Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość

16.03.2022

Finanse i rachunkowość – Uniwersytet Łódzki rekrutacja 2022/2023

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku finanse i rachunkowość w UŁ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia na kierunku Finanse i rachunkowość obejmuje zagadnienia z przestrzeni ekonomii i finansów, w której najważniejszymi poznawanymi elementami są bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, prawo podatkowe, rynki finansowe, jak również audyt i kontrola wewnętrzna.

Dzięki realizowanym zajęciom studenci pozyskują wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne, a także kreują postawy pożądane na współczesnym rynku pracy w sektorze przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz finansów publicznych. Rozwijają umiejętności między innymi w zakresie interpretacji procesów gospodarczych i zjawisk finansowych, prognozowania procesów gospodarczych, czy analizowania zjawisk finansowych, a wszystko to przy użyciu zaawansowanych metod, technik i narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

Absolwenci studiów na kierunku Finanse i rachunkowość w Łodzi pozyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu finansisty. Jest to pojęcie szerokie, dlatego ze zdobytą wiedzą będą mogli pracować w roli specjalisty do spraw finansów i rachunkowości, doradcy finansowego i inwestycyjnego, analityka finansowego, czy maklera aktywów finansowych, bądź agenta ubezpieczeniowego.

 

W programie studiów na kierunku finanse i rachunkowość znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Rachunkowość sektora publicznego
 • Zaawansowane zagadnienia MSSF
 • Finansowe aspekty zarządzania operacyjnego
 • Zarządzanie strategiczne
 • Fuzje i przejęcia
 • Zarządzanie wartością
 • Inżynieria finansowa

 

Celem kształcenia jest pozyskiwanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, instrumentów i rynków finansowych, rachunkowości podmiotów gospodarczych, realizacji operacji bankowych. Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim to nauka jak wykorzystywać wiedzę teoretyczną do działań kreatywnych i przedsiębiorczych.

 

Sprawdź

Uniwersytet Łódzki kierunki studiów

Uniwersytet Łódzki rekrutacja

Studia i uczelnie w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrtuacja na studia w Łodzi

 

W gronie przedmiotów, które można wyróżnić w programie nauczania, znajdują się, między innymi: rynki finansowe, zarządzanie płynnością finansową, makroekonomia, bankowość, finanse instytucji finansowych, analiza biznesowa w zarządzaniu. Istotą zagadnień znajdujących się w siatce zajęć jest nauka właściwego analizowania przyczyn i przebiegu konkretnych procesów gospodarczych i zjawisk finansowych, oraz ich prognozowania. Ponadto, absolwenci uzyskują wiedzę o systemie finansowym państwa i o poszczególnych jego elementach, o normach i regułach organizujących system finansowy, o procesach zmian oraz ich przyczynach.

Zdobyte kompetencje i rozwinięte umiejętności, absolwenci mogą wykorzystać w bankach, funduszach inwestycyjnych, domach maklerskich, zakładach ubezpieczeń, firmach doradztwa finansowego i podatkowego. 

Kandydaci na studia ekonomiczne, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru.

 

Jakie ma Uniwersytet Łódzki opinie?

Krzysiek, student Finansów i rachunkowości mówi:

„Finanse i rachunkowość to zbiór różnych umiejętności, które są coraz częściej szukane na rynku pracy. Poza tym, czyż nie przyjemnie jest pracować z pieniędzmi? „

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • różnych typów organizacji gospodarczych oraz finansowych,
 • interpretacji procesów i zdarzeń gospodarczych, 
 • więzi społecznych występujących w procesie przetwarzania i dostarczania informacji finansowych o podmiotach gospodarczych oraz o rządzących nimi prawidłowościach,
 • zasad budowy efektywnych portfeli inwestycyjnych,
 • modelowania i prognozowania złożonych procesów gospodarczych,
 • prawa podatkowego,
 • audytu i kontroli wewnętrznej,
 • bankowej oceny zdolności kredytowej,
 • zarządzania ryzykiem,
 • standardów sprawozdawczości finansowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Finanse i rachunkowość

Absolwent kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim może znaleźć zatrudnienie w:

 • bankach,
 • funduszach inwestycyjnych,
 • firmach leasingowych,
 • firmach doradztwa rachunkowego i podatkowego,
 • organizacjach społecznych,
 • administracji publicznej,
 • domach maklerskich,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • towarzystwach ubezpieczeniowych,
 • towarzystwach funduszy emerytalnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Dla absolwentów studiów (licencjackich/inżynierskich/magisterskich) wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń - na podstawie średniej ocen z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Łódzki

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Finanse i rachunkowość to jeden z najpopularniejszych kierunków z obszaru studiów ekonomicznych. Nie trudno odgadnąć, że popularność ta wiąże się z niemałą liczbą kandydatów, ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok. Jakie kroki muszą wykonać, aby przeczytać swoje nazwisko na liście szczęśliwców?

Każdy kandydat zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w internetowym systemie rekrutacyjnym, czyli IRK. Za jego pośrednictwem wypełnia się formularz rejestracyjny, wnosi opłatę rekrutacyjną, wprowadza wyniki ze świadectwa maturalnego oraz otrzymuje aktualne informacyjne na temat przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. Kiedy kończy się proces rekrutacyjny ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Każdy kandydat, który osiągnie kwalifikacje, zobligowany jest do złożenia odpowiednich dokumentów. Należy potraktować tę część rekrutacji poważnie, ponieważ niedostarczenie dokumentów może wiązać się z wykreśleniem z listy ubiegających się o przyjęcie na studia. Terminy składania dokumentów podawane są w internetowym systemie rekrutacji ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść w czasie trwania elektronicznej rejestracji. Forma jej uiszczenia jest dowolna. Najważniejsze, aby wpłata została przelana na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji. Dokonując opłaty należy zamieścić imię, nazwisko oraz adres kandydata, a w tytule wpisać „opłata rekrutacyjna”. Druk przelewu można wygenerować z systemu po zalogowaniu na swoje konto.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Finanse i rachunkowość występują trzy kategorie przedmiotów:

 • Kategoria 1 (wymagana): język obcy nowożytny,
 • Kategoria 2 (wymagana): matematyka, geografia, historia, informatyka,
 • Kategoria 3 (niewymagana): matematyka, geografia, historia, informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Uczestnictwo w olimpiadach i konkursach posiada wyłącznie dobre strony. Poszerza naszą wiedzę, rozwija umiejętności, a w przypadku rekrutacji na studia może stanowić ulgi i znaczne ułatwienia. W postępowaniu kwalifikacyjnym na Finanse i rachunkowość brane są pod uwagę następujące olimpiady stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)