Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2022/2023

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022

.

Uchwała Nr AR001-2-VI/I/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023

 

Działając na podstawie art. 70 ust. 1-5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), po uwzględnieniu wniosków rad wydziałów, oraz uwzględniając zapisy § 15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 661), uchwala się, co następuje.

 

§ 1.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej

„Akademią” lub „AWF Katowice”, przyjmuje kandydatów na studia w roku akademickim 2022/2023 w ramach określonej przez Senat liczby miejsc na, na niżej wymienione kierunki i stopnie studiów:

 1. aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, 3-letnie pierwszego stopnia;

 2. bezpieczeństwo wewnętrzne, 3-letnie pierwszego stopnia;

 3. fizjoterapia, 5-letnie jednolite magisterskie;

 4. fizjoterapia, 5-letnie jednolite magisterskie w języku angielskim;

 5. sport, 3-letnie pierwszego stopnia;

 6. trener osobisty z dietetyką sportową, 2-letnie drugiego stopnia;

 7. turystyka i rekreacja, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia;

 8. wychowanie fizyczne, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia;

 9. zarządzanie, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia.

§ 2.

 1. Postępowanie w sprawie przyjęcia na studia prowadzi komisja rekrutacyjna.

 2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).

 3. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

  1. prawidłowo dokonana rejestracja – kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;

  2. brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na danym kierunku, orzeczony przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r., w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz doktorantów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1651 ze zm.) – dotyczy kierunków na których zidentyfikowano narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 

 1. wniesienie opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia, zgodnie z § 38 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 661).

 2. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są uchwałą Nr AR001-1-XI/2018 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w latach 2019-2023.

 3. Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, wprowadzane do systemu IRK:

 4. skan świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) lub świadectwa i innego dokumentu lub dyplomu, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy o systemie oświaty lub świadectwa lub dyplomu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia zgodnie z umową bilateralną o wzajemnym uznawaniu wykształcenia lub świadectwa lub innego dokumentu uznanego za równorzędny polskiemu świadectwu dojrzałości na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 31 marca 2015 r.; nie dotyczy to kandydatów na studia drugiego stopnia – absolwentów AWF Katowice, których kserokopie świadectw są dostępne w aktach osobowych w Akademii;

 5. kandydaci na studia drugiego stopnia – skan dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu; dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą mogą być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu zgodnie z art. 327 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; nie dotyczy to kandydatów – absolwentów AWF Katowice, których dyplomy są dostępne w aktach osobowych w Akademii;

 6. skan ankiety osobowej zawierającej zdjęcie kandydata (opis zdjęcia pkt 4), imiona i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, płeć, miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś albo miasto, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, obywatelstwo, a w przypadku cudzoziemców - również nazwę państwa urodzenia i informację o posiadaniu Karty Polaka; ankieta stanowi podpisany przez kandydata wydruk z systemu IRK;

 7. kolorowe zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej o wymiarach 20 x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, zgodnie z ust. 4 pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 661), które kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK po zakwalifikowaniu do przyjęcia;

 8. skan dowodu opłaty za przeprowadzenie rekrutacji;

 9. skan zaświadczenia lekarskiego zawierający orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 - dotyczy kierunków na których zidentyfikowano

narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 1. kandydaci, starający się o przyjęcie na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się – skan zaświadczenia dotyczącego przeprowadzonej weryfikacji, zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Akademii;

 2. kandydaci korzystający z punktów dodatkowych za klasy sportowe oraz kandydaci laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, skan stosownego zaświadczenia;

 3. kandydaci cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) - skan certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11 a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 672);

 4. kandydaci niepełnoletni – skan zgody, opatrzonej podpisami notarialnie poświadczonymi rodziców lub przedstawicieli ustawowych na udział w postępowaniu rekrutacyjnym oraz na podjęcie studiów.

 5. Warunkiem zastosowania preferencji dla laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz punktów dodatkowych za spełnianie kryteriów, o których mowa w § 5 jest wprowadzenie skanów stosownych dokumentów (zaświadczeń) do systemu IRK przed zakończeniem terminu rejestracji, o którym mowa w § 14.

 6. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wprowadzenia na swoje konto w systemie IRK skanów dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-9. Niewprowadzenie skanów dokumentów w terminie do siedmiu dni od daty ogłoszenia listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia skutkować będzie wydaniem decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 7. Odmowa przyjęcia na studia następuje w drodze decyzji administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący komisji rekrutacyjnej.

