Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Artykuł archiwalny

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF w Katowicach 2016/17

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.

UCHWAŁA NR AR001- 1 -V/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017.

Działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz § 49 ust. 1 pkt 1 lit. d Statutu, po uwzględnieniu wniosków Rady Wydziału Fizjoterapii, Rady Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, uchwala się, co następuje.

§ 1.

1. Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, przyjmuje kandydatów na studia, w ramach określonej przez Senat liczby miejsc, na następujące kierunki, specjalności, formy i poziomy kształcenia:

1)  kierunek fizjoterapia, stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia;

b) 2-letnie studia drugiego stopnia - tylko dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia;

 

2)  kierunek wychowanie fizyczne, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia oraz 2-letnie studia drugiego stopnia;

3) kierunek aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia;

4)  kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia;

5)  kierunek turystyka i rekreacja, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia oraz 2-letnie studia drugiego stopnia;

6) kierunek sport, stacjonarne i niestacjonarne 3-letnie studia pierwszego stopnia (pod warunkiem uruchomienia);

7) kierunek zarządzanie, stacjonarne i niestacjonarne:

a) 3-letnie studia pierwszego stopnia, specjalność zarządzanie sportem, specjalność zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, specjalność zarządzanie stresem w biznesie, specjalność zarządzanie usługami zdrowotnymi;

b) 2-letnie studia drugiego stopnia, specjalność zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi, specjalność zarządzanie turystyką biznesową.

2. Warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskim regulują odrębne przepisy.

§ 2.

1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez organ wskazany w Statucie Akademii.

2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Kandydat odpowiada za wprowadzone na swoje konto informacje, w tym dane osobowe oraz wyniki egzaminu maturalnego lub dojrzałości, będące podstawą do przyznania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2016/2017 dla wszystkich prowadzonych kierunków studiów rozpoczyna się 5 maja 2016 r. uruchomieniem systemu IRK. System zostanie zamknięty nie później niż 14 września 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 7-9. Szczegółowe terminy poszczególnych czynności związanych z rekrutacją, w tym dla osób po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się, określone są w § 6-9. Ostateczne zakończenie rekrutacji nastąpi z chwilą wydania ostatniej decyzji w trybie odwoławczym.

4. Warunkiem przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:

1)  prawidłowo dokonana rejestracja;

2) w przypadku kandydatów na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia -zadeklarowany przez kandydata w systemie IRK brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiów na danym kierunku, orzeczony przez uprawnionego lekarza, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144) i aktów zmieniających lub uchylających;

3) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez rektora.

5. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które uzyskały kolejno największą sumę punktów, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć, odrębnie dla kandydatów przyjmowanych na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się.

6. Laureaci oraz finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

7. Po podliczeniu punktów przygotowywane są listy rankingowe z zaznaczeniem kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i podawane do wiadomości na stronie internetowej IRK, z imieniem, nazwiskiem i czterema ostatnimi cyframi numeru PESEL kandydata.

8. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają następujące dokumenty:

1) poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub, z zastrzeżeniem zapisów ust. 9, świadectwa dojrzałości lub równoważnego, uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane wraz z oficjalnym tłumaczeniem;

2) kandydaci na studia drugiego stopnia - poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku absolwentów, kończących studia po 1 stycznia 2005 r., również poświadczoną przez Akademię kopię suplementu; w przypadku absolwentów sprzed 1 stycznia 2005 r. wyciąg z przebiegu studiów, potwierdzony przez władze uczelni wydającej dyplom; dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą są uznawane za równoważne odpowiednim polskim dyplomom z mocy prawa na podstawie zapisów art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub na podstawie umów międzynarodowych określających równoważność; uznanie równoważności dyplomów z krajów, z którymi nie wiążą Polski umowy międzynarodowe, odbywa się w drodze nostryfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1168) i aktów zmieniających lub uchylających; wykaz umów międzynarodowych i szczegółowe informacje dotyczące uznawania dyplomów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/dla-uczelni.html#umowy;

3) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku - nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji - wydruk z systemu IRK;

4) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego lub, w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia;

5) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35 x 45mm oraz fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK po zakwalifikowaniu do przyjęcia;

6) kandydaci na studia stacjonarne - oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;

7)  dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;

8)  kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia - zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2;

9) kandydaci, starający się o przyjęcie na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się - zaświadczenie wydane przez dziekana dotyczące przeprowadzonej weryfikacji, zgodnie z odpowiednią uchwałą Senatu Akademii;

10) kandydaci, starający się o przyznanie punktów dodatkowych - zaświadczenia stwierdzające udział w finałach olimpiad stopnia centralnego.

9. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa równoważne uzyskane za granicą, zwane dalej świadectwem „maturalnym”, uznawane są w Polsce z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (szczegółowe informacje na temat procedury uznawania świadectw można uzyskać w kuratoriach oświaty, których adresy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej). Kandydat na studia, legitymujący się świadectwem, uznawanym w Polsce z mocy prawa, posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375). Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375):

a) swiadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa; dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;

b) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;

c) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);

d)  świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/ akty-prawne .html).

10. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy, o której mowa w ust. 7, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 8 oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia, podpisanej przez wszystkie osoby, wchodzące w skład właściwej komisji. Komisje rekrutacyjne dokonają weryfikacji danych wprowadzonych przez kandydata, w tym odpowiednio wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości, wyników ukończenia studiów wyższych, wyników postępowania związanego z procedurą potwierdzenia efektów uczenia się.

11. Niedopełnienie przez kandydata formalności, o których mowa w ust. 10, skutkować będzie wykreśleniem z listy zakwalifikowanych do przyjęcia. Stwierdzenie przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych danych, mających istotny wpływ na wyniki postępowania rekrutacyjnego, skutkować będzie weryfikacją miejsca na liście rankingowej.

12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

13. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na studia, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki, bez dodatkowego postępowania rekrutacyjnego i bez dodatkowej opłaty, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na ten sam kierunek studiów o innej specjalności lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych lub na inny kierunek studiów, jeżeli istnieje możliwość przeliczenia lub uznania punktów, uzyskanych przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. W przypadku złożenia przez kandydata pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów po odbiorze decyzji o przyjęciu na studia, a przed immatrykulacją, właściwa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu złożenia rezygnacji.

15. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut Akademii, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia.

§ 3.

1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki fizjoterapia, aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja wychowanie fizyczne, zarządzanie oraz na kierunek sport, jeżeli zostanie on uruchomiony, obejmuje:

1)  przyznanie punktów za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości;

2)  przyznanie punktów dodatkowych laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego.

2. Punkty za egzamin maturalny (tzw. „nowa matura”) stanowią sumę punktów za wyniki uzyskane na egzaminie maturalnym w części pisemnej z trzech najlepiej zdanych przedmiotów na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, czyli takich, z których kandydat może uzyskać największą liczbę punktów. Punkty za przedmioty przyznaje się według wzorów (x - wyniki % na świadectwie dojrzałości): za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym

punkty = 1+ 0,2(x - 30)

za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, przedmiot, dla którego nie określono poziomu, język obcy zdawany na poziomie dwujęzycznym

punkty = 6+ 0,2(x - 30)

Przyznane punkty  = ∑ punktów z trzech najwyżej punktowanych przedmiotów

3.  Punkty za egzamin dojrzałości (tzw. „stara matura”) przyznaje się za średnią arytmetyczną ocen, uzyskanych na egzaminie dojrzałości w części pisemnej i ustnej, według wzorów:

Skala 1-6 przyznane punkty = 1+ 14,75(y - 2)

Skala 2-5 przyznane punkty = 1+ 29,5(y - 3)

y - średnia ocen z egzaminu dojrzałości

4. Międzynarodowa Matura (International Baccalaureate - IB):

Przyznane punkty = punkty uzyskane na egzaminie IB + 25

 

5. W przypadku świadectw dojrzałości lub świadectw równoważnych, uzyskanych za granicą punkty przyznawane są, przez właściwe wydziałowe komisje rekrutacyjne, zgodnie z ustaleniami zawartymi w ust. 1-3, w zależności od stosowanych zasad oceniania.

6. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia pierwszego stopnia według wzorów:

Skala 1-6 - przyznane punkty = 1+ 4,75(z - 2)

Skala 2-5 -  przyznane punkty = 1+ 9,5(z - 3)              

z - średnia ocen

7. W przypadku konieczności zastosowania dodatkowego kryterium, o którym mowa w ust. 6, kandydaci na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do dostarczenia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, o czym zostaną poinformowani przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną.

§ 4.

1.  Postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na niestacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne i zarządzanie:

1) w przypadku liczby kandydatów większej niż ustalony limit miejsc ma charakter konkursowy - zastosowane zostaje kryterium, o którym mowa w ust. 2;

2) w przypadku liczby kandydatów nie większej niż limit miejsc polega na weryfikacji złożonych dokumentów, których komplet stanowi podstawę do przyjęcia na studia.

2. Dodatkowym kryterium przy postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów, będących na granicy limitu przyjęć, jest przeliczenie na punkty średniej ocen uzyskanych na studiach pierwszego stopnia, przy postępowaniu rekrutacyjnym na studia drugiego stopnia według wzorów:

Skala 1-6 -  przyznane punkty = 1+ 4,75(z - 2)

Skala 2-5 - przyznane punkty = 1+ 9,5(z - 3)              

z - średnia ocen

1. Postępowanie rekrutacyjne, dla kandydatów, absolwentów studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) kierunku fizjoterapia, ubiegających się o przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia ma charakter konkursowy i obejmuje test kompetencji z zakresu fizjoterapii.

2. Test kompetencji z zakresu fizjoterapii to egzamin, dotyczący tematyki z zakresu fizjoterapii, objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia, który jest testem wyboru, składającym się ze 100 pytań. Do każdego z pytań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Procentowy udział pytań z przedmiotów wchodzących w skład testu kompetencji przedstawia tabela poniżej.

Lp.

PRZEDMIOT

% PYTAŃ

1.

Kinezyterapia

20

2.

Fizykoterapia

20

3.

Podstawy fizjoterapii klinicznej

10

4.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w neurologii

5

5.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w pediatrii

5

6.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w ortopedii

5

7.

Fizjoterapia kliniczna w DNR w reumatologii

5

8.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w kardiologii

5

9.

Fizjoterapia kliniczna w CHNW w pulmonologii

5

10.

Korekcja wad postawy

5

11.

Masaż leczniczy

5

12.

Terapia manualna

5

13.

Zaopatrzenie ortopedyczne

5

3. Pytania do testu kompetencji, przygotowano w oparciu o szczegółowe efekty kształcenia, stworzone w oparciu o przepisy Krajowych Ram Kwalifikacji, realizowane na studiach pierwszego stopnia Wydziału Fizjoterapii w ramach wymienionych w ust. 2 przedmiotów. Szczegółowe efekty kształcenia zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Fizjoterapii. Przyjmuje się założenie, iż kandydat na studia pierwszego stopnia:

1) wie, jakie są podstawowe fizyczne właściwości tkanek oraz zna zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem czynników zewnętrznych;

2) zna metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne rozwiązania diagnostyczne; wylicza procedury diagnostyczne w różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla fizjoterapii; zna metody pomiaru wydolności człowieka;

3) zna metody oceny stanu narządu ruchu człowieka celem wykrycia zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu;

4) zna metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiaj ącym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji;

5) zna problematykę fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych i dysfunkcjach narządów ruchu w stopniu niezbędnym dla programowania procesu rehabilitacji oraz oceny postępów leczenia;

6) zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej;

7)  zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu leczniczego;

8) zna i potrafi wyjaśnić zasady działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych w rehabilitacji;

9) wie, jakie są wskazania do wykonywania poszczególnych procedur terapeutycznych;

10) wie, jakie są zagrożenia i trudności w wykonywaniu poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do nich.

