Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 179/2020 Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.) Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie postanawia, co następuje:

 

§ 1.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Uchwała ustala warunki, tryb oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej w AGH rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 2. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH na podstawie potwierdzania efektów uczenia się regulują odrębne przepisy.

 3. Przyjęcie na pierwszy rok studiów w AGH w wyniku przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej reguluje Regulamin studiów wyższych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 4. Planowaną liczbę miejsc na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 2.

 

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne na pierwszy rok studiów prowadzi Rektor AGH poprzez działających z jego upoważnienia Pełnomocnika lub Pełnomocników ds. Rekrutacji.

 2. Pełnomocnika/Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji powołuje i odwołuje Rektor AGH w liczbie niezbędnej do zapewnienia ciągłości procesu rekrutacyjnego, przy czym każdy powołany Pełnomocnik jest równorzędny. Rektor AGH określa zakres udzielonych upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad działalnością Pełnomocnika oraz sposób zapewnienia obsługi merytorycznej, organizacyjno-prawnej, technicznej i administracyjnej.

 1. Organami pomocniczymi Pełnomocników Rektora ds. Rekrutacji są Wydziałowe Zespoły ds. Rekrutacji jednostek rekrutujących na dany kierunek studiów, zwane dalej „WZR”.

 2. WZR powołuje Rektor AGH określając zakres ich zadań.

 3. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Centrum Rekrutacji AGH, Dział Studentów Zagranicznych AGH i dziekanaty jednostek rekrutujących.

 

§ 3.

 

Tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w tym samym trybie.

 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w cyklach rekrutacyjnych   obejmujących rejestrację kandydatów w elektronicznym systemie obsługi rekrutacji, zwanym dalej „systemem e-Rekrutacja”, oraz:

  1. złożenie lub potwierdzenie w systemie e-Rekrutacja przez kandydata deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na dany kierunek studiów, zwanej dalej „deklaracją”;

  2. w przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia udział w egzaminie wstępnym lub złożenie przez kandydata oświadczenia absolwenta AGH w sprawie wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji na podstawie wyniku egzaminu kierunkowego;

  3. wstępną  kwalifikację  kandydatów,   której   wyniki   ogłaszane   są  w postaci informacji o wyniku postępowania kwalifikacyjnego przesłanej na   osobiste    konto    kandydata    w    systemie    e-Rekrutacja.    W przypadku kandydata kwestionującego wynik postępowania kwalifikacyjnego lub jego część w odniesieniu do jego osoby ze względu na niedokładności, błędy pisarskie lub inne oczywiste omyłki, może on wnieść do Pełnomocnika Rektora ds. Rekrutacji, w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia tego wyniku, wniosek o jego sprostowanie;

 1. złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na pierwszy rok studiów;

 2. wpis kandydata na listę studentów na dany kierunek pierwszego roku po wcześniejszym uzupełnieniu przez niego wszystkich wymaganych dokumentów i dopełnieniu czynności określonych odrębnym zarządzeniem Rektora AGH, o którym mowa w § 7.

 1. Niezłożenie przez  kandydata,  który  został  wstępnie  zakwalifikowany  w  danym  cyklu  rekrutacyjnym,  w  wyznaczonym  terminie  podanym  w kalendarzu rekrutacji, o którym mowa w § 4 ust. 4, wymaganych dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów w tym cyklu rekrutacyjnym.

 2. Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji z upoważnienia Rektora AGH:

  1. dokonuje wstępnej kwalifikacji kandydatów na pierwszy rok studiów   w danym cyklu rekrutacyjnym w terminach podanych w kalendarzu rekrutacji,

  2. podejmuje decyzję o nieprzyjęciu kandydata na dany kierunek studiów,

  3. decyduje o zakończeniu i wznowieniu rekrutacji na dany kierunek studiów w porozumieniu z WZR,

  4. podejmuje decyzję o nieuruchomieniu danego kierunku w przypadku zbyt małej liczby kandydatów na ten kierunek.

 3. Od  decyzji  o  nieprzyjęciu  na  pierwszy  rok  studiów  służy  wniosek    o ponowne rozpatrzenie sprawy do Rektora  AGH, który  należy złożyć    w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.

 4. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na danym kierunku studiów, a nie zostali na niego zakwalifikowani, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą ponownie kwalifikowani zgodnie z kryteriami przyjętymi w danym dniu kwalifikacji, w której ci kandydaci brali udział.

 

§ 4.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów

 

 1. Rekrutacja na pierwszy rok studiów rozpoczynających cykl kształcenia    w roku akademickim 2021/2022 będzie prowadzona w dwóch okresach – letnim i zimowym.