 8. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe podawane są do wiadomości na stronie internetowej IRK.

 9. Komisja dokonuje weryfikacji danych wprowadzonych przez kandydata, w szczególności wyników egzaminu maturalnego kandydatów nieobjętych Krajowym Rejestrem Matur (KReM) lub wyników egzaminu dojrzałości. Stwierdzenie wprowadzenia nieprawidłowych danych, mających istotny wpływ na przebieg postępowania rekrutacyjnego, skutkować będzie weryfikacją miejsca na liście rankingowej i podjęciem stosownej decyzji, w tym w uzasadnionych przypadkach decyzji o odmowie przyjęcia na studia.

 10. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na wybrany kierunek, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki i bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na inny kierunek studiów lub inną specjalność, o tych samych zasadach rekrutacji.

 11. W przypadku złożenia przez kandydata pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów po złożeniu wymaganych dokumentów w formie skanów, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1-9 i przed immatrykulacją, wydawana jest decyzja o odmowie przyjęcia na studia z powodu złożenia rezygnacji.

 12. Od decyzji komisji o odmowie przyjęcia na studia przysługuje odwołanie do rektora w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych

niniejszą uchwałą. Decyzja rektora jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji.

 1. Uczelnia uwzględnia możliwość przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej dla osób, które ubiegały się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na danym kierunku studiów na rok akademicki, na który jest przeprowadzana rekrutacja, oraz których wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów został podwyższony w wyniku weryfikacji sumy punktów lub odwołania, o których mowa w art. 44zzz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dodatkowe limity przyjęć).

 2. Wyniki postępowania w sprawie przyjęcia na studia są jawne.

§ 3.

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, obejmuje:

  1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

  2. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 75% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

  3. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w § 6, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 25% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 2. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, obejmuje:

 3. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 4. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 75% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

 5. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w § 6, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 25% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 6. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 7. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4;

 8. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 9. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4.

 10. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 11. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

 12. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w § 8, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 13. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 14. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4;

 15. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w § 7.

 16. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 17. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji;

 18. egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną na zasadach określonych w § 8, z zastrzeżeniem, że maksymalna suma punktów ze sprawdzianu sprawności fizycznej stanowi 50% całkowitej punktacji możliwej do uzyskania w procesie rekrutacji.

 19. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;

 20. przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości, na zasadach określonych w § 4.

 21. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia obejmuje:

 22. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim obejmuje:

 23. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek sport, obejmuje:

 24. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, obejmuje:

 25. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, obejmuje:

 26. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek zarządzanie, obejmuje:

 27. Postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1-8 ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów

rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, polegające na przeliczeniu średniej punktów rankingowych, przyznanych za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, dojrzałości lub świadectwach równoważnych, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w § 4.

§ 4.

 1. Punkty rankingowe przyznawane są za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminów równoważnych, czyli wyniki na świadectwie dojrzałości lub równoważnym, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1.

 2. Przyznawane kandydatowi punkty rankingowe maturalne stanowią sumę punktów z trzech przedmiotów, z zastrzeżeniem ust. 3, za które kandydat uzyskał najwyższą (maksymalną) liczbę punktów rankingowych. Przeliczeniu na punkty rankingowe, na zasadach określonych w ust. 4, podlegają:

  1. przedmioty zdawane w części pisemnej, w przypadku wyników polskiego egzaminu maturalnego, wyrażonych w skali procentowej;

  2. wszystkie zdawane przedmioty w przypadku wyników egzaminu dojrzałości lub innych egzaminów, równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu lub egzaminowi dojrzałości; skale inne niż procentowa (skale ocen, skale porządkowe, skale literowe) przelicza się na skalę procentową (iloraz liczby 100/ liczbę punktów skali).

 3. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim, przyznawane kandydatowi punkty rankingowe maturalne stanowią sumę punktów z języka angielskiego oraz z dwóch przedmiotów, za które kandydat uzyskał najwyższą (maksymalną) liczbę punktów rankingowych. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych prowadzonych w języku angielskim punkty rankingowe przyznaje się na zasadach określonych w ust. 2.

 4. Za przedmiot na poziomie podstawowym przyznaje się jeden punkt rankingowy za jeden punkt procentowy. Za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, nieokreślonym lub język obcy na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 1,5 punktu rankingowego za jeden punkt procentowy. Po przeliczeniu wybierane są trzy przedmioty, za które kandydat uzyskał najwięcej punktów, a przyznane za nie punkty są sumowane. Suma ta stanowi o miejscu kandydata w rankingu.

