Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

 

Akademia Sztuki w Szczecinie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na Akademię Sztuki 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Sztuki w Szczecinie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 129/2015 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie podjęta na posiedzeniu w dniu 26 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 oraz warunków dodatkowego egzaminu wstępnego na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

na podstawie:

- art. 169 ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

- § 93 Statutu Akademii Sztuki w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§1

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje „Warunki, tryb rekrutacji i kryteria kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz „Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017" stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Senat Akademii Sztuki w Szczecinie określi w drodze uchwały limity przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. Publikacja uchwały następuje na stronie internetowej Akademii oraz w siedzibie Uczelni.

§4

Odpis uchwały wraz z załącznikami przesyła się ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa

 

Załącznik nr 1 cło Uchwały nr 129/2015 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 26.05.2015 r,

WARUNKI, TRYB REKRUTACJI I KRYTERIA KWALIFIKACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

na podstawie:

- art. 169 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Akademii Sztuki w Szczecinie, na wniosek rad wydziałów, ustala następujące warunki i tryb rekrutacji oraz zakres egzaminów wstępnych na studia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017

§1

1. Na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017 Akademii Sztuki w Szczecinie przyjmuje kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, w ramach limitu miejsc, na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów.

2. Kandydat, który uczestniczył w postępowaniu rekrutacyjnym w latach poprzednich, lecz nie został przyjęty na studia, podlega takiej samej procedurze rekrutacyjnej, jak kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia po raz pierwszy.

3. Student lub absolwent, który ubiega się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów, przystępuje do postępowania rekrutacyjnego na warunkach określonych w „Warunkach i trybie rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2016/2017".

4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia na więcej niż jednym kierunku (specjalności) studiów, przystępuje do odrębnego postępowania rekrutacyjnego na każdym z wybranych kierunków/specjalności.

ROZDZIAŁ II OPŁATY

§2

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie  na studia zobowiązana jest do wniesienia opłaty rekrutacyjnej w kwocie określonej  w zarządzeniu Rektora wydanym na podstawie art. 98 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w ust. 1 podanie kandydata pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braku.

3. Wpłaty dokonane po określonych w harmonogramie rekrutacji terminach nie będą brane pod uwagę.

4.  Kandydat wnosi odrębną opłatę rekrutacyjną za postępowanie związane z przyjęciem na każdy z wybranych przez niego kierunków studiów.

5. Zwrot opłaty rekrutacyjnej następuje jedynie w przypadku zakończenia postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów lub w przypadku błędnie dokonanej wpłaty przez kandydata. Podanie o zwrot błędnie dokonanej opłaty rekrutacyjnej kandydat składa nie później niż na jeden dzień przed terminem dodatkowego egzaminu wstępnego, o którym mowa w § 5. Zwrot wpłaty zatwierdza każdorazowo sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

ROZDZIAŁ III POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

§3

REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

1. Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia dokonują obowiązkowo rejestracji elektronicznej według następujących zasad:

a) System internetowej rejestracji kandydatów działa pod adresem www.akademiasztuki.eu

b) Kandydaci korzystają z dostępu do Internetu we własnym zakresie.

c) W celu rejestracji kandydat postępuje zgodnie ze wskazówkami wynikającymi z Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wybiera wydział, kierunek i specjalność. Wydrukowane podanie (własnoręcznie podpisane), składa (przesyła) wraz z wymaganymi dokumentami (patrz „Wymagane dokumenty"), w Dziale Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie, w wyznaczonym terminie.

d) W trakcie rejestracji kandydat wskazuje adres poczty elektronicznej, który będzie wykorzystywany w celu kontaktowania się z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego.

e) W trakcie rejestracji kandydat umieszcza swoje zdjęcie w formie cyfrowej, które wykorzystane będzie do wydania studentowi Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS).

f) Zdjęcia cyfrowe muszą spełniać określone wymagania przyjęte dla dokumentów państwowych, ponieważ na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 14 września 2011 r, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1188), ELS jest dokumentem państwowym ze zdjęciem.

