01 - 3.20,00

14

3.05,01 -3.10,00

 

 

14

3.20,01 - 3.24,00

13

3.10,01 -3.15,00

 

 

13

3.24,01 - 3.28,00

12

3.15,01 -3.20,00

 

 

12

3.28,01 - 3.32,00

11

3.20,01 -3.25,00

 

 

11

3.32,01 - 3.36,00

10

3.25,01 -3.30,00

 

 

10

3.36,01 - 3.40,00

9

3. 30,01 -3.35,00

 

 

9

3.40,01 - 3.44,00

8

3. 35,01 -3.40,00

 

 

8

3.44,01 - 3.48,00

7

3. 40,01 -3.45,00

 

 

7

3.48,01 - 3.52,00

6

3.45,01 -3.50,00

 

 

6

3.52,01 - 3.56,00

5

3.50.01 - 3.55,00

 

 

5

3.56,01 - 4.00,00

4

3.55,01- 4.01,00

 

 

4

4.00,01 - 4.04,00

3

4.01,01- 4.07,00

 

 

3

4.04,01 - 4.08,00

2

4.07,01- 4.13,00

 

 

2

4.08,01 - 4.12,00

1

4.13.01- 4:20.00

 

 

1

4.12,01 - 4.16,00

 

Załącznik nr 16 Punktacja za wyniki uzyskane podczas egzaminu z pływania kierunek turystyka i rekreacja

 

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

PUNKTY

CZAS [s]

CZAS [s]

24

<48

<42

23

49,0 - 49,9

43,0 - 43,9

22

50,0 - 50,9

44,0 - 44,9

21

51,0 - 51,9

45,0 - 45,9

20

52,0 - 52,9

46,0 - 46,9

19

53,0 - 53,9

47,0 - 47,9

18

54,0 - 54,9

48,0 - 48,9

17

55,0 - 55,9

49,0 - 49,9

16

56,0 - 56,9

50,0 - 50,9

15

57,0 - 57,9

51,0 - 51,9

14

58,0 - 58,9

52,0 - 52,9

13

59,0 - 59,9

53,0 - 53,9

12

60,0 - 60,9

54,0 - 54,9

11

61,0 - 61,9

55,0 - 55,9

10

62,0 - 62,9

56,0 - 56,9

9

63,0 -63.9

57,0 -57.9

8

64,0- 64.9

58,0 -58.9

7

65,0- 65.9

59,0 -59.9

6

66,0- 66.9

60,0 -60.9

5

67,0 - 67.9

61,0 -61.9

4

68,0 - 68.9

62,0 -62.9

3

69,0 - 69.9

63,0 -63.9

2

70,0 - 70.9

64,0 -64.9

1

71,0 - 71.9

65,0 -65.9

0

72>

66>

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)