§ 5.

 1. Kandydaci posiadający klasę sportową mistrzowską międzynarodową, mistrzowską lub kandydaci, którzy posiadają I klasę sportową w dyscyplinie objętej działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice oraz reprezentanci Polski w zespołowych grach sportowych w latach 2020-2022 otrzymują punkty dodatkowe w zależności od kierunku studiów. W przypadku kandydatów posiadających I klasę sportową w dyscyplinach objętych działalnością Klubu Sportowego AZS AWF Katowice warunkiem otrzymania maksymalnej liczby punktów jest reprezentowanie lub złożenie deklaracji o reprezentowaniu podczas studiów Klubu Sportowego AZS AWF Katowice. Kandydaci otrzymują:

  1. 450 punktów (wychowanie fizyczne, sport);

  2. 150 punktów (aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne).

 2. Kandydaci posiadający I klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach centralnych (co najmniej II liga) otrzymują punkty dodatkowe w zależności od kierunku studiów:

 3. 100 punktów (wychowanie fizyczne, sport);

 4. 50 punktów (aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym; bezpieczeństwo wewnętrzne).

 5. 50 punktów (wychowanie fizyczne, sport);

 6. 25 punktów (aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne).

 7. Kandydaci posiadający II klasę sportową lub będący zawodnikami w grach zespołowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymują punkty dodatkowe w zależności od kierunku studiów:

 8. W przypadku posiadania przez kandydata kilku klas sportowych, o których mowa w ust. 1-3 punktów za te klasy nie sumuje się. Kandydat może uzyskać punkty tylko z tytułu posiadania jednej, wybranej przez siebie klasy sportowej.

 9. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie klasy sportowej, powinno być wydane na oryginalnym druku, podpisane przez władze właściwego związku sportowego i powinno zawierać: datę wystawienia dokumentu, liczbę dziennika instytucji wydającej dokument, rodzaj klasy sportowej, podstawę nadania klasy sportowej (za jakie osiągnięcia sportowe), podpis prezesa lub sekretarza generalnego (w przypadku II klasy sportowej podpis prezesa lub sekretarza okręgowego związku), pieczęcie (podłużna i okrągła).

§ 6.

 1. Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym oraz bezpieczeństwo wewnętrzne obejmuje sprawdziany praktyczne z pokonania toru przeszkód oraz z pływania. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 2-

4. Kandydat może uzyskać maksymalnie 150 punktów. Kandydaci, o których mowa w § 5, mogą uzyskać punkty dodatkowe. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 150.

 1. Próba sprawnościowa polega na pokonaniu dowolną techniką w jak najkrótszym czasie toru przeszkód, składającego się z następujących elementów i ćwiczeń:

  1. pokonanie dowolną techniką kompleksu trzech, równolegle ustawionych skrzyń gimnastycznych (5 części – pełna wysokość), ustawionych w odległości 1,20 m od siebie, rozdzielonych ułożonymi materacami gimnastycznymi. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się ponad skrzynią, w jej rzucie pionowym;

  2. pokonanie dowolną techniką kompleksu pięciu, równolegle ustawionych płotków lekkoatletycznych (wysokość płotka – 64 cm ) ustawionych w odległości 1 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się ponad płotkiem, w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

  3. łączone trzy przewroty (w przód, w tył, w przód), wykonywane na trzech materacach gimnastycznych;

  4. bieg po ławeczce gimnastycznej (dł. 4m, wys. 30cm). Jeżeli ćwiczący spadnie z ławeczki musi powtórzyć próbę (od początku ławki);

  5. przejście do leżenia tyłem na materacu ze stopami ustawionymi w kierunku kolejnego elementu toru (płotków lekkoatletycznych);

  6. pokonanie dowolną techniką kompleksu czterech płotków lekkoatletycznych, ustawionych równolegle naprzemiennie w następującej kolejności - płotek wysoki, płotek niski, płotek wysoki, płotek niski (płotek wysoki - 95 cm, płotek niski – 64 cm), ustawionych w odległości 1,5 m od siebie. Przeszkodę należy pokonać w taki sposób, aby całe ciało ćwiczącego znajdowało się odpowiednio pod płotkiem (płotek wysoki) i nad płotkiem (płotek niski), w jego rzucie pionowym. W przypadku przewrócenia płotka ćwiczący kontynuuje tor przeszkód;

  7. z pozycji stojącej rzuty piłką lekarską 3 kg oburącz zza głowy na minimalną odległość co najmniej 5 m. Ćwiczący ma do dyspozycji 6 piłek lekarskich i wykonuje rzuty aż do uzyskania 3 poprawnych rzutów, po których może kontynuować tor. W przypadku wykonania nieprawidłowych rzutów ćwiczący kontynuuje tor po 6 rzutach;

  8. bieg wahadłowy na dystansie 5 m. Ćwiczący pokonuje biegiem pięć wyznaczonych długości, przekraczając każdorazowo linię końcową przynajmniej jedną stopą.