g) Określa się następujące wymagania dotyczące zdjęć cyfrowych:

rozdzielczość 300 dpi (300 punktów na cal) w jednym z formatów: jpg, tif, bmp; rzeczywisty rozmiar wydruku 20 x 25 mm (wymagania jak przy dowodach osobistych, m.in. lewy pótprofil, odsłonięte ucho bez biżuterii, bez nakrycia głowy, bez okularów z ciemnymi szkłami),

zdjęcie cyfrowe musi być odpowiednikiem, pod względem wizerunku, zdjęcia tradycyjnego dostarczonego w komplecie dokumentów,

- zdjęcia cyfrowe należy oznaczać wg schematu: _.[jpg | tif | bmp] Przykłady: Nowak_Jan.jpg; Nowak_Jan.tif; Nowak_Jan.bmp. Zdjęcia cyfrowe w innych formatach nie będą akceptowane.

h) Rejestrację elektroniczną uznaje się za wiążącą po wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych. Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji, ponosi kandydat.

i) Akademia Sztuki w Szczecinie nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji spowodowaną awariami sieci Internetowej lub okresowymi przeciążeniami serwerów. W takich przypadkach kandydat zgłasza się osobiście do sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów winni po zdaniu dodatkowego egzaminu wstępnego, uzyskaniu świadectwa maturalnego złożyć (przesłać) wymagane dokumenty na adres:

Akademia Sztuki w Szczecinie Dział Spraw Studenckich (pok. 001) pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin

Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braków.

§4

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a) Kwestionariusz osobowy, wydrukowany i podpisany osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

b) Oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

c) Dwukrotnie powiększona kserokopia dowodu osobistego, potwierdzona przez pracownika Działu Spraw Studenckich Akademii Sztuki w Szczecinie.

d) Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym - w przypadku kandydata na studia stacjonarne w uczelni publicznej.

e) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na danym kierunku/specjalności (w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na Wydział Edukacji Muzycznej, kierunek wokalistyka - zaświadczenie od lekarza laryngologa określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku);

f) Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 37x52 mm (jasne tło, bez nakrycia głowy) na odwrocie podpisane - zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

g) Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

h) Ponadto kandydaci na studia drugiego stopnia zobowiązani są złożyć: dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (do momentu otrzymania dyplomu może być zaświadczenie o ukończeniu studiów). W przypadku absolwentów, którzy otrzymali wraz z dyplomem suplement, niezbędne jest dostarczenie suplementu.

§5

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW ORAZ DODATKOWYCH EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

1. Elektroniczna rejestracja na studia pierwszego i drugiego stopnia odbywa się w terminie od 17 do 31 maja 2016 r.

2. Dodatkowe egzaminy wstępne na studia odbędą się w terminie od 16 do 30 czerwca 2016 r. w siedzibie Uczelni. Do egzaminu dopuszczane są osoby, które zarejestrowały się we właściwym terminie oraz okażą dowód tożsamości, dowód dokonania opłaty rekrutacyjnej. Informacja o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzania dodatkowego egzaminu wstępnego jest przekazywana kandydatom drogą elektroniczną oraz ogłaszana na stronie internetowej Akademii Sztuki.

3. Termin składania kompletu dokumentów dla studiów pierwszego i drugiego stopnia upływa z dniem 6 lipca 2016 r. (liczy się data wpływu do Uczelni) pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z dodatkowego egzaminu wstępnego oraz uzyskania świadectwa maturalnego. Podania niekompletne i złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez wzywania do uzupełnienia braków.

§6

KRYTERIA KWALIFIKACJI

1.Postępowanie kwalifikacyjne na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia przeprowadza się systemem punktowym i ma charakter konkursowy.

2. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia pierwszego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z egzaminów. Kandydat może zdobyć w trakcie rekrutacji do 100 punktów. Kandydat na studia pierwszego stopnia może uzyskać do 5 punktów za oceny ze świadectwa maturalnego i do 95 punktów za dodatkowy egzamin wstępny. Podstawę obliczenia punktów za oceny ze świadectwa maturalnego stanowi:

a) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny („nowa matura") stanowi wynik egzaminu maturalnego z języka polskiego w części ustnej.

b) dla kandydatów, którzy zdawali egzamin dojrzałości („stara matura") stanowi wynik egzaminu dojrzałości z języka polskiego w części pisemnej.

Oceny ze świadectwa maturalnego przelicza się według poniższej tabeli:

NOWA MATURA STARA MATURA STARA MATURA

konkurs świadectw

konkurs świadectw

konkurs świadectw

 

 

skala ocen (1-6)

 

skala ocen (2-5)

Język polski

wynik

procentowy

Język polski 

2

3

4

5

6

Język polski

3

4

5

Punktacja

0,05 x procentowy wynik egzaminu - zaokrąglony do pełnych jedności

Punktacja

 

2

3

4

5

 

6

Punktacja

3

4

5

3. O przyjęciu (w ramach limitów miejsc) na studia drugiego stopnia decyduje łączna liczba uzyskanych punktów z dodatkowego egzaminu wstępnego.

4. Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego obowiązujące kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Sztuki w Szczecinie w roku akademickim 2016/2017, o których mowa w § 6 ust. 2 i ust. 3, określone zostały w załączniku nr 2 do uchwały Akademii Sztuki w Szczecinie.

Dział Spraw Studenckich nie udziela telefonicznej informacji na temat wyników dodatkowego egzaminu wstępnego.

5. Decyzje w przedmiocie przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne. Od ich decyzji można się odwołać w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

ROZDZIAŁ IV

PREFERENCJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Laureaci i finaliści olimpiad szczebla centralnego, jak również laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych lub współorganizowanych przez uczelnię, obejmujących swoim zakresem sztuki plastyczne oraz muzyczne, uzyskują maksymalną liczbę punktów w procesie rekrutacji i plasowani są na pierwszych miejscach list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia (zgodnie z obowiązująca uchwałą senatu uczelni).

ROZDZIAŁ V OSOBY NIEBĘDĄCE OBYWATELAMI POLSKIMI

§7

1.Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej „cudzoziemcami", mogą podejmować i odbywać studia, o których mowa w § 1 ust. 1 „Warunków, trybu rekrutacji i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017".

2.  Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać kształcenie:

a) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;

b) cudzoziemcy, posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

c) cudzoziemcy, korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

d) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

e) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

f) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.);

g) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

h) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i odbywać kształcenie z pominięciem zasad postępowania rekrutacyjnego:

a) jako stypendyści strony polskiej (cudzoziemcy pochodzenia polskiego, ubiegający się o przyznanie stypendium Rządu Polskiego powinni zgłosić się do polskiej placówki dyplomatycznej, właściwej dla miejsca zamieszkania, w celu uzyskania bliższych informacji dotyczących warunków podjęcia studiów);

b) na zasadach odpłatności;

c) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

d) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;

e) jako stypendyści uczelni.

4. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować kształcenie na podstawie:

a) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

b) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

c) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.)

d) decyzji rektora uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą podejmować i odbywać studia oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg.

6. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

§8

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy:

a) legitymują się polskim świadectwem dojrzałości albo zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą albo uznanym, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości lub za uprawniający do podjęcia takich studiów w Rzeczpospolitej Polskiej;

b) wykażą wymagane w uczelni przyjmującej szczególne predyspozycje do podjęcia studiów na kierunkach wymagających takich predyspozycji.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, oraz spełnią warunki przepisów obowiązujących dla wszystkich cudzoziemców, ubiegających się o przyjęcie na studia.

3. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim jeżeli:

a) ukończą roczny kurs przygotowawczy w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego uprawniający do podjęcia nauki w języku polskim lub

b) posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez „Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego" lub

c) uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec. W okresie tym cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe.

4. Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia, prowadzone w języku obcym, jeżeli legitymują się dokumentem potwierdzającym znajomość języka obcego, w którym prowadzone są studia.

5. Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.

ROZDZIAŁ VI

OBYWATELE POLSCY-ABSOLWENCI SZKÓŁ ZAGRANICZNYCH

§9

1. Na studia pierwszego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy - absolwenci zagranicznych szkół średnich, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille świadectwem lub innym dokumentem uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działa instytucja wydająca świadectwo, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

2. Na studia drugiego stopnia mogą być przyjmowani obywatele polscy - absolwenci zagranicznych szkół wyższych, którzy legitymują się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

3. Pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia na studia wymienione zostały w § 4 „ Warunków, trybu rekrutacji i kryteriów kwalifikacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017".

ROZDZIAŁ VII KOMISJE REKRUTACYJNE

§ 10

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane przez Dziekana.

2. W skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Przewodniczący Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu - dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora;

b) członkowie Komisji z prawem głosu - co najmniej dwaj nauczyciele akademiccy;

c) co najmniej jeden sekretarz bez prawa głosu.

3. Dodatkowe egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne, w których skład wchodzą wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

4. Senat na wniosek Rektora powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną (Statut Akademii Sztuki w Szczecinie § 93 ust. 4)

5. W skład Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:

a) Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej z prawem głosu - wyznaczony przez Rektora Prorektor;

b) członkowie komisji z prawem głosu - dziekani oraz przedstawiciel Samorządu Studenckiego;

c) co najmniej jeden sekretarz - bez prawa głosu.

§11

Do zadań Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych należy:

a) sporządzenie listy kandydatów w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

b) powiadamianie kandydatów o wynikach kolejnych etapów rekrutacji;

c) zawiadamianie o terminie i miejscu egzaminów;

d) kompletowanie dokumentów składanych przez kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego;

e) tworzenie list rezerwowych kandydatów, którzy w terminie dostarczą pisemne oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w Akademii Sztuki w Szczecinie;

f) podejmowanie decyzji o przyjmowaniu kandydatów z list rezerwowych na zwalniane miejsca;

g) wydawanie i wysyłanie decyzji administracyjnych i innych pism w zakresie postępowania rekrutacyjnego;

h) podejmowanie decyzji, w porozumieniu z dziekanem wydziału, o przeprowadzeniu kolejnej rekrutacji w przypadku niewyczerpania limitu miejsc;

i) sporządzenie:

protokołu (w porządku alfabetycznym), w którym wpisuje się: imię i nazwisko kandydata, PESEL, liczbę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania rekrutacyjnego, uzyskany wynik końcowy w punktach oraz decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu kandydata na studia;

- listy kandydatów przyjętych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

- listy kandydatów nieprzyjętych i rezerwowych (według kolejności uzyskanych punktów), zawierającej imię i nazwisko kandydata, PESEL oraz uzyskany wynik końcowy w punktach;

kart kandydatów na I rok studiów;

listy kandydatów przyjętych (w porządku alfabetycznym z punktacją) do wywieszenia na tablicach informacyjnych danej jednostki organizacyjnej;

listy kandydatów przyjętych z listy rezerwowej do wywieszenia na tablicach informacyjnych w danej jednostce organizacyjnej.

§ 12

1. Decyzje podejmowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Decyzje wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, protokół oraz listy kandydatów podpisują Przewodniczący oraz wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji. Wszelkie skreślenia i zmiany w protokole muszą być potwierdzone podpisem Przewodniczącego. Przewodniczący podpisuje również wszystkie strony protokołu.

§ 13

Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a) koordynowanie i nadzór nad pracą wydziałowych komisji rekrutacyjnych;

b) dokonywanie wyboru - poprzez losowanie - zestawów tematów egzaminów pisemnych lub testów egzaminacyjnych, a także nadzór nad ich powielaniem, przechowywaniem i przekazywaniem wydziałowym komisjom rekrutacyjnym. Wykonywanie czynności oraz nadzór, o których mowa powyżej, w imieniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej sprawuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej;

c) rozpatrywanie odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych i przedstawianie Rektorowi wniosków co do ostatecznej decyzji;

d) podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów;

e) podejmowanie decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z przyjęć na pozostałe miejsca na danym kierunku (specjalności) studiów;

f) podejmowanie decyzji w sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami i trybem rekrutacji na I rok studiów.

