Ogólne zasady rekrutacji 2017/18

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na ŚUM w Katowicach 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2016/2017 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2016.
Załącznik Nr ł do Uchwały Nr 63 /20 ł 6 Senatu SUM z dnia 25 maja 201 6 r. Warunki, tryb oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na poszczególne kierunki studiów prowadzone w języku polskim w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na rok akademicki 2017/2018
l. Postanowienia ogólne
§ l
l. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
l) ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j . Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późno zm.),
2) Uczelnia, SUM - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
3) kandydat - osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia na określonym kierunku/specjalności w Ś l ąskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ,
4) stara matura - egzamin dojrzałości zdawany do roku 2004, o którym mowa wart. 169 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ,
5) nowa matura - egzamin maturalny zdawany od roku 2005, o którym mowa wart. 169 ust. 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ,
6) dyplom IB - świadectwo Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate), tj. dokument wydawany przez International Baccalaureate Organization z s i edzibą w Genewie, potwierd zający posiadanie wykształcenia średn i ego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na studia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie ośw i aty (t.j . Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późno zm.),
7) dypłom EB - świadectwo Matury Europejskiej (European Baccalaureate), tj. dokument wydawany absolwentom przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statusie Szkół Europej skich sporząd zoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3 poz. 10), potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego i uprawniający do ubiegania się w RP o przyjęcie na stud ia wyższe zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy Z dnia 7 wrze śnia 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późno zm.),
8) limit przyjc;ć - maksymalna liczba osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów na dany k i erunek/specja lność w ramach okreś l onego stopnia i formy studiów, ustalona Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny lub uchwałą Senatu Uczelni na pozostałe kierunki studiów,
9) WKR - właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
2. Ś ląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach przeprowadza rekrutację na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018, na następujące kierunki studiów prowadzone w języku polskim:
l) STUDIA STACJONARNE:
a) jednolite magisterskie na kierunkach:
- analityka medyczna,
- farmacja,
- lekarski,
- lekarsko-dentystyczny.
b) pierwszego stopnia (Iicencjackie) na kierunkach:
- biotechnologia medyczna,
- dietetyka,
- elektroradiologia,
- fizjoterapia",
- kosmetologia,
- pielęgniarstwo ,
- polo żnictwo ,
- ratownictwo medyczne,
- zdrowie publiczne,
- zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.
c) drugiego stopnia (magisterskie uzupełniające) na kierunkach:
- biotechnologia medyczna,
- coaching medyczny,
- dietetyka,
- fizjoterapia" ,
kosmetologia,
- neurobiologia.
- pielęgniarstwo,
- położnictwo ,
- zdrowie publiczne,
- zarządzanie ryzykiem zdrowotnym.
2) STUDIA NIESTACJONARNE:
a) jednolite magisterskie na kierunkach:
- farmacja,
- lekarski,
- lekarsko-dentystyczny.
b) pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunkach:
dietetyka,
fi zjoterapia ,
kosmetologia,
zdrowie publiczne.
c) drugiego stopnia (magisterskie u zupełni aj ące) na kierunkach:
- dietetyka,
- fizjoterapia",
- kosmetologia,
- piel ęgniarstwo ,
- położnictwo ,
- zdrowie publiczne.
• w przypadku weJSCla w życ ie zaplsow ustawy z dnia 26.09.2015 r. o zawodzie fi zjoterapeuty rekrutacja na studia na kierunku fi zjoterapia od bywać będ zie się na studia jednolite magisterskie, a szczegół owe warunki rekrutacji w tym zakresie okreś li Senat Uczelni po wejśc iu w życie w/w aktu.
§2
1. Limity przyjęć na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki lekarski i lekarskodentystyczny w roku akademickim 2017/2018 okreś l a Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Limity przyjęć z podziałem na studia stacjonarne i niestacjonarne na pozostałe kierunki studiów ustala Senat.
§3
1. Po stę powani e rekrutacyjne przeprowadzaj ą Wyd zi ałowe Komisje Rekrutacyjne.
2. Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne podejmują decyzje w sprawach przyjęcia na studia.
3. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyj nej s łu ży odwołanie w tenninie 14 dni od daty doręc zenia decyzji, do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
4. Podstawą odwołania od decyzji Wyd z iałowej Komisji Rekrutacyjnej może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
5. Po rozpatrzeniu odwołania , o którym mowa w ust. 3 decyzję podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
6. Skład Komisj i, zasady i tryb działania określają w drodze uchwały odpowiednio:
l) dla Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - Rada Wydziału,
2) dla Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej - Senat.
II. Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego
§4
l . Postępowanie rekrutacyjne na studia w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach rozpoczyna s i ę w maju 2017 roku i trwa do października 20 17 roku.
2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów okreś l ają wł aśc i we Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne i zami eszczają na stronie internetowej www.surn.edu.pl w dziale "Rekrutacja".
§5
l . Postępowani e rekrutacyjne składa SI ę z postępowan i a kwalifikacyjnego oraz postępowani a dotyczącego wydania decyzji o przyjęciu lub odmowie przyjęc i a na studia.
2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.
3. Decyzje o przyjęciu na studia lub odmowie przYJęc I a na studia doręczane są kandydatom listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
4. Za zgodą kandydata wyrażo ną podczas rejestracj i elektronicznej, decyzje, o których mowa w ust. 3 mogą zostać doręczone za pośrednictwe m Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - "ePUAP".
5. Celem odebrania decyzji za po ś rednictwem ePUAP kandydat musi pos iad ać :
a) konto w ePUAP oraz
b) Pro fil Zaufany dla konta w ePUAP lub bezpieczny podpi s elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego certyfikatu kwalifikowanego.
§6
Do postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów na kierunki prowadzone w języku polskim w Ś ląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, może być dopuszczona osoba, która:
l) posiada świ adectwo d oj rzało śc i uzyskane w trybie nowej matury, albo świadectwo dojrzal ośc i uzyskane w trybie starej matury (wraz z zaświ adczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa wart. 44zzp ustawy o systemie oświ aty  dotyczy kandydatów na kierunki studiów na które zaświadc ze nie jest wymagane), albo dyplom IB, albo dyplom EB albo świ adectwo maturalne uzyskane za granicą, uprawniaj ące do ubiegania s i ę o przyjęci e na studia wyższe - w przypadku osoby, która ubiega si ę o przyj ęci e na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie, albo
2) posiada tytuł li cencjata, magistra, inżyniera lub równo rzędny - w przypadku osoby, która ubiega s i ę o przyjęc ie na studia drugiego stopnia,
3) zareje strowała s i ę w terminie wyznaczonym przez Ucze lni ę w systemie internetowej rejestracj i kandydatów,
4) doko n ała wpłaty opłaty rekrutacyjnej w terminie wyznaczonym przez Ucze lni ę , w wysokośc i ustalonej przez Rektora.
§7
l . Kandydaci - obywatele polscy oraz cudzoziemcy uprawnieni do podjęcia studiów n zasadach obowiązujących obywateli polskich (o których mowa wart. 43 ust. 2, 5 i 5a Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r. , poz. 572 Z późn. zm.), legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa, przystępują do egzaminu wstępnego z wymaganych przedmiotów, przeprowadzanego przez Ucze lnię lub przez inne uczelnie medyczne, z którymi SUM zawarł porozumienie o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Kandydaci legitymuj ący się dyplomem matury międzynarodowej IB (International Baccalaureate) oraz matury europejskiej EB (European Baccalaureate), pod l egają po stępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci legitymujący s ię nową m aturą.
3. Oceny na dyplomie matury międzynarodowej (IB) winny zostać przeliczone przez kandydata przy zastosowaniu następującego przelicznika punktów uzyskanych z danego przedmiotu:
Ocena z przedmiotu na dyplomie IB Punkty dla poziomu
podstawowego rozszerzonego
7 100 100
6 90 95
5 80 85
4 70 80
3 60 70
2 50 60
4. Wynik egzaminu matury europejskiej (EB) winien zostać przeliczony przez kandydata na punkty według zasady: wynik x 10.5. Kandydaci legitymujący s ię dyplomem IB lub EB, którzy nie posiadają na świadectwie maturalnym ocen z wymaganych na wybrany kierunek przedmiotów, mogą przystąpić do egzaminu wstępnego, o którym mowa w USI. l.
§8
1. Na zasadach innych ni ż obowiązujące obywateli polskich mogą podjąć studia w SUM:
1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy dekl arują chęć podjęcia studiów na warunkach innych ni ż obowiązujące obywateli polskich,
2) cudzoziemcy posiadający ważną kartę Polaka, którzy deklarują chęć podjęcia studiów na zasadach innych, niż obowiązuj ące obywateli polskich,
3) obywatele państw trzecich.