 2. Poszczególne kompleksy przeszkód powinny być pokonane w sposób zgodny z instrukcją. Ominięcie którejkolwiek przeszkody lub nie pokonanie toru w ciągu 3 minut skutkuje niezaliczeniem testu sprawnościowego i odmową przyjęcia na studia. Końcowa ocena pokonania toru jest wyrażona w punktach i wynika z czasu pokonania toru, zgodnie z poniższą tabelą.

 

Czas pokonania toru (s)

Punktacja

Kobiety

Mężczyźni

<43.5

< 37

150

43.5-48.5

37-41

120

48.6-53.5

41.5-45

90

53.6-58

45.5-49

60

> 58

> 49

30

 • Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną w zakresie sprawdzianu praktycznego z pływania obejmuje przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym) w czasie nie dłuższym niż 60 s. Start wykonuje się z wody, bez skoku. Stanie na dnie, chwytanie się ściany lub lin pływalni podczas próby skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu. Za sprawdzian umiejętności pływania nie są przyznawane punkty jednak jego niezaliczenie skutkuje odmową przyjęcia na studia.

§ 7.

Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną w zakresie sprawdzianu praktycznego z pływania dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek turystyka i rekreacja obejmuje przepłynięcie 25 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym) w czasie nie dłuższym niż 60 sekund. Start wykonuje się z wody, bez skoku. Stanie na dnie, chwytanie się ściany lub lin pływalni podczas próby skutkuje niezaliczeniem sprawdzianu. Za sprawdzian umiejętności pływania nie są przyznawane punkty. Nie zaliczenie egzaminu wstępnego sprawdzającego sprawność fizyczną skutkuje odmową przyjęcia na studia.

§ 8.

 1. Egzamin wstępny sprawdzający sprawność fizyczną dla kandydatów na studia pierwszego stopnia kierunek wychowanie fizyczne oraz sport obejmuje sprawdziany praktyczne z pływania, z jednej zespołowej gry sportowej oraz do wyboru z gimnastyki lub lekkiej atletyki. Szczegółowy zakres sprawdzianów określony jest w ust. 2-5. Kandydat może uzyskać maksymalnie 450 punktów; uzyskanie zero punktów z dwóch lub trzech dyscyplin eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego i jest podstawą do wydania decyzji o odmowie przyjęcia na studia. Kandydaci, o których mowa w § 5 mogą uzyskać punkty dodatkowe. Suma punktów za egzamin sprawnościowy i punktów dodatkowych, nie może być większa niż 450.

 2. Gimnastyka. Ocenę zwinności i umiejętności gimnastycznych stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych w trzech próbach sprawnościowych tj. (układ ćwiczeń zwinnościowych + skok gimnastyczny + ćwiczenie siłowe na niskim drążku) pomnożonych przez 10:

  1. układ ćwiczeń zwinnościowych (kobiety i mężczyźni): z marszu lub rozbiegu przerzut bokiem w połączeniu z ćwierć obrotem – maksymalnie 4,5 punktu; przewrót w przód – maksymalnie 4,5 punktu; wyskok o prostym tułowiu w górę z półobrotem

   • maksymalnie 1,5 punktu; przez siad o prostych nogach przewrót w tył skulony do postawy stojącej z ramionami w bok – maksymalnie 4,5 punktu. Wartość układu – maksymalnie 15 punktów; do najczęściej popełnianych błędów należą: duże załamanie tułowia w przerzucie bokiem, krótki naskok na ręce w przewrocie w przód, duże ugięcie kolan, brak pełnego zgrupowania (skulenia) w przewrotach, duża utrata równowagi, dodatkowe podparcie rękami, brak płynności i obszerności wykonania, brak symetryczności, przewroty przez bark;

