Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AMUZ w Bydgoszczy 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2016/2017 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Warunki i tryb rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy w roku akademickim 2016/2017.

EGZAMINY WSTĘPNE 2016/2017
Egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej w Bydgoszczy odbędą się w siedzibie Uczelni w dniach: 20 - 25 czerwca 2016 roku - studia stacjonarne. W celu wykazania uzdolnień artystycznych i stopnia przygotowania do podjęcia studiów wyższych egzaminy mają charakter konkursowy, na który mogą składać się następujące elementy (w zależności od specyfiki kierunku):
- egzamin praktyczny,
- egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych,
- egzamin obejmujący zagadnienia związane z obranym kierunkiem studiów /pisemny i ustny/.
STUDIA STACJONARNE
Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja (3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Prezentacja minimum dwóch samodzielnych prac kompozytorskich (forma i obsada dowolna).
II. a) Rozmowa kwalifikacyjna /zakres zagadnień: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne;
b) Sprawdzian umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie uzgodnionym wcześniej z dziekanatem (prezentacja przygotowanego przez kandydata programu),
Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: kompozycja (2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Prezentacja minimum dwóch samodzielnych prac kompozytorskich o zróżnicowanej obsadzie, w tym jeden utwór ujęty w formę cykliczną.
II. Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku (egzamin ustny).
Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki (3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Rozmowa kwalifikacyjna (zakres zagadnień: kształcenie słuchu, harmonia funkcyjna, formy i style muzyczne);
II. Sprawdzian umiejętności w zakresie gry na fortepianie lub innym instrumencie uzgodnionym wcześniej z Dziekanatem (prezentacja przygotowanego przez kandydata programu)
Kierunek: Kompozycja i teoria muzyki
specjalność: teoria muzyki (2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Techniki kompozytorskie XX i XXI wieku (egzamin ustny).
II. Analiza dzieła muzycznego z uwzględnieniem kontekstów historycznego i estetycznego (egzamin ustny).
Warunkiem dopuszczającym do egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Reżyseria dźwięku
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. a) zagadnienia kształcenia słuchu i harmonii:
- egzamin pisemny: dyktanda (melodyczne, harmoniczne, w tym pamięciowe), korekta błędów w tekście muzycznym, harmonizowanie melodii,
- egzamin ustny: czytanie nut głosem, rozpoznawanie rodzajów akordów i połączeń harmonicznych, granie kadencji, progresji, modulacji;
b) wiadomości z fizyki i matematyki:
- egzamin pisemny: zadania z zakresu programu szkoły średniej ogólnokształcącej,
- egzamin ustny: trygonometria, badanie własności funkcji, układy równań i nierówności, równania trygonometryczne, rachunek prawdopodobieństwa, jednostki fizyczne, mechanika, optyka, akustyka, elektryczność,
c) instrument (prezentacja przygotowanego programu na wybranym instrumencie, uzgodnionym wcześniej z Dziekanatem). Program może być wykonany z nut. Komisja ocenia predyspozycje muzyczne, muzykalność, właściwy wybór repertuaru odpowiedni do możliwości technicznych kandydata.
Egzamin w części „b” obowiązuje tylko tych kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości przed rokiem 2006 (stara matura). Pozostali kandydaci winni przedstawić wynik egzaminu maturalnego (nowa matura) z „matematyki” lub „fizyki” (do wyboru przez kandydata, a w przypadku braku wskazania brany będzie pod uwagę wynik bardziej korzystny dla kandydata).
II. Kolokwium z kierunku studiów (egzamin ustny): sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia zawodu reżysera dźwięku: sprawdzenie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej, wrażliwości na barwę dźwięku, pamięci muzycznej i dźwiękowej oraz ogólnej orientacji w twórczości muzycznej, filmowej, teatralnej, telewizyjnej, radiowej oraz nagrań muzycznych. Uwaga: Kandydatów na reżyserię dźwięku obowiązują badania audiometryczne.
Kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: gra na instrumencie (3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 30 min., obejmującego pozycje repertuaru utrzymane na poziomie egzaminu dyplomowego szkoły muzycznej II stopnia zawierającego dzieła różnych epok historycznych, zróżnicowane pod względem form i stylów. Program winien być wykonany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych),
II. a) egzamin z czytania nut a'vista,
b) przedstawienie stopnia opanowania oraz interpretacji utworu przygotowanego w
czasie 30 min.,
III. Rozmowa kwalifikacyjna z zakresu wiedzy o muzyce (komisja w specjalności - fortepian, zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu o sprawdzian z kształcenia słuchu).
