ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

telefon: 12-662-62-45

fax: 12-662-62-43

poczta elektroniczna: geograf@up.krakow.pl

ul. Podchorążych 2

30-084 Kraków

telefon: 12-662-62-45

fax: 12-662-62-43

poczta elektroniczna: geograf@up.krakow.pl

 • GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geografia

  Studia I stopnia

  Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku geografia jest:

  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między elementami środowiska geograficznego i ich dynamiki;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego pozyskiwania, analizy i interpretacji danych o środowisku geograficznym (przyrodniczym i społeczno-gospodarczym) w układzie przestrzennym oraz prawidłowego posługiwania się podstawową terminologią z zakresu głównych subdyscyplin: geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej;
  • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, prezentacji wyników (w formie ustnej i pisemnej);
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych.

  Studia II stopnia

  Celem studiów drugiego stopnia na kierunku geografia jest:

  • nabycie podstawowej wiedzy w zakresie filozofii nauki ze szczególnym uwzględnieniem geografii;
  • zdobycie wiedzy w zakresie geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: formułowania problemu, zaplanowania badań z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego i realiów prawnych i ich przeprowadzenia;
  • przygotowanie do pracy w zakresie przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności, prowadzenia dyskusji wyników badań i obserwacji, formułowania opinii, upowszechniania wyników badań i opinii;
  • wykształcenie kompetencji społecznych, pozwalających na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w społeczeństwie, profesjonalne i rzetelne pełnienie funkcji zawodowych oraz prowadzenia dalszego rozwoju naukowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia fizyczna
  • Geografia regionalna ameryki łacińskiej
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring
  • Geoturystyka
  • Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Nauki o ziemi i o środowisku

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geografia z przyrodą
  • Geografia fizyczna
  • Geografia regionalna ameryki łacińskiej
  • Geoinformacja
  • Geomonitoring
  • Geoturystyka
  • Przedsiębiorczość i gospodarka przestrzenna
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Geografia społecznoekonomiczna i gospodarka przestrzenna
  • Nauki o ziemi i o środowisku

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) - dla absolwentów kierunków „geografia”, „gospodarka przestrzenna”, „turystyka i rekreacja” lub „ochrona środowiska”. Dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich) innych niż wymienione przeprowadzony będzie egzamin pisemny (test) z geografii.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOPOLITYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów geopolityka

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geopolityka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów wyższych (licencjata, inżyniera, magistra) Na podstawie sumy średniej ocen ze wszystkich przedmiotów i średniej oceny z pracy dyplomowej i jej obrony tworzony jest ranking.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów gospodarka przestrzenna

  Celem studiów na kierunku gospodarka przestrzenna jest wyposażenie studentów w interdyscyplinarną wiedzę z zakresu rozwoju społeczno-gospodarczego układów przestrzennych różnej skali (lokalnej, regionalnej, krajowej) i nauk technicznych oraz przygotowanie do pracy w firmach i instytucjach związanych z kształtowaniem przestrzeni geograficznej, zgodnie z potrzebami społecznymi i współczesnymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, z zachowaniem zasad ekorozwoju i ładu przestrzennego, przy uwzględnieniu możliwości technicznych.

  Celem jest także przygotowanie do opracowywania różnego typu dokumentów planistycznych, wykonywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych, uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych i regionalnych strategii rozwoju oraz udziału w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Geoinformacja
  • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
  • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
  • Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
  • Rozwój lokalny i regionalny
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Geoinformacja
  • Gospodarka odnawialnymi źródłami energii
  • Gospodarka przestrzenna obszarów miejskich
  • Przedsiębiorczość w gospodarce przestrzennej
  • Rozwój lokalny i regionalny
  • Zarządzanie środowiskiem geograficznym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryteria kwalifikacji: konkurs dyplomów studiów wyższych (inżyniera) – dla absolwentów kierunków: gospodarka przestrzenna oraz architektura i urbanistyka, architektura, architektura krajobrazu, geodezja i kartografia. Rozmowa kwalifikacyjna z podstaw gospodarki przestrzennej - dla absolwentów studiów inżynierskich innych kierunków niż wymienione w warunkach rekrutacji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Krakowie - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - kierunek studiów turystyka i rekreacja

  Po ukończeniu studiów oraz napisaniu pracy dyplomowej absolwent kierunku turystyka i rekreacja posiada wiedzę ogólną i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych oraz prawidłowo rozumie zjawiska zachodzących w przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej. Posiada umiejętności: efektywnej komunikacji interpersonalnej, organizowania pracy i czasu wolnego oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji dla młodzieży i dorosłych.

  Posiada również umiejętność sprawnego posługiwania się literaturą i różnymi źródłami informacji (materiałami kartograficznymi, Internetem, odbiornikiem GPS, podręcznikiem, przewodnikiem, itp.). Posiada umiejętność planowania, organizowania i realizacji imprez rekreacyjno-turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Posiada także kompetencje w zakresie planowania i organizacji wyjazdów dla grup zorganizowanych (wyjazdy integracyjne, sympozja, konferencje, obozy wędrowne, kolonie itp.).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Geoturystyka
  • Hotelarstwo
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Przedsiębiorczość w turystyce
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa
  • Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Animacja w turystyce i rekreacji
  • Geoturystyka
  • Hotelarstwo
  • Pilotaż i przewodnictwo turystyczne po polsce
  • Przedsiębiorczość w turystyce
  • Turystyka międzynarodowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Turystyka biznesowa
  • Turystyka kulturowa
  • Turystyka przygodowa
  • Przedsiębiorczość w regionalnej gospodarce turystycznej

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, język angielski, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Konkurs dyplomów studiów I stopnia (licencjata lub inżyniera) - dla absolwentów kierunków geografia, turystyka i rekreacja, turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, gospodarka przestrzenna lub ochrona środowiska; egzamin w formie testu pisemnego z geograficznych podstaw turystyki dla osób z dyplomem studiów I stopnia (licencjackich lub inżynierskich) kierunków innych niż wymienione w warunkach rekrutacji.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)