  2. skok gimnastyczny – przez 5 części skrzyni wszerz: z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, skok kuczny z wyprostem tułowia i zamachem nóg w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 15 punktów; skok kuczny wykonany bez wyprostowanego tułowia i braku zamachu nogami w tył nad głowę, wartość skoku – maksymalnie 10,5 punktu; z rozbiegu i odbicia obunóż z odskoczni, wyskok kuczny na skrzynię, wyskok w górę o prostym tułowiu i zeskok w głąb, wartość skoku – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak pełnego wyprostu tułowia i nóg, krótki lot za przyrządem, niskie lądowanie, podparcie rękami, rozwarcie stóp lub kolan, duża utrata równowagi (2-3 kroki), kontakt stopami z przyrządem, odbicie z całych stóp i przy mocno ugiętych kolanach, wyraźna zmiana rytmu rozbiegu, zwalnianie;

  3. ćwiczenie siłowe – na dolnej żerdzi poręczy asymetrycznych (kobiety): z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, zamachem jednonóż lub odbiciem obunóż, wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem na dolnej żerdzi, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu kucznego, podkurczenie nóg (wytrzymać 3 s), wyprostowanie tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: wykorzystanie bocznej podpory poręczy, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk;

  4. ćwiczenie siłowe – na niskim drążku (mężczyźni): z postawy zwieszonej przodem na niskim drążku, siłą wymyk przodem do podporu (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 15 punktów; z postawy zwieszonej przodem, odbiciem obunóż wyskok przodem do podporu, (podpór wytrzymać 3 s), odmyk w przód do zwisu o tułowiu ugiętym, „poziomka” o nogach wyprostowanych (wytrzymać 3 s), wyprost tułowia i nóg do postawy zwieszonej przodem, wartość ćwiczenia siłowego – maksymalnie 7,5 punktu; do najczęściej popełnianych błędów należą: brak siłowego wykonania, bez zwisu, dodatkowy zamach nogą lub podskok, wymyk wykonany z rozbiegu, brak płynności wykonania ruchu, duże ugięcie nóg, duże załamanie tułowia, brak pełnego wyprostowania tułowia i nóg w podporze, luźno zwisające nogi, luźny odmyk.

 3. Pływanie. Ocena sprawdzianu z pływania wynika z czasu przepłynięcia 50 m wybranym stylem pływackim (dowolnym, grzbietowym, klasycznym, motylkowym). Końcowa ocena egzaminu z pływania wyrażona jest w punktach, według poniższej tabeli pomnożonych przez 10. Przykład: mężczyzna, który przepłynął dystans 50 m w czasie 41,4 s uzyskuje 7,5 punktów.

Punktacja za wyniki uzyskane podczas sprawdzianu – ocena końcowa

 

Przeliczony czas (czas rzeczywisty  wskaźnik)

Wynik egzaminu (punkty)

Kobiety

Mężczyźni

 

< 36,1

< 32,6

15

36,1 – 38,2

32,6 – 34,0

13,5

38,3 - 42,0

34,1 – 36,0

12

42,1 - 45,6

36,1 - 38,3

10,5

45,7 - 48,6

38,4 - 41,0

9

48,7 - 51,8

41,1 - 43,3

7,5

51,9 - 55,6

43,4 - 46,5

6

55,7 - 58,6

46,6 – 48,9

4,5

58,7 - 62,6

49,0 - 52,6

3

62,7 - 66,0

52,7 – 56,0

1,5

66,0 <

56,0 <

0

 

 1. Lekka atletyka. Ocena końcowa egzaminu z lekkiej atletyki stanowi średnią arytmetyczną punktów uzyskanych w trzech konkurencjach, zgodnie z poniższą tabelą pomnożonych przez 10. Kobiety: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 3 kg w tył przez głowę, bieg na 800 m. Mężczyźni: bieg na 100 m, rzut piłką lekarską o wadze 4 kg w tył przez głowę, bieg na 1000 m.

 

 

KOBIETY

 

Pkt

MĘŻCZYŹNI

100 m

[sek]

Rzut piłką

lekarską 3 kg [m]

800 m

[min]

100 m

[sek]

Rzut piłką

lekarską 4 kg [m]

1000 m

[min]