 2. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2021 r. i zakończy się 30 września 2021 r.

 3. Rekrutacja  w  okresie  zimowym  rozpocznie  się  10  stycznia  2022  r.   i zakończy się 25 lutego 2022 r.

 4. Szczegółowy   kalendarz   rekrutacji   w   okresach   podanych   w    ust. 2 i 3 określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 5. Na dany kierunek studiów rekrutacja prowadzona jest do momentu wypełnienia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów, o której mowa w §1 ust. 4, lub podjęcia decyzji o zakończeniu rekrutacji na ten kierunek. Zakończona rekrutacja może być wznowiona w przypadku rezygnacji kandydatów już przyjętych na studia.

 

§ 5.

 

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

 

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na które będzie prowadzona rekrutacja zawiera tabela 1.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na które będzie prowadzona rekrutacja, zostaną określone w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 1. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 2. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, ustalany według wzoru (1) zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 12.

 3. Przedmioty  główne  uwzględniane   w   elementach   G1,   G2   składnika G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia zawiera tabela 1.

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w elementach G1, G2 składnika G do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego (1).

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

G1

G2

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

matematyka lub fizyka lub informatyka

2.

Elektronika (IEiT)

 

matematyka

 

fizyka lub informatyka

3.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

4.

Elektrotechnika (EAIiIB)

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

5.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

6.

Computer Science (EAIiIB)

matematyka lub fizyka lub informatyka

7.

Cyberbezpieczeństwo (IEiT)

 

matematyka

 

fizyka lub informatyka

8.

Informatyka (IEiT+EAIiIB)

9.

Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

 

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

10.

Informatyka Stosowana (FiIS)

11.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

12.

Teleinformatyka (IEiT)

matematyka

fizyka lub informatyka

13.

Nowoczesne Technologie

w Kryminalistyce (IEiT+H+IMiC)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

14.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

G1

G2

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

15.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

INŻYNIERIA CHEMICZNA

16.

Ceramika (IMiC)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

17.

Chemia Budowlana (IMiC)

 

18.

 

Paliwa i Środowisko (EiP)

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub język obcy

 

19.

 

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

 

20.

 

Budownictwo (GiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub

informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub język obcy

21.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

matematyka lub fizyka lub informatyka

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

22.

Geoinformacja (GGiIŚ)

 

23.

 

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

lub geografia

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

24.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

 

 

 

 

 

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

25.

Inżynieria Materiałowa (IMiC+IMiIP)

26.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

27.

Inżynieria Procesów Odlewniczych

(O)

28.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

29.

Komputerowe Wspomaganie

Procesów Inżynierskich (O)

30.

Materiały i Technologie Metali

Nieżelaznych (MN)

31.

Metalurgia (IMiIP)

32.

Recykling i Metalurgia (MN)

33.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

INŻYNIERIA MECHANICZNA

34.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka

(IMiR)

matematyka lub fizyka lub informatyka

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

G1

G2

35.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

 

 

36.

 

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

37.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

(IMiR)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

38.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

 

matematyka lub fizyka lub informatyka

39.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

 

40.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

(Z)

matematyka lub fizyka

lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

lub język obcy

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

41.

Energetyka (EiP)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

42.

Energetyka Odnawialna

i Zarządzanie Energią (EiP)

 

43.

 

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe

(WNiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

 

44.

 

Inżynieria Górnicza (GiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia lub język

obcy

45.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

46.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

 

47.

 

Inżynieria Kształtowania Środowiska

(GiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub język obcy

lub geografia

 

48.

 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

(WNiG)

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

 

49.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

MATEMATYKA

50.

Matematyka (MS)

matematyka

NAUKI FIZYCZNE

51.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

52.

Fizyka Techniczna (FiIS)

 

 

L.p.

Dyscyplina naukowa/ Kierunek (skrót nazwy Wydziału)

Przedmiot główny

G1

G2

53.

Nanoinżynieria materiałów

(FiIS+IMiC)

 

54.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

 

55.

 

Kulturoznawstwo (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

56.

Informatyka i Ekonometria (Z)

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub język obcy

57.

Zarządzanie (Z)

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

58.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

 

 

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub język obcy

59.

Geofizyka (GGiOŚ)

60.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

61.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

62.

Geoturystyka (GGiOŚ)

63.

Inżynieria i Analiza Danych (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

64.

Informatyka Społeczna (H)

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny lub język polski lub wiedza

o społeczeństwie

65.