2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1 mogą podjąć studia:
l) jako stypendyści strony polskiej, na podstawie skierowania z Ministerstwa Zdrowia,
2) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie skierowania Ministerstwa Zdrowia,
3) jako stypendyści strony wysyłającej , bez ponoszenia opłat za naukę,
4) na zasadach odpłatności , na podstawie decyzji Rektora.
§9
l. Kandydaci, l egitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym za gramcą, zobowiązani są przedstawić następujące dokumenty:
1) świadectwo w oryginale wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
2) dyplom ukończenia studiów w oryginale wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na stud ia drugiego stopnia,
3) poświadczenie w formie "apostille" - w przypadku, gdy dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji pa6stwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia z dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z 2005r., Nr 112, poz.938), znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych , wraz z urzędowym tłumaczen i em na język polski,
4) zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa lub dyplomu, o którym mowa w pkt 1 lub 2 - w przypadku dokumentu wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła wyżej wymien i oną umowę , ale dokument ten nie jest nią objęty, wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski,
5) wizę lub kartę pobytu albo inny dokument uprawniając y do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
6) kopię karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu - dotyczy osób, o których mowa wart. 43 ust.5a ustawy,
7) zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku i formie kształcenia,
8) polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczeni e , że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
9) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 mogą zostać zobowiązani do przedstawienia innych dokumentów wskazanych przez Wydzi ałową Komisję Rekrutac yjną.
§ 10
1. Do postępowania kwalifikacyjnego nie zostaną dopuszczone osoby, które zdawały maturę w systemie nowej matury i starej matury, maturę TB lub EB lub inną maturę zagraniczną i nie zdawały egzaminu maturalnego (egzaminu wstępnego) ze wszystkich przedmiotów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym na dany kierunek, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 do niniej szej uchwały.
2. Postanowienia ust. I stosuje się odpowiednio do osób, które zdawały maturę w systemie starej matury i posiadają zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzp ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zdawaly w latach wcześniejszych egzaminy wstępne, o których mowa w ust. 3.
3. SUM uznawać będzi e wyniki uczelnianych egzaminów wstępnych z przedmiotów będących podstawą kwalifikacji na określony kierunek, przeprowadzonych w innych uczelniach, z którymi podpisał stosowne porozumienie. Uczelnia nie organizuje egzaminu wstępnego dla osób l egitymujących się starą maturą . Osoby te mogą przystąpić do egzaminu maturalnego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzami nacyj ną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4. Kandydaci legitymujący się nową maturą, starą maturą, maturą międzynarodową (IB) maturą europejską (E B) oraz inną maturą zagraniczną (przystępujący do rekrutacji na zasadach obowiązuj ących obywateli polskich), będą przyjmowani w oparciu o utworzoną jedną, wspó lną listę rankingową, odrębną dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Dla kierunku lekarskiego utworzona zostanie wspólna lista dla Wydziału Lekarskiego w Katowicach i Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu. W przypadku niedopelnienia limitu danego wydziału zastrzega SIę możliwość przeniesienia przyjętego kandydata na równoległy kierunek lekarski.
6. O ko lejnośc i umieszczania na li ście rankingowej decydować będzie suma punktów uzyskana w postępowaniu kwalifikacyjnym.
7. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w procentach winien zostać podany przez kandydata jako wynik wyrażony w punktach, według zasady l %= l punkt.
8. Wynik egzaminu dojrzałości wyrażony w ocenach kandydaci winni przeliczyć na punkty zgodnie z zasadami okreś l onym i w załączniku nr 2 do uchwały, dla danego kierunku.
9. O ud ział w procesie rekrutacj i na studia jednolite magisterskie oraz studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów za każdy wymagany w postępowaniu rekrutacyjnym przedmiot.
10. Listy osób przyjętych na studia na poszczególne kierunki sporządzone zostaną spośród kandydatów, którzy uzyskali najwyższą punktację mieszczącą się w przyznanych limitach lub spełni li inne warunki rekrutacji, i w terminie złożyli komplet wymaganych dokumentów.
11. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez lic zbę kandydatów większą niż wynikająca z przyznanego Rozporządzeniem Ministra Zdrowia lub ustalonego praz Senat Uczelni limitu miejsc na dany kierunek studiów, podstawą przyjęcia na l rok studiów będzie wyższa liczba punktów uzyskana na świ adectwie dojrzałości/egzaminie wstępnym Z przedmiotu obowiązkowego na kierunki: analityka medyczna, farmacja, lekarski i lekarsko-dentystyczny.
