Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AGH 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

Uchwała nr 68/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017.

Na podstawie art. 169 ust. 1-7 i 10-16 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 28 oraz art. 61 ust. 1 Statutu AGH Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ustala, co następuje:

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 1. Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 odbywać się będzie według tych samych warunków i w tym samym trybie.

Art. 2. Rekrutacja kandydatów na pierwszy rok studiów przeprowadzana jest w trzech etapach:

1. W pierwszym etapie Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonają wstępnej kwalifikacji na pierwszy rok studiów na kierunku wymienionym przez kandydata w deklaracji elektronicznej. Kwalifikacja odbywa się na podstawie list rankingowych obejmujących wszystkich kandydatów. Postępowanie kwalifikacyjne zakończone zostanie podaniem do publicznej wiadomości list kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia na pierwszy rok studiów na poszczególnych kierunkach.

2. W drugim etapie wstępnie zakwalifikowani kandydaci, którzy składają podanie o przyjęcie na studia, otrzymują decyzję o przyjęciu na dany kierunek studiów.

3. W trzecim etapie zakwalifikowani kandydaci dokonują wpisu na studia.

Art. 3. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia określa rozdział 2 niniejszej uchwały.

Art. 4. Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia określa rozdział 3 niniejszej uchwały.

Art. 5. Rekrutacja na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2016/ 2017 będzie prowadzona w dwóch okresach - letnim i zimowym.

Art. 6. Rekrutacja w okresie letnim rozpocznie się 1 czerwca 2016 r. i zakończy się 30 września 2016 r.

Art. 7. Rekrutacja w okresie zimowym rozpocznie się 2 stycznia 2017 r. i zakończy się 24 lutego 201 7 r.

Art. 8. Szczegółowy kalendarz rekrutacji w okresach podanych w art. 6 i 7 określi Rektor w drodze zarządzenia.

Art. 9. Kandydat na studia stacjonarne posiadający status studenta na studiach stacjonarnych ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na dany kierunek studiów, jeżeli posiada średnią ocen za ostatni zaliczony bez deficytu ECTS semestr studiów na dotychczasowym kierunku nie niższą niż 4,0.

Art. 10. Kandydat na studia stacjonarne posiadający status studenta na studiach niestacjonarnych ma możliwość przystąpienia do rekrutacji na dany kierunek studiów bez warunku określonego w art. 9.

Art. 11. Zasady podejmowania i odbywania studiów wyższych przez osoby nie będące obywatelami polskimi określa Rektor AGH w drodze zarządzenia.

Art. 12. Szczegółowe zasady organizacji rekrutacji oraz wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia określi Rektor AGH w drodze zarządzenia.

Rozdział 2.

Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia

Art. 13. Kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 zawiera tabela 1.

Art. 14. Kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, na które będzie prowadzona rekrutacja w roku akademickim 2016/2017 zostaną określone w uchwale Senatu AGH w sprawie ustalenia planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2016/2017.

Art. 15. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w AGH jest wskaźnik rekrutacji W na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (1), w którym poszczególne składniki obliczane są zgodnie z zasadami przedstawionymi w pkt 1-5.

W = 4 x G + J      (1)

1. Dla kandydatów, którzy posiadają świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali 0-100 punktów:

G - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200, przy czym:

a) jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy;

b) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, to składnik G obliczany jest jako suma tych wyników;

c) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu podstawowego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest ze wzoru:

G = N     (2)

d) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczony jest wynik tylko z poziomu rozszerzonego w wysokości N punktów, to składnik G wyznaczany jest według wzoru:

G = N (dla N < 30%)

G = N + 2 x (N - 30) (dla 30% ≤  80%) (3)

G = N +100 (dla N > 80%)

e) jeżeli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z obu poziomów z matematyki, to jako ostateczna wartość składnika G przyjęty będzie wynik lepszy z wartości wyliczonych według lit. b) i d).

J - to liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) przeliczona według zasad podanych dla wyliczania wartości składnika G. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden język obcy, to wybierany jest wynik najlepszy. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 1. Kierunki studiów pierwszego stopnia oraz przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1).

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Górnictwa i Geoinżynierii

1.

Budownictwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

2.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

3.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia

4.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

5.

Edukacja Techniczno- Informatyczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

6.

Inżynieria Ciepła

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

7.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

8.

Inżynieria Obliczeniowa

matematyka lub fizyka lub informatyka

9.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub informatyka

10.

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

11.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka

12.

