Zasady rekrutacji na UR w Krakowie 2021/2022

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 135/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r.

 

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2021/2022

 

Rozdział I Przepisy ogólne

 

§ 1

Przyjęcie na studia następuje przez:

 1. rekrutację;
 2. potwierdzenie efektów uczenia się;
 3. przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

 

§ 2

 1. W Uczelni rekrutacja odbywa się na określony kierunek studiów prowadzony w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych, na określonym poziomie i profilu, zwanym dalej kierunkiem studiów.
 2. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia w Uczelni mogą się ubiegać osoby, posiadające:
  1. świadectwo dojrzałości albo świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa  w przepisach  zawartych  w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 i 1560 z późn. zm.);
  2. świadectwo lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt. 1;
  3. świadectwo i inny dokument lub dyplom, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 1;
  4. świadectwo lub dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia;
  5. świadectwo lub inny dokument uznany za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.
 3. Na studia drugiego stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów.
 4. Przyjęcie na studia osób posiadających obywatelstwo obce odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w załączniku nr 5.
 5. Dopuszcza się przyjęcie na studia na podstawie wyników uzyskanych przez kandydata w procesie potwierdzenia efektów uczenia się, uzyskanego w procesie uczenia  poza systemem  studiów,     o którym mowa w załączniku nr 4.
 1. Absolwent, który w Uczelni ukończył dany kierunek studiów, nie może ponownie starać się       o przyjęcie na ten sam kierunek studiów ukończony w tej Uczelni, prowadzony na określonym poziomie i profilu kształcenia.

 

§ 3

 1. Nabór na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości (stara matura), według zasad określonych w rozdziale II, § 11.
 2. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych do przyjęcia na studia pierwszego stopnia, na danym kierunku studiów, bez postępowania kwalifikacyjnego, określa załącznik nr 6.
 3. Nabór na  studia  drugiego stopnia odbywa  się  na  podstawie  oceny uzyskanej  na  dyplomie,   a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca, rozpatrywana jest średnia arytmetyczna z ocen wykazanych w suplemencie, według zasad określonych w rozdziale III, § 12.

 

§ 4

Liczbę miejsc na I rok studiów stacjonarnych określają odrębne przepisy.

 

§ 5

 1. Rekrutację  na studia przeprowadza  Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej Komisją,  której skład    i strukturę określa Rektor.
 2. Postępowanie rekrutacyjne organizuje Przewodniczący Komisji.
 3. Sekretarz Komisji prowadzi ewidencję kandydatów, sporządza protokoły postępowania kwalifikacyjnego i powiadamia kandydatów o decyzjach Komisji.
 4. W pracach Komisji może uczestniczyć przedstawiciel Samorządu Studenckiego, wyznaczony imiennie przez ten organ, pełniący funkcję obserwatora.
 5. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia jednostka administracyjna Uczelni, właściwa dla prowadzenia spraw studenckich.
 6. Dla potrzeb usprawnienia przebiegu procesu rekrutacji, Przewodniczący Komisji może zlecić pracownikowi Uczelni, nie będącemu członkiem Komisji, wykonanie ściśle określonych zadań administracyjnych i technicznych.

 

§ 6

 1. Komisja podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.
 2. W przypadku rezygnacji kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia na studia, na zwolnione miejsce Komisja może przyjąć kandydata, który spełnia wymagania rekrutacyjne na te studia.
 3. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję o odmowie przyjęcia na studia podpisuje Przewodniczący Komisji.
 1. W przypadku powołania wydziałowych zespołów rekrutacyjnych w składzie Komisji Rekrutacyjnej, Przewodniczący Komisji może upoważnić przewodniczącego Zespołu do podpisu w jego imieniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy przyjęcia na studia.
 2. Od decyzji Komisji służy odwołanie do Rektora w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być naruszenie określonych przez Senat warunków i trybu rekrutacji na studia.
 3. Dla poszczególnych kierunków studiów, Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w co najmniej 3 osobowym składzie. Decyzja Komisji jest ostateczna.
 4. Z posiedzeń Komisji sporządzane są protokoły, które podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie.

