Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

Artykuł archiwalny

 

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach rekrutacja 2016 - zasady rekrutacji na AWF w Katowicach 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity  miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.

UCHWAŁA NR AR001- 4 -V/2016 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów w roku akademickim 2017/2018.
Działając na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 572, ze zm.) oraz § 49 ust. 1 pkt 4 lit. h Statutu, po uwzględnieniu wniosków Rady Wydziału Fizjoterapii, Rady Wydziału Wychowania Fizycznego oraz Rady Wydziału Zarządzania Sportem i Turystyką, uchwala się, co następuje.
§ 1.
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwana dalej „Akademią”, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018, w ramach określonej przez Senat liczby miejsc, na niżej wymienione kierunki i stopnie studiów:
1) aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym, 3-letnie pierwszego stopnia;
2) bezpieczeństwo wewnętrzne, 3-letnie pierwszego stopnia;
3) turystyka i rekreacja, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia;
4) wychowanie fizyczne, 3-letnie pierwszego stopnia i 2-letnie drugiego stopnia;
5) fizjoterapia, 5-letnie jednolite studia magisterskie lub 3-letnie pierwszego stopnia (w przypadku zmiany przepisów ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty, Dz. U. z 2015 poz. 1994) oraz 2-letnie studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (lub zawodowych) kierunku fizjoterapia;
6) zarządzanie; 3-letnie pierwszego stopnia o specjalnościach: zarządzanie sportem, zarządzanie turystyką, hotelarstwem i gastronomią, zarządzanie usługami zdrowotnymi, zarządzanie przedsiębiorstwem lub innych, zgodnie z aktualną ofertą; 2-letnie drugiego stopnia o specjalnościach: zarządzanie organizacjami sportowymi i turystycznymi, organizacja turystyki biznesowej, zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie korporacyjne, zarządzanie stresem w biznesie lub innych, zgodnie z aktualną ofertą.
§ 2.
1. Rekrutację na studia przeprowadzają wydziałowe komisje rekrutacyjne powołane przez organ wskazany w Statucie Akademii.
2. Kandydatów na studia obowiązuje Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK).
3. Warunkiem przystąpienia kandydata do postępowania rekrutacyjnego na studia jest:
1) prawidłowo dokonana rejestracja – kandydat odpowiada za informacje i dane osobowe wprowadzone na swoje konto w systemie IRK;
2) w przypadku kierunków, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zadeklarowany przez kandydata w systemie IRK brak przeciwwskazań zdrowotnych do studiów na danym kierunku, orzeczony przez uprawnionego lekarza, udokumentowany zaświadczeniem lekarskim, wydanym stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1144 ze zm.) lub aktów uchylających;
3) w przypadku studiów drugiego stopnia kierunek fizjoterapia – posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zawodowych) na kierunku fizjoterapia;
4) wniesienie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w wysokości ustalonej przez rektora.
4. Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określone są uchwałą Nr AR001-23-V/2014 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach w latach 2015-2017.
5. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają następujące dokumenty:
1) poświadczoną przez Akademię kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub świadectwa dojrzałości lub równoważnego, uzyskanego za granicą, uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie na wyższe studia w kraju, w którym świadectwo zostało uzyskane, zgodnie z zapisów ust. 6, wraz z oficjalnym tłumaczeniem; nie dotyczy to kandydatów na studia drugiego stopnia – absolwentów Akademii, których kserokopie świadectw są dostępne w aktach osobowych w Akademii;
2) kandydaci na studia drugiego stopnia – poświadczoną przez Akademię kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów zawodowych) lub jednolitych studiów magisterskich; dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą są uznawane za równoważne odpowiednim polskim dyplomom z mocy prawa na podstawie zapisów art. 191a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub na podstawie umów międzynarodowych określających równoważność; uznanie równoważności dyplomów z krajów, z którymi nie wiążą Polski umowy międzynarodowe, odbywa się w drodze nostryfikacji, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1168 ze zm.) lub aktów uchylających; wykaz umów międzynarodowych i szczegółowe informacje dotyczące uznawania dyplomów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia;
3) ankietę osobową, zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji; ankieta stanowi wydruk z systemu IRK;
4) poświadczoną przez Akademię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami;
5) aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, o wymiarach 35 x 45mm oraz fotografię w formie elektronicznej, którą kandydat wprowadza na swoje konto w systemie IRK po zakwalifikowaniu do przyjęcia;
6) kandydaci na studia stacjonarne – oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej, o którym mowa w art. 169 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
7) dowód opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
8) kandydaci na kierunki, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wydane przez lekarza specjalistę medycyny pracy lub uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych, stosownie do przepisów, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 2;
9) kandydaci, starający się o przyjęcie na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się – zaświadczenie dotyczące przeprowadzonej weryfikacji, zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Akademii;
10) kandydaci – laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, stosowne zaświadczenie.
