Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na UTH 2016/17 

Załącznik do uchwały Nr 000-5/4/2015 Senatu UTH Rad. z dnia 28.05.2015 r. Warunki i tryb rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2016/2017

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Uchwała ustala warunki i tryb rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej, na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, w ramach limitów miejsc określonych przez Senat Uczelni.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów określa załącznik nr 5.

3. Rekrutację na studia prowadzi się na następujące kierunki studiów:

 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Kierunek

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

jednolite

magisterskie

pierwszego

stopnia

drugiego

stopnia

jednolite

magisterskie

Administracja

Architektura wnętrz

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Budownictwo

Dziennikarstwo

 

Ekonomia

Elektrotechnika

Elektronika i telekomunikacja

Filologia polska

Filologia

- specjalność filologia angielska

 

 

- specjalność filologia germańska

 

 

Fizjoterapia

Grafika

Informatyka

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

Kosmetologia

Kulturoznawstwo europejskie

Lekarski 1

 

1

Logistyka

Malarstwo

 

1 po utworzeniu kierunku lub uruchomieniu studiów

 

Matematyka

Mechanika i budowa maszyn

Pedagogika

Pielęgniarstwo

Praca socjalna

Prawo

 

Prawo w działalności gospodarczej

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Technologia chemiczna

Towaroznawstwo

Transport

Turystyka i rekreacja

Wychowanie fizyczne

Wzornictwo

Zielone technologie

3. Limit miejsc, o którym mowa w ust. 1 może być zwiększony w uzasadnionych przypadkach przez Rektora, na wniosek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

4. O przyjęcie na I rok studiów:

- pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej,

- drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia - tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.

5. Obywatele polscy, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą obowiązani są dodatkowo złożyć: tłumaczenie świadectwa potwierdzone przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie z kuratorium oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania) o równoważności świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, a w przypadku braku równoważności - jego nostryfikację przeprowadzoną w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 447). Nie dotyczy to osób, które posiadają świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate) lub Matury Europejskiej (European Baccalaureate).

6. Obywatele polscy, kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem uzyskanym w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska podpisała umowę o uznawalności wykształcenia, składają oryginał dyplomu wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania dyplomu w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie ma umowy o uznawalności wykształcenia, dyplom należy nostryfikować w trybie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2011 r. Nr 196 poz. 1168).

7. Zasady przyjmowania cudzoziemców na studia określa załącznik nr 4.

8. Uprawnienia przysługujące laureatom i finalistom ogólnopolskich olimpiad stopnia centralnego oraz laureatom konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przy ubieganiu się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich zostały określone w uchwale Nr 000-5/6/2014 Senatu UTH Rad. z dnia 15 maja 2014 r. obowiązującej na lata 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

9. W przypadku, gdy o przyjęcie na kierunki, o których mowa w § 4 ust. 3 ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna może zastosować inną niż ustalona formę kwalifikacji, uwzględniając stopień niesprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

10. Absolwenci szkół pomaturalnych, college’ów, ubiegający się o przyjęcie na studia, podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu jak pozostali kandydaci na studia.

11. Student może studiować na więcej niż jednym kierunku studiów. Podjęcie dodatkowego kierunku studiów możliwe jest wyłącznie w drodze postępowania rekrutacyjnego.

12. Zasady i warunki przyjmowania na studia w ramach potwierdzenia efektów uczenia się zostaną określone na podstawie regulaminu uznawalności efektów uczenia się.

§ 2

Organy przeprowadzające postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących etapów:

1) rejestracj i na studia,

2) postępowania kwalifikacyjnego,

3) składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane (lub dopuszczone) na studia,

4) wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

2. Rekrutację przeprowadzają i decyzje o przyjęciu lub nie przyjęciu na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) powołane przez dziekanów.

3. Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej jest dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan.

4. Organem odwoławczym od decyzji Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych jest Uczelniana Komisja Rekrutacyjna (UKR) powoływana przez Rektora w składzie określonym w statucie Uczelni.

5. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, który sprawuje nadzór nad przebiegiem postępowania rekrutacyjnego w Uczelni.

6. Nad przestrzeganiem przyjętych zasad rekrutacji czuwa Pełnomocnik Rektora ds. Rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

§ 3

Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia

1.Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sirk.uniwersytetradom.pl w Systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia, zwanym dalej SIRK.