Elektrotechnika

matematyka lub fizyka

13.

Informatyka

matematyka lub fizyka

14.

Inżynieria Biomedyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia lub biologia

15.

Mikroelektronika w Technice i Medycynie

matematyka lub fizyka

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

16.

Elektronika

matematyka lub fizyka

17.

Elektronika i Telekomunikacja

matematyka lub fizyka

 

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

18.

Elektronika

i Telekomunikacja (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka

19.

Informatyka

matematyka lub fizyka

20.

Teleinformatyka

matematyka lub fizyka

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

21.

Automatyka i Robotyka

matematyka lub fizyka lub informatyka

22.

Inżynieria Akustyczna

matematyka lub fizyka lub informatyka

23.

Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa

matematyka lub fizyka lub informatyka lub chemia

24.

Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

25.

Mechatronika

matematyka lub fizyka lub informatyka

26.

Mechatronika (w j. angielskim)

matematyka lub fizyka lub informatyka

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

27.

Ekologiczne Źródła Energii

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

28.

Geofizyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

29.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

30.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

31.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

32.

Ochrona Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

33.

Turystyka i Rekreacja

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

34.

Geodezja i Kartografia

matematyka lub fizyka lub informatyka lub geografia

35.

Inżynieria Środowiska

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

36.

Ceramika

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

37.

Chemia Budowlana

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

38.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

39.

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub biologia

Odlewnictwa

40.

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

41.

Wirtotechnologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Metali Nieżelaznych

42.

Inżynieria Materiałowa

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

43.

Metalurgia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia

44.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

45.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

46.

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Zarządzania

47.

Informatyka i Ekonometria

matematyka lub fizyka lub informatyka

48.

Zarządzanie

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub geografia

49.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Energetyki i Paliw

50.

Energetyka

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

51.

Technologia Chemiczna

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Fizyki i Informatyki Stosowanej

52.

Fizyka Medyczna

matematyka lub fizyka lub chemia

53.

Fizyka Techniczna

matematyka lub fizyka lub chemia

54.

Informatyka Stosowana

matematyka lub fizyka

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Przedmiot główny

Matematyki Stosowanej

55.

Matematyka

Matematyka

Humanistyczny

56.

Kulturoznawstwo

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

57.

Socjologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia lub filozofia lub historia lub historia sztuki lub język obcy nowożytny (inny niż uwzględniany w składniku J) lub język polski lub wiedza o społeczeństwie

Geotechnologii w Jastrzębiu Zdroju

58.

Górnictwo i Geologia

matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka

Inżynierii Wytwarzania w Mielcu

59.

Mechanika i Budowa Maszyn

matematyka lub fizyka lub informatyka

1.            Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości z wynikami egzaminu maturalnego w skali ocen 1-6 lub 2-5:

G - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen według tabeli 2 z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego, którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez aGh egzaminu z matematyki. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J - to liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 2 oceny z języka obcego (angielskiego lub francuskiego lub hiszpańskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub włoskiego) w części pisemnej egzaminu maturalnego (w pierwszej kolejności) lub w części ustnej (w drugiej kolejności); jeżeli kandydat nie zdawał matury z języka obcego, to wartość składnika J odpowiada liczbie punktów uzyskanych z przeliczenia najlepszej oceny końcowej z dowolnego języka obcego wymienionego powyżej, umieszczonego na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Maksymalna liczba punktów składnika J wynosi 200.

Tabela 2. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5.

Ocena

liczba punktów

rok wydania świadectwa

przed 1992 r.

Od 1992 r.

Celujący

-

200

Bardzo dobry

200

160

Dobry

133

120

Dostateczny

67

80

Dopuszczający

-

40

Jeżeli kandydat posiada certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie A2, B1 lub wyższym, to dopuszcza się określenie na jego podstawie wartości składnika J, o ile takie przeliczenie jest dla kandydata korzystne. Uwzględniane będą certyfikaty wymienione w załączniku nr 2 do uchwały nr 30/2015 Senatu AGH z dnia 4 marca 20l5 r. w sprawie zasad nauki języków obcych w Akademii Górniczo- Hutniczej. Liczba punktów przypisywana poszczególnym certyfikatom jest określona w tabeli 3.

Tabela 3. Liczba punktów przypisywanych poszczególnym certyfikatom językowym (w przypadku świadectwa dojrzałości w skali ocen 1-6 lub 2-5).

