Ogólne zasady rekrutacji na rok 2017/2018

 

 

Politechnika Koszalińska rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PK 2017/18.

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Politechnice Koszalińskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

§1

1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są:

1) w wyniku postępowania kwalifikacyjnego,

2) z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego – laureaci i finaliści olimpiad na podstawie Uchwały Senatu PK Nr 11/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.

2. Wykaz kierunków studiów I stopnia:

1) Architektura Wnętrz,

2) Budownictwo,

3) Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,

4) Edukacja Techniczno-Informatyczna,

5) Ekonomia,

6) Elektronika i Telekomunikacja,

7) Energetyka,

8) Europeistyka,

9) Filologia,

10) Finanse i Rachunkowość,

11) Fizjoterapia*)

12) Geodezja i Kartografia,

13) Gospodarka Przestrzenna,

14) Informatyka,

15) Inżynieria Biomedyczna,

16) Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym*),

17) Inżynieria Materiałowa,

18) Inżynieria Środowiska,

19) Mechanika i Budowa Maszyn,

20) Mechatronika,

21) Ochrona Środowiska,

22) Pedagogika,

23) Technika Rolnicza i Leśna,

24) Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,

25) Transport,

26) Turystyka i Rekreacja*),

27) Wzornictwo,

28) Zarządzanie,

29) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

§ 2
1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, na podstawie wyniku egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości:
1) Budownictwo,
2) Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna,
3) Edukacja Techniczno-Informatyczna,
4) Ekonomia,
5) Elektronika i Telekomunikacja,
6) Energetyka,
7) Europeistyka,
8) Filologia,
9) Finanse i Rachunkowość,
10) Fizjoterapia*)
11) Geodezja i Kartografia,
12) Gospodarka Przestrzenna,
13) Informatyka,
14) Inżynieria Biomedyczna,
15) Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym*),
16) Inżynieria Materiałowa,
17) Inżynieria Środowiska,
18) Mechanika i Budowa Maszyn,
19) Mechatronika,
20) Ochrona Środowiska,
21) Pedagogika,
22) Technika Rolnicza i Leśna,
23) Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
24) Transport,
25) Turystyka i Rekreacja*),
26) Zarządzanie,
27) Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, do którego bierze się pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). Na podstawie łącznej liczby punktów, obliczonej wg zasad przedstawionych poniżej, tworzy się listę rankingową. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów, o ostatecznej kolejności decyduje liczba punktów z przedmiotów preferowanych, zestawionych w Tabeli 1. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej.

Punkty uzyskane przez kandydata oblicza się, uwzględniając wyniki:

- egzaminu maturalnego (nowa matura) według wzoru:

P = 2ΣPPR +ΣPPP

gdzie:

PPR – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie rozszerzonym,

PPP – punkty procentowe z przedmiotów preferowanych zdawanych na poziomie podstawowym (w tym także egzamin ustny z języka polskiego),

- egzaminu dojrzałości (stara matura) według wzoru:

P = 35ΣOPP

gdzie:

OPP – oceny z przedmiotów preferowanych.

W Tabeli 1 przedstawione są przedmioty maturalne preferowane na poszczególnych kierunkach studiów.

Tabela 1.

 

 

 


         Kierunki              studiów                                                                       

                                                                                      Przedmioty preferowane                                                                                                                                                                                     

język polski

język obcy nowożytny

język angielski

język niemiecki

matematyk 

fizyka i atronomia

chemia

geografi 

historia

wiedza o społeczeństwi 

informatyka

biologia

Budownictwo

 

 

 

 

 

 

 

Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

 

 

 

 

 

 

Edukacja Techniczno-Informatyczna

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia

 

 

 

 

 

 

Elektronika i Telekomunikacja

 

 

 

 

 

 

 

Energetyka

 

 

 

 

 

 

Europeistyka

 

 

 

 

 

 

Filologia Angielska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filologia Germańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanse i Rachunkowość

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia*)

 

 

 

 

 

 

Geodezja i Kartografia

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarka Przestrzenna

 

 

 

 

 

 

Informatyka

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Biomedyczna

 

 

 

 

 

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym*)

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Materiałowa

 

 

 

 

 

 

Inżynieria Środowiska

 

 

 

 

 

 

Mechanika i Budowa Maszyn

 

 

 

 

 

 

Mechatronika

 

 

 

 

 

 

 

Ochrona Środowiska

 

 

 

 

 

Pedagogika

 

 

 

 

 

Technika Rolnicza i Leśna

 

 

 

 

Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

 

 

 

 

Transport

 

 

 

 

 

 

Turystyka i Rekreacja

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 

 

 

 

 


*) rekrutacja na kierunek odbędzie się pod warunkiem wydania przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego decyzji uprawniającej do prowadzenia studiów na kierunku
2. Rekrutacja kandydatów, którzy zdali Maturę Międzynarodową, potwierdzoną dyplomem IB (International Baccalaureat) wydanym przez International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, odbywa się na takich samych zasadach, jakie obowiązują kandydatów, którzy zdali polski egzamin maturalny, z zastrzeżeniem że:
1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ramach programu Matury Międzynarodowej, przeliczane są na punkty procentowe zgodnie z tabelą 2.
Tabela 2.
 Ocena na dyplomie matury międzynarodowej 
 