§ 6.

1. Internetowa Rejestracja Kandydatów (system IRK) na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia będzie aktywna od 5 maja 2016 r. od godz. 12— do:

1) 4 lipca 2016 r. do godz. 24— na kierunki: aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, bezpieczeństwo wewnętrzne, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne oraz na kierunek sport, jeżeli zostanie on uruchomiony;

2) 11 lipca 2016 r. do godz. 2400 na kierunki: fizjoterapia oraz zarządzanie.

2. Internetowa Rejestracja Kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia będzie aktywna od 5 maja 2016 r. od godz. 12:00:

1) do 18 lipca 2016 r. do godz. 24— na kierunki fizjoterapia oraz zarządzanie;

2) do 25 lipca 2016 r. do godz. 24— na kierunek turystyka i rekreacja;

3) do 12 sierpnia 2016 r. do godz. 24— na kierunek wychowanie fizyczne.

3. Rejestracja internetowa kandydatów w przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach, stopniach i formach studiów będzie aktywna do 14 września 2016 r. do godz. 24— po ponownym uruchomieniu:

1) od 1 sierpnia 2016 r. od godz. 12— dla kandydatów na studia pierwszego stopnia;

2) od 16 sierpnia 2016 r. od godz. 12— dla kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunki: fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz zarządzanie;

3) od 1 września 2016 r. od godz. 12— dla kandydatów na studia drugiego stopnia kierunek wychowanie fizyczne.

4. Test kompetencji dla kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia odbędzie się dnia 21 lipca 2016 r., a w przypadku niewypełnienia limitów, o którym mowa w ust. 3 odbędzie się dnia 16 września 2016 r.

§ 7.

1. Na Wydziale Fizjoterapii kandydaci na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się przyjmowani są na kierunek fizjoterapia na podstawie sumy punktów ECTS uzyskanych w wyniku weryfikacji tych efektów, w terminach:

1) o których mowa w § 6 - dotyczy przyjęć na studia na semestr zimowy;

2) od 1 listopada 2016 r. do 15 lutego 2017 r. - dotyczy przyjęć na studia na semestr letni.

2. Dodatkowym kryterium w przypadku większej liczby kandydatów z taką samą sumą punktów ECTS na granicy limitu przyjęć, jest przelicznik stanowiący iloraz iloczynu średniej ocen uzyskanych w wyniku weryfikacji efektów uczenia się i liczby uzyskanych punktów ECTS przez liczbę przedmiotów, zgodnie ze wzorem:

średnia ocen x liczba punktów ECTS liczba przedmiotów

§ 8.

1. Na Wydziale Wychowania Fizycznego na kierunki studiów wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja oraz aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym przyjmowani są kandydaci na studia na podstawie sumy punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na zasadach określonych uchwałą Senatu.

2.  Rekrutacja kandydatów na studia przyjmowanych w ramach potwierdzenia efektów uczenia się trwa

1)  od 1 marca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. - w przypadku przyjęć na studia od 1 października 2016 r. (przyjęcia na semestr zimowy);

2) od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. - w przypadku przyjęć na studia od 1 marca 2017 r. (przyjęcia na semestr letni).

§ 9.

1. Na Wydziale Zarządzania Sportem i Turystyką na kierunek zarządzanie na wszystkich specjalnościach studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia przyjmowani są kandydaci na studia na podstawie sumy punktów ECTS uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się na zasadach określonych uchwałą Senatu.

2.   Rekrutacja kandydatów na studia przyjmowanych na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się trwa:

1) od 1 marca 2016 r. do 15 lipca 2016 r. - dotyczy przyjęć na studia od 1 października 2016 r. (semestr zimowy);

2)  od 1 października 2016 r. do 15 stycznia 2017 r. (semestr letni).

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie: 13 TAK, 0 NIE, 0 WSTRZ.

Uprawnionych do głosowania - 25 osób. Obecnych 14 osób. Głosowało 13 osób.

Senat Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjął uchwałę ws warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017.

 

Rektor Prof. dr hab. Adam Zając

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)