Ogólne zasady rekrutacji 2021/22

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rekrutacja 2021

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 86/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 21 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę nr 61/2019/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.)

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz § 24 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego, w związku z Decyzją nr DSW.WNP.5014.224.2019.4.AZ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2020 r., w sprawie udzielenia Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Katowicach pozwolenia na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku „informatyka” Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

§ 1

W  uchwale nr 61/2019/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie  warunków, trybu  i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.) § 3 otrzymuje brzmienie:

 

㤠3

Podstawa kwalifikacji kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia:

 

 

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową

i starą maturą

 

Pierwszy przedmiot*

Drugi przedmiot**

 

KATOWICE

 

 

 

Analityka Gospodarcza

 

 

 

Bezpieczeństwo w biznesie (kierunek

 

 

 

praktyczny)

 

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek praktyczny)

matematyka lub geografia

 

 

Ekonomia

 

lub historia

 

 

Finanse Menedżerskie

 

lub informatyka

 

 

Finanse i Rachunkowość

 

lub fizyka***

język obcy

 

Finanse i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

lub wiedza

 

 

Gospodarka Miejska i Nieruchomości (kierunek

o

 

 

praktyczny)

społeczeństwie

lub język

 

 

Gospodarka Przestrzenna

 

polski****

 

 

Gospodarka Turystyczna

 

Gospodarka i Zarządzanie Publiczne

 

 

 

Informatyka (kierunek praktyczny)

 

 

 

Informatyka i Ekonometria

 

 

 

International Business (kierunek prowadzony w

 

 

języku angielskim)

 

 

Logistyka w biznesie

Logistyka

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Przedsiębiorczość i Finanse (kierunek

praktyczny)

Rachunkowość i podatki (kierunek praktyczny)

Zarządzanie

RYBNIK

Finanse i Rachunkowość (kierunek praktyczny)

 

* przedmiot wskazany przez kandydata

** język obcy wskazany przez kandydata

*** fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem

**** dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna”;

 

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwała nr 61/2019/2020 Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.85) oraz § 24 pkt 12 Statutu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Senat Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach uchwala, co następuje:

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

 1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 2, na podstawie wyników egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, w ramach limitów przyjęć ustalonych przez Senat.

 2. Laureaci i finaliści wszystkich olimpiad stopnia centralnego są przyjmowani według zasad określonych przez Senat odrębną uchwałą.

 

§2

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów pierwszego stopnia wypełnia elektroniczny formularz podania o przyjęcie na studia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia może kandydować jednocześnie na trzy kierunki studiów, określone w § 3. Kierunki należy wskazać w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych. Kolejność wskazanych przez kandydata kierunków jest uwzględniana w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przyjęcie na jeden z wybranych kierunków studiów jest równoznaczne z odmową przyjęcia na pozostałe kierunki.

 3. Kierunek studiów wybrany przez kandydata, nie może być kierunkiem, na którym kandydat aktualnie studiuje w Uniwersytecie, w ramach tego samego stopnia i formy studiów.

 

§3

 

Podstawa kwalifikacji kandydatów na 1 rok studiów

pierwszego stopnia:

Kierunek studiów

Przedmioty będące podstawą kwalifikacji kandydatów z nową i starą maturą

Pierwszy

przedmiot*

Drugi

przedmiot**

Analityka Gospodarcza

matematyka lub geografia lub historia lub informatyka lub fizyka***

język obcy

Bezpieczeństwo wewnętrzne (kierunek praktyczny)

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (kierunek praktyczny)

 

* przedmiot wskazany przez kandydata ** język obcy wskazany przez kandydata

*** fizyka i astronomia zdawana na egzaminie maturalnym (egzaminie dojrzałości) przed 2015 rokiem

 

 

 

 

§4

Wyniki egzaminu maturalnego określone na świadectwie dojrzałości w skali procentowej są przeliczane na punkty rekrutacyjne obowiązujące w postępowaniu kwalifikacyjnym zgodnie z postanowieniami § 5-8.

 

§5

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) - z wynikiem minimum 30% lub na poziomie rozszerzonym (jako przedmioty obowiązkowe lub dodatkowe) - z wynikiem minimum 30%.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych jest mnożona przez współczynnik 0,7.