Powyżej

Poniżej 4,5

Powyżej

0

Powyżej

Poniżej 9,00

Powyżej

16,5 – 16,3

4,50 – 4,99

3,30 – 3,25

1

14,1 – 14,0

9,00 – 9,49

3,29 – 3,24

16,2 – 16,0

5,00 – 5,49

3,24 – 3,19

2

13,9 – 13,8

9,50 – 9,99

3,23 – 3,19

15,9 – 15,8

5,50 – 5,99

3,18 – 3,14

3

13,7 – 13,6

10,00 – 10,49

3,18 – 3,14

15,7 – 15,6

6,00 – 6,49

3,13 – 3,09

4

13,5 – 13,4

10,50 – 10,99

3,13 – 3,10

15,5 – 15,4

6,50 – 6,99

3,08 – 3,05

5

13,3 – 13,2

11,00 – 11,49

3,09 – 3,07

15,3 – 15,2

7,00 – 7,49

3,04 – 3,01

6

13,1 – 13,0

11,50 – 11,99

3,06 – 3,04

15,1 – 15,0

7,50 – 7,99

3,00 – 2,57

7

12,9 – 12,8

12,00 – 12,49

3,03 – 3,01

14,9 – 14,8

8,00 – 8,49

2,56 – 2,53

8

12,7 – 12,6

12,50 – 12,99

3,00 – 2,58

14,7 – 14,6

8,50 – 8,99

2,52 – 2,48

9

12,5 – 12,4

13,00 – 13,49

2,57 – 2,55

14,5 – 14,4

9,00 – 9,49

2,47 – 2,43

10

12,3 – 12,2

13,50 – 13,99

2,54 – 2,52

14,3 – 14,2

9,50 – 9,99

2,42 – 2,38

11

12,1 – 12,0

14,00 – 14,49

2,51 – 2,50

14,1 – 14,0

10,00 – 10,49

2,37 – 2,34

12

11,9 – 11,8

14,50 – 14,99

2,49 – 2,47

13,9 – 13,8

10,50 – 10,99

2,33 – 2,29

13

11,7 – 11,6

15,00 – 15,49

2,46 – 2,45

13,7 – 13,6

11,00 – 11,49

2,28 – 2,25

14

11,5 – 11,4

15,50 – 15,99

2,44 – 2,43

Poniżej 13,6

Powyżej

Poniżej 2,25

15

Poniżej 11,4

Powyżej

Poniżej 2,43

 1. Gry sportowe. Kandydat wybiera jedną grę sportową, za którą może uzyskać do 15 punktów pomnożonych przez 10:

  1. piłka ręczna – ocenie podlega technika i dynamika wykonania podstawowych elementów gry, takich jak podanie i chwyt piłki, kozłowanie po prostej i ze zmianą kierunku biegu, rzut do bramki w wyskoku w przód. Kandydat rozpoczyna próbę kozłując piłkę po prostej na odcinku 15 m, następnie wykonuje kozłowanie ze zmianą kierunku, dalej podaje piłkę do partnera, po podaniu zmienia kierunek biegu, w biegu chwyta piłkę i wykonuje rzut w wyskoku do bramki; do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową,

„noszenie” piłki w czasie kozłowania, brak koordynacji przy rzucie w wyskoku;

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Brak koordynacji przy zwodzie

-1,5

Kozłowanie między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

Lądowanie na nogę zamachową

-1,5

Popełnienie błędu kroków

-1,5

Przekroczenie linii pola bramkowego

-1,5

Brak tempa i właściwego rytmu podczas wykonywaniu sprawdzianu

-1,5

Brak koordynacji przy rzucie w wyskoku

-1,5

Brak precyzji i siły rzutu

-1,5

 1. siatkówka – ocenie podlegają technika odbić piłki, umiejętność poruszania się, postawa siatkarska oraz koordynacja ramion i nóg; podczas sprawdzianu kandydat wykonuje wielokrotne (naprzemienne) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym

o tablicę do koszykówki z odległości minimum 2,5 m od tablicy i możliwością poruszania się na ograniczonej powierzchni kwadratu 2 m x 2 m; tablica do koszykówki jest zawieszona na wysokości 275 cm (dolna krawędź); najczęściej popełniane błędy: wyjście poza powierzchnię kwadratu, nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana), ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym, wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym, brak obniżonej

postawy przy odbiciu sposobem dolnym i górnym, brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej);

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Wyjście poza powierzchnię kwadratu 2m  2m

-3

Nieczyste odbicie piłki palcami (piłka rzucona, trzymana)

-3

Ugięte ramiona w łokciach przy odbiciu sposobem dolnym

-3

Wąski rozstaw palców przy odbiciu sposobem górnym

-1,5

Brak obniżonej postawy przy odbiciu sposobem dolnym

-1,5

Brak koordynacji (przejście z postawy niskiej do wysokiej)