12. Jeże li więcej niż jeden kandydat uzyska najmniej szą lic zbę punktów kwalifikując ych do przyj ęc ia na dany kierunek, a przyjęcie wszystkich takich kandydatów spowodo wało by przekroczenie limitu miejsc zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia lub uchwalonego przez Senat Uczelni, Uczelnia zastrzega sobie prawo przyjęcia mniejszej ni ż limit liczby osób.
13. Liczbę punktów warunkujących przyjęc ie na studia, jak również obniżenie liczby punktów w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc, określają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne w formie uchwały.
14. Kandydaci, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcIa w kolejnych li stach rankingowych z powodu wyczerpania limitu miejsc, stanowią grupę rezerwową na dany kierunek i formę studiów. W przypadku skre ś leni a kandydata z li sty rankingowej i zwolnienia miej sca na li śc ie przyjętych , osoby z listy rezerwowej mo gą zostać zakwalifikowane do przyjęcia na studia zgodnie z kolejnością umieszczenia na li śc i e rankingowej, wynikającą z sumy punktów uzyskanej w po stępowani u kwalifikacyjnym lub w wyniku s pełnienia innych wymaganych kryteriów.
§11
l . Kandydaci na studia m ają moż liwo ść brania udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym na dowolną liczbę kierunków studiów jedn ocze śnie.
2. Kandydat, który został zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków studiów m oże zostać przyj ęty tylko na jeden wybrany ki erunek studiów rozpoczynający si ę w roku akademickim 2017/2018.
3. Osoby studiujące na danym kierunku studiów stacjonarnych w SUM, nie mogą aplikować na ten sam kierunek studiów stacjonarnych.
4. Po zakońc zeniu procesu rejestracji elektronicznej, w przypadku uzyskania ni ewystarc zaj ącej liczby punktów do przyj ęc ia na dany kierunek, nie będ z ie możli wa zmiana kierunku studiów na inny kierunek w Uczelni nawet wówczas, gdy uzyskana przez kandydata liczba punktów byłaby większa od minimalnej liczby punktów wymaganych na innym kierunku.
§12
1. Osoby ubiegaj ące się o przyjęc ie na studia na dany kierunek zobowiązane są w terminach podanych przez Ucze lni ę do:
l) dokonania elektronicznej rejestracji przez stronę internetową Uczelni www.sum.edu.pl.
2) dokonania opłaty rekrutacyjnej.
2. Termin dokonania opłaty rekrutacyjnej uważa SIę za dotrzymany, w przypadku wpływu środków na rachunek bankowy Uczelni.
3. Wysoko ść opłaty rekrutacyjnej wnoszonej przez osobę ubiegaj ącą si ę o przyjęcie na studia w roku akademickim 20 17/20 18 ustala Rektor Uczelni, uwzg l ędniając kalkulacj ę kosztów planowanych do pOnieSIenia w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia czynności zwi ązanyc h z postępowani em rekrutacyjnym. Wysokość ustalonej opłaty nie mo że prze kraczać maksymalnej wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia w roku akademickim 2017/2018, określonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. W przypadku kandydowania na kilka kierunków, a także różne formy poziomy ksztalcenia w ramach kierunków, kandydat wnosi stosowną wielokrotność opIaty rekrutacyj nej.
5. Opłata nie podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Uczelnia dokonuje zwrotu opIaty rekrutacyjnej wyłącznie w przypadku, gdy:
a) kierunek studiów nie został uruchomiony,
b) została wniesiona podwójna opłata za ten sam kierunek studiów,
c) kandydat zrezygnował z uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym przed zakończeniem procesu rejestracji elektronicznej,
d) kandydat podczas procesu rejestracji nie dokonał wyboru kierunku studiów, bądź nie uzupełnił punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek.
7. Zwrot opłaty rekrutacyjnej , o którym mowa w ust. 6 następuje wyłącznie na pisemny wniosek kandydata, skierowany do Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
8. W ramach elektronicznej rejestracji kandydaci zobowiązani są do zalogowania się na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji oraz wprowadzenia wymaganych systemem danych, w tym uz upełnienia wyników egzaminu maturalnego, egzaminu wstępnego lub innych punktów stanowiących podstawę przyjęcia na dany kierunek studiów, w tenninie podanym przez Uczelnię.
9. Na podstawie podanych przez kandydatów wyników, o których mowa w ust. 8 zostaną sporządzone listy rankingowe.
10. Kandydaci, którzy nie wprowadzą wyników w wyznaczonym tenninie lub dokonają błędnego ich wprowadzenia, nie będą uczestniczyli w dalszym toku po stępowania rekrutacyjnego.