Kierunek: Instrumentalistyka
specjalność: gra na instrumencie (2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Wykonanie recitalu o czasie trwania ok. 1 godziny. Program recitalu powinien zawierać pozycje repertuarowe utrzymane na poziomie egzaminu końcowego studiów pierwszego stopnia i być wykonywany z pamięci (nie dotyczy instrumentów dętych, perkusji, klawesynu, organów, instrumentów historycznych). Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do przerwania wykonywanego programu. 
II. Rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na instrument: skrzypce barokowe, altówka barokowa, wiolonczela barokowa, flet traverso, obój barokowy, trąbka naturalna, lutnia zdają egzamin na w/w instrumentach. Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Wokalistyka
specjalność: wokalno-aktorska (4-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Wykonanie utworów wybranych przez komisję z przygotowanego programu, obejmującego 4 utwory z muzyki poważnej, w tym co najmniej 1 utwór w języku polskim. Program powinien być wykonany z pamięci, konieczny jest akompaniament fortepianu.
II. Ocena dyspozycji aktorskich, na podstawie wykonanych z pamięci wiersza i fragmentu prozy (czas trwania 3 minuty). Zaleca się przygotowanie dwóch tekstów odmiennych stylistycznie. Zbadanie dyspozycji słuchowych, poczucia rytmu i pamięci muzycznej.
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Uwaga! Kandydaci zostaną poddani badaniom foniatrycznym (dla stwierdzenia prawidłowej budowy aparatu głosowego).
Kierunek: Wokalistyka
specjalność: wokalno-aktorska (2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Wykonanie półrecitalu (6 utworów różnych epok z muzyki poważnej w tym
co najmniej 1 utwór w języku polskim).
II. Rozmowa kwalifikacyjna.
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. a) Dyrygowanie przygotowanym utworem,
b) Zagadnienia z zakresu kształcenia słuchu (egzamin pisemny).
II. Egzamin z fortepianu lub z innego instrumentu (prezentacja przygotowanego programu). Program powinien być wykonany z pamięci
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Kierunek: Dyrygentura
specjalność: dyrygentura symfoniczno-operowa
(2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Prezentacja programu z dyrygentury (przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej kontrastującego programu o czasie trwania nie krótszym niż 40 minut).
II. Rozmowa kwalifikacyjna.
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Gra na instrumencie
a) Prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej (przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 20 min).
b) Improwizacja na bazie standardów jazzowych
II. Zagadnienia z zakresu kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczno-rytmiczne (egzamin ustny)
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: instrumentalistyka jazzowa
(2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Wykonanie półrecitalu
II. Rozmowa kwalifikacyjna
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: wokalistyka jazzowa
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Śpiew jazzowy
a) Prezentacja programu złożonego z trzech utworów o zróżnicowanej stylistyce (standardy jazzowe), w tym obowiązkowo piosenka polska (czas trwania programu - około 15 min).
b) Improwizacja na schemacie bluesowym.
II. Zagadnienia z zakresu kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczno-rytmiczne (egzamin ustny).
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Uwaga! Kandydaci zostaną poddani badaniom foniatrycznym (dla stwierdzenia prawidłowej budowy aparatu głosowego).
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: wokalistyka jazzowa
(2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Wykonanie półrecitalu - przygotowanie minimum czterech różnorodnych stylistycznie utworów, w tym obowiązkowo piosenka wykonana w języku polskim, wykazanie się umiejętnością improwizacji w dowolnym stylu.
II. Rozmowa kwalifikacyjna
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Gra na instrumencie lub Śpiew jazzowy
a) Gra na instrumencie - prezentacja programu składającego się z utworów muzyki klasycznej, przedstawienie do dyspozycji komisji egzaminacyjnej programu o czasie trwania nie krótszym niż 15 min. Śpiew jazzowy - prezentacja programu złożonego z trzech utworów o zróżnicowanej stylistyce (standardy jazzowe), w tym obowiązkowo piosenka polska (czas trwania programu - około 15 min).
b) Improwizacja na bazie standardów jazzowych.
c) Sprawdzenie dyspozycji manualnych.
II. Zagadnienia z zakresu kształcenia słuchu - ćwiczenia melodyczno-rytmiczne (egzamin ustny)
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Kierunek: Jazz i muzyka estradowa
specjalność: prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej
(2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I a) Dyrygowanie utworem przeznaczonym na Big-Band.
b) Wykonanie kontrastującego programu na instrumencie lub głosem o czasie trwania około 20 min.
