Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2017/2018

 

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim rekrutacja 2017 - zasady rekrutacji na PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim 2017/18

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2017.
UCHWAŁA NR 57/000/2016 SENATU AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA Z SIEDZIBĄ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz § 25 pkt 4 Statutu Akademii im. Jakuba z Paradyża, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, nadanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pismem z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr DSW.ZNP.6030.2.2016.2.BR, uchwala się, co następuje:
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. W roku akademickim 2017/2018, Akademia im. Jakuba z Paradyża, zwana dalej AJP, przyjmuje kandydatów na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) – w ramach liczby miejsc ustalonych przez Senat dla poszczególnych kierunków, specjalności i form studiów na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
2. Liczba miejsc, o której mowa w ust. 1, może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona przez Rektora w porozumieniu z przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i Dziekanem Wydziału.
3. Uruchomienie studiów niestacjonarnych uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby kandydatów i przyjęcia odpowiedniej liczby studentów, określonej przez Senat w uchwale, o której mowa w ust. 1.
4. W przypadku przyjmowania na kierunek uruchomienie specjalności/specjalizacji /modułu studiów po pierwszym roku uzależnione jest od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów, określonej uchwałą Senatu.
§ 2.
1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia dokonują elektronicznej rejestracji, wnoszą opłatę rekrutacyjną i składają dokumenty określone w § 8.
2. Sposób dokonania elektronicznej rejestracji, wysokość opłaty rekrutacyjnej, miejsce i termin składania dokumentów określa Rektor w formie zarządzenia.
3. Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane są zgodnie z harmonogramem rekrutacji w terminie:
1) od czerwca 2017 r. do listopada 2017 r. na studia rozpoczynające się od semestru zimowego,
2) od grudnia 2017 r. do marca 2018 r. na studia rozpoczynające się od semestru letniego.
4. Szczegółowy harmonogram rekrutacji ustala Rektor.
5. Ustala się możliwość przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia.
Rozdział II.
Postępowanie rekrutacyjne
§ 3.
1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia dopuszcza się wyłącznie osobę posiadającą świadectwo dojrzałości, w tym świadectwo uzyskane za granicą, o ile spełnia ono kryteria określone w § 6.
2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia dopuszcza się osobę posiadającą tytuł magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny, w tym osobę posiadającą dyplom uzyskany za granicą, o ile spełnia on kryteria określone w § 6.
3. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych, na poszczególne kierunki i specjalności studiów następuje na podstawie szczegółowych Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, obowiązujących absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzaminu maturalny (tzw. „nową maturę”) oraz maturę międzynarodową, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały oraz Warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. „starą maturę”), stanowiących załącznik nr 2 do uchwały.
4. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów drugiego stopnia następuje na podstawie Szczegółowych warunków rekrutacji na pierwszy rok studiów drugiego stopnia, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały.
5. Pod pojęciem kandydata z „nową maturą” rozumie się absolwenta szkoły ponadgimnazjalnej, który zdał egzamin maturalny.
6. Pod pojęciem kandydata ze „starą maturą” rozumie się absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej, który zdał egzamin dojrzałości.
7. Sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego „nowej matury” i matury międzynarodowej na punkty określony jest w załączniku nr 1 do uchwały.
8. Sposób przeliczania ocen egzaminu dojrzałości „starej matury” i ocen na świadectwie ukończenia szkoły średniej na punkty określony jest w załączniku nr 2 do uchwały.
§ 4.
Na zasadach obowiązujących obywateli polskich podejmować studia mogą:
1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały,
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w 127, art.159 ust. 1 lub art. 186 ust.1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650),
7) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
8) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
9) posiadacze ważnej Karty Polaka, o ile nie wybiorą podjęcia studiów na zasadach określonych w ust. 3-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 5.
1. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (dyplomem wydawanym przez International Baccalaureate w Genewie) ubiegają się o przyjęcie na pierwszy rok studiów na zasadach obowiązujących kandydatów legitymujących się „nową maturą”.
2. Kandydat, o którym mowa w ust. 1, dostarcza oryginał dyplomu matury międzynarodowej wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
§ 6.
1. Zagraniczne świadectwo może być uznane za równoważne z polskim świadectwem dojrzałości na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.
2. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację.
3. W wyniku nostryfikacji za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości uznaje się świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą, jeżeli uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w państwie, w którego systemie edukacji działa instytucja wydająca świadectwo.
4. Wyniki zagranicznego egzaminu maturalnego przeliczane są proporcjonalnie na wyniki „starej matury” lub „nowej matury” zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na danym kierunku studiów, przy uwzględnieniu skali ocen stosowanej w kraju wydania świadectwa.
5. Zagraniczny dyplom ukończenia studiów wyższych uzyskany za granicą może być uznany za równoważny z polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych na podstawie odpowiedniej umowy międzynarodowej lub – w przypadku braku umowy – w trybie nostryfikacji.
6. Nostryfikacji dyplomów dokonuje się zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. z 2015 r. poz. 1467).