§ 14

1. Uchwały podejmowane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równej ich liczby decyduje głos przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2. Uchwały wydawane w zakresie postępowania rekrutacyjnego przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną podpisuje Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3. W przypadku uwzględnienia odwołań, o których mowa w § 13 ust. c, Rektor może zwiększyć limit miejsc na danym kierunku (specjalności).

§ 15

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku (specjalności) jest mniejsza niż uchwalony limit miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może:

a) podjąć decyzję w porozumieniu z dziekanem właściwego wydziału o ogłoszeniu kolejnego naboru na tym kierunku (specjalności) studiów do wypełnienia limitu miejsc, albo

b) wystąpić z wnioskiem popartym przez dziekana wydziału do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca w limicie.

2. W przypadku podjęcia przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną decyzji o zakończeniu postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru na danym kierunku (specjalności) studiów, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na tej podstawie wydaje indywidualne decyzje o umorzeniu postępowania i doręcza je kandydatom, którzy złożyli podanie o przyjęcie na dany kierunek (specjalność).

§ 16

Przebieg egzaminów wstępnych dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej prowadzącej egzamin.

§ 17

Komisje rekrutacyjne wykonują swoje obowiązki związane z postępowaniem rekrutacyjnym na I rok studiów w okresie od daty ich powołania do 31 grudnia 2016 r.

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 129/2015 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 26,05.2015 r, WARUNKI DODATKOWEGO EGZAMINU WSTĘPNEGO NA 1 ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kandydatów obowiązuje dodatkowy egzamin wstępny ustalany dla każdego kierunku studiów.

2. W postępowaniu rekrutacyjnym kwalifikacje oceniane są w systemie punktowym określonym dla poszczególnych wydziałów.

§1

1. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Edukacji Muzycznej studia pierwszego stopnia:

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Egzamin z dyrygowania - do 25 punktów,

Egzamin ze śpiewu - do 25 punktów,

Egzamin z wybranego instrumentu głównego oraz fortepianu - do 25 punktów,

Egzamin ustny z kształcenia słuchu, połączony z harmonią i zasadami muzyki - do 20 punktów, Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu z dyrygowania co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

 

Kierunek: Wokalistyka

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Etap I:

Wykonanie dwóch dowolnych utworów, w tym jednego w języku polskim - do 25 punktów,

Kandydat przechodzi do następnego etapu, jeśli uzyska ze śpiewu co najmniej 18 punktów w skali 25-punktowej.

Etap II:

Wykonanie dwóch zgłoszonych utworów (jeden utwór z I etapu może być powtórzony) - do 20 punktów,

Recytację opanowanych pamięciowo dwóch wierszy (klasycznego i współczesnego) oraz dowolnego fragmentu prozy - do 10 punktów,

Egzamin z predyspozycji ruchowych - do 10 punktów,

Egzamin z uzdolnień muzycznych (słuchu, rytmu, pamięci muzycznej) - do 10 punktów.

Uwaga! Studentami Wydziału Edukacji Muzycznej, kierunek Wokalistyka mogą zostać osoby, które zdały dodatkowy egzamin wstępny i nie mają przygotowania wokalnego i muzycznego, ale dysponują wyjątkowymi walorami głosowymi.

2. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Edukacji Muzycznej studia drugiego stopnia: Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 50 punktów za dodatkowy egzamin.

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

specjalność: muzyka kościelna

Egzamin z gry na organach - do 25 punktów,

Egzamin ze śpiewu - do 25 punktów,

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

specjalność: dyrygentura chóralna

Egzamin z dyrygowania utworami a'cappella i wokalno-instrumentalnymi - do 25 punktów,

Egzamin ze śpiewu - do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

specjalność: dyrygentura chóralna:

specjalizacja: dyrygentura orkiestr dętych

Egzamin z dyrygowania - do 25 punktów,

Egzamin z gry na wybranym instrumencie dętym - do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.

