Ogólne zasady rekrutacji na UP we Wrocławiu 2021/2022

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu rekrutacja 2021

 

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2021.

 

Uchwała nr 33/2020 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1, pkt 10, art. 69 ust. 1-3, art. 70 ust. 1,3 i 5 i art. 72 oraz art. 323 i art. 324 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85 ze zm.), §12 ust. 1 pkt. 9, § 89-91 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu uchwala się, co następuje:


DZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Uchwała dotyczy warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie na kierunek weterynaria, prowadzone w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, o profilu akademickim lub praktycznym.

 

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:

1) komisji rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję powołaną przez rektora, która prowadzi i organizuje rekrutację na studia;

2) studiach stacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

3) studiach niestacjonarnych – należy przez to rozumieć studia zdefiniowane w art. 63 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) zwanej dalej ustawą;

4) Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej „IRK”) – należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;

5) limicie miejsc – należy przez to rozumieć maksymalną liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku, poziomu, profilu i formie studiów;

6) kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

7) egzaminie maturalnym (tzw. „nowej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin zdany w latach 2005-2021, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

8) egzaminie dojrzałości (tzw. „starej maturze”) – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa w art. 70 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.);

9) maturze dwujęzycznej – należy przez to rozumieć maturę zdawaną z języka polskiego, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym oraz dodatkowo z języka obcego na poziomie dwujęzycznym oraz dwóch wybranych przedmiotów zdawanych w języku obcym;

10) dyplom IB (International Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin w ramach programu matury międzynarodowej, którego zdanie potwierdza dyplom IB wydany przez International Baccalaureate Organization, o którym mowa w art. 93 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

11) dyplom EB (European Baccalaureate) – należy przez to rozumieć egzamin, którego zdanie potwierdza dyplom EB), wydawany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o Statucie Szkół Europejskich, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.);

12) apostille – należy rozumieć jako legalizację dokumentu urzędowego przeznaczonego do obrotu prawnego w państwach, które są stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938);

13) małej liczbie kandydatów – należy przez to rozumieć:
– w przypadku studiów I stopnia – mniej niż 32 osoby,
– w przypadku studiów II stopnia – mniej niż 16 osób.

14) liście rankingowej kandydatów – należy przez to rozumieć listę osób, które zarejestrowały się w systemie IRK i spełniły warunki rekrutacji. Listę tę tworzy komisja rekrutacyjna, odrębnie dla każdego kierunku i formy studiów w postępowaniu kwalifikacyjnym na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu określonym w niniejszej uchwale. Listę rankingową tworzą kandydaci na studia, którzy zarejestrowali się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i spełniły warunki rekrutacji.

15) liście osób oczekujących – należy rozumieć przez to listę osób, które spełniły warunki rekrutacji, ale ze względu na wyczerpanie wolnych miejsc znalazły się poniżej progu punktowego kwalifikującego do przyjęcia i oczekują na zwolnienie się miejsc w wyniku rezygnacji osób zakwalifikowanych do wpisu. Lista osób oczekujących stanowi nieodłączną część listy rankingowej.

16) przyjęci w drodze wpisu na listę studentów – należy przez to rozumieć listę osób, które spełniły wszystkie warunki rekrutacji i zostały wpisane na listę studentów UPWr.

 

§3

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna.

2. Postępowanie rekrutacyjne składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z wpisu na listę studentów lub decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

3. Działanie komisji rekrutacyjnej, jej zadania oraz kompetencje określa oddzielne zarządzenie rektora.

4. Obsługę administracyjną postępowania rekrutacyjnego zapewnia Biuro Rekrutacji i Centrum Sieci Komputerowych.

5. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje Rektor.

 

§4

1. Przyjęcie na studia w drodze potwierdzenia efektów uczenia się określa Uchwała Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie zasad i trybu potwierdzania efektów uczenia się.

2. Przyjęcie poprzez przeniesienie z innej uczelni lub uczelni zagranicznej następuje na podstawie

3. zapisów określonych w Regulaminie studiów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

§5

1. Kandydaci na I rok studiów na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przyjmowani będą na poszczególne kierunki studiów w ramach limitów przyjęć, które określa Rektor, po zasięgnięciu opinii dziekanów poszczególnych wydziałów.