 

§ 7

 1. Kandydat starający się o przyjęcie na studia  zakłada konto w systemie rekrutacji elektronicznej   i rejestruje się na wybrany kierunek studiów oraz dokonuje opłaty za postępowanie rekrutacyjne w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami na indywidualny numer rachunku bankowego, wygenerowany przez system podczas zakładania konta. Wysokość opłaty może być uzależniona od liczby kierunków uwzględnionych w rekrutacji przez kandydata. Przez kandydata rozumie się osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia, która dokonała kompletnej rejestracji w systemie elektronicznym oraz wniosła opłatę rekrutacyjną.
 2. Dokonanie opłaty rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 1, jest niezbędne do potwierdzenia rejestracji na dany kierunek studiów i stanowi podstawę do przeprowadzenia kolejnych etapów procesu rekrutacji.
 3. Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.
 4. Kandydat przystępując do założenia konta zapoznaje się z oświadczeniami i zobowiązaniami, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym m.in. dotyczącymi wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w stosunku do danych, których przetwarzanie przekracza katalog danych określony w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce.
 5. Niedokonanie czynności wymienionych w ust. 1-4 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 8

 1. Komisja na podstawie postępowania, o którym mowa w rozdziale I i II, dla określonego kierunku studiów tworzy dwie listy rankingowe:
  1. kandydatów zakwalifikowanych na I rok studiów, w układzie alfabetycznym bez podawania osiągniętej liczby punktów – lista podstawowa;
  2. kandydatów, którzy przeszli postępowanie rekrutacyjne, a nie zakwalifikowali się z powodu niewystarczającej liczby wymaganych punktów, z zachowaniem kolejności terminów przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego - lista rezerwowa.
 2. Sekretarz Komisji informuje kandydatów znajdujących się:
  1. na liście podstawowej – o pozytywnym wyniku kwalifikacji;
  2. na liście rezerwowej – o miejscu na liście rezerwowej wraz z uzyskaną liczbą punktów.
 1. Po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku kwalifikacji, kandydat jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 i 7, niezbędnych do dokonania wpisu na listę studentów, w terminie podanym w informacji.
 2. Niedokonanie czynności, o której mowa w ust. 3 eliminuje osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia z dalszego postępowania rekrutacyjnego.
 3. W przypadku nie złożenia przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub złożenia rezygnacji z podjęcia studiów, Komisja dokonuje zmian na listach, zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby uzyskanych punktów i miejsca na liście rezerwowej.
 4. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia składają następujące dokumenty:
  1. podpisany wydruk ankiety osobowej wraz z oświadczeniami;
  2. kopię świadectwa dojrzałości albo kopię świadectwa dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał świadectwa do wglądu);
  3. aktualną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach: 45 mm × 35 mm;
  4. kopie innych dokumentów (oryginał do wglądu) uprawniających do podjęcia studiów na Uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych;
  5. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
  6. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu);
  7. kandydaci z tzw. „starą maturą”, lub maturą zagraniczną zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji.
 5. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
  1. podpisany wydruk ankiety osobowej wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych;
  2. kopię  dyplomu  ukończenia  studiów  (oryginał  dyplomu  do  wglądu),  a jeśli  kandydat,   w terminie składania dokumentów nie posiada wydanego dyplomu ukończenia studiów     co najmniej na poziomie pierwszego stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu     o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z oceną średnią arytmetyczną z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia, w takim przypadku kopia  dyplomu musi być przedłożona      w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dyplomu przez kandydata;
  3. kopię suplementu do dyplomu – dotyczy wyłącznie kandydatów będących absolwentami innych uczelni (oryginał suplementu do wglądu), a absolwenci sprzed 1 stycznia 2005 r. – przedkładają kartę przebiegu studiów;
  4. aktualną kolorową fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach: 45 mm × 35 mm;
  5. osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
 1. osoby ubiegające się o przyjęcie na studia prowadzone w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu).
 1. Dokumenty wymienione w ust. 6 i 7 kandydat składa w siedzibie komisji właściwej dla kierunku studiów. Uprawniony członek Komisji sprawdza kompletność dokumentów, dokonuje ich uwierzytelnienia i potwierdza ich przyjęcie.
 2. Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.
 3. W przypadku rezygnacji ze studiów, na wniosek kandydata, dostarczone dokumenty mogą zostać przesłane na adres wskazany we wniosku lub odebrane przez kandydata osobiście.
 4. Uczelnia przez okres 6 miesięcy przechowuje kopie dokumentów kandydatów nieprzyjętych na pierwszy rok studiów z przyczyn formalnych lub rezygnacji z podjęcia studiów, wraz z kopią pisma,   na   podstawie   którego   zwrócono   kandydatowi   złożone   oryginały   dokumentów  i potwierdzeniem odbioru tych dokumentów. Po tym okresie dokumenty podlegają zniszczeniu.