11. Wyniki postępowania rekrutacyjnego (pierwsze oraz ewentualne kolejne listy rankingowe) zostaną podane do wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogloszeń poszczególnych wydziałów oraz będą dostępne po zalogowaniu się przez kandydata na swoje konto w elektronicznym systemie rekrutacji.
12. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest uzyskanie lokaty na liście rankingowej mieszczącej się w limicie przyjęć na dany kierunek i fonnę studiów oraz złożenie pisemnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na l rok) na danym kierunku w tenninie wskazanym przez Wydziałową Komisję, wraz z ni żej wymienionymi dokumentami:
I) wydrukowanym i własnoręcznie podpisanym podaniem o przyjęcie na pierwszy rok studiów,
2) kserokopią świadectwa maturalnego/dojrzałości , potwierdzoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału lub urzędowego odpisu świadectwa z zastrzeżeniem § 13,
3) k serokopią aneksu do świadectwa dojrzałości , potwierdzo ną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału aneksu (jeżeli dotyczy),
4) zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dotyczy kandydatów legitymuj ących się starą maturą),
5) zaświadczeniem o wynikach uczelnianego egzaminu wstępnego (dotyczy kandydatów legitymującyc h się starą maturą, którzy zdawali egzamin wstępny w uczelniach medycznych z którymi SUM zawarł porozumienie),
6) kserokopią dowodu osobistego lub paszportu, poświadczoną przez WKR na podstawie okazanego do wglądu oryginału dokumentu,
7) dwoma kolorowymi zdjęciami , spelniaj ący mi wymagania dla zdjęć do dowodu osobistego, podpisanymi na odwrocie imieniem i nazwiskiem.
13. Kandydaci na studia drugiego stopnia składają dodatkowo oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.
14. Kandydaci na studia stacjonarne składają dodatkowo oświadczenie o podjęciu studiów na kolejnym kierunku studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
15. Kandydaci - obywatele polscy oraz cudzoziemcy posiadaj ący świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą skladają dokumenty wskazane w ust. 12 pkt l , 6 i 7 oraz dokumenty wskazane w § 9.
16. Kandydaci na studia, zo bowiązani są do dostarczenia w terminie wskazanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku, wydanego przez lekarza medycyny pracy (nie dotyczy kandydatów na studia na kierunku coaching medyczny).
17. Wymagane dokumenty należy złożyć osobi ście. Dopuszcza się złożenie dokumentów kandydata oraz pi semnej deklaracji podjęcia studiów (tzw. wpisu na I rok) przez osobę posiadającą pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie do podejmowania czynności prawnych w imieniu kandydata.
18. Dokumenty przesłane drogą pocztową nie będą przyjmowane.
19. Niezłożenie deklaracji oraz dokumentów wymienionych w ust. 12 do 16 w terminie wyznaczonym przez Uczelnię jest rÓwnoznaczne z rezygnacją podj ęcia studiów i powoduje skreślenie z listy rankingowej .
20. Ujawnienie rozbieżności pomiędzy tre śc ią dokumentów, a danymi przekazanymi drogą elektroniczną spowoduje skreślenie kandydata z li sty zakwalifikowanych na studia.
§13
Osoby, które w roku 2017 przystąpiły do matury międzynarodowej (IB), matury europejskiej (EB) lub innej matury zagranicznej składają w wyznaczonym przez Ucze lni ę terminie, wystawione przez dyrekcję szkoły zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości matury międzynarodowej oraz oświadczenie , że przyjmują do wiadomo śc i warunkowe dopuszczenie do postępowan i a rekrutacyjnego i w przypadku braku pozytywnego wyniku egzaminu dojrzałości lub nieprzedstawienia uczelni oryginału świadectwa dojrzałośc i nie zwłoc znie po jego otrzymaniu, najpóźniej do 2 września 20 I 7 r. wynik kwalifikacji zostanie unieważniony a nazwisko kandydata zostanie skreś lone z li st kwa lifikującyc h przyjęcie na studia.
III. Zasady przyjmowania na studia jednolite magisterskie oraz studia pienvszego stopnia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów organizowanych przez U czelnię
§ 14
I. Z pOmll11ęClem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą w ramach limitu laureaci przedmiotowych Olimpiad Stopnia Centralnego i Olimpiad M i ędzynarodowych w zakresie: biologii, chemii, fizyki oraz matematyki na Wydziały Lekarskie, Oddz i ał Lekarsko-Dentystyczny, Wydzial Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, Wydział auk o Zdrowiu w Katowicach oraz Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. I przysługuje osobom, które zostały laureatami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym poprzedzającym rok rekrutacji.