2. Oferta kierunków studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu wraz z wykazem przedmiotów kwalifikacyjnych stanowi załącznik 1.

3. W przypadku małej liczby kandydatów i niewypełnienia limitów przyjęć Rektor, na wniosek dziekana danego wydziału, po zasięgnięciu opinii Kwestora, może:

1) ogłosić kolejne nabory, zgodnie z zasadami obowiązującymi w pierwszym terminie;

2) podjąć decyzję o rezygnacji z postępowania konkursowego i przeprowadzić rekrutację na podstawie zapisów określonych w § 6;

3) podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na wskazanym przez Dziekana kierunku.

4. Uczelnia może pobierać opłaty, o których mowa w art. 79 ust 1 i 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

 

§6

1. W przypadku określonym w § 5 ust. 3 pkt 2 przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów odbywa się według następujących zasad:

1) o przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia kompletu dokumentów w terminie określonym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych;

2) we wskazanym przypadku komisja rekrutacyjna nie sporządza listy rankingowej kandydatów a jedynie listę osób zakwalifikowanych do wpisu i dokonuje wpisu na listę studentów UPWr.


DZIAŁ II

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA I STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

 

§7

1. Przyjęcie kandydatów na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria (stacjonarnych i niestacjonarnych) następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, które ma charakter konkursowy.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się tylko wyniki pisemnych egzaminów maturalnych (nie uwzględnia się certyfikatów językowych, z wyjątkiem kierunków prowadzonych w języku angielskim).

3. Wykaz przedmiotów kwalifikacyjnych na studia pierwszego stopnia oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w roku akademickim 2021/2022 określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.

4. Zapis „zwolniony” na świadectwie dojrzałości, w części pisemnej egzaminu, jest równoznaczny z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów.

5. Uczestnicy olimpiad przedmiotowych mogą być przyjęci poza postępowaniem konkursowym. Uprawnienia uczestników olimpiad przedmiotowych, dotyczące przyjęć na I rok studiów w latach od 2019/2020 do 2022/2023, określa Uchwała nr 124/2018 Senatu UPWr z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w latach 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 ze zm.

6. Kandydaci będący laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postepowania rekrutacyjnego ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl. Warunkiem rekrutacji na podstawie wyników olimpiad lub konkursów jest załączenie do systemu IRK skanu dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady, opatrzony numerem porządkowym, stwierdzający zajęte przez danego kandydata na studia miejsce w eliminacjach centralnych – oryginał do wglądu.

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podawane są w skali punktowej. Brak punktacji, z któregoś z wymaganych przedmiotów kwalifikacyjnych nie dyskwalifikuje kandydata z postępowania rekrutacyjnego, ale skutkuje przyznaniem zera punktów za ten przedmiot (nie dotyczy to kierunku weterynaria). O przyjęciu na studia w ramach limitu miejsc decyduje liczba uzyskanych punktów.

 

§8

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (z wyjątkiem kierunku weterynaria) mogą uzyskać z każdego przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym punkty, których suma jest podstawą do utworzenia listy rankingowej. Wykaz przedmiotów rekrutacyjnych określa załącznik 1 do niniejszej uchwały.

Liczba punktów (LP) przeliczana jest według następującego wzoru:

LP = Jo + Jp + (Pw x 10)

– dla wszystkich kierunków (z wyjątkiem kierunku weterynaria),

gdzie dla kandydatów z nową maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów procentowych z języka obcego, liczoną według zasady

0,4 x P albo 1,0 x R

gdzie:

  • P – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie podstawowym,

  • R – liczba punktów procentowych uzyskana na poziomie rozszerzonym;

  • Jp – oznacza liczbę punktów procentowych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego) liczoną według zasady j. w.;

  • Pw – oznacza liczbę punktów z przedmiotu rekrutacyjnego, liczoną według zasady j. w.

gdzie dla kandydatów ze starą maturą:

  • Jo – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka obcego, przeliczoną według zasad określonych w § 9;

  • Jp – oznacza liczbę punktów uzyskanych z języka polskiego (dla cudzoziemców z języka ojczystego), przeliczoną według zasad określonych w § 9;

  • Pw – liczbę punktów uzyskanych z przedmiotu rekrutacyjnego, przeliczoną według zasad określonych w § 9.