2. System SIRK jest dostępny dla kandydata z dowolnego komputera podłączonego do internetu:

-  w okresie rejestracji - w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,

-  poza okresem rejestracji - w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).

3. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w systemie SIRK.

4. Rejestracja kandydata w systemie SIRK, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji, jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia zobowiązany jest:

1) założyć osobiste konto dostępowe do systemu SIRK,

2) dokonać wyboru formy studiów, wydziału oraz kierunku studiów,

3) wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,

4) wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1, dane niezbędne do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego,

5) wnieść w określonym terminie opłatę rejestracyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system SIRK; dokonanie opłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.

6. Kandydat może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, przy czym przy składaniu dokumentów wskazuje kierunek podstawowy.

7.  Rejestrację uważa się za wiążącą po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 5.

8.  Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia, lub podania informacji nieprawdziwych.

9. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez kandydata hasła dostępu do osobistego konta w systemie SIRK osobom trzecim.

10. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezapoznania się kandydata podczas przebiegu postępowania rekrutacyjnego z informacjami umieszczanymi na jego osobistym koncie w systemie SIRK oraz na stronie internetowej www.rekrutacja.uniwersytetradom.pl

§ 4

Zakres i przebieg postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów

1. Celem postępowania kwalifikacyjnego jest sporządzenie wspólnej listy rankingowej kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na wybrany kierunek studiów na podstawie:

1)  wyników ze świadectwa dojrzałości,

2) dodatkowego sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania na kierunkach wymienionych w ust. 3,

3) ocen ze świadectwa ukończenia szkoły,

4) egzaminu ustnego,

5) testu kompetencyjnego,

6) konkursu dyplomów ukończenia studiów wyższych,

7) oceny kwalifikacji nieformalnych

lub na podstawie sprawdzenia złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów.

2. Szczegółowe kryteria oraz zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na poszczególne kierunki studiów określają załączniki:

1) nr 1 - rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie,

2) nr 2 - rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego stopnia,

3) nr 3 - rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy limitu przyjęć, przyjmowani zostają wszyscy kandydaci, którzy spełnili warunki przewidziane w niniejszych zasadach2 z wyjątkiem kierunków:

1) Sztuka mediów i edukacja wizualna,

2) Malarstwo,

3) Grafika,

4) Architektura wnętrz,

na które wprowadza się, celem sprawdzenia umiejętności i predyspozycji kandydata, dodatkowe postępowanie kwalifikacyjne.

4. Formami sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na kierunkach: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Grafika, Architektura wnętrz jest ocena prac twórczości własnej.

5. Zasady przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w ust. 4:

1) oceny sprawdzianów uzdolnień kierunkowych dokonują komisje egzaminacyjne powołane przez dziekana wydziału, w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej właściwej dla danego przedmiotu,

2) przebieg sprawdzianów uzdolnień kierunkowych jest protokołowany, a wynik punktowany.

6. Zasady kwalifikacji kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie:

1) na podstawie wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, według malejącej wielkości wskaźnika rekrutacyjnego W, sporządzana jest dla każdego kierunku studiów lista rankingowa, która określa kolejność przyjyowania na studia,

2) Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, uwzględniając limit miejsc na dany kierunek, określają wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego W, kwalifikującą do przyjęcia na pierwszy rok studiów i sporządzają listę osób zakwalifikowanych oraz listę rezerwową; komisje ustalają minimalną liczbę punktów uprawniającą do umieszczenia kandydata na liście rezerwowej,

3) umieszczenie kandydata na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia nie jest równoznaczne z przyjęciem na studia,  na podstawie złożonych wymaganych dokumentów

4) kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia (w przypadku rekrutacji uzupełniającej oraz na studia niestacjonarne - kandydat dopuszczony do postępowania rekrutacyjnego) zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w ustalonym i nieprzekraczalnym terminie wskazanym w indywidualnym zawiadomieniu, a także podanym do publicznej wiadomości; niedopełnienie tego obowiązku uznaje się za rezygnację z ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów i powoduje wykreślenie kandydata z listy osób zakwalifikowanych.