6. Świadectwa dojrzałości lub świadectwa równoważne uzyskane za granicą, zwane dalej świadectwem „maturalnym”, uznawane są w Polsce z mocy prawa lub w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty (szczegółowe informacje na temat procedury uznawania świadectw można uzyskać w kuratoriach oświaty, których adresy dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej). Kandydat na studia, legitymujący się świadectwem, uznawanym w Polsce z mocy prawa, posiada w Polsce analogiczne uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, jak w państwie, w którego systemie edukacji uzyskał dane świadectwo. Oznacza to, że świadectwo, które uprawnia do studiowania jedynie na wybranych kierunkach studiów wyższych w danym państwie, w Polsce będzie uprawniało do ubiegania się o przyjęcia na podobne, ze względu na program kształcenia, kierunki studiów wyższych. (art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375 ze zm.). Rodzaje świadectw, które uznaje się w Polsce z mocy prawa (art. 93 ust.1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 16 marca 2015, poz. 375 ze zm.):
1) świadectwa „maturalne” uzyskane w systemach oświaty państw Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), tj. świadectwa lub dyplomy ukończenia szkół średnich, świadectwa lub dyplomy maturalne lub inne dokumenty, które uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane oraz zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną uznaną przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji szkoła lub instytucja ta działa; dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
4) świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html).
7. Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do dostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 5 oraz do odbioru decyzji o przyjęciu na studia, podpisanej przez wszystkie osoby, wchodzące w skład właściwej komisji. Niedostarczenie dokumentów skutkować będzie wydaniem decyzji o nieprzyjęciu na studia.
8. Komisje rekrutacyjne dokonają weryfikacji danych wprowadzonych przez kandydata, w tym wyników egzaminu maturalnego lub dojrzałości. Stwierdzenie przez właściwą wydziałową komisję rekrutacyjną wprowadzenia nieprawidłowych danych, mających istotny wpływ na przebieg postępowania rekrutacyjnego, skutkować będzie weryfikacją miejsca na liście rankingowej i podjęciem stosownej decyzji.
9. Kandydat, który z braku miejsc nie został przyjęty na wybrany kierunek, może ubiegać się w oparciu o uzyskane wyniki i bez dodatkowej opłaty rekrutacyjnej, o przyjęcie w ramach wolnych miejsc na inny kierunek studiów lub inną specjalność, o tych samych zasadach rekrutacji, lub na ten sam kierunek studiów niestacjonarnych.
10. W przypadku złożenia przez kandydata pisemnej rezygnacji z podjęcia studiów po odbiorze decyzji o przyjęciu na studia, a przed immatrykulacją, właściwa komisja rekrutacyjna wydaje decyzję o nieprzyjęciu na studia z powodu złożenia rezygnacji.
11. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji, do uczelnianej komisji rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut Akademii, której przewodniczącym jest prorektor ds. dydaktyki i studentów. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia, określonych niniejszą uchwałą. Decyzja uczelnianej komisji rekrutacyjnej jest ostateczna. Przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji.
12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
§ 3.
1. Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz na stacjonarne jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia ma charakter konkursowy i uwzględnia sumę punktów rankingowych, uzyskanych przez kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz uzyskały kolejno największą sumę punktów rankingowych, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć.
2. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe podawane są do wiadomości na stronie internetowej IRK, z imieniem, nazwiskiem i czterema ostatnimi cyframi numeru PESEL kandydata. Kandydat składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.
3. Punkty rankingowe przyznawane są za wyniki egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości lub egzaminów równoważnych, czyli wyniki na świadectwie dojrzałości lub równoważnym, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 i ust. 6. Przyznane kandydatowi punkty rankingowe stanowią sumę punktów z trzech przedmiotów, za które kandydat uzyskał maksymalną liczbę punktów rankingowych. Przeliczeniu na punkty rankingowe, na zasadach określonych w ust. 4, podlegają:
1) przedmioty zdawane w części pisemnej, w przypadku wyników polskiego egzaminu maturalnego, wyrażonych w skali procentowej;
2) wszystkie zdawane przedmioty w przypadku wyników egzaminu dojrzałości lub innych egzaminów, równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu lub egzaminowi dojrzałości; skale inne niż procentowa (skale ocen, skale porządkowe, skale literowe) przelicza się na skalę procentową (iloraz liczby 100/ liczbę punktów skali).
4. Za przedmiot na poziomie podstawowym przyznaje się jeden punkt rankingowy za jeden punkt procentowy. Za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym, nieokreślonym lub język obcy na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 1,5 punktu rankingowego za jeden punkt procentowy. Po przeliczeniu wybierane są trzy przedmioty, za które kandydat uzyskał najwięcej punktów, a przyznane za nie punkty są sumowane. Suma ta stanowi o miejscu kandydata w rankingu.
5. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych, plasujących się na granicy limitu przyjęć, stosuje się dodatkowe kryterium, polegające na przeliczeniu średniej punktów rankingowych, przyznanych za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, dojrzałości lub świadectwach równoważnych, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 3-4.
§ 4.
1. Postępowanie rekrutacyjne na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia ma charakter konkursowy i obejmuje test kompetencji z zakresu fizjoterapii. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 2 ust. 3 oraz uzyskały kolejno najwięcej punktów.
2. Listy rankingowe kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oraz listy rezerwowe podawane są do wiadomości na stronie internetowej IRK, z imieniem, nazwiskiem i czterema ostatnimi cyframi numeru PESEL kandydata. Kandydat składa dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 5, w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia listy zakwalifikowanych.
3. Test kompetencji z zakresu fizjoterapii, dotyczy tematyki objętej programem studiów pierwszego stopnia na kierunku fizjoterapia i jest testem wyboru, składającym się ze 100 pytań. Do każdego z pytań podane są cztery odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
4. Pytania do testu kompetencji opierają się na szczegółowych efektach kształcenia, zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji, realizowanych na studiach pierwszego stopnia kierunku fizjoterapia na Wydziale Fizjoterapii Akademii w ramach przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Tabela 1 zawiera również procentowy udział pytań z przedmiotów wchodzących w skład testu kompetencji.
