Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na AMUZ w Bydgoszczy 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia 2017/2018 na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia pierwszego i drugiego stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na rok akademicki 2017/2018
ZASADY OGÓLNE
I. Studia w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego prowadzone są jako studia pierwszego stopnia w trybie trzyletnim (na wydziałach: - Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, - Instrumentalnym, - Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej), i czteroletnim (na Wydziale Wokalno – Aktorskim), oraz drugiego stopnia (w trybie dwuletnim). Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym.
II. Rekrutacja na I rok studiów w roku 2017/18 obejmować będzie wszystkie wymienione powyżej formy.
III. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzają Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne powołane zgodnie z art. 169 ust. 10 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie niesprawdzanym w trybie egzaminu maturalnego przeprowadzane są – Prawo o szkolnictwie wyższym i mają na celu wykazania uzdolnień artystycznych i stopnia przygotowania do podjęcia studiów wyższych. Egzaminy mają charakter konkursowy, na który mogą składać się następujące elementy /w zależności od specyfiki kierunku/: - egzamin praktyczny, - egzamin z uzupełniających przedmiotów muzycznych, - egzamin obejmujący zagadnienia związane z obranym kierunkiem studiów /pisemny i ustny/.
IV. Egzaminy wstępne i dodatkowe egzaminy wstępne do Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy odbywają się w siedzibie Uczelni.
V. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na I rok studiów składają wymagane dokumenty na adres: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego ul. Słowackiego 7 85-008 Bydgoszcz
VI. Zgodnie z art.169 ust. 2 i 3 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku podstawę przyjęcia na studia w uczelni stanowi pozytywny wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości w części pisemnej z przedmiotu: język polski na poziomie podstawowym (egzamin maturalny minimum 30%), lub język polski (egzamin dojrzałości), lub język wykładowy (dla Polaków uczących się za granicą). Wynik egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości dotyczący wyżej wymienionych przedmiotów – nie podlega ocenie/punktacji. Wyniki dodatkowych egzaminów wstępnych lub egzaminów wstępnych uzyskane w trakcie rekrutacji według skali 1 – 25 pkt. są sumowane w wynik ogólny. Wynik egzaminu maturalnego z matematyki lub fizyki (dla Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku, kieruneku Reżyseria Dźwięku) zostanie przeliczony zgodnie z regulaminem rekrutacji przyjętym w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na skalę 25 punktową.
VII. Dodatkowe egzaminy wstępne są przeprowadzane po poinformowaniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
VIII. Postępowanie rekrutacyjne na I rok studiów ma charakter konkursowy, oceniane jest systemem punktowym, a jego wyniki są jawne. Na końcowy wynik postępowania rekrutacyjnego składa się suma punktów uzyskanych z egzaminów określonych w pkt. VI. Na poszczególne kierunki studiów przyjmowani są kandydaci z najwyższą ilością punktów, w obrębie limitów przyjętych uchwałą Senatu uczelni, z uwzględnieniem zgody właściwego Ministra na wzrost dynamiki przyjęć powyżej 2%.
IX. Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia podejmują Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne na podstawie wyników prac Komisji Egzaminacyjnych oraz doręczane są Kandydatom. Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Komisje powoływane są odpowiednio przez Dziekana i Rektora.
X. Kandydat ma prawo wglądu w dokumenty zawierające jego punktację uzyskaną na egzaminach.
XI. Dokumenty regulujące zasady rekrutacji udostępnia się zainteresowanym w siedzibie uczelni.
XII. W wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzje w sprawach rekrutacji, nieobjętych poniższym regulaminem, podejmuje właściwa Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
XIII. Wszyscy kandydaci wnoszący opłatę w PLN zobowiązani są do dokonania wpłaty na konto akademii w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora: PeKaO S.A. 4 nr 38 1240 3493 1111 0000 4279 1373 Kandydaci wnoszący opłatę w EURO zobowiązani są do jej wniesienia na konto akademii w wysokości określonej Zarządzeniem Rektora: PeKaO S.A. nr 32 1240 6478 1978 0010 5319 2966
XIV. Regulamin obowiązuje kandydatów na studia, będących obywatelami polskimi oraz cudzoziemców, którzy zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 43 ust. 2, 5 i 5a) mogą podejmować studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
XV. Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do Dziekana właściwego wydziału z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji do rodzaju i stopnia niepełnosprawności. O możliwości zaadaptowania trybu rekrutacji decyduje Dziekan.
XVI. Uczelnia zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Kandydatów w zakresie koniecznym dla celów rekrutacji. W przypadku przyjęcia na studia dane osobowe będą wykorzystane dla celów związanych z tokiem studiów.
XVII. Wymagane są następujące dokumenty:
1. Podanie – ankieta - życiorys (do pobrania na stronie internetowej uczelni http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/wymagane-dokumenty/ lub w Dziale Nauczania).
2. Świadectwo dojrzałości: odpis/potwierdzona kopia (oryginał do wglądu) /dotyczy studiów pierwszego stopnia/, lub zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.
3. Dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku składania egzaminu na studia drugiego stopnia.
4. Trzy fotografie o wymiarach 35x45 mm, czwarta fotografia na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie JPG o wymiarach: szer. 300, wys. 375 pikseli, wszystkie fotografie na jasnym tle: lewy półprofil bez nakrycia głowy, podpisane.