Socjologia (H)

 

 1. Jeżeli na świadectwie dojrzałości kandydat ma wyniki z egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu głównego wymienionego w kolumnach G1 i G2 tabeli 1, to do wskaźnika rekrutacyjnego (1) jest wybierany wynik najlepszy, odpowiednio dla elementów G1 i G2 składnika G wskaźnika rekrutacji W.

 2. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1) równą lub większą niż 300 pkt.

 3. Z postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich, zgodnie z uchwałą Senatu AGH w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów ogólnopolskich.

 1. Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego  stopnia  lub   jednolitych   studiów   magisterskich   w   AGH z pominięciem  postępowania  kwalifikacyjnego   w   oparciu   o   wyniki  z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursu do dnia zakończenia rejestracji kandydatów na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

 2. Z uprawnień, o których mowa w ust. 9, niezależnie od daty ich nabycia, mogą skorzystać maturzyści w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

 3. Wskaźnik rekrutacji ustalany jest według następujących zasad:

 

1)dla   kandydatów,   którzy   posiadają   świadectwo   dojrzałości   z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100% punktów, wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru

W = 4 · G + M                                                                     (1)

 

gdzie

G = 0,75 · G1  + 0,25 · G2

oraz G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z przeliczenia wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego wymienionego w tabeli       1,       odpowiednio       w     kolumnach      G1                                                                                                                      i   G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według następujących zasad:

 1. jeżeli  na  świadectwie  dojrzałości  umieszczony  jest   wynik   tylko   z poziomu podstawowego z przedmiotów innych niż matematyka w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

G1,2 = NP                                                                                                (2)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik z poziomu rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, to elementy G1, G2 dla poszczególnych przedmiotów wyznaczane są według wzoru

 

NR dla NR < 30


g1,2 - {NR + 2 ( NR - 30) dla 30 ≤  NR ≤  80


NR + 100 dla NR > 80
 

 

(3)

 

 1. jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów

– podstawowego w wysokości NP punktów procentowych i z rozszerzonego w wysokości NR punktów procentowych, z przedmiotu innego niż matematyka, to elementy G1, G2 dla tych przedmiotów wyznaczane są jako suma punktów z obu poziomów

G1,2  = NP + NR                                                                                                       (4)

 1. w przypadku języka obcego nowożytnego – jeżeli na świadectwie dojrzałości  umieszczony  jest   wynik   z   poziomu   dwujęzycznego  w wysokości ND punktów procentowych oraz wynik z poziomu podstawowego w wysokości NP punktów procentowych, to elementy G1, G2 wyznaczane są według wzoru

 

NP + ND dla ND < 30

G1,2 = {ND + 100 dla 30 ≤  ND ≤  50

 

200 dla ND > 50

 

 

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

(5)

 

M – podwojona liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

2)dla     kandydatów     posiadających     świadectwo     dojrzałości  z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5 wskaźnik rekrutacji obliczony jest zgodnie ze wzorem (1), gdzie

G1,   G2   – liczby  punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  ocen  według  tabeli

2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym   jest   jeden    z    przedmiotów    wymienionych    w    tabeli 1 odpowiednio w kolumnach G1  i G2  lub w przypadku, gdy do żadnego  z nich  kandydat   nie   przystępował   na   egzaminie   maturalnym,   z przeliczenia ocen ze świadectwa dojrzałości z przedmiotu innego niż matematyka wymienionego w tabeli 1.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

M – liczba punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  według  tabeli  2  oceny  z matematyki  zdanej  w  części  ustnej  egzaminu  maturalnego  lub  w przypadku, gdy  kandydat nie przystępował do ustnego egzaminu    z matematyki, z przeliczenia oceny z matematyki ze świadectwa dojrzałości. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym

na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.

 

Ocena

Liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

od 1992 r.

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

 

3)dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie

G1, G2 – liczby punktów uzyskanych z  przeliczenia według  tabeli 3 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym    jest    jeden    z    przedmiotów    wymienionych    w    tabeli

1   odpowiednio   w kolumnach   G1    i   G2.   W   przypadku     matematyki

uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie HL. Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

M – liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 3 wyniku

z części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie SL lub  HL  w przypadku,  gdy  kandydat  przystępował  do  egzaminu      z matematyki tylko na poziomie HL. W przypadku poziomu SL liczba punktów uzyskanych z przeliczenia jest podwajana. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

 

Tabela 3. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym

na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej.