 3. Liczba punktów procentowych uzyskana z egzaminu maturalnego z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym odpowiada liczbie punktów rekrutacyjnych.

 4. Kandydat może uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnie 140, 170 lub 200 punktów rekrutacyjnych (w zależności od poziomu, na którym zdawał przedmioty wskazane w postępowaniu rekrutacyjnym).

 

§6

 1. Podstawą kwalifikacji kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym zdawali język obcy na poziomie dla szkół dwujęzycznych, jest suma punktów rekrutacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym dotyczy wyłącznie kandydatów na kierunek Dziennikarstwa i Komunikacja Społeczna z pierwszego przedmiotu oraz z języka obcego na poziomie dla szkół dwujęzycznych.

 2. Wynik egzaminu maturalnego z pierwszego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym jest przeliczany zgodnie z § 5 ust. 2-3.

 3. Wynik egzaminu maturalnego z języka obcego zdawanego na poziomie dla szkół dwujęzycznych jest przeliczany na punkty rekrutacyjne w następujący sposób: uzyskana liczba punktów procentowych mnożona jest przez współczynnik 0,5 i powiększana o 50 punktów.

 

§7

Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym (po roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub po roku 2005 w technikach tzw. nowa matura) nie zdawał jednego przedmiotu będącego podstawą kwalifikacji na I rok studiów, może uczestniczyć w procesie kwalifikacyjnym, otrzymując z brakującego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych. W takim przypadku podstawą kwalifikacji będzie tylko jeden przedmiot, za który kandydat może uzyskać maksymalnie 70 (poziom podstawowy) lub 100 (poziom rozszerzony) punktów rekrutacyjnych.

 

§8

Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości do roku 2004 w liceach ogólnokształcących lub do roku 2005 w technikach (tzw. stara matura), uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości - z części pisemnej lub ustnej egzaminu dojrzałości (pod uwagę będzie brana ocena wyższa) lub na świadectwie ukończenia szkoły (wyłącznie w przypadku braku tych ocen na świadectwie dojrzałości):

ocena

liczba punktów

Celujący (6)

100

Bardzo dobry (5)

85

Dobry (4)

70

Dostateczny (3)

50

Dopuszczający (2)

30

 

 

 

§9

 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub inny dokument uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia. Dokument ten powinien być zalegalizowany lub opatrzony apostille.

 2. Świadectwo uzyskane za granicą należy przedstawić w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski lub angielski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub konsula Rzeczypospolitej Polskiej właściwego dla państwa, które wydało dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument, lub akredytowane w Polsce przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, na terytorium którego wydano dokument, lub w którego systemie edukacji wydano dokument.

 3. Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości za granicą są przyjmowani na podstawie wyników uzyskanych na świadectwie uznanym w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia, przeliczonych odpowiednio na punkty rekrutacyjne zgodnie z zarządzeniem w sprawie zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach przez osoby niebędące obywatelami polskimi.

 

§10

Kandydaci legitymujący się dyplomem „Matury międzynarodowej” (IB - International Baccalaureate - Tabela 1.) lub dyplomem „Matury Europejskiej” (EB - European Baccalaureate - Tabela 2.) uzyskują z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów liczbę punktów rekrutacyjnych, wynikającą z następującego przeliczenia ocen na świadectwie dojrzałości:

Tabela 1. Matura międzynarodowa IB - International Baccalaureate

Wynik na dyplomie IB

Punkty UE Katowice (SL - standard level)

Punkty UE Katowice (HL - higher level)

7

100

100

6

85

95

5

70

80

4

60

70

3

45

55

2

30

40

1

0

0

 

Tabela 2. Matura międzynarodowa EB - European Baccalaureate

Wynik na dyplomie EB (poziom podstawowy i rozszerzony)

Punkty UE Katowice

9,51 - 10,00

100

9,01 -9,50

92

8,51-9,00

85

8,01 -8,50

78

7,51 -8,00

71

7,01 -7,50

64

6,51 -7,00

57

6,00-6,50

50

0,00-5,99

0

 

 

 

 

§11

 1. Kandydaci, o których mowa w § 10, nieposiadający w dniu złożenia dokumentów oryginału świadectwa dojrzałości mogą być dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli przedłożą zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości wraz z otrzymanymi na egzaminie dojrzałości ocenami z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na dany kierunek studiów.