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na więcej niż jeden kierunek studiów, przy dostarczeniu dokumentów, deklaruje wybór jednego kierunku podstawowego,

5) powstałe wolne miejsca na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia będą uzupełniane, z zachowaniem kolejności, z listy rezerwowej do wypełnienia limitu przyjęć, w terminach określonych harmonogramem rekrutacji,

6) po dokonaniu weryfikacji dokumentów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wydają stosowne decyzje oraz sporządzają listy osób przyjętych i nieprzyjętych na pierwszy rok studiów, przy czym przyjmowani są wszyscy kandydaci, którzy uzyskali tę samą najmniejszą liczbę punktów kwalifikującą do przyjęcia,

7)  o podjętej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną decyzji kandydat zawiadamiany jest w formie pisemnej.

7. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Po rozpatrzeniu odwołania decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.

8. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia na I rok studiów z powodu braku miejsc oraz kandydaci zarejestrowani na kierunek studiów, który nie został uruchomiony z powodu niewystarczającej liczby chętnych, mogą ubiegać się o przyjęcie na inny kierunek studiów, na którym planowany limit miejsc nie został wypełniony, z zachowaniem zasad obowiązujących przy rekrutacji na dany kierunek bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej.

9. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani na I rok studiów stacjonarnych, ubiegając się o przyjęcie na kierunki studiów niestacjonarnych, przystępują ponownie do postępowania kwalifikacyjnego przewidzianego dla danego kierunku studiów i ponoszą nową opłatę rekrutacyjną.

10. Na kierunkach, na których limit miejsc nie zostanie wykorzystany może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest według zasad rekrutacji podstawowej.

11. Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania.

§ 5

Wymagane dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia zobowiązani są złożyć w wyznaczonym terminie i miejscu następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia zawierające ankietę osobową wydrukowane z systemu SIRK,

2) świadectwo dojrzałości - kopia poświadczona przez osobę przyjmującą dokumenty w miejscu składania dokumentów,

3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania3,

4) dwie aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (3,5 cm x 4,5 cm),

5) kopia dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość4) poświadczona przez Uczelnię w miejscu składania dokumentów,

6) oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany w systemie SIRK, dotyczy wybranych kierunków, w przypadku narażenia w trakcie studiów na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami

7) świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w przypadku „starej matury”; kopia poświadczona jak w pkt 2.

2. Kandydat na studia stacjonarne, przy składaniu dokumentów, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 zobowiązani są złożyć:

- dyplom ukończenia szkoły wyższej wraz z suplementem lub wypisem z przebiegu studiów -kopia poświadczona przez osobę przyjmującą dokumenty.

4. Wykaz dokumentów wymaganych od cudzoziemców podany jest w załączniku nr 4.

§ 6

1. Opłata wnoszona za postępowanie kwalifikacyjne związane z przyjęciem na studia podlega zwrotowi w całości na wniosek kandydata jedynie w przypadku:

1) rezygnacji kandydata z ubiegania się o przyjęcie na studia zgłoszonej przed terminem zakończenia rejestracji, określonym w harmonogramie rekrutacji,

2) niemożliwości ubiegania się o przyjęcie na studia z powodu niezdania egzaminu maturalnego; podstawą zwrotu opłaty jest zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej,

3) unieważnienia rejestracji w wyniku wniesienia opłaty po terminie określonym w harmonogramie rekrutacji,

4) nieuruchomienia kierunku studiów.

2. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata na wskazane przez niego konto.

§ 7

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi. Warunki odpłatności za studia określa umowa w formie pisemnej zawarta między Uczelnią a studentem. Wysokość odpłatności określa Rektor zarządzeniem na każdy rok akademicki.

§ 8

Uczelnia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zasad i trybu przyjmowania kandydatów na pierwszy rok studiów, w przypadku zmian obowiązujących przepisów.

§ 9

Niniejsza uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu www.uniwersytetradom. pl

Załącznik nr 1 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiówn w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017 zczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2016/2017

1.  Ujęte w niniej szych zasadach poj ęcia odnoszą się:

a)  „egzamin dojrzałości” - do „starej matury”,

b) „egzamin maturalny” - do „matury 2002" oraz „nowej matury” (od 2005 r.).