 

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

83

165

5

65

130

4

48

95

3

30

60

2

0

0

1

0

0

 

4)dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia lub uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości wskaźnik rekrutacji obliczony jest według wzoru (1), gdzie

G1,   G2  – liczby  punktów  uzyskanych  z  przeliczenia  ocen  z   przedmiotu

głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli

1 odpowiednio w kolumnach G1 i G2 (w przypadku matematyki uwzględniany jest tylko wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym) według wzorów (2), (3) lub (4), w których liczby punktów NP i NR są wynikami przeliczenia oceny ze świadectwa na polską skalę procentową zgodnie ze wzorem (6). W przypadku, gdy na dokumencie nie został określony poziom egzaminu jego wynik będzie uznany jako równoważny poziomowi podstawowemu polskiego egzaminu maturalnego. W krajach, w których kandydat może zdawać egzamin zewnętrzny, jako dodatkowy egzamin kwalifikacyjny na studia pierwszego stopnia, wynik takiego egzaminu może być uznany jako równoważny poziomowi rozszerzonemu polskiego egzaminu maturalnego.

Maksymalna liczba punktów elementów G1, G2 wynosi 200.

M –podwojona liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według wzoru (6) wyniku z części pisemnej egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. Maksymalna liczba punktów składnika M wynosi 200.

Algorytm przeliczania ocen na skalę procentową 0 – 100 stosowaną w Polsce

 

gdzie:

 

N = 30 + 70 N0 - Nmin

Nmax - Nmin

 

 

(6)

 

N – ocena po przeliczeniu,

N0 – ocena umieszczona na świadectwie dojrzałości lub dokumencie równoważnym,

Nmin – najniższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny,

Nmax – najwyższa ocena pozytywna w skali obowiązującej w danym państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo dojrzałości lub dokument jemu równoważny.

 

§ 6.

Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022 odbywać się będzie według tych samych warunków.

 2. Na kierunki studiów stacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, wymienione w tabeli 4, będzie prowadzona rekrutacja pod warunkiem ustalenia planowanej liczby miejsc większej od 0 w zarządzeniu Rektora AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 3. Kierunki studiów niestacjonarnych drugiego stopnia rozpoczynające cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022, na które będzie prowadzona rekrutacja    zostaną     określone     w zarządzeniu     Rektora     AGH    w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów rozpoczynających cykl kształcenia w roku akademickim 2021/2022.

 4. Wśród deklarowanych przez kandydata kierunków studiów nie może znajdować się kierunek, na którym dana osoba aktualnie studiuje lub który ukończyła na tym samym wydziale AGH w ramach tego samego stopnia studiów.

 1. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W, na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według wzoru

W = wE  · E + wS · S                                                                (7)

 

gdzie:

E – liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów   kształcenia   (EKK)    w   zakresie    wiedzy,   umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0-100 pkt., przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt. eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S – średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny – bardzo dobry) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom obowiązuje skala ocen niedostateczny - celujący); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE – waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS – waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do

9 oraz

wE  + wS = 10                                                           (8)

 1. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski, dającym prawo do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia w Polsce, dokonuje się przeliczenia średniej ocen na skalę obowiązującą w AGH.

 2. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia drugiego stopnia zawiera tabela 4.

Tabela 4. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (7) dla kierunków drugiego stopnia studiów.

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

1.

Automatyka i Robotyka (EAIiIB)

 

 

6

 

 

4

2.

Elektronika i Telekomunikacja (IEiT)

3.

Elektrotechnika (EAIiIB)

4.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie (EAIiIB)

INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

5.

Informatyka (IEiT)

 

7

 

3

6.

Informatyka-Data Science (IEiT)

7.

Informatyka i Systemy Inteligentne (EAIiIB)

6

4

8.

Informatyka Stosowana (FiIS)

5

5

9.

Informatyka Techniczna (IMiIP)

 

7

 

3

10.

Inżynieria Obliczeniowa (IMiIP)

11.

Teleinformatyka (IEiT)

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

12.

Inżynieria Biomedyczna (EAIiIB)

6

4

INŻYNIERIA CHEMICZNA

13.

Ceramika (IMiC)

 

5

 

5

14.

Paliwa i Środowisko (EiP)

15.

Technologia Chemiczna (EiP+IMiC)

INŻYNIERIA LĄDOWA I TRANSPORT

16.

Budownictwo (GiG)

5

5

17.

Geodezja i Kartografia (GGiIŚ)

6

4

18.

Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych (GiG)

5

5

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

19.

Edukacja Techniczno - Informatyczna (IMiIP)

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

5

20.

Inżynieria Materiałowa (IMiIP+IMiC)

21.

Inżynieria Metali Nieżelaznych (MN)

22.