Lp. PRZEDMIOT % pytań
1 Kinezyterapia 20
2 Fizykoterapia 20
3 Podstawy fizjoterapii klinicznej 10
4 Fizjoterapia kliniczna w DNR w neurologii 5
5 Fizjoterapia kliniczna w DNR w pediatrii 5
6 Fizjoterapia kliniczna w DNR w ortopedii 5
7 Fizjoterapia kliniczna w DNR w reumatologii 5
8 Fizjoterapia kliniczna w CHNW w kardiologii 5
9 Fizjoterapia kliniczna w CHNW w pulmonologii 5
10 Korekcja wad postawy 5
11 Masaż leczniczy 5
12 Terapia manualna 5
13 Zaopatrzenie ortopedyczne 5
5. Szczegółowe efekty kształcenia, zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Fizjoterapii, zakładają, że kandydat po studiach pierwszego stopnia zna:
1) podstawowe fizyczne właściwości tkanek oraz zna zjawiska fizyczne zachodzące w ustroju pod wpływem czynników zewnętrznych;
2) metody oceny stanu pacjenta w oparciu o różnorodne rozwiązania diagnostyczne; wylicza procedury diagnostyczne w różnych obszarach klinicznych charakterystycznych dla fizjoterapii; zna metody pomiaru wydolności człowieka;
3) metody oceny stanu narządu ruchu człowieka celem wykrycia zaburzeń struktury i funkcji narządu ruchu;
4) metody opisu i interpretacji podstawowych jednostek i zespołów chorobowych w stopniu umożliwiającym racjonalne prowadzenie fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji;
5) problematykę fizjoterapii klinicznej w chorobach narządów wewnętrznych i dysfunkcjach narządów ruchu w stopniu niezbędnym dla programowania procesu rehabilitacji oraz oceny postępów leczenia;
6) teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej;
7) teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy fizykoterapii i masażu leczniczego;
8) zasady działania przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego stosowanych w rehabilitacji i potrafi je wyjaśnić;
9) wskazania do wykonywania poszczególnych procedur terapeutycznych;
10) zagrożenia i trudności w wykonywaniu poszczególnych zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej oraz potrafi wymienić przeciwwskazania do nich.
§ 5.
Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki i stopnie studiów niestacjonarnych oraz na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek turystyka i rekreacja, kierunek wychowanie fizyczne oraz kierunek zarządzanie ma charakter weryfikacji dokumentów kandydata. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 2 ust. 3. Przyjmowani na studia są kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń, w liczbie zgodnej z limitem przyjęć.
§ 6.
Postępowanie rekrutacyjne na wszystkie kierunki, formy i stopnie studiów dla kandydatów na studia po przeprowadzonej w Akademii procedurze potwierdzenia efektów uczenia się ma charakter weryfikacji dokumentów. Zakwalifikowane do przyjęcia są osoby, które spełniły warunki przystąpienia do postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w § 2 ust. 3. Przyjmowani na studia są kandydaci, którzy złożyli komplet wymaganych dokumentów, według kolejności zgłoszeń, w liczbie zgodnej z limitem warunkowanym zasadą, o której mowa w art. 170g ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 7.
1. Rekrutacja na studia w roku akademickim 2017/2018 dla wszystkich prowadzonych kierunków, poziomów i form studiów rozpoczyna się 8 maja 2017 r. od godz. 1200 uruchomieniem systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).
2. Internetowa Rejestracja Kandydatów na wszystkie kierunki stacjonarnych studiów pierwszego stopnia oraz na stacjonarne jednolite studia magisterskie kierunek fizjoterapia będzie aktywna do 11 lipca 2017 r. do godz. 2400 . W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 1 sierpnia 2017 r. od godz. 1200 do 18 września 2017 r. do godz. 2400.
3. Internetowa Rejestracja Kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia kierunek fizjoterapia będzie aktywna do 17 lipca 2017 r. do godz. 2400. W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć IRK będzie aktywna po ponownym uruchomieniu od 16 sierpnia 2017 r. od godz. 1200 do 11 września 2017 r. do godz. 2400. Test kompetencji odbędzie się 20 lipca 2017 r., a w przypadku niewypełnienia limitów –14 września 2017 r.
4. Internetowa Rejestracja Kandydatów na wszystkie kierunki studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich oraz na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunek turystyka i rekreacja, kierunek wychowanie fizyczne oraz kierunek zarządzanie będzie aktywna do 29 września 2017 r. do godz. 2400. Rektor może zarządzić wcześniejsze zamknięcie systemu IRK w przypadku wypełnienia limitu przyjęć na dany kierunek, formę i stopień studiów
5. Ostateczne zakończenie rekrutacji nastąpi z chwilą wydania ostatniej decyzji w trybie odwoławczym.
§ 8.
Warunki przyjmowania na studia osób niebędących obywatelami polskimi (cudzoziemców) regulują odrębne przepisy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Komentarze (0)