• BIOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów bioinformatyka

  Cel studiów

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku bioinformatyka o profilu ogólnoakademickim jest nabycie wiedzy z zakresu biologii matematyki, fizyki i chemii przydatnej do formułowania i rozwiązywania zadań bioinformatycznych. Ponadto nabycie wiedzy i umiejętności, które wykorzystać można przy realizacji różnorodnych zadań związanych przetwarzaniem i interpretacją danych w obszarze bioinformatyki.

  Kierunek umożliwia pozyskanie kompetencji w nowoczesnej i rozwijającej się dziedzinie będącej na pograniczu osiągnięć biologii i informatyki. Absolwent bioinformatyki będzie przygotowany do pracy zarówno w ośrodkach badawczych, jak i przedsiębiorstwach związanych z informatyką i biotechnologią.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z informatyki, biologii, fizyki lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik zostanieprzemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym - przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • BIOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów biologia

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o najważniejszych zjawiskach i procesach biologicznych, obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach hierarchicznej organizacji życia;
  • wyrobienie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii biologicznych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach biologicznych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce, np. w biotechnologii i ochronie przyrody;
  • przygotowanie absolwenta do samodzielnej lub zespołowej pracy analitycznej i badawczej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku biologia o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi nauk ścisłych i zrozumienia relacji organizm – środowisko;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów biologicznych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod i technik badawczych wykorzystywanych we współczesnych naukach biologicznych;
  • wyrobienie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy biologicznej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Biologia (nauczycielska)
  • Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Biologia środowiskowa (nauczycielska)
  • Biologia z chemią (nauczycielska)
  • Biologia laboratoryjna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Biologia (nauczycielska)
  • Biologia z modułem chemia (nauczycielska)

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Biologia środowiskowa (nauczycielska)
  • Biologia z chemią (nauczycielska)
  • Biologia laboratoryjna

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia wyników ze wszystkich zdawanych przedmiotów (P lub R) – preferowana* biologia (R).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Specjalność biologia środowiskowa (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku Biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia z chemią (nauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów nauczycielskich studiów I stopnia kierunku biologia. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia. Specjalność Biologia laboratoryjna (nienauczycielska): konkurs dyplomów dla absolwentów kierunków: biologia, chemia, ochrona środowiska, bioinformatyka, dla absolwentów innych kierunków egzamin. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie średnia ocen z egzaminów na studiach I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • CHEMIA - NAUCZYCIEL CHEMII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów chemia - nauczyciel chemii

  Studia Chemia-Nauczyciel chemii będą prowadzone w ramach projektu „Kompetentny Nauczyciel – Mistrz i Wychowawca” wspieranego i promowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rekrutacja na rok akademicki 2020/2021. Studia są szansą na uzyskanie kwalifikacji nauczyciela chemii i dają możliwość samodzielnego kształtowania ścieżek rozwoju osobowego, naukowego i zawodowego.

  Oparte są o zasady „zielonej chemii” i nowoczesne metody kształcenia. Absolwent tego kierunku zdobywa odpowiednie przygotowanie z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki chemii oraz kwalifikacje do nauczania chemii i przyrody w szkole podstawowej. Dodatkowo będzie miał możliwość podjęcia pracy np. w muzeach, centrach nauki oraz innych jednostkach zajmujących się edukacją pozaformalną.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczanie chemii z nauczaniem przyrody
  • Nauczanie chemii z animacją kultury przyrodniczej

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników z egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna); kandydatom zdającym maturę z chemii i/lub matematyki na poziomie rozszerzonym wynik egzaminu zostaje przemnożony przez współczynnik 2, a zdającym maturę z innych przedmiotów na poziomie rozszerzonym przez współczynnik 1,5.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OCHRONA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów ochrona środowiska

  Cel studiów

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku ochrona środowiska o profilu ogólnoakademickim jest:

  • nabycie wiedzy o zjawiskach i procesach przyrodniczych obserwowanych i opisywanych na różnych poziomach organizacji życia;
  • ukształtowanie umiejętności związanych z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
  • wyrobienie umiejętności wyjaśniania związków przyczynowo-skutkowych zachodzących w naturalnych i antropogenicznych ekosystemach dla potrzeb kompleksowego gospodarowania i zarządzania przestrzenią;
  • ukształtowanie umiejętności identyfikacji kluczowych zjawisk i procesów oraz ich opisu z użyciem podstawowych teorii przyrodniczych i kontekstu empirycznego;
  • nabycie wiedzy o najnowszych i najważniejszych technikach i metodach badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych oraz możliwości ich wykorzystania praktyce.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Odnawialne źródła energii
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  STUDIA I STOPNIA

  Średnia wyników egzaminu maturalnego ze wszystkich zdawanych przedmiotów (poziom podstawowy lub rozszerzony – część pisemna).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ODNOWA BIOLOGICZNA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: niestacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów odnowa biologiczna

  Cel studiów

  • Nabycie wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej problematyki i metodologii badawczej w obszarze nauk przyrodniczych i medycznych, które wymagają zastosowania zaawansowanych narzędzi badawczych;
  • integrowanie wiedzy z różnych dziedzin celem wyjaśniania złożonych zjawisk i procesów przyrodniczych;
  • poznanie i stosowanie nowoczesnych metod służących poprawie zdrowia i utrzymania dobrej kondycji;
  • ukształtowanie umiejętności planowania i wykonania zadania badawczego z wykorzystaniem polskiej i zagranicznej literatury naukowej oraz podejścia krytycznego w interpretacji zebranych danych empirycznych i wnioskowaniu;
  • przygotowanie do świadomego i systematycznego aktualizowania wiedzy przyrodniczej oraz posługiwania się zasadami bioetycznymi, przy rozstrzyganiu problemów praktycznych w trakcie indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów licencjata lub inżyniera. W przypadku większej liczby kandydatów z taką samą oceną o przyjęciu na studia decydować będzie uzyskana średnia ocen ze studiów I stopnia.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PSYCHOLOGIA I BIOLOGIA ZWIERZĄT

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: jednolite magisterskie jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat 5 lat
  tytuł zawodowy: magister magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów psychologia i biologia zwierząt

  Na studentów psychologii i biologii zwierząt czekają zróżnicowane i ciekawe zajęcia praktyczne. Organizatorzy studiów przewidują między innymi praktyki w ogrodach zoologicznych, w stadninach, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach animaloterapii, a także w lecznicach dla zwierząt (podstawy weterynarii są przewidziane w programie studiów).

  Po ich ukończeniu absolwenci posiadać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w obszarze interakcji człowieka ze zwierzętami. Obszary te dotyczą pracy ze zwierzętami i ich opiekunami, świadczenia usług jako behawiorysta w zakresie diagnozy, szkolenia i rozwiązywania problemów zwierząt, a także działań interwencyjnych (wizytacje, inspekcje, ekspertyzy). Zdobędą umiejętności w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz szkolenia zwierząt.

  Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących psychologii i biologii zwierząt, opartych na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Będą dysponować pogłębioną wiedzą z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), a w szczególności zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich/hodowlanych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia i biologia zwierząt brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Opinie (0)