Inżynieria Procesów Odlewniczych (O)

23.

Inżynieria Produkcji i Jakości (MN)

24.

Komputerowe Wspomaganie Procesów

Inżynierskich (O)

25.

Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych (MN)

26.

Metalurgia (IMiIP)

27.

Recykling i Metalurgia (MN)

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

28.

Tworzywa i Technologie Motoryzacyjne (O)

 

 

INŻYNIERIA MECHANICZNA

29.

Automatyka Przemysłowa i Robotyka (IMiR)

 

 

 

5

 

 

 

5

30.

Inżynieria Akustyczna (IMiR)

31.

Inżynieria Ciepła (IMiIP)

32.

Inżynieria Mechatroniczna (IMiR)

33.

Mechanika i Budowa Maszyn (IMiR)

34.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (Z)

6

4

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA

35.

Energetyka (EiP)

 

 

5

 

 

5

36.

Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią

(EiP)

37.

Geoinżynieria i Górnictwo Otworowe (WNiG)

38.

Inżynieria Górnicza (GiG)

39.

Inżynieria i Monitoring Środowiska (GGiIŚ)

6

4

40.

Inżynieria i Ochrona Środowiska (GGiOŚ)

 

5

 

5

41.

Inżynieria Kształtowania Środowiska (GiG)

42.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza (WNiG)

43.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza – profil praktyczny (WNiG)*

7

3

44.

Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi (GiG)

5

5

MATEMATYKA

45.

Matematyka (MS)

6

4

NAUKI CHEMICZNE

46.

Chemia w Kryminalistyce (IMiC)

5

5

NAUKI FIZYCZNE

47.

Fizyka Medyczna (FiIS)

 

5

 

5

48.

Fizyka Techniczna (FiIS)

49.

Mikro- i Nanotechnologie w Biofizyce (FiIS)

NAUKI O KULTURZE I RELIGII

50.

Kulturoznawstwo (H)

6

4

NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI

51.

Informatyka i Ekonometria (Z)

6

4

 

 

Lp.

 

Dyscyplina naukowa / Kierunek

(skrót nazwy Wydziału)

Wagi punktów uzyskanych:

z egzaminu

wstępnego

[wE]

z przeliczenia

średniej ocen

[wS]

52.

Zarządzanie (Z)

 

 

NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

53.

Ekologiczne Źródła Energii (GGiOŚ)

 

 

 

5

 

 

 

5

54.

Geofizyka (GGiOŚ)

55.

Geoinformatyka (GGiOŚ)

56.

Geologia Stosowana (GGiOŚ)

57.

Geoturystyka (GGiOŚ)

NAUKI SOCJOLOGICZNE

58.

Informatyka Społeczna (H)

 

6

 

4

59.

Socjologia (H)

* - kierunek planowany do uruchomienia, sposób organizacji egzaminu wstępnego zostanie uregulowany w odrębnych przepisach do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 1. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (7) może być wynik egzaminu kierunkowego składanego na studiach pierwszego stopnia.

 2. Zakres egzaminu kierunkowego, o którym mowa w ust. 8, musi być identyczny z zakresem egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

 3. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów ust. 8 podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji po zaopiniowaniu przez WZR.

 4. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera, magistra inżyniera lub tytuł równoważny, z zastrzeżeniem ust. 12.

 5. W przypadku niespełniania warunku określonego w ust. 11 uzupełnienie brakujących kompetencji inżynierskich następuje na zasadach określonych przez Dziekana Wydziału.

 

§ 7.

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej

 

Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 8.

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów przez cudzoziemców

 

Szczegółowe zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby niebędące obywatelami polskimi określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

 

§ 9.

 

Postanowienia końcowe

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (3)

maturzysta odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

czy to znaczy, że chcąc iść na Automatyke i Robotyke lub zwykła Informatyke MUSZE pisać poza rozszerzoną matematyką jeszcze informatyke lub fizyke? bardzo prosze o odpowiedź bo tego nie rozumiem

gosć W odpowiedzi do: maturzysta odpowiedz

matematyka lub fizyka lub informatyka sprawdź dokładnie tutaj: https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-i-stopnia/

maturzysta W odpowiedzi do: gosć odpowiedz

nie rozumiem, chce iść na automatyke i robotyke, zdaje na pewno matematyke podst i rozsz a wzór to 4G + M gdzie M to podwojone punkty procentowe z matematyki ( jakiej? nie jest napisane ) i teraz G rozkłada się na G1 i G2, za i na te dwa pola g1 g2 mam do wyboru matematyke (jaką?) fizyke lub informatyke?