 Wynik polskiego egzaminu maturalnego
           (w punktach procentowych)     
7
100
6
90
5
80
4
70
3
50
2
30
1
10
2) egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie wyższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie rozszerzonym, natomiast egzaminy Matury Międzynarodowej zdawane na poziomie niższym odpowiadają polskim egzaminom maturalnym zdawanym na poziomie podstawowym.
3. Kandydatom, którzy zdali maturę dwujęzyczną, zalicza się z języka obcego nowożytnego maksymalną liczbę punktów procentowych na poziomie rozszerzonym.
§ 3
Zasady przyjęć na studia stacjonarne I stopnia na podstawie egzaminu wstępnego:
1) Architektura Wnętrz,
2) Wzornictwo.
Egzamin składa się z dwóch części:
a) rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.
b) prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów.
O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów. Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne I stopnia na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego:
1) Architektura Wnętrz,
2) Wzornictwo.
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 20 punktów.
b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac).
Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 30. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo
uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów. Teczkę z pracami / portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”.
§ 4
1. Zasady przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia:
1) Budownictwo,
2) Ekonomia,
3) Elektronika i Telekomunikacja,
4) Energetyka,
5) Europeistyka,
6) Geodezja i Kartografia,
7) Informatyka,
8) Inżynieria Materiałowa,
9) Inżynieria Środowiska,
10) Mechanika i Budowa Maszyn,
11) Mechatronika,
12) Pedagogika,
13) Technika Rolnicza i Leśna.
14) Zarządzanie
1a. Zasady ogólne:
Na studia II stopnia kandydaci przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów ukończenia studiów I stopnia (ostatecznego wyniku studiów). Przy takim samym wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia. Oprócz dyplomu, kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu). Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku lub profilu innym niż wybrany kierunek lub profil studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w odpowiednich uchwałach Rad Wydziałów/Instytutów.
1b. Zasady szczegółowe (dotyczą tylko kierunków wymienionych poniżej):
a) Budownictwo
Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.
b) Inżynieria Środowiska
Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska.
c) Geodezja i Kartografia
Na studia II stopnia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.
d) Elektronika i Telekomunikacja
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci, co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.
e) Informatyka
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Na studia II stopnia mogą być również przyjęci absolwenci, co najmniej 7-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera i 6-semestralnych studiów I stopnia z tytułem zawodowym licencjata. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.
f) Energetyka, Mechanika i Budowa Maszyn, Technika Rolnicza i Leśna
Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów
I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.
g) Inżynieria Materiałowa, Mechatronika
Na studia II stopnia mogą być przyjęci absolwenci kierunków technicznych studiów I stopnia z tytułem zawodowym inżyniera lub licencjata. Absolwentów innych kierunków studiów niż obrany kierunek studiów II stopnia obowiązują różnice programowe.
h) Pedagogika
Pierwszeństwo w przyjęciu na studia II stopnia mają absolwenci tego samego kierunku studiów I stopnia. Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym, długość studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych.
i) Ekonomia, Zarządzanie
Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku innym niż wybrany kierunek studiów II stopnia, przewiduje się moduł wyrównawczy, uzupełniający kwalifikacje wymagane na studiach I stopnia.
§ 5
Zasady przyjęć na studia stacjonarne II stopnia na podstawie egzaminu wstępnego
na kierunku Wzornictwo:
1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego.
2. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
3. Egzamin składa się z dwóch etapów:
I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją projektów własnych w formie portfolio;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.
W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
5. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
Zasady przyjęć obcokrajowców mieszkających poza granicami kraju na studia stacjonarne II stopnia na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego na kierunku Wzornictwo:
1. Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zdalnej rekrutacji mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
6. Teczkę z pracami / portfolio w postaci cyfrowej oraz list motywacyjny (w języku polskim) należy przesłać pocztą na adres Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”.
§ 6
Organizacja i przebieg rekrutacji
1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest w formie elektronicznej. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej irk.politechnika.koszalin.pl
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają i przyjmują kandydatów na studia komisje rekrutacyjne powołane przez dziekana/dyrektora instytutu.
Do zadań komisji rekrutacyjnych należy:
a) przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia,
b) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na studia (w tym także organizacja i przeprowadzanie egzaminów wstępnych na kierunki Architektura Wnętrz
i Wzornictwo),
c) przyjmowanie na studia w ramach limitów miejsc ustalonych na poszczególne
kierunki studiów,
d) zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.
3. Do zadań uczelnianej komisji rekrutacyjnej należy:
a) koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
b) rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnych.
4. Uczelniana komisja rekrutacyjna jest instancją odwoławczą od decyzji wydziałowych/ instytutowych komisji rekrutacyjnych.
5. Podstawą odwołania od decyzji wydziałowej/instytutowej komisji rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
§ 7
1. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia składają następujące dokumenty:
a) świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis,
b) dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement lub indeks (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
c) ankieta osobowa (ankietę należy wydrukować po wypełnieniu w systemie elektronicznej rekrutacji),
d) oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (wzór w piśmie okólnym PK Nr 1/2015 z dnia 23 lutego 2015 r.),
e) wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wydziałową/Instytutową Komisję Rekrutacyjną,
f) 3 fotografie legitymacyjne o wymiarze 35 x 45 mm,
g) 1 zdjęcie o wymiarach 20x25 mm w rozdzielczości min. 300 dpi załączone w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (do studenckiej legitymacji elektronicznej).
2. Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Koszalińska

Komentarze (0)