 

§9

1. Kandydaci, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów kwalifikacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały. Podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji są wyniki uzyskane w pisemnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z przynajmniej z jednego z przedmiotów uwzględnianych w przypadku danego kierunku studiów. Oceny uzyskane na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej (stara matura) z przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym, przelicza się według następujących zasad:

Skala ocen 1-6

Skala ocen 2-5

Ocena

Liczba punktów procentowych

Ocena

Liczba punktów procentowych

1

0

2

0

2

12

3

30

3

34

4

65

4

56

5

90

5

78

 

 

6

90

 

 

2. W sytuacji braku oceny z części pisemnej egzaminu maturalnego podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej obliczona zgodnie z zasadą określoną w ust 1. Nie dotyczy kierunku weterynaria.

3. W przypadku kierunku weterynaria podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii lub chemii. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2005 podstawą obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi wynik uzyskany w pisemnej części egzaminu maturalnego z biologii lub chemii.. W sytuacji oceny z drugiego przedmiotu (biologii lub chemii) podstawę obliczenia wyniku kwalifikacji stanowi ostatnia ocena z przedmiotu kwalifikującego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kandydat który nie zdawał egzaminu dojrzałości (stara matura) z przynajmniej jednego z przedmiotów rekrutacyjnych, nie może wziąć udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskane oceny przelicza się według zasad określonych w ust.1.

 

§10

1. Kandydaci posiadający dyplom lub zaświadczenie o przystąpieniu do matury międzynarodowej (wydane przez organizację International Baccalaureate Organisation w Genewie – IB) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie IB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Poziom podstawowy – standard level

Poziom rozszerzony – high level

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

Matura IB

Odpowiednik nowej matury

7

100%

7

100%

6

90%

6

90%

5

75%

5

75%

4

60%

4

60%

3

45%

3

45%

2

30%

2

30%

2. Kandydaci posiadający dyplom EB (European Baccalaureate) przyjmowani będą na wybrany kierunek studiów na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony w dyplomie EB kwalifikuje kandydata na studia na zasadach obowiązujących osoby z nową maturą. Otrzymana na świadectwie punktacja jest przeliczana według następujących zasad:

Ocena z egzaminu pisemnego z matury EB

Punkty na poziomie

podstawowym

rozszerzonym

(liczba godzin od 2-3)

(liczba godzin od 4-5)

9,51 – 10,00

100

100

9,01 – 9,50

85

95

8,51 – 9,00

75

85

8,01 – 8,50

65

75

7,51 – 8,00

60

65

7,01 – 7,50

50

60

6,51 – 7,00

40

55

6,00 – 6,50

30

50

3. Kandydatom z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym, przelicza się wynik z języka na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:

R = Pd x 4/3

gdzie:

Pd – oznacza wynik poziomu dwujęzycznego

R – oznacza wynik poziomu rozszerzonego

Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%. W przypadku przedmiotów dodatkowych (wybieranych) na maturach dwujęzycznych, w rekrutacji na studia będą uwzględniane wyłącznie wyniki egzaminów zdawanych w języku polskim.

4. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny w innym kraju niż Polska i na świadectwie maturalnym nie mają oceny z języka polskiego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej uwzględnia, jako przedmiot rekrutacyjny – w miejsce języka polskiego – język, w którym kandydat zdawał egzamin maturalny.

 

§11

1. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl. Dotyczy to również kandydatów będących laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych oraz konkursów uprawniających do zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego.