 

§ 9

 1. Osoby przyjęte na studia składają w dziekanacie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, uzyskane na podstawie skierowania z Uczelni, o ile jest ono wymagane na danym kierunku studiów.
 2. Lista kierunków, na które wymaga się zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1 określana jest w drodze Zarządzenia Rektora.
 3. Kandydaci na studia drugiego stopnia, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym, nie składają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do studiowania na tym kierunku pod warunkiem, że nie upłynął rok od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Zapis dotyczy kierunków, na których wymagane są takie zaświadczenia.

 

§ 10

 1. Rekrutacja na semestr zimowy rozpoczyna się nie później niż w dniu 1 czerwca 2021 r. i trwa do 30 września 2021 r.
 2. Rekrutacja na semestr letni na studia drugiego stopnia rozpoczyna się nie później niż od 17 stycznia 2022 r. i trwa do 28 lutego 2022 r.
 3. W przypadku rekrutacji cudzoziemców oraz rekrutacji na studia niestacjonarne, Rektor może wyrazić zgodę na przeprowadzenie rekrutacji poza terminem, o którym mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem, że nie spowoduje to naruszenia realizacji procesu kształcenia na danym kierunku studiów.
 1. Rekrutacja prowadzona jest w  sposób  ciągły.  W  przypadku  nie  wypełnienia  limitu  przyjęć w naborze podstawowym, Komisja może ogłosić kolejne terminy naboru podając je do publicznej wiadomości.
 2. Po zakończeniu rekrutacji i nie wykorzystaniu limitów przyjęć na studia, o których mowa w § 4, na dany kierunek studiów może być przyjęta osoba starająca się o przyjęcie na inny kierunek studiów, spełniająca wymagania kwalifikacyjne określone dla kierunku studiów, na który jest przyjmowana.
 3. W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć, kierunek studiów może być nieuruchomiony. Komisja może także odstąpić od dalszego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, proponując kandydatom przyjęcie na  kierunek pokrewny, w miarę wolnych miejsc.  Decyzję     o odstąpieniu od dalszego postępowania rekrutacyjnego podejmuje Rektor, na wniosek Przewodniczącego Komisji.

 

Rozdział II

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia

 

§ 11

 1. Komisja przeprowadzając postępowanie rekrutacyjne kieruje się ustaloną listą przedmiotów kierunkowych uwzględnianych w rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022. Lista przedmiotów jest ujęta w dwóch grupach:

 

GRUPA I

 

Kierunek s tudiów

Poziom podstawowy lub rozszerzony

jeden przedmiot do wyboru spośród:

architektura krajobrazu

biologia, chemia, geografia, matematyka

biogospodarka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

bioinżynieria zwierząt

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

biologia stosowana

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

browarnictwo i słodownictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

dietetyka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

ekonomia

biologia,    geografia,    historia,    informatyka,    matematyka,                  wiedza

o społeczeństwie

geodezja i kartografia

fizyka z astronomią, informatyka, matematyka

gospodarka przestrzenna

chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

inżynieria i gospodarka wodna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

inżynieria środowiska

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

leśnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

ochrona środowiska

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

odnawialne źródła energii i gospodarka

odpadami

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

ogrodnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

rolnictwo

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

sztuka ogrodowa

biologia, chemia, geografia, matematyka, historia sztuki

technika rolnicza i leśna

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

technologia roślin leczniczych i

prozdrowotnych

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

technologia żywności i żywienie

człowieka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, matematyka

transport i logistyka

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

zarządzanie

biologia, geografia, historia, informatyka, matematyka, wiedza o

społeczeństwie

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, informatyka,

matematyka

zootechnika

biologia, chemia, geografia, informatyka, matematyka

 

GRUPA II

Kierunek s tudiów

Poziom podstawowy lub rozszerzony

z dwóch przedmiotów:

biotechnologia

biologia p. rozszerzony i chemia lub matematyka

 

 1. Komisja ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne. Łączna suma punktów stanowi kryterium zakwalifikowania do przyjęcia na I rok studiów.
 2. Dla kandydatów z tzw. „starą maturą”, zdawaną do 2005 r., z wyłączeniem 2002 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6, oceny tradycyjne będą przeliczane na punkty UR według następującego przelicznika ocen:

skala ocen 1 – 6                                               skala ocen 2 – 5

ocena  2 (dop./mier.)  -   20 pkt.                     ocena 3 (dst.)     -    40 pkt.