3. Finali stom olimpiad, o których mowa w ust. przyznaje si ę 100 punktów za przedmiot będący kryterium kwalifikacyjnym.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 3 przysługuje osobom, które zos tał y fina listami w roku szkolnym, w którym prowadzona jest rekrutacja lub w roku szkolnym po przedzając ym rok rekrutacji .
5. Laureaci i finali ści korzystaj ą z uprawnień określonyc h w ust. I i ust. 3 na podstawie zaświ adczen i a wydanego przez Komitet Główny Olimpiady zgodnie z o bowi ązującymi przepIsamI.
6. Laureatom i finali stom olimpiad zawodowych, interdyscyplinarnych i tematycznych stopnia centralnego przyznaje s i ę maksymalną lic zbę punktów przewidzianych w po stępowaniu kwalifikacyjnym z przedmiotu, zgodnie z ni żej wymienionymi zasadami:
a) Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności - z biologii,
b) Olimpiady Wiedzy Ekologicznej - z biologii,
c) Olimpiady z Astronomii i Astrofizyki - z fizyki,
d) Olimpiady Lingwistyki Matematycznej - z matematyki,
e) Olimpiady Wiedzy Technicznej - z matematyki,
f) Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - z matematyki,
7. Laureaci stopnia centralnego Olimpiady P i e l ęgniarskiej im. Dr Janiny Fet liń skiej są przyjmowani w pierwszej kolejnośc i na studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo .
8. Laureaci i finali śc i olimpiad, korzystają z uprawnień okreś l onych w ust. 6 i 7 na zasadach okreś l o n yc h w ust. 2 i 4, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uprawniony organ.
9. W postępowaniu rekrutacyjnym na jednolite studia magisterskie oraz studia pierwszego stopnia kandydatowi, który otrzyma tytul laureata ogólnopolskiego konkursu organIZowanego przez:
a) Dziekana Wydziału Lekarskiego w Katowicach oraz Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddzialem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrzu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Zalączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktÓw, w przypadku kwalifikacji na kierunki: lekarski, lekarsko---
b) Dziekana Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączn i ku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna, kosmetologia;
c) Dziekana Wydziału Nauk Zdrowiu w Katowicach, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: pielęgniarstwo, położnictwo , fizjoterapia, elektroradiologia;
d) Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, do przeliczonej liczby punktów zgodnie z zasadami określonymi dla danego kierunku studiów w Załączniku Nr 2 do Uchwały, dodaje się liczbę maksymalnie 10 punktów, w przypadku kwalifikacji na kierunki: dietetyka, zdrowie publiczne.
10. Ogólna liczba punktów jaką kandydat może uzyskać zgodnie z zasadami o których mowa w ust. 9 nie może przekroczyć maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym, określonych w Załączniku nr 2 do uchwały. 
11. Uprawnienia kandydatów, o których mowa w niniejszym rozdziale przysługują w okresie dwóch lat od uzyskania świadectwa maturalnego.
12. Kwalifikacja kandydatów, którym w ramach postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się osiągnięcia, o których mowa w niniejszym rozdziale, następuje w ramach obowiązujących w Uczelni limitów przyjęć na studia.
13. Kandydaci na pierwszy rok studiów, o których mowa w niniejszym rozdziale, niezależnie od uwzględnienia osiągnięć ustanowionych uchwałą, mu szą spełnić wszystkie inne warunki formalne określone w zasadach rekrutacji na studia w SUM.
IV. Przepisy końcowe
§ 15
Wszystkie informacje związane z przebiegiem postępowania rekrutacyjnego (w tym terminy rekrutacji) będą umieszczane na stronie internetowej Uczelni (www.sum.edu.pl). Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami podawanymi przez Uczelnię, pod rygorem negatywnych skutków dla kandydata.
§ 16
I. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc na danym kierunku w związku z brakiem wystarczającej liczby kandydatów, Uczelnia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowej rekrutacji na podstawie decyzji Rektora.
2. Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku studiów w przypadku gdy liczba osób przyjętych na dany kierunek będzie mniejsza niż 20 osób.
§17
Szczegółowe kryteria przyjęć i zakres egzaminów wstępnych na poszczególnych kierunkach zawiera Załącznik Nr 2 do uchwały.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Komentarze (0)