II. Rozmowa kwalifikacyjna.
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalność: edukacja muzyczna
· specjalizacja dyrygentura chóralna
· specjalizacja muzyka kościelna
(3-letnie studia pierwszego stopnia)
egzamin obejmuje trzy etapy:
I. Sprawdzenie dyspozycji manualnych, głosowych i słuchowych kandydata /egzamin ustny/,
II. Egzamin z fortepianu/organów - prezentacja przygotowanego programu o czasie trwania ok. 10 min. Program powinien być wykonany z pamięci,
III. Egzamin kierunkowy ustny z wiedzy o kulturze.
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
specjalności:
1. Edukacja muzyczna
· specjalizacja Edukacja w szkolnictwie artystycznym
(2-letnie studia drugiego stopnia)
2. Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych
· specjalizacja Muzyka w teatrze
· specjalizacja Prowadzenie orkiestr dętych
(2-letnie studia drugiego stopnia)
3. Kształcenie w zakresie muzyki sakralnej
(2-letnie studia drugiego stopnia)
egzamin obejmuje dwa etapy:
I. Prezentacja programu z dyrygowania oraz emisji głosu lub instrumentu (specjalność kształcenie w zakresie muzyki sakralnej – dyrygowanie i organy)
II. Rozmowa kwalifikacyjna.
Warunkiem dopuszczającym do odbycia egzaminu jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 
ZGŁOSZENIA O PRZYSTĄPIENIU DO EGZAMINU WSTĘPNEGO
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy winni przysłać wymagane dokumenty na adres:
 
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
ul. Słowackiego 7
85-008 Bydgoszcz
Termin złożenia dokumentów do dnia: 6 czerwca 2016 roku - studia stacjonarne
Wymagane są następujące dokumenty:
1. Podanie – ankieta - życiorys (do pobrania na stronie internetowej uczelni lub w Dziale Nauczania).
2. Świadectwo dojrzałości w oryginale (dotyczy studiów pierwszego stopnia) lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości.
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku składania egzaminu na studia drugiego stopnia .
4. Trzy fotografie o wymiarach 35x45 mm, czwarta fotografia o wymiarach 35x45 mm na nośniku elektronicznym (płyta CD), wszystkie fotografie na jasnym tle, bez nakrycia głowy, podpisane.
5. Odpis uwierzytelniony z dowodu osobistego.
6. Dowód opłaty egzaminu wstępnego.
Ponadto wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów i prac:
1. Kandydaci na:
a) kierunek Kompozycja i teorii muzyki specjalność kompozycja - zobowiązani są do złożenia samodzielnych prac kompozytorskich.
b) kierunek Reżyseria dźwięku – zobowiązani są do złożenia wyniku badań audiometrycznych.
2. Kandydaci na kierunek Instrumentalistyka (studia pierwszego stopnia) złożą spis repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki, poświadczony przez pedagoga prowadzącego przedmiot.
Wszyscy kandydaci wnoszący opłatę w PLN zobowiązani są do jej wniesienia na konto akademii w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora:
PeKaO S.A. nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373
Kandydaci - cudzoziemcy wnoszący opłatę w EURO zobowiązani są do jej wniesienia na konto akademii w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora:
PeKaO S.A. nr 32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
EGZAMINY WSTĘPNE ODBĘDĄ SIĘ W SIEDZIBIE UCZELNI na studia stacjonarne 20 - 25 czerwca 2016 roku. Dla kandydatów zamiejscowych Uczelnia może zarezerwować miejsca w Domu Studenta. Opłata za jeden nocleg zostanie podana w terminie późniejszym. Ogłoszenie wyników egzaminów wstępnych nastąpi: 25 czerwca 2016 roku – studia stacjonarne. Ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpi: 14 lipca 2016 roku – studia stacjonarne.
Szczegółowych informacji udziela Dział Nauczania:
Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
85-008 Bydgoszcz
ul. Słowackiego 7
telefon (0-52) 321 15 25
321 05 82 wew. 28
Uwaga! Kandydaci na wszystkie (z wyjątkiem kierunku reżyseria dźwięku) kierunki studiów pierwszego stopnia będą mieli przeliczone oceny z języka polskiego (egzamin dojrzałości lub egzamin maturalny część pisemna) zgodnie z regulaminem rekrutacyjnym Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Zasady przyjęcia kandydatów z zagranicy na studia stacjonarne, studium podyplomowe lub staż artystyczny określają przepisy Ustawy z dnia 27.07.2005 r. z późniejszymi zmianami Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Podania wraz z udokumentowanym przebiegiem kształcenia oraz odpowiednio do kierunku studiów: prace kompozytorskie, wykaz opracowanego repertuaru, programy i recenzje koncertowe składać należy w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej za granicą lub bezpośrednio w uczelni. Zasady finansowania studiów reguluje określone zarządzenie i umowy międzynarodowe.
Kształcenie w języku angielskim
W roku akademickim 2016/2017 uczelnia proponuje podjęcie kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia na kierunku - instrumentalistyka, w specjalnościach- gra na instrumencie: fortepianie, klawesynie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, oboju, fagocie, trąbce, puzonie, perkusji, gitarze, skrzypcach barokowych, altówce barokowej, wiolonczeli barokowej, lutni, flecie traverso, oboju barokowym, trąbce naturalnej.
 
 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)