2. Warunkiem dopuszczenia kandydata do rekrutacji jest dokonanie rejestracji, wpisanie wyników z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub maturalnego w systemie IRK oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy:

1) kandydat wniósł wyższą opłatę niż wynika to z deklaracji w systemie IRK;

2) nie uruchomiono kierunku;
wówczas na wniosek kandydata, skierowany do komisji rekrutacyjnej, opłata jest zwracana na wskazany numer konta bankowego.

4. Kandydaci, którzy w wyniku procedury rekrutacyjnej uzyskali miejsce na liście rankingowej kwalifikujące do wpisu na uczelnie, w celu jego uzyskania, zobowiązani są w wyznaczonym terminie do złożenia wymaganych dokumentów:

1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);

2) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

3) kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ wydający lub komisję rekrutacyjną i jego oryginał do wglądu;

4) kandydat zobowiązany jest okazać do wglądu dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w § 11 ust. 4 pkt 1-3 upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą/przesyłką kurierską lub złożenia za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć do kompletu dokumentów oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

5) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy zgodne z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agrobiznes, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-4.

5. Niezłożenie przez kandydata dokumentów zgodnie z zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w sprawie procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych lub wycofanie dokumentów nie powoduje powstania roszczeń o zwrot opłaty rekrutacyjnej.

 

§12

1. Rekrutacja na kierunek weterynaria na studia stacjonarne i niestacjonarne odbywa się oddzielnie, zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych.

2. Kandydaci na kierunek weterynaria ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów na podstawie zewnętrznego pisemnego egzaminu maturalnego (nowa matura) z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym, mogą zostać wpisani na listę rankingową kandydatów, jeżeli uzyskają z egzaminu zewnętrznego maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów i z chemii na poziomie rozszerzonym również co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów.

3. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy zdawali egzamin dojrzałości (stara matura), biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na podstawie konkursu świadectw z przedmiotów rekrutacyjnych podanych w załączniku 1 do niniejszej uchwały, według zasad ustalonych w § 9.

4. Kandydaci na kierunek weterynaria, którzy nie zdawali na egzaminie maturalnym zewnętrznym na poziomie rozszerzonym przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym (biologia i chemia), nie mogą ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów na kierunek weterynaria.

5. Lista rankingowa kandydatów na I rok studiów na kierunek weterynaria jest sporządzona na podstawie sumy uzyskanych punktów procentowych z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku kandydatów legitymujących się „starą maturą” zgodnie z zapisami § 9 lub świadectwem wydanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wydania.

 

§13

1. Komisja rekrutacyjna ustala listę rankingową kandydatów wraz z podaniem punktacji progowej kwalifikującej do przyjęcia na I rok studiów. Łączna liczba uzyskanych punktów stanowi podstawę do uzyskania lokaty na liście rankingowej.

2. Listy rankingowe kandydatów są publikowane na stronie rekrutacja.upwr.edu.pl wyłącznie w celach informacyjnych i nie służy od nich odwołanie. Odwołanie przysługuje tylko od decyzji komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu.

3. Kolejność kandydatów na liście rankingowej na poszczególnych kierunkach studiów wyznaczać będzie suma punktów uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

4. W przypadku, gdy na ostatnim miejscu kwalifikującym do przyjęcia na I rok studiów znajdzie się kilku kandydatów z tą samą liczbą punktów, wszyscy oni zostaną zakwalifikowani.

5. Na wniosek kandydata, który nie zakwalifikował się na studia na wybranym kierunku we wskazanym naborze, można przyjąć go bez wnoszenia dodatkowej opłaty, na inny prowadzony przez uczelnię kierunek studiów, na którym nie wypełniono limitów, z wyłączeniem kierunku weterynaria. Wniosek należy składać do komisji rekrutacyjnej.

6. Kandydat, który został wskazany na liście rankingowej na I rok studiów i otrzymał wymaganą do wpisu liczbę punktów, jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, o których mowa w §11 w terminie zgodnym z zarządzeniem Rektora w sprawie zatwierdzenia procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych. Niezłożenie dokumentów w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z podjęcia studiów na wybranym kierunku w danym naborze.