1. Kandydat, dostarcza oryginał świadectwa lub dyplomu wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo konsula RP urzędującego w państwie, w którego systemie edukacji został wydany dokument.
Rozdział III.
Tryb rekrutacji
§ 7.
1. Postępowanie rekrutacyjne na studia przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem Rektora na wniosek Dziekana Wydziału.
2. Pracą Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kieruje jej przewodniczący zgodnie z regulaminem Komisji.
3. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia na kierunki lub specjalności studiów prowadzone na Wydziale i wykonuje zadania określone w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Na podstawie liczby punktów za oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych uzyskanych w wyniku „starej matury” i punktów procentowych z przedmiotów kwalifikacyjnych zdawanych na „nowej maturze” Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza listy kandydatów odrębnie dla każdego kierunku lub specjalności i formy studiów pierwszego stopnia.
5. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza protokoły i listy zakwalifikowanych na pierwszy rok studiów.
6. Osoba niezakwalifikowana na studia z powodu braku miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna wpisuje na listę rezerwową wg liczby uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym punktów.
7. Informację o wyniku kwalifikacji na studia kandydat otrzymuje za pośrednictwem systemu rejestracji elektronicznej oraz pisemnie.
8. Osoba zakwalifikowana na studia zobowiązana jest, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia listy przyjętych na studia, dostarczyć dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 4.
9. Niedopełnienie warunku, o którym mowa w ust. 8 spowoduje skreślenie osoby z listy przyjętych na studia.
10. Osobie niezakwalifikowanej na studia, a wpisanej na listę rezerwową, Komisja może zaproponować, w miarę posiadanych wolnych miejsc, przyjęcie na inny kierunek lub specjalność, na które obowiązują takie same warunki kwalifikacji.
11. Kandydat z listy rezerwowej jest przyjmowany w miejsce osoby zakwalifikowanej na studia w sytuacji, gdy ta nie podjęła studiów lub złożyła rezygnację ze studiów, nie później jednak niż:
1) do końca października 2017 r. dla studiów rozpoczynających się od semestru zimowego,
2) do końca lutego 2018 r. dla studiów rozpoczynających się od semestru letniego.
12. Warunkiem przyjęcia z listy rezerwowej jest złożenie przez kandydata, w ciągu siedmiu dni od daty ogłoszenia listy przyjętych na studia, pisemnego wniosku o przyjęcie na studia w ramach zwalnianych miejsc.
13. Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o nieprzyjęciu na studia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
14. Decyzję dotyczącą odwołania podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna. Decyzja ta jest ostateczna.
15. Kandydat może otrzymać zaświadczenie o uzyskanych wynikach kwalifikacji.
16. W wypadku przyjęcia mniejszej liczby studentów niż ustalona zgodnie z § 1 wielkość przyjęć, Rektor, na wniosek przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, może wyznaczyć dodatkowy termin rekrutacji uzupełniającej.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na studia liczba kandydatów na danym kierunku lub specjalności będzie mniejsza niż ustalona przez Senat liczba miejsc, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może:
1) wystąpić z wnioskiem, w porozumieniu z Dziekanem właściwego Wydziału, o ogłoszeniu kolejnego naboru na ten kierunek lub specjalność studiów, albo
2) wystąpić z wnioskiem, popartym przez Dziekana Wydziału, o zakończenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnację z przyjęć na pozostałe miejsca, albo
3) wystąpić z wnioskiem, popartym przez Dziekana Wydziału, o zawieszenie postępowania rekrutacyjnego i rezygnacji z naboru.
18. Decyzje, o których mowa w ust. 17 podejmuje Rektor.
19. Ogłoszenie kolejnego naboru, o którym mowa w ust. 17 pkt 1 następuje:
1) bez wydania decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia, w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymogi ustalone przez Senat jest mniejsza niż minimalna liczba osób wymagana do uruchomienia studiów określona przez Senat;
2) z wydaniem decyzji o przyjęciu lub nieprzyjęciu kandydatów na studia w przypadku, gdy liczba kandydatów spełniających wymogi ustalone przez Senat jest większa niż minimalna liczba wymagana do uruchomienia studiów określona przez Senat. W tym przypadku każdy kolejny nabór odbywa się na pozostałą liczbę wolnych miejsc w ramach ustalonej wielkości przyjęć na kierunek lub specjalność studiów.
20. Studentowi, który nie został przyjęty na wybraną specjalność lub kierunek studiów z powodu ich nieuruchomienia, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może zaproponować, w ramach wolnych miejsc, studia na innej specjalności lub kierunku prowadzonym na tym samym Wydziale, uwzględniając obowiązujące warunki rekrutacji.
Rozdział IV.
Wymagane dokumenty
§ 8.
1. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia:
1) podanie na obowiązującym w AJP formularzu,
2) świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie; kandydaci ze „starą maturą” świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem „matury międzynarodowej” – dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego,
3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4) dowód opłaty rekrutacyjnej,
5) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
6) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z § 4.
2. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez:
1) organ wydający dokument;
2) uprawnione ustawowo osoby.
3. Dokumenty wymagane od kandydata na studia drugiego stopnia:
1) podanie na obowiązującym w AJP formularzu,
2) dyplom ukończenia studiów, wraz z suplementem, a w przypadku jego braku wraz z indeksem; absolwenci uczelni ukończonych za granicą dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego,
3) trzy aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
4) dowód opłaty rekrutacyjnej,
5) kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
6) kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z § 4.
4. Osoba zakwalifikowana na studia zobowiązana jest, zgodnie z § 7 ust. 8, dostarczyć dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)