-1,5

 1. koszykówka – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: zatrzymanie z jednoczesnym chwytem piłki, obrót, kozłowanie slalomem między tyczkami, rzut po kozłowaniu (dwutakt) oraz rzut z linii rzutów wolnych (z miejsca, z wyskoku po naskoku na jedno tempo lub z wyskoku po naskoku na dwa tempa – jeden z trzech do wyboru). O uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonania próby. Do najczęściej popełnianych błędów należą: błąd kroków, kozłowanie niewłaściwą ręką i z kontrolą wzrokową, odwrotna praca nóg podczas rzutu po kozłowaniu, niewłaściwa praca rąk podczas rzutów, zła koordynacja ruchów w wykonywanych elementach;

 

Popełnione błędy

Punkty karne

odejmowane od 15

Popełnienie błędu kroków

-3

Zła koordynacja ruchu

-1,5

Niewłaściwe zatrzymanie się

-1,5

Patrzenie na piłkę w trakcie kozłowania

-1,5

Kozłowanie piłki między tyczkami niewłaściwą ręką

-1,5

Brak tempa i właściwego rytmu w wykonaniu sprawdzianu

-1,5

Wykonanie rzutu oburącz

-3

 1. piłka nożna – ocenie podlega technika wykonania podstawowych elementów, takich jak: wrzut piłki z linii bocznej, przyjęcie piłki, prowadzenie piłki slalomem, uderzenie piłki o ławeczkę, strzał do bramki nogą, strzał do bramki głową;

o uzyskanym wyniku decyduje jakość i tempo wykonywania próby; do najczęściej popełnianych błędów należy zaliczyć: wrzut piłki z linii bocznej – przekroczenie linii, oderwanie nóg od podłoża, wrzut sprzed głowy, wrzut jednorącz, przyjęcie piłki

 • brak ruchu amortyzującego piłkę, nieopanowanie piłki, prowadzenie piłki slalomem - uderzanie zamiast przetaczania piłki, wzrok skierowany na piłkę, prowadzenie tylko jedna nogą, prowadzenie noga bliższą od tyczki, uderzenie piłki

o ławeczkę - niewłaściwe ustawienie stóp, brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie powyżej lub poniżej środka ciężkości piłki, strzał do bramki prostym podbiciem - brak usztywnienia stawu skokowego stopy uderzającej, uderzenie złą powierzchnią stopy, odchylenie tułowia w momencie strzału, strzał do bramki głową – uderzenie złą powierzchnią głowy, niewykorzystanie fazy zamachu, brak usztywnienia mięśni karku, zamykanie oczu w momencie uderzenia, złe obliczenie toru lotu piłki (wyżej oceniane jest uderzenie w wyskoku).

 

Popełnione błędy

Punkty karne odejmowane od 15

Nieprawidłowo wykonany wyrzut z autu

-1,5

Błąd w przyjęciu piłki

-1

Brak płynnego połączenia przyjęcia piłki z prowadzeniem

-1

Prowadzenie piłki tylko jedną nogą

-1

Brak kontroli nad piłką podczas jej prowadzenia

-1

Prowadzenie piłki nogą bliższą od stojaka

-1

Nie trafienie piłką w ławeczkę gimnastyczną

-1

Brak usztywnienia stawu skokowego nogi uderzającej na bramkę

-1

Złe ustawienie nogi postawnej przy strzale na bramkę

-1

Brak precyzji i siły strzału na bramkę

-1

Brak odchylenia tułowia i usztywnienia mięśni karku przy uderzeniu

głową

-1

Błędna ocena lotu piłki przed uderzeniem głową

-1

Uderzenie nieprawidłową częścią głowy

-1

§ 9.

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek trener osobisty z dietetyką sportową ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 2. Test kompetencji dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek trener osobisty z dietetyką sportową to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu wiedzy objętej efektami uczenia się. Kandydat:

  1. posiada ogólną znajomość budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, rozumie istotę procesów fizjologicznych zachodzących w ludzkim organizmie pod wpływem ukierunkowanej aktywności fizycznej;

  2. rozumie istotę pojęcia zdrowie publiczne i ma podstawową wiedzę o celach i funkcjach edukacji zdrowotnej oraz o zasadach promocji zdrowia i prozdrowotnego stylu życia;

  3. zna istotę i strukturę ludzkiej motoryczności, jej uwarunkowania i metody skutecznego kształtowania zdolności motorycznych w celu doskonalenia zdrowia;

  4. posiada podstawową wiedzę o zasadach programowania oraz metod i środków realizacji treningu zdrowotnego;

  5. zna zalecane parametry aktywności fizycznej i metody jej oceny u osób w różnym wieku;

  6. zna współczesne koncepcje rozumienia zdrowia, jego uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne mierniki;

  7. posiada podstawową wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji.