7. Niedopuszczalne jest ponowne dokonanie wpisu na kierunek i formę studiów, na którym kandydat posiada status osoby wpisanej na listę studentów.

8. Kandydaci, którzy ubiegali się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów w roku akademickim 2021/2022, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1481 ze zm.), mogą wnieść do komisji rekrutacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. o sprostowanie wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

9. Po zakończeniu procedury kwalifikacji kandydatów komisja rekrutacyjna sporządza listę osób przyjętych na studia w drodze wpisu i zawiadamia kandydatów o wynikach postępowania poprzez system IRK.

10. Komisja rekrutacyjna wydaje decyzje o odmowie przyjęcia na studia oraz zawiadamia o tym kandydatów przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

11. Lista osób, które zostały wpisane na listę studentów UPWr jest publikowana na stronie internetowej www.rekrutacja.upwr.edu.pl oraz w systemie IRK.

12. Kandydat zakwalifikowany do wpisania na listę studentów oraz wpisany na tę listę nie jest studentem do czasu złożenia ślubowania, o którym mowa w art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85 ze zm.), na zasadach określonych w Regulaminie Studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

 

§14

1. Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w formie uchwał podejmowanych na posiedzeniu komisji. Uchwały Komisji Rekrutacyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza sprawozdanie i protokół z postępowania kwalifikacyjnego zawierający listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia. Protokół podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej. Wszelkie istotne skreślenia i zmiany dokonywane na protokole powinny posiadać pisemne uzasadnienie potwierdzone podpisem przewodniczącego.

3. Komisja rekrutacyjna przekazuje sprawozdanie i protokół z postępowania rekrutacyjnego zawierające listy rankingowe oraz listy osób wpisanych na studia do Biura Rekrutacji.

 

§15

Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, odwołanie do Rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem komisji rekrutacyjnej.


 

DZIAŁ III

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA II STOPNIA

 

§16

1. Na studia II stopnia mogą zostać przyjęte osoby, które uzyskały tytuł magistra, inżyniera, licencjata lub równorzędny i uzyskały dyplom ukończenia studiów.

2. Kandydaci mający obywatelstwo polskie, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów za granicą, mogą się ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu wraz z suplementem. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom wraz z suplementem należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

 

§17

Na studia II stopnia może zostać przyjęta osoba, która spełnia wymagane kierunkowe kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności, stanowiące podstawę rekrutacji kandydatów na studia II stopnia określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§18

W przypadku nie wypełnienia limitu przyjęć przez kandydatów spełniających warunki określone w §17, na pierwszy rok studiów II stopnia może być przyjęty kandydat niespełniający tych warunków rekrutacji, jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w ramach realizacji przedmiotów dodatkowych, za które uzyska do 30 punktów ECTS.

 

§19

Na trzysemestralne studia stacjonarne drugiego stopnia może być przyjęty absolwent studiów licencjackich pod warunkiem uzupełnienia kompetencji inżynierskich, za które uzyska do 30 punktów ECTS. Uzupełnione kompetencje muszą być równoważne z tymi, jakie posiada absolwent studiów inżynierskich danego kierunku.

 

§20

1. Kandydat na kierunki/specjalności prowadzone w języku angielskim powinien posługiwać się językiem angielskim na poziomie umożliwiającym podjęcie studiów. Znajomość języka powinna być potwierdzona certyfikatem FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS lub innym dokumentem zaświadczającym wystarczającą biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

2. Na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt minimalny poziom biegłości językowej to B2.

 

§21

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy rankingowej kandydatów sporządzonej na podstawie średniej arytmetycznej wszystkich ocen ze studiów I stopnia, a w dalszej kolejności z oceny końcowej ze studiów I stopnia oraz ostatniej oceny z języka obcego. Lista rankingowa (w ramach limitu miejsc) jest równoznaczna z listą zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów UPWr.

 

§22

Nie wszystkie kierunki na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będą uruchamiane corocznie. Decyzję w tym zakresie podejmuje Rektor.