 

Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

specjalność: edukacja muzyczna

Egzamin ze śpiewu (2 pieśni zróżnicowane charakterem)-do 25 punktów,

Egzamin z metodyki edukacji muzycznej - do 25 punktów

Sumaryczną uzyskaną liczbę punktów mnoży się przez 2 i zaokrągla do pełnych jedności.

Uwaga! Kandydaci, którzy nie mają ukończonych studiów muzycznych zdają dodatkowo egzamin z kształcenia słuchu oraz ustny z historii muzyki. Wynik tego egzaminu decyduje o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do dodatkowego egzaminu wstępnego, a kandydat nie otrzymuje punktów.

3. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Instrumentalnym studia pierwszego stopnia:

 

Kierunek: Instrumentalistyka

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie klasy dyplomowej szkoły muzycznej II stopnia i obejmuje:

Egzamin z instrumentu głównego - do 75 punktów,

Egzamin z utworu klauzurowego - do 5 punktów,

Egzamin z gry, a'vista - do 5 punktów,

Egzamin z kształcenia słuchu - do 10 punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia pierwszego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

1. oryginalny utwór J. S. Bacha zawierający fugę (np. preludium i fuga z DWK, toccata, partita)

2. dwie etiudy na różne problemy techniczne, w tym etiuda F. Chopina (z wyjątkiem etiud op. 10 nr 3, 6; op. 25 nr 7 oraz etiud bez opusu)

3. sonata klasyczna lub romantyczna

4. większy utwór F. Chopina (np. polonez, ballada, scherzo lub tp.)

5. utwór dowolny XIX-XXI w.

Skrzypce

1. Dwie kontrastujące części z jednej z Sonat lub Partit J. S. Bacha

2. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

3. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

Altówka

1. Dwie kontrastujące części z jednej z Suit lub Sonat J. S. Bacha albo M. Regera

2. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

3. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

Wiolonczela

1. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

2.  Etiuda lub kaprys

3. Jedna część koncertu lub sonaty na wiolonczelę

Kontrabas

1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit FI. Fryby lub J. S. Bacha

2. Sonata (dwie części kontrastujące)

3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

1. Utwór z epoki renesansu lub baroku (w przypadku utworu cyklicznego - 3 części kontrastowe)

2. Etiuda prezentująca dowolną technikę gitarową (XVIII-XX w.)

3. Sonata lub wariacje

Perkusja

1. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na werbel

2. Utwór dowolny (solo lub z akompaniamentem) na kotły

3. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na wibrafon

4. Utwór dowolny (wykorzystujący czteropałkową technikę gry) na marimbę Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie ¡tp,). Jeżeli kandydat w czasie swojej nauki w szkole średniej nie zetknął się równocześnie z grą na wibrafonie i marimbie wykonuje utwór na jednym z tych instrumentów.

Instrumenty dęte, Akordeon

Własne programy kandydatów uwzględniające różne style i formy muzyczne

Harfa

1. Etiuda koncertowa (XIX/XX wiek)

2. Transkrypcje utworów J. F. Handla, J. S. Bacha lub Aria i Rigaudon - G. Kirchhofa

3. Sonata lub wariacje (XIX/XX wiek)

4. Utwór dowolny (XIX/XX wiek)

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem.

4. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Instrumentalnym studia drugiego stopnia: Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za dodatkowy egzamin.