3 (dst.)             -  40 pkt.                                 4 (db.)     -    70 pkt.

4 (db.)              -  60 pkt.                                 5 (bdb.) - 100 pkt.

5 (bdb.)            -   80 pkt.

6 (cel.)             - 100 pkt.

W związku z  powyższym  kandydat,  zobowiązany  jest  przed  upływem  terminu  rejestracji  do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji.

 1. Zasady określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2021/2022 dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „starej matury” określa wzór:

 

WP = Am + Bm

gdzie:

WP – wskaźnik punktowy,

Am – liczba punktów z przedmiotu A w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości,

Bm – liczba punktów z przedmiotu B w części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 

W sytuacji, gdy kandydat zdawał egzamin  dojrzałości  z  przedmiotu  kierunkowego  zarówno  w części pisemnej, jak i ustnej, Komisja uwzględnia wynik korzystniejszy dla kandydata.

 

 1. Dla określenia kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny na rok 2021/2022, dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym według zasad „nowej matury” przyjmuje się klasyfikację z katalogu przedmiotów kierunkowych, zarówno w sytuacji, gdy zdawany przedmiot jest w części obowiązkowej, jak i dodatkowej egzaminu maturalnego – część pisemna. W sytuacji, gdy oba zdawane przedmioty (obowiązkowy i dodatkowy – część pisemna) mieszczą się w katalogu przedmiotów kierunkowych, wybierany jest przedmiot wskazany przez kandydata z wyższą punktacją. Zasady określa wzór:

 

WP = Am + Bm

gdzie:

WP – wskaźnik punktowy,

Am – liczba punktów z przedmiotu A (obowiązkowego lub dodatkowego) w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym,

Bm – liczba punktów z przedmiotu B w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym – dla kierunków, gdzie wymagany jest wybór dwóch przedmiotów.

 

 1. Założenia przy przeliczaniu wyników maturalnych na punkty: 1) 1% = 1 pkt;
 1. dla kandydatów z „nową maturą” będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki egzaminów maturalnych pisemnych i przeliczane na punkty UR według poniższych zasad w zależności od roku, w którym uzyskano maturę:

 

 1. matura z 2002 r. i z lat 2005-2007, dla kandydatów:
 • zdających przedmioty na poziomie podstawowym i rozszerzonym punkty UR = poziom podstawowy × 0,4 + poziom rozszerzony × 0,6
 • zdających przedmioty tylko na poziomie podstawowym punkty UR = poziom podstawowy × 0,7

b)matura z lat 2008-2021

punkty UR = poziom podstawowy × 0,7

punkty UR = poziom rozszerzony × 1,0

 

 1. dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych będą uwzględniane w kwalifikacji wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym pisemnym przeprowadzonym w języku polskim z danego przedmiotu i przeliczane na punkty UR według zasad podanych w pkt. 2;

 

Rozdział III

Zasady kwalifikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia

 

§ 12

 1. O przyjęcie na studia drugiego stopnia na danym kierunku mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym:
  1. licencjat lub inżynier albo równorzędny po ukończeniu kierunku studiów pierwszego stopnia, na którym zamierzają kontynuować studia;
  2. licencjat, inżynier, magister lub magister inżynier albo równorzędny po ukończeniu studiów na kierunku pokrewnym, o którym mowa w § 14 lub uznanym za pokrewny przez Komisję, o którym mowa w ust. 2 i 3.
 2. Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia  realizację  wszystkich  kompetencji  inżyniera,  o  ile  wymóg  ich  realizacji  wynika   z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów drugiego stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia.
 3. Komisja Rekrutacyjna dokonuje porównania efektów biorąc pod uwagę:
  1. przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się;
  2. zbieżność treści kształcenia realizowanych przez wykazane w suplemencie zajęcia lub grupy zajęć określone w programie studiów.
 4. Komisja po przeprowadzeniu porównania efektów uczenia się i programu studiów dopuszcza kandydata do dalszych etapów procesu rekrutacji lub wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Dlatego kandydat jest zobowiązany do dostarczenia suplementu w terminie do 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby Komisji właściwej dla kierunku studiów.
 5. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego, po przyjęciu na studia będą zobowiązani do uzupełnienia efektów uczenia się oraz uiszczenia opłaty za każde uzupełniane zajęcia lub grupę zajęć, przy czym ich łączny wymiar nie może przekraczać 30 ECTS. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.
 6. Na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej arytmetycznej z ocen wykazanych w suplemencie, tworzone są listy rankingowe. Na I rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny.
 7. Na podstawie średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia oraz rozmowy kwalifikacyjnej odbywa się nabór na kierunki: biotechnologia, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, winogrodnictwo i enologia oraz International master of horticultural science.