2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunki studiów, na których liczba kandydatów przekroczy planowany limit przyjęć, stosuje się wskaźnik rekrutacyjny W umożliwiający ustalenie wspólnej listy rankingowej dla kandydatów, którzy zdawali „starą maturę”, „nową maturę”, Maturę Międzynarodową potwierdzoną dyplomem IB oraz Maturę Europejską EB potwierdzoną dyplomem EB. Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyj nym.

3. Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów odbywać się będą w kolejności wynikającej z wartości wskaźnika rekrutacyjnego.

Wartość progową wskaźnika rekrutacyjnego kwalifikującą do przyjęcia na pierwszy rok studiów określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, przy czym minimalny wskaźnik rekrutacyjny dla kierunków: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Architektura wnętrz, Grafika wynosi 15 pkt.

4. Niezależnie od liczby kandydatów przeprowadza się dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych na kierunki:

- Sztuka mediów i edukacj a wizualna,

- Malarstwo,

-  Grafika,

-  Architektura wnętrz.

5. Do wyliczenia wskaźnika rekrutacyjnego ustala się przeliczenia:

1) ocen, ze świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, na liczbę punktów wg tabeli 1.

Tabela 1. Przeliczanie ocen, według nowej i starej skali, ze świadectw dojrzałości oraz świadectw ukończenia szkoły na liczbę punktów.

Nowa skala ocen

Punkty

Stara skala ocen

Punkty

celujący

100

bardzo dobry

100

bardzo dobry

85

dobry

70

dobry

70

dostateczny

30

dostateczny

50

 

 

dopuszczający

30

 

 

2) wyniki ze wskazanych przedmiotów części zewnętrznej (pisemnej,) egzaminu maturalnego wyrażone w skali procentowej zamienione będą na punkty:

- z poziomu podstawowego: procent wyniku = liczbie punktów,

- z poziomu rozszerzonego: procent wyniku = liczbie punktów,

3) wyniki z wymaganych przedmiotów egzaminu maturalnego wyrażone w punktach w skali od 1 do 100 przyjmuje się bez zmian,

4) wyniki ze wskazanych przedmiotów egzaminu Matury Międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz Matury Europejskiej EB (European Baccalaureate) wyrażone dla obu poziomów podstawowego i rozszerzonego, przelicza się na skalę ocen nowej matury zgodnie z tabelą 2.

Tabela 2. Przeliczanie wyników egzaminu Matury Międzynarodowej IB oraz Matury Europejskiej EB.

Matura międzynarodowa (IB)

skala ocen 1-7 (minimum 2)

Matura europejska (EB)

Skala ocen 1-10 (minimum 6)

ocena z dyplomu IB

punkty na poziomie

ocena z dyplomu EB

punkty na poziomie

podstawowym

SL

rozszerzonym

HL

podstawowym

rozszerzonym

7

100

200

9,51 - 10,00

l00

200

6

85

l70

9,01 - 9,50

90

180

5

70

140

8,51 - 9,00

S0

160

4

55

110

8,01 - 8,50

70

140

3

40

80

7,51 - 8,00

60

120

2

30

60

7,01 - 7,50

50

100

1

0

0

6,51 - 7,00

40

80

 

6,00 - 6,50

30

60

1,00 - 5,99

0

0

5) wyniki ze wskazanych przedmiotów ze świadectw ukończenia zagranicznej szkoły równorzędnej polskiej szkole ponadgimnazjalnej, przeliczane są na skalę ocen nowej matury przez właściwą Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

6. Wymagania wiedzy i umiejętności będące podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego w części zewnętrznej (pisemnej) uznaje się za równoważne wymaganiom egzaminu dojrzałości w części pisemnej i ustnej.

7. Dla poszczególnych kierunków studiów wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany zgodnie z tabelą 3.

Tabela 3. Zestawienie wskaźników rekrutacyjnych W na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich.