5. Potwierdzona kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
6. Dowód opłaty egzaminu wstępnego.
7. Kandydaci ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności, składają podanie do odpowiedniego dziekana z wnioskiem o zaadaptowanie trybu rekrutacji. Ponadto wymaga się złożenia następujących dodatkowych dokumentów i prac: Kandydaci na Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku: a/ specjalność kompozycja - zobowiązani są do złożenia samodzielnych prac kompozytorskich. 5 b/ kierunek Reżyseria dźwięku – zobowiązani są do złożenia wyniku badań audiometrycznych. Kandydaci na Wydział Instrumentalny (studia pierwszego stopnia) złożą spis repertuaru z ostatnich dwóch lat nauki, poświadczony przez pedagoga prowadzącego przedmiot.
XVIII. Zasady przyjęcia kandydatów z zagranicy na studia stacjonarne, studium podyplomowe lub staż artystyczny określają przepisy Ustawy z dnia 27.07.2005 r. z późniejszymi zmianami Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Podania wraz z udokumentowanym przebiegiem kształcenia oraz załącznikami, odpowiednio do kierunku studiów (prace kompozytorskie, wykaz opracowanego repertuaru, programy i recenzje koncertowe), składać należy w konsulatach Rzeczypospolitej Polskiej za granicą lub bezpośrednio w uczelni. Zasady finansowania studiów reguluje określone zarządzenie i umowy międzynarodowe.
XIX. Warunki przyjęcia na studia pierwszego i drugiego stopnia dla cudzoziemców: Wymagane są następujące dokumenty:
1. Podanie – ankieta - życiorys (do pobrania na stronie internetowej uczelni http://www.amuz.bydgoszcz.pl/dla-kandydata/wymagane-dokumenty/ lub w Dziale Nauczania).
2. Kandydaci na studia pierwszego stopnia - świadectwo dojrzałości (odpowiednik wydany poza Polską) – odpis/potwierdzona kopia (oryginał do wglądu). Świadectwo dojrzałości musi być opatrzone klauzulą apostille lub powinno zostać wcześniej zalegalizowane. Apostille wydawane jest przez władze oświatowe kraju wydania świadectwa dojrzałości. Legalizacji dokonuje konsul Rzeczypospolitej Polskiej urzędujący w kraju wydania dyplomu.
3. Tłumaczenie świadectwa dojrzałości na język polski (tłumaczenie przysięgłe).
4. Kandydaci na studia drugiego stopnia - dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – odpis/potwierdzona kopia (oryginał do wglądu). Dyplom ten musi być opatrzony klauzulą apostille lub powinien zostać wcześniej zalegalizowany. Apostille wydawane jest przez władze oświatowe kraju wydania dyplomu. Legalizacji dokonuje konsul Rzeczypospolitej Polskiej urzędujący w kraju wydania dyplomu.
5. Tłumaczenie dyplomu na język polski (tłumaczenie przysięgłe) – odpis/potwierdzona kopia (oryginał do wglądu).
6. Trzy fotografie o wymiarach 35x45 mm, czwarta fotografia na nośniku elektronicznym (płyta CD) w formacie JPG o wymiarach: szer. 300, wys. 375 pikseli, wszystkie fotografie na jasnym tle, lewy półprofil bez nakrycia głowy, podpisane.
7. Paszport – kopia, oryginał do wglądu.
8. Karta pobytu, wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce – kopia, oryginał do wglądu.
9. Karta Polaka, jeśli kandydat posiada – kopia, oryginał do wglądu. 10. Dokument poświadczający znajomość języka polskiego (jeden z wymienionych): 6 - Certyfikat B1, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie minimum B1 - Świadectwo ukończenia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców, - Świadectwo maturalne uzyskane zagranicą, wydane przez szkołę średnią z polskim językiem wykładowym. Poza wymogami określonymi w Warunkach i trybie rekrutacji na studia I i II stopnia w Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia MNISW z dnia 12.10.2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 190 poz. 1406 ze zm.).
XIX. Kształcenie w języku angielskim W roku akademickim 2017/2018 uczelnia prowadzi kształcenia w języku angielskim na studiach II stopnia na kierunku - instrumentalistyka, w specjalnościach - gra na instrumencie: fortepianie, klawesynie, organach, akordeonie, skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, flecie, klarnecie, oboju, fagocie, trąbce, puzonie, perkusji, gitarze, skrzypcach barokowych, altówce barokowej, wiolonczeli barokowej, lutni, flecie traverso, oboju barokowym, trąbce naturalnej. Kandydaci aplikujący na studia drugiego stopnia na kierunku instrumentalistyka z językiem wykładowym angielskim zwolnieni są z udokumentowania znajomości języka polskiego, natomiast zobowiązani są do przedstawienia certyfikatu B1, poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1.
XX. Dla kandydatów zamiejscowych Uczelnia może zarezerwować miejsca w Domu Studenta. XXI. Terminarz rekrutacyjny, wysokość opłat egzaminacyjnych, opłat za nocleg w Domu Studenta, termin ogłoszenia wyników egzaminów wstępnych oraz termin ogłoszenia listy osób przyjętych podane zostaną w terminie do 31 maja 2017 roku na stronie internetowej uczelni. Szczegółowych informacji udziela Dział Nauczania: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego 85-008 Bydgoszcz ul. Słowackiego 7 telefon (52) 321 15 25, 321 05 82 wew. 28,45

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Komentarze (0)