 2. Kandydat może podjąć studia pod warunkiem, że uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. 1, w nieprzekraczalnym terminie do 16 września 2020 roku.

O przyjęcie na studia na dany kierunek studiów w wyniku potwierdzania efektów uczenia się można ubiegać się na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

 

§13

Na I rok studiów pierwszego stopnia może być przyjęty kandydat, który w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskał co najmniej minimalną liczbę punktów ustaloną przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.

 

§14

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Rektora w drodze zarządzenia. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest członek komisji wyznaczony przez Rektora.

 2. Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie i zatwierdzenie harmonogramu rekrutacji na studia;

 2. przyjmowanie i weryfikacja dokumentów kandydatów;

 3. określenie minimalnej liczby punktów rekrutacyjnych wymaganych do podjęcia studiów na danym kierunku;

 4. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia zgodnie z limitem ustalonym przez Senat;

 5. zawiadamianie kandydatów o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia oraz o decyzji Rektora w przypadku postępowania odwoławczego.

 

STUDIA STACJONARNE

 

§15

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty po zakwalifikowaniu go przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną do przyjęcia na I rok studiów.

 

§16

 1. Kandydat na kierunek International Business oraz specjalność Finance and Accounting for Business na kierunku Finanse i Rachunkowość prowadzone w języku angielskim dokumentuje znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2.

 2. Za udokumentowaną znajomość języka angielskiego na poziomie B2 uznaje się spełnienie jednego z poniższych warunków:

 1. zdanie matury z języka angielskiego na poziomie podstawowym (z wynikiem co najmniej 80%) lub rozszerzonym (z wynikiem co najmniej 55%);

 2. zdanie matury międzynarodowej/europejskiej w języku angielskim;

 3. przedłożenie świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

 4. ukończenie studiów prowadzonych w języku angielskim;

 5. przedłożenie dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

 

§17

W przypadku, gdy nie zostanie wypełniony limit miejsc na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dodatkowego naboru na studia.

 

§18

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia składa dokumenty w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, po wypełnieniu elektronicznego formularza podania o przyjęcie na wybrany kierunek studiów.

 

§19

W uzasadnionych przypadkach Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może podjąć decyzję o rezygnacji z przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 5- 13, z zastrzeżeniem, że kandydat musi spełniać warunki określone w § 5 ust. 1.

 

§20

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na złożenie podania o przyjęcie na I rok niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia po upływie terminu zakończenia rekrutacji, wynikającego z harmonogramu, o którym mowa w § 23 ust. 2.

 

POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§21

Kandydaci z niepełnosprawnościami podlegają kwalifikacji na I rok studiów pierwszego stopnia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§22

Uniwersytet zastrzega sobie prawo nieuruchomienia kierunku studiów lub specjalności, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż wynika to z liczebności grup, określonej w zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w sprawie liczebności grup dydaktycznych.

 

§23

 1. Rekrutacja na studia pierwszego stopnia trwa:

 1. na studia stacjonarne od 3 czerwca do 31 października 2021 roku;

 2. na studia niestacjonarne od 3 czerwca do 31 października 2021 roku.

 1.  Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowy harmonogram rekrutacji zatwierdzony przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, w tym terminy rejestracji i składania dokumentów, zostaną podane na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce Kandydaci.

 2. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.), mogą zwrócić się do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o ponowne przeliczenie punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Do kandydatów tych nie stosuje się terminów zakończenia rekrutacji określonych w ust. 1.

 

§24

Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo odwołania do Rektora, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

§25

W sprawach nieuregulowanych przepisami prawa oraz niniejszą uchwałą ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

 

§26

Szczegółowe zasady rekrutacji dla cudzoziemców określa Rektor w drodze zarządzenia.

 

§27

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Komentarze (0)