 

§ 13

 1. Szczególny tryb postępowania i naboru na studia drugiego stopnia dotyczy kandydatów, którzy kontynuują w Uczelni kształcenie na określonym kierunku studiów po ukończeniu kształcenia na tym samym kierunku studiów pierwszego stopnia i w ramach programu wymiany międzynarodowej zostali zakwalifikowani do realizacji pierwszego semestru studiów drugiego stopnia w uczelni partnerskiej.
 2. Tryb, o którym mowa  w ust. 1,  dotyczy  terminu przyjęcia na  studia  drugiego stopnia. Jeżeli  w uczelni partnerskiej zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się w terminie wcześniejszym niż przyjęty uchwałą Senatu, o którym mowa w § 10 ust. 2, Komisja, za zgodą Przewodniczącego Komisji może przyjąć na studia kandydata w terminie wcześniejszym, o ile spełnia on wszystkie wymogi formalne. Termin przyjęcia określa Przewodniczący Komisji. Osoba przyjęta na studia w tym trybie jest wliczana do limitu przyjęć.

 

§ 14

 1. Wykaz kierunków pokrewnych w stosunku do poszczególnych kierunków prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, dla których jest wymagane ukończenie studiów inżynierskich.

 

lp.

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

1

 

architektura krajobrazu

architektura i urbanistyka architektura,

sztuka ogrodowa,

urbanistyka

 

 

 

 

2

 

 

 

 

biogospodarka

bioinżynieria, biotechnologia, leśnictwo,

ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo,

technika rolnicza i leśna,

technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo,

zootechnika

 

 

 

3

 

 

 

bioinżynieria zwierząt

analityka medyczna, behawiorystyka zwierząt, biotechnologia,

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ochrona środowiska,

rolnictwo,

zootechnika

 

4

 

biotechnologia

bioinżynieria, biologia stosowana,

biomonitoring i biotechnologia ekologiczna,

biotechnologia stosowana roślin

 

lp.

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

5

 

browarnictwo i słodownictwo

browarnictwo i słodownictwo – profil praktyczny,

jakość i bezpieczeństwo żywności (UR), technologia żywności i żywienie człowieka (UR)

6

dietetyka - stacjonarne

brak

7

geodezja i kartografia

brak

 

8

 

gospodarka przestrzenna

architektura krajobrazu,

geodezja i kartografia, urbanistyka

 

 

9

 

 

inżynieria i gospodarka wodna

budownictwo hydrotechniczne, budownictwo,

inżynieria środowiska, inżynieria wodna i sanitarna, melioracje,

ochrona środowiska

 

 

10

 

 

inżynieria środowiska

budownictwo hydrotechniczne, budownictwo,

inżynieria i gospodarka wodna, inżynieria wodna i sanitarna, melioracje,

ochrona środowiska

11

leśnictwo

brak

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

ochrona środowiska

architektura krajobrazu, bioinżynieria,

biologia, biotechnologia, geografia,

gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska,

jakość i bezpieczeństwo żywności, leśnictwo,

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, rolnictwo,

technologia chemiczna, towaroznawstwo,

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym,

zootechnika,

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

biogospodarka, energetyka,

gospodarka przestrzenna, inżynieria chemiczna i procesowa,

inżynieria odnawialnych źródeł energii, inżynieria środowiska,

jakość i bezpieczeństwo środowiska, ochrona środowiska,

odnawialne źródła energii, rolnictwo,

technologia chemiczna,

 

 

lp.