 3. Test kompetencji przeprowadzony zostanie zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

§ 10.

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu turystyki i rekreacji na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 2. Test kompetencji w zakresie turystyki i rekreacji dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami uczenia się dla studiów pierwszego stopnia kierunku turystyka i rekreacja (link do efektów uczenia się https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i- efekty-ksztalcenia. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 3. Test kompetencji przeprowadzony zostanie zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

§ 11.

 1. Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne, ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata w teście kompetencji. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym, w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, będzie średnia ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim oraz test kompetencji z zakresu wychowania fizycznego na zasadach określonych w ust. 2 – kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. W przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc, kandydaci przyjmowani są na podstawie złożonych dokumentów.

 2. Test kompetencji w zakresie wychowania fizycznego dla kandydatów na studia drugiego stopnia to egzamin testowy składający się z 50 pytań z zakresu treści objętych efektami uczenia się dla studiów pierwszego stopnia kierunku wychowanie fizyczne (link do efektów uczenia się https://wf.awf.katowice.pl/sprawy-studenckie/plany-studiow-i- efekty-ksztalcenia. Kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 3. Test kompetencji przeprowadzony zostanie zdalnie, przy wykorzystaniu technologii teleinformatycznych.

 

 

 

§ 12.

 1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia

drugiego stopnia kierunek zarządzanie ma charakter konkursowy i obejmuje:

 1. ocenę stanu zdrowia – zdolność do podjęcia studiów, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim;

 2. ranking wyników ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (w przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc);

 3. ranking średnich ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów uplasowanych na granicy limitu przyjęć.

§ 13.

Kandydaci na studia po przeprowadzonej w AWF Katowice procedurze potwierdzania efektów uczenia się, przyjmowani są na podstawie potwierdzonej sumy punktów ECTS. W przypadku liczby kandydatów większej niż limit miejsc o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, opartej o liczbę potwierdzonych punktów ECTS.

§ 14.

 1. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2022/2023 dla kandydatów na wszystkie kierunków studiów rozpocznie się 11 maja 2022 r. od godz. 1200 uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

 2. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunki aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, sport, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne będzie aktywna do 4 lipca 2022 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 września 2022 r. od godz. 1200 do 11 września 2022 r. do godz. 2400. Sprawdziany sprawności fizycznej odbywać się będą od 6-12 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 13 września 2022 r. Kandydat przystępuje do wszystkich wybranych sprawdzianów w ciągu jednego dnia.

 3. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia pierwszego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne będzie aktywna do 4 lipca 2022 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 1200 do 12 września 2022 r. do godz. 2400. Sprawdziany sprawności fizycznej odbywać się będą od 11-15 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć 13 września 2022 r. Kandydat zdaje cały egzamin (dwa sprawdziany) tego samego dnia.

 4. Internetowa Rejestracja Kandydatów na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia, na jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia w języku angielskim oraz na studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie będzie aktywna do 10 lipca 2022 r. do godz. 2400 . W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 1200 do 12 września 2022 r. do godz. 2400.

 5. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie będzie aktywna do 18 lipca 2022 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 15 sierpnia 2022 r. od godz. 1200 do 12 września 2022 r. do godz. 2400.

 6. Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki trener osobisty z dietetyką sportową, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne będzie aktywna do 14 lipca 2022 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 września 2022 r. od godz. 1200

do 11 września 2022 r. do godz. 2400. Testy kompetencji odbędą się 19 lipca 2022 r., a w przypadku niewypełnienia limitów –14 września 2022 r.

 1. Ostateczne zakończenie rekrutacji nastąpi z chwilą wydania ostatniej decyzji w trybie odwoławczym.

§ 15.

Cudzoziemcy (osoby niebędące obywatelami polskimi) mogą podejmować i odbywać studia na zasadach określonych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Nr AR001-4-III/2020 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego z dn. 31 marca 2020 roku w sprawie podejmowania studiów przez cudzoziemców.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uprawnionych do głosowania – 32 osoby. Obecnych 18 osób. Głosowało 18 osób. Głosowanie – 18 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzania dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2022/2023.

 

 

Rektor

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)