Lp.

poziom certyfikatu

liczba

punktów

1.

A1

0

2.

A2 (ocena n%)

N

3.

A2.1 (dst)

40

4.

A2.2 (db)

70

5.

A2.3 (bdb)

100

6.

A2 (jednolity, bez oceny)

100

7.

B1 (ocena n%)

100 + n

8.

B1.1 (dst)

120

9.

B1.2 (db)

160

10.

B1.3 (bdb)

200

11.

B2 i wyższy

200

3. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane według zasad matury międzynarodowej:

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia według tabeli 4 wyniku z części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego; jeżeli przedmiotem głównym jest matematyka, to przeliczenie następuje według tabeli 5. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1, to wybierany jest wynik najlepszy.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt z języka angielskiego.

Tabela 4. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu głównego innego niż matematyka.

Ocena

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

6

86

171

5

71

143

4

57

114

3

43

86

2

29

57

1

14

29

Tabela 5. Liczba punktów przypisana poszczególnym ocenom umieszczonym na świadectwie dojrzałości matury międzynarodowej dla przedmiotu matematyka.

Ocena

poziom SD

poziom SL

poziom HL

liczba punktów

7

100

200

200

6

86

171

200

5

71

143

200

4

57

114

200

3

43

86

150

2

29

57

100

1

14

29

50

4. Dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości matury dwujęzycznej:

G - liczba punktów procentowych uzyskanych w części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotu głównego zdawanego w języku polskim przeliczona według zasad podanych w ust. 1. Maksymalna liczba punktów składnika G wynosi 200. Jeżeli kandydat zdawał więcej niż jeden przedmiot wymieniony w tabeli 1 to wybierany jest wynik najlepszy.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt z języka wykładowego.

5. Dla kandydatów posiadających dokument uzyskany poza granicami Polski równoważny świadectwu dojrzałości:

G - liczba punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z przedmiotu głównego (proporcjonalnie do stosowanej skali ocen na świadectwie), którym jest jeden z przedmiotów wymienionych w tabeli 1 lub ocena uzyskana w ramach organizowanego przez AGH egzaminu z matematyki. Przeliczenia wyników dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 200.

J - wartość składnika J wynosi 200 pkt z języka obcego.

Art. 16. Na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na AGH mogą zostać przyjęci tylko kandydaci, którzy uzyskali wartość wskaźnika rekrutacji (1), o którym mowa w art. 15, równą lub większą niż 200 pkt.

Art. 17. Przedmioty główne uwzględniane w składniku G wskaźnika rekrutacyjnego (1) dla kierunków studiów pierwszego stopnia na poszczególnych wydziałach AGH zawiera tabela 1.

Rozdział 3.

Warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia

Art. 18. Podstawą kwalifikacji dla wszystkich kierunków studiów drugiego stopnia na AGH jest wskaźnik rekrutacji W na podstawie którego sporządzane są listy rankingowe kandydatów, obliczony według ogólnego wzoru (4):

W = wE x E + wS x S (4)

w którym:

E - liczba punktów uzyskanych z przeprowadzonego w AGH egzaminu wstępnego potwierdzającego osiągnięcie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów; egzamin wstępny oceniany będzie w skali 0^100 pkt, przy czym uzyskanie mniej niż 50 pkt eliminuje kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego;

S - średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pomnożona przez 20 (gdy w uczelni wydającej dyplom skal a ocen wynosiła 2^5) lub 16,67 (gdy w uczelni wydającej dyplom skala ocen wynosiła 2^6); w przypadku innej skali ocen średnia ocen ze studiów jest przeliczana indywidualnie;

wE - waga punktów uzyskanych z egzaminu wstępnego;

wS - waga średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;

przy czym wagi wE i wS przyjmują wartości całkowite z zakresu od 1 do 9 oraz:

wE + wS = 10  (5)

Wagi składników wzoru (4) określone są w tabeli 6.

Art. 19. W przypadku kandydata legitymującego się dokumentem uzyskanym poza granicami Polski równoważnym dyplomowi ukończenia studiów wyższych w Polsce przeliczenia średniej ocen dokonuje Centrum Studentów Zagranicznych AGH w Krakowie.

Art. 20. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (4) dla kierunków, na które będzie prowadzona rekrutacja na studia stacjonarne drugiego stopnia zawiera tabela 6.

Art. 21. Egzaminy wstępne obejmować będą sprawdzenie wybranych kierunkowych efektów kształcenia (EKK) w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych na pierwszym stopniu danego kierunku studiów.