Wydział

Kierunek

Wskaźnik rekrutacyjny W

Ekonomiczny

Administracja

W = H (lub WOS) + 0,5Jp + Job

Ekonomia

W = M (lub G) + 0,5Jp + Job

Towaroznawstwo

W = M (lub Ch, F) + 0,5Jp + Job

Prawo w działalności gospodarczej

W = H (lub WOS, M) + 0,5 Jp +Job

Prawo

W = H (lub WOS) + Jp + 0,5Job

Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa

Technologia chemiczna

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Wzornictwo

W = Jp + (H lub Hszt) + 0,4Job

Kosmetologia

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Bezpieczeństwo i higiena pracy

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

Zielone technologie

W = M + Ch (lub F) + 0,4Job

 

Mechanika i budowa maszyn

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

 

Logistyka

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Mechaniczny

Budownictwo

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Inżynieria odnawialnych źródeł energii

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

 

Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Informatyki i Matematyki

Informatyka

W = M + I + 0,1Job

Matematyka

W = M + I (lub Ch, F) + 0,3Job

 

Architektura wnętrz

W = Tw + 0.05Hszt a)

Sztuki

Sztuka mediów i edukacja wizualna

W = Tw + 0.05Hszt a)

Grafika

W = Tw + 0,05Hszt a)

 

Malarstwo

W = Tw + 0,05Hszt a)

 

Elektronika i Telekomunikacja b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

Transportu

Elektrotechnika b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

i Elektrotechniki

Transport b)

W = M + F (lub Ch, I) + 0,3Job

 

c)

Turystyka i rekreacja

W = M + F (lub Ch, B, G, H) + 0,3J„b

 

Filologia polska

W = Jp + Job

 

Filologia

-                      specjalność filologia angielska

-                      specjalność filologia germańska

W W

= = 0, 0, JJ p p

+ +

Filologiczno-Pedagogiczny

Pedagogika

W = Jp + Job +0,3H

 

Praca socjalna

W = Jp + Job +0,3H

 

Kulturoznawstwo europejskie

W = Jp + Job

 

Dziennikarstwo

W = Jp +Job

 

Fizjoterapia d)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Nauk o Zdrowiu i Kultury

Pielęgniarstwo d)

W = B (lub Ch, F) + 0,5Job

Fizycznej

Lekarski 1 d)

W = B + Ch + F(lub M)

 

Wychowanie fizyczne d)

W = Jp+ B (lub F, Ch) + 0,5Job

B - biologia, Ch - chemia, F - fizyka, G - geografia, H - historia, Hszt - historia sztuki, I - informatyka, Jang - język angielski, Jniem - język niemiecki, Job - język obcy nowożytny, Jp - język polski, M - matematyka, WOS - wiedza o społeczeństwie;

Tw - ocena prac twórczości własnej dla kierunków: Sztuka mediów i edukacja wizualna, Malarstwo, Architektura wnętrz, Grafika (portfolio z minimum 10 pracami plastycznymi z zakresu malarstwa, rysunku, fotografii, grafiki, multimediów; format min. A3), punktowana w skali 0^30 pkt;

a) kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z historii sztuki, punktowanej w skali 0^10 pkt,

b) dla kierunków: Elektrotechnika, Transport, Elektronika i Telekomunikacja, w przypadku gdy M = 0 i F (lub Ch, I) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0,

c)dla kierunku Turystyka i rekreacja, w przypadku gdy M = 0 i F (lub Ch, B, G, H) = 0, wskaźnik rekrutacyjny wynosi 0,

d)kandydaci na te kierunki studiów zobowiązani są do złożenia oryginalnego, ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych (Medycyny Pracy), o braku przeciwwskazań do studiowania, przy uwzględnieniu zagrożeń wynikających z zajęć w warunkach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia; badania lekarskie kandydatów przeprowadzać mogą wyłącznie lekarze spełniający dodatkowe wymagania kwalifikacyjne określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

8. Wskaźnik rekrutacyjny jest obliczany według odrębnych zasad dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie „nowej matury” oraz „starej matury” i tak:

1) dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną: B, Ch, F, G, H, Hszt, I, Jang, Jniem, Job, Jp, M, WOS - jest równe większej z liczb: P albo 2 R, gdzie:

P - liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (z części pisemnej) na poziomie podstawowym,

R - liczba punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (z części pisemnej) na poziomie rozszerzonym,

2) dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu dojrzałości (stara matura) wydanym przez szkołę:

B, Ch, F, G, H, I, Jang, Jniem, Job, M, WOS - jest równe podwojonej liczbie punktów uzyskanych z korzystniejszego przeliczenia oceny z pisemnego lub ustnego egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu,

Jp - jest równe sumie punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z pisemnego i ustnego egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

0,05Hszt - wynik rozmowy kwalifikacyjnej z historii sztuki punktowanej w skali 0^10 pkt.