 

Kierunek: Instrumentalistyka,

Kierunek: Instrumentalistyka, specjalność: gra na instrumencie

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów licencjackich kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

Egzamin z gry na wybranym instrumencie - do 75 punktów,

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów - do 25 punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego na studia drugiego stopnia

Instrument

Program

Fortepian

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

Skrzypce

1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo

2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego

3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Altówka

1. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo

2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego

3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

1. Etiuda lub kaprys

2. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha

3. Pierwsza część koncertu na wiolonczelę

Kontrabas

1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha

2.  Sonata (dwie części kontrastujące)

3. I lub II i III część dowolnego koncertu

Gitara

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok w tym jedna większa forma

Perkusja

1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej

2. Utwór dowolny na kotły

3. Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry

4. Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry

5. Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.)

Instrumenty

dęte,

Akordeon

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

Harfa

Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, najpóźniej do dwóch tygodni przed egzaminem.

5. Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego na Wydziale Sztuk Wizualnych studia pierwszego stopnia:

Student, rejestrując się. elektronicznie określa kierunek studiów, jakim jest zainteresowany, a w przypadku kierunku Grafika - także specjalność (grafika projektowa lub warsztatowa). Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy. Etap I

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych na kierunku Architektura Wnętrz i Grafika). Kandydat ma możliwość zaprezentowania swoich prac wykonanych także w innej technice związanych z wybranym kierunkiem (Architektura Wnętrz i Grafika) i specjalnością studiów (dotyczy kierunku Grafika), m. in. fotografia, grafika. Na podstawie prac kandydata Komisja Wydziałowa rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzamin praktyczny, zróżnicowany w zależności od kierunku /specjalności.

Kierunek: Architektura wnętrz

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku - do 35 punktów Zadanie z malarstwa - do 15 punktów Zadanie specjalistyczne - do 45 punktów

 

Kierunek: Grafika

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie z rysunku - do 25 punktów Zadanie z malarstwa - do 25 punktów Zadanie specjalistyczne - do 45 punktów

6. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Sztuk Wizualnych studia drugiego stopnia: Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Kierunek: Grafika (specjalność: grafika projektowa lub warsztatowa)

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

 

Kierunek: Architektura Wnętrz (specjalność: architektura wnętrz lub wystawiennictwo)

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

7. Warunki dodatkowego egzaminu wstępnego na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów studia pierwszego stopnia:

Student, składając dokumenty przed egzaminem, określa kierunek studiów, jakim jest zainteresowany: Grafika, Malarstwo a w przypadku kierunku Grafika - także specjalność multimedia, fotografia lub film eksperymentalny i animacja

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym. Egzamin podzielony jest na dwa etapy.

Etap I 

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów i autoprezentacja związanych z wybranym kierunkiem (Grafika, Malarstwo) i specjalnością studiów (dotyczy kierunku Grafika), m. in. animacje, fotografia, grafika, film video, malarstwo, rysunek, rzeźba, projekty. Na podstawie prac kandydata Komisja Egzaminacyjna rozpoznaje predyspozycje kandydata, jego umiejętności artystyczne wymagane na tego typu studiach oraz decyduje o dopuszczeniu lub nie do następnego etapu egzaminu. Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Przegląd samodzielnie wykonanych przez kandydata prac jest etapem egzaminu, za który kandydat nie otrzymuje punktów.

Etap II

Egzaminem praktyczny zróżnicowany w zależności od kierunku/specjalności. Kandydat zalicza egzamin praktyczny jeśli zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do zdobycia.

 

Kierunek: Grafika, specjalność multimedia Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

 

Kierunek: Grafika, specjalność fotografia

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

 

Kierunek: Grafika, specjalność film eksperymentalny i animacja

Dodatkowy egzamin wstępny obejmuje:

Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

 

Kierunek: Malarstwo

Zadanie specjalistyczne - do 70 punktów

Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego - do 25 punktów

 

8. Warunki dodatkowego egzaminu na Wydziale Malarstwa i Nowych Mediów studia drugiego stopnia:

 

Kierunek: Grafika specjalność multimedia

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

 

Kierunek: Grafika specjalność fotografia

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

 

Kierunek: Grafika specjalność film eksperymentalny i animacja

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

 

Kierunek: Malarstwo

Prezentacja - do 35 punktów

Portfolio - do 45 punktów

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)