Tabela 6. Wagi składników wskaźnika rekrutacji (4) dla kierunków drugiego stopnia studiów.

Lp.

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z

egzaminu

wstępneg

o

[we]

z

przelicze

nia

średniej

ocen

[wS]

Górnictwa i Geoinżynierii

1.

Budownictwo

5

5

2.

Górnictwo i Geologia

5

5

3.

Inżynieria Środowiska

5

5

4.

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

5

5

Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

 

5.

Edukacja Techniczno-Informatyczna

5

5

6.

Inżynieria Materiałowa

5

5

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z

egzaminu

wstępneg

o

[we]

z

przelicze

nia

średniej

ocen

[ws]

7.

Inżynieria Obliczeniowa

5

5

8.

Informatyka Stosowana

5

5

9.

Metalurgia

5

5

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

10.

Automatyka i Robotyka

6

4

11.

Elektrotechnika

6

4

12.

Informatyka

6

4

13.

Inżynieria Biomedyczna

6

4

Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

14.

Elektronika i Telekomunikacja

8

2

15.

Elektronika i Telekomunikacja (w j. angielskim)

8

2

16.

Informatyka

8

2

17.

Teleinformatyka

8

2

Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

18.

Automatyka i Robotyka

4

6

19.

Inżynieria Akustyczna

4

6

20.

Mechanika i Budowa Maszyn

4

6

21.

Mechatronika

4

6

22.

Mechatronika (w j. angielskim)

4

6

Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

 

Geofizyka

4

6

 

Górnictwo i Geologia

4

6

 

Informatyka Stosowana

4

6

 

Inżynieria Środowiska

4

6

 

Ochrona Środowiska

4

6

 

Lp.

Wydział / Kierunek

Wagi punktów uzyskanych:

z

egzaminu

wstępneg

o

[we]

z

przelicze

nia

średniej

ocen

[ws]

 

Turystyka i Rekreacja

4

6

Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 

Geodezja i Kartografia

6

4

 

Inżynieria Środowiska

6

4

Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

 

Ceramika

5

5

 

Inżynieria Materiałowa

5

5

 

Technologia Chemiczna

5

5

Odlewnictwa

 

Metalurgia

5

5

 

Wirtotechnologia

5

5

Metali Nieżelaznych

 

Inżynieria Materiałowa

6

4

 

Metalurgia

6

4

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

6

4

Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 

Górnictwo i Geologia

4

6

 

Inżynieria Naftowa i Gazownicza

4

6

Zarządzania

 

Informatyka i Ekonometria

7

3

 

Zarządzanie

7

3

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

7

3

Energetyki i Paliw

 

Energetyka

6

4

 

Technologia Chemiczna

6

4

 

 

 

 

Wagi punktów uzyskanych:

Lp.

Wydział / Kierunek

z

egzaminu

wstępneg

o

[we]

z

przelicze

nia

średniej

ocen

[wS]

Fizyki i Informatyki Stosowanej

 

Fizyka Medyczna

5

5

 

Fizyka Techniczna

5

5

 

Informatyka Stosowana

5

5

Matematyki Stosowanej

 

Matematyka

6

4

Humanistyczny

 

Kulturoznawstwo

6

4

 

Socjologia

6

4

Art. 22. Dla absolwentów AGH, w przypadku kontynuacji studiów na tym samym kierunku, podstawą wyliczenia wartości składnika E wskaźnika rekrutacji (4) może być wynik egzaminu kierunkowego na studiach pierwszego stopnia zdanego w tym samym roku akademickim.

Art. 23. Zakres i forma egzaminu kierunkowego, o którym mowa w art. 22 muszą być identyczne z zakresem i formą egzaminu wstępnego na drugi stopień studiów na tym kierunku.

Art. 24. Decyzję o możliwości skorzystania z zapisów art. 22 podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

Art. 25. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera kandydat musi posiadać tytuł inżyniera lub magistra inżyniera, z zastrzeżeniem art. 26.

Art. 26. W przypadku niespełniania warunku określonego w art. 25 uzupełnienie brakujących kwalifikacji inżynierskich możliwe jest tylko w oparciu o program studiów z co najmniej dodatkowym semestrem „wyrównawczym" zatwierdzonym przez radę wydziału właściwą dla danego kierunku i opublikowanym w sylabusie AGH minimum 3 miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji.

Rozdział 4.

Postanowienia końcowe 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Komentarze (0)