 

§23

1. Kandydat na studia II stopnia składa:

1) podanie na ustalonym formularzu (wydruk po dokonaniu rejestracji w IRK);

2) poświadczoną przez komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i oryginał do wglądu;

3) poświadczoną przez komisję rekrutacyjną albo potwierdzoną przez notariusza lub organ wydający kopię suplementu do dyplomu lub wypis z indeksu i oryginał do wglądu;

4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej na wygenerowane w systemie rejestracyjnym indywidualne konto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Kandydat, który nie uiścił opłaty rekrutacyjnej w wyznaczonym terminie, nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

5) kandydat zobowiązany jest okazać do wglądu komisji dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport) w celu weryfikacji tożsamości. W przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem wyznaczonego pełnomocnika komplet dokumentów powinien zawierać oprócz dokumentów wymienionych w § 24 pkt 1-4 upoważnienie dla pełnomocnika do reprezentowania kandydata przed komisją rekrutacyjną. Wzór upoważnienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą/lub kurierem lub złożenia za pośrednictwem pełnomocnika należy dołączyć do kompletu dokumentów oświadczenie kandydata o zgodności jego danych osobowych ze stanem faktycznym stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6) osoby zakwalifikowane na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe, mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie zgodne z rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz.U. 2019 poz. 1651). Dotyczy to kierunków: agrobiznes, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów wymienionych w punktach 1-5.

2. Szczegółowe zasady dot. dokumentów wymaganych od kandydatów na I rok stacjonarnych studiów wspólnych drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim prowadzonych w języku angielskim na kierunkach: Animal Husbandry, Horticulture, Landscape Architecture z Hunan Agricultural University w Changsha w Chinach zostaną określone w zarządzeniu rektora dot. procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

§24

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale III stosuje się odpowiednio zapisy Działu II.


DZIAŁ IV

POSTANOWIENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA STUDIA I i II STOPNIA ORAZ JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE DLA CUDZOZIEMCÓW

 

§25

1. Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra;

4) decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6) decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

2. Opłat za kształcenie cudzoziemców, na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

1) cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3) cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 35 );

4) cudzoziemca posiadającego status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemca – posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6) posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7) cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemcy legitymujący się świadectwem zagranicznym mogą ubiegać o przyjęcie na I rok studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą zawierającego klauzulę stwierdzającą prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych każdego typu w kraju miejsca jego wydania. W przypadku braku klauzuli, do świadectwa należy dołączyć zaświadczenie odpowiednich władz kraju jego wydania, tj. krajowych lub lokalnych władz oświatowych albo polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego, które stwierdza prawo do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miejsca jego wydania. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim świadectwo to należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. W przypadku świadectw nieobjętych umowami międzynarodowymi lub wydanych w kraju niebędącym członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymagane jest przedstawienie decyzji administracyjnej Kuratorium Oświaty o uznaniu świadectwa zagranicznego w terminie do końca pierwszego semestru kształcenia.

4. Sposób przeliczania ocen ze świadectw zagranicznych w procesie rekrutacji na studia I stopnia oraz jednolite studia magisterskie określone zostały w załączniku nr 3.

5. Jeżeli na świadectwie ukończenia szkoły średniej nie znajduje się ocena z biologii i/lub chemii, kandydat na kierunek Veterinary Medicine (studia prowadzone w języku angielskim) może przedstawić wyniki egzaminu BioMedical Admissions Test (BMAT) pod nadzorem University of Cambridge Local Examinations Syndicate and Cambridge Assessment English. W przypadku posiadania zarówno wyników matury zewnętrznej, jak i wyników egzaminu BMAT, w procesie rekrutacji brany jest pod uwagę wynik korzystniejszy dla kandydata. W przypadku testu BMAT brany jest pod uwagę wynik drugiej części egzaminu, który przeliczany jest na punkty procentowe i traktowany jako wynik z biologii lub chemii na poziomie rozszerzonym. Jeśli kandydat ma wynik z jednego przedmiotu rekrutacyjnego, za wynik drugiego przedmiotu uznaje się procentowy wynik drugiej części BMATu. Jeśli posiada wyniki z obydwu przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu może zastąpić wynik jednego z przedmiotów w sposób korzystniejszy dla kandydata. Jeśli kandydat nie ma wyników z żadnego z przedmiotów rekrutacyjnych, procentowy wynik drugiej części BMATu jest mnożony razy dwa, aby zastąpić obydwa przedmioty.