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

14

 

ogrodnictwo

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności rolnictwo,

sztuka ogrodowa,

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych,

 

 

 

 

15

 

 

 

 

rolnictwo

bioinżynieria, biotechnologia, leśnictwo,

ochrona środowiska, odnawialne źródła energii, ogrodnictwo,

technika rolnicza i leśna,

technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo,

zootechnika

16

sztuka ogrodowa

architektura krajobrazu,

ogrodnictwo

 

 

 

 

17

 

 

 

 

technika rolnicza i leśna

biogospodarka,

informatyka w inżynierii mechanicznej, leśnictwo,

mechanika i budowa maszyn,

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo,

rolnictwo,

zarządzanie i inżynieria produkcji,

zootechnika

 

18

 

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

ogrodnictwo,

zielarstwo i fitopatologia,

zielarstwo i terapie roślinne, zielarstwo

 

19

 

technologia żywności i żywienie człowieka

browarnictwo i słodownictwo (UR), dietetyka (UR),

jakość i bezpieczeństwo żywności (UR),

technologia żywności i żywienie człowieka (poza UR)

 

20

 

transport i logistyka

technika rolnicza i leśna, transport,

zarządzanie i inżynieria produkcji

 

21

 

winogrodnictwo i enologia

ogrodnictwo, rolnictwo,

technologia żywności i żywienie człowieka,

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych

 

 

 

22

 

 

 

zarządzanie i inżynieria produkcji

biotechnologia,

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami ogrodnictwo,

rolnictwo,

technika rolnicza i leśna,

technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo

 

 

lp.

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

 

23

 

 

 

zootechnika

behawiorystyka zwierząt, biotechnologia , hipologia i jeździectwo,

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, ochrona środowiska,

rolnictwo,

rybactwo,

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych w stosunku do poszczególnych kierunków prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, dla których nie jest wymagane ukończenie studiów inżynierskich.

 

lp.

Kierunek studiów w Uczelni

Kierunek studiów pokrewny

 

 

 

1

 

 

 

biologia stosowana

biologia, biotechnologia,

hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, leśnictwo,

ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo,

zootechnika

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ekonomia

analityka gospodarcza, finanse i rachunkowość,

gospodarka i administracja publiczna, gospodarka przestrzenna, informatyka i ekonomia,

logistyka,

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, międzynarodowe stosunki gospodarcze,

polityka społeczna, rachunkowość i controlling, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i inżynieria produkcji,

zarządzanie

3

dietetyka - niestacjonarne

brak

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

jakość i bezpieczeństwo środowiska

architektura krajobrazu, bioinżynieria,

biologia, biotechnologia, geografia,

gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska,

jakość i bezpieczeństwo żywności, leśnictwo,

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ochrona środowiska,

rolnictwo,

technologia chemiczna,

towaroznawstwo,

 

 

 

zarządzanie środowiskiem przyrodniczym,

zootechnika

 

 1. Wykaz kierunków pokrewnych w stosunku do poszczególnych kierunków prowadzonych na drugim stopniu w Uczelni, w języku angielskim.

Lp.

Kierunek studiów w Uczelni /specjalność

Kierunek studiów pokrewny

1

Agriculture

ogrodnictwo,

rolnictwo

 

 

2

 

 

Environmental and Plant Biotechnology

biotechnologia, biologia, ogrodnictwo, bioinżynieria zwierząt,

rolnictwo

 

3

 

Environment Protection / Agroecology

leśnictwo, ogrodnictwo,

rolnictwo

4

Food Technology and Human Nutrition

brak

5

Forestry

brak

 

 

6

 

 

Gleboznawstwo*

biogospodarka, geografia, leśnictwo,

ochrona środowiska, ogrodnictwo,

rolnictwo

 

 

7

 

 

International Master of Horticultural Science

ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności, rolnictwo,

sztuka ogrodowa,

technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych, ochrona zdrowia roślin,

ochrona zdrowia roślin i kontrola fitosanitarna

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Ekonomia / Business Economics

zarządzanie,

zarządzanie i inżynieria produkcji, finanse i rachunkowość, rachunkowość i controlling, polityka społeczna,

gospodarka i administracja publiczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe,

analityka gospodarcza, gospodarka przestrzenna,

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, logistyka,

informatyka i ekonomia

 

 

 

9

 

 

 

Renewable Energy Sources and Waste Management

biogospodarka, energetyka,

inżynieria odnawialnych źródeł energii, jakość i bezpieczeństwo środowiska, ochrona środowiska,

odnawialne źródła energii, inżynieria środowiska,

rolnictwo,

 

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna,

gospodarka przestrzenna

* studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem w Turcji, Bułgarii, Rosji i Jordanii. Rekrutację prowadzi: Ondokuz Mayiu University - Turcja

 

 1. Podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane w ust. 1-3, będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii właściwej osoby pełniącej funkcję kierowniczą, odpowiedzialnej za sprawy dydaktyczne i studenckie na wybranym kierunku studiów.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)