Kandydatom, którzy nie zdawali egzaminu dojrzałości (stara matura) z przedmiotów branych pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika rekrutacyjnego, przypisuje się punkty wynikające z przeliczenia oceny końcowej z brakującego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły, przy czym przyjmuje się 50% liczby punktów wynikających z przeliczenia oceny końcowej.

 

Załącznik nr 2 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Radomiu w roku akademickim 2016/2017

Szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2016/2017

1. Zasady rekrutacji na pierwszy rok studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia zostały określone dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w wyniku złożenia egzaminu maturalnego (nowa matura) oraz egzaminu dojrzałości (stara matura).

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów na pierwszy rok studiów niestacjonarnych nie przekroczy limitu przyjęć, postępowanie kwalifikacyjne na kierunki:

•             Administracja

•             Bezpieczeństwo i higiena pracy

•             Budownictwo

•             Ekonomia

•             Elektronika i Telekomunikacja

•             Elektrotechnika

•             Filologia polska

•             Filologia (specjalności: filologia angielska, filologia germańska)

•             Fizjoterapia

•             Informatyka

•             Inżynieria odnawialnych źródeł energii

•             Logistyka

•             Matematyka

•             Mechanika i budowa maszyn

•             Pedagogika

•             Praca socjalna

•             Prawo

•             Prawo w działalności gospodarczej

•             Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym

•             Technologia chemiczna

•             Towaroznawstwo

•             Transport

•             Turystyka i rekreacja

•             Wychowanie fizyczne

przeprowadza się na podstawie formalnego sprawdzenia złożonych przez kandydatów wymaganych dokumentów.

 

3. Jeżeli liczba kandydatów na kierunki wymienione w ust. 2 przekroczy limit przyjęć, postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W, z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 - szczegółowe zasady postępowania kwalifikacyjnego na kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

4. Niezależnie od liczby kandydatów, postępowanie kwalifikacyjne na kierunki: Architektura wnętrz, Grafika, Sztuka mediów i edukacja wizualna przeprowadza się z zastosowaniem postanowień załącznika nr 1 dla tych kierunków.

5. Ustalenie kolejności kandydatów na liście rankingowej dla danego kierunku studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia następuje w oparciu o wielkość wskaźnika rekrutacyjnego W.

Załącznik nr 5 do warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w UTH Rad. w roku akademickim 2016/2017

Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w roku akademickim 2016/2017

1. Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru zimowego roku akademickiego 2016/2017 przebiega w ramowych terminach, które obejmują:

1) 16 maja 2016 r. - termin uruchomienia Systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów na studia (SIRK) - rozpoczęcie rejestracji kandydatów w formie elektronicznej na wszystkie kierunki studiów;

2) 16 maja 2016 r. do 28 lipca 2016 r. - okres rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie;

3) 1 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r. - okres rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne I stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie, w przypadku niewykorzystania limitów miejsc;

4) 16 maja 2016 r. do 30 września 2016 r. - okres rekrutacji na studia niestacjonarne I  stopnia, II stopnia oraz jednolite magisterskie.

2. Rekrutacja na studia, na kierunki rozpoczynające kształcenie od semestru letniego roku akademickiego 2016/2017 przebiega w okresie od dnia 9 stycznia do dnia 17 lutego 2017 r.

3. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 2 obejmują wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, tj.: czas na elektroniczną rejestrację na studia, postępowanie kwalifikacyjne (rozmowy kwalifikacyjne, egzaminy pisemne, sprawdzenie umiejętności i predyspozycji kandydata do studiowania), złożenie kompletu wymaganych dokumentów oraz ogłoszenie wyników.

4. Szczegółowy harmonogram poszczególnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w ramach terminów ramowych, o których mowa w ust. 1 i 2 zatwierdza Rektor w porozumieniu z Wydziałowymi Komisjami Rekrutacyjnymi, w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.

5. W przypadku, jeżeli limit miejsc nie został wypełniony, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna -w sytuacji, którą uzna za uzasadnioną - za zgodą Rektora może przyjąć kandydata po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według niniejszych zasad, po terminach określonych w ust. 1 i 2, nie później jednak niż do dnia:

- 14 października 2016 r. - w przypadku rekrutacji na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017,

- 27 lutego 2017 r. - w przypadku rekrutacji na semestr letni roku akademickiego 2016/2017.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Komentarze (0)