6. Cudzoziemcy legitymujący się dyplomem zagranicznym świadczącym o ukończeniu studiów I stopnia mogą ubiegać o przyjęcie na II stopień studiów pod warunkiem posiadania zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu ukończenia szkoły wyższej akredytowanej w systemie szkolnictwa wyższego w kraju jego wydania, który uprawnia do kontynuacji kształcenia w kraju, na terenie którego działa uczelnia wydająca dyplom. W przypadku kandydatów rekrutujących się na studia prowadzone w języku polskim dyplom ten należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski.

7. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

1) ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez MNiSW;

2) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego potwierdzający znajomość języka polskiego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw poświadczania znajomości języka polskiego, jako obcego;

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka polskiego pozawala na podjęcie studiów w języku polski;

4) posiadają świadectwo dojrzałości wydane w polskim systemie oświaty;

5) ukończyli szkołę ponadpodstawową za granicą, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim;

6) posiadają dyplom ukończenia uczelni wyższej, w której językiem wykładowym był język polski;

8. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku angielskim, jeżeli:

1) posiadają certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS na poziomie co najmniej B2;

2) posiadają świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzający ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, w której zajęcia były prowadzone w języku angielskim;

3) uzyskają w procesie rekrutacji potwierdzenie uczelni, że ich stopień znajomości języka angielskiego pozwala na podjęcie studiów w tym języku.

9. Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcia na studia na UPWr rejestrują się poprzez stronę www.apply.upwr.edu.pl i dołączają skany dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. Szczegółowe zasady dot. dokumentów wymaganych od kandydatów zagranicznych zostaną określone w zarządzeniu rektora dot. procedury organizacji procesu rekrutacji oraz terminarza czynności rekrutacyjnych i internetowej rejestracji kandydatów na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2021/2022.

10. Cudzoziemiec zakwalifikowany na kierunki studiów, na których występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe mają obowiązek złożyć przed rozpoczęciem roku akademickiego zaświadczenie od polskiego lekarza medycyny pracy. Dotyczy to kierunków: agrobiznes, bezpieczeństwo żywności, bioinformatyka, biologia, biologia człowieka, biotechnologia, biotechnologia stosowana roślin, ekonomia, medycyna roślin, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami, ogrodnictwo, ochrona środowiska, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, technologia i organizacja gastronomii, technologia żywności i żywienie człowieka, weterynaria, zarządzanie jakością i analiza żywności, zarządzanie i inżynieria produkcji, zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka. Skierowanie na badania kandydat otrzymuje przy składaniu dokumentów.

11. Kandydaci posiadający obywatelstwo polskie lub podwójne obywatelstwo, z czego jedno jest obywatelstwem polskim, legitymujący się świadectwem lub dyplomem zagranicznym I stopnia ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów zobowiązani są do rejestracji w IRK poprzez stronę www.rekrutacja.upwr.edu.pl.

 

§26

W kwestiach nieuregulowanych w Dziale IV stosuje się odpowiednio zapisy Działu II i III.


 

DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§27

1. Rekrutacja letnia na rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 maja 2021 r. do 30 września 2021 r., natomiast rekrutacja zimowa na rok akademicki 2021/2022 trwa od 1 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. W przypadku kandydatów z zagranicy oraz w przypadku rekrutacji na studia prowadzone w języku angielskim rekrutacja zimowa na rok akademicki 2020/2021 trwa od 15 listopada 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji poprzez systemy IRK i Dream Apply oraz terminarz rekrutacji dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia i jednolite studia magisterskie na kierunku weterynaria w roku akademickim 2021/2022 ustalane są zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 

§28

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Komentarze (0)