Uniwersytet Rzeszowski

Kolegium Nauk Humanistycznych UR

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

Kolegium Nauk Humanistycznych UR

Uniwersytet Rzeszowski

al. Rejtana 16c, 

35-959 Rzeszów

tel. +48 17 872 10 00

 • ARCHEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Rzeszów - kierunek Archeologia
  Absolwent posiada ogólną wiedzę na temat ziem polskich w pradziejach oraz okresach historycznych, po czasy nowożytne. Posiada również podstawową wiedzę źródłoznawczą, umożliwiającą określenie chronologii znalezisk archeologicznych i ich przynależności kulturowej.
  Absolwent zna metody i techniki prac archeologicznych, a wiedza ta jest pogłębiona od strony praktycznej dzięki uczestnictwu w ćwiczeniach terenowych, w tym badaniach wykopaliskowych i powierzchniowych. W trakcie studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu nauk współpracujących z archeologią w badaniach nad przeszłością. Student poznaje dwa języki obce, w tym co najmniej jeden w stopniu umożliwiającym posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  Absolwent jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego w periodycznych mediach masowych (przede wszystkim w prasie, radiu i telewizji). Kształcenie na tym kierunku jest prowadzone w zakresie jednej z dwóch ścieżek kształcenia: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations.

  Absolwent studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna ze specjalnością media i broker informacji posiada wiedzę z zakresu dziennikarstwa prasowego, internetowego, radiowego oraz telewizyjnego. Zna niezbędne zagadnienia dotyczące m.in. komunikacji językowej, retoryki i erystyki, podstaw prawa, gatunków dziennikarskich, infobrokeringu, tradycyjnych i nowoczesnych źródeł informacji.

  Absolwenci są przygotowani do tworzenia różnych tekstów dziennikarskich, zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, a także  poprawnych pod względem językowym i stylistycznym. Absolwent zna również  funkcje współczesnych mediów i ich znaczenie w kulturze; cechuje go dbałość o kwestię etyki medialnej.  Potrafi  analizować i oceniać zjawiska zachodzące we współczesnej komunikacji medialnej i kulturowej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Research i dokumentacja medialna
  • Copywriting i kreowanie wizerunku

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
  Studia na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej przygotowują do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. W programie studiów, obok przedmiotów ogólnomuzycznych, zawarte zostały przedmioty psychologiczne, pedagogiczne, metodyczne, a także praktyka pedagogiczna i metodyczna.
  Ich celem jest wyposażenie absolwenta w podstawową wiedzę i umiejętności, jakie są niezbędne w pracy nauczyciela. Studenci mają możliwość wyboru jednej spośród następujących specjalności: muzyka estradowa; rytmika w edukacji przedszkolnej i szkolnej; muzyk kościelny.
  Absolwent studiów I stopnia posiada określoną programem studiów wiedzę oraz umiejętności muzyczne i pedagogiczne, wzbogacone zasobem ogólnej wiedzy humanistycznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego, język obcy nowożytny oraz egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: 1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia*. 2. Sprawdzian praktyczny*. 3. Rozmowa kwalifikacyjna*.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów filologia angielska
  Studenci filologii angielskiej mają okazję do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie języka angielskiego zarówno dzięki bogatej ofercie zajęć, jak też  poprzez wyjazdy w ramach programów wymian międzynarodowych. Anglistyka to nie tylko nauka języka, ale również możliwość zdobycia wiedzy o strukturze języka, literaturze, kulturze oraz historii krajów anglojęzycznych. Po I semestrze studiów I stopnia, studenci dokonują wyboru pomiędzy specjalnością nauczycielską a translatoryczną. 

  W ramach specjalności nauczycielskiej poznają nowoczesne metody i techniki pracy z różnymi grupami uczniów. Przyszli tłumacze zdobywają wiedzę  i umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego różnego typu tekstów. Absolwent studiów na kierunku filologia angielska:

  • posiada umiejętności językowe: biegłą znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1, jak też znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • posiada podstawową wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru anglojęzycznego;
  • posiada podstawową wiedzę o historii i strukturze języka angielskiego;
  • nabywa podstawowe umiejętności translatorskie;
  • wykształcenie podstawowych umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, tworzenia tekstu pisanego i mówionego;
  • nabywa umiejętności badawcze oraz krytycznego myślenia, wiązania ze sobą faktów oraz wyciągania wniosków z posiadanych danych.
  • posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej.
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Średnia ocen z toku studiów I stopnia oraz ocena na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów filologia germańska

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia germańska:

  • posiada znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • posiada podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literatury kultury i historii krajów niemieckiego obszaru językowego;
  • posiada przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (specjalność nauczycielska), jest gotów do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych oraz posiada częściowe przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka niemieckiego; dla uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela wymagana jest kontynuacja nauki na studiach II stopnia w ramach specjalności nauczycielskiej;
  • posiada podstawowe umiejętności translatorskie (specjalność translatoryczna) oraz przygotowanie merytoryczne do pracy tłumacza w instytucjach współpracujących z krajami niemieckiego obszaru językowego i innymi;
  • odbył praktykę zawodową zgodną z wybraną specjalnością, tj.: pedagogiczną i przedmiotowo-metodyczną lub translatoryczną w zakresie języka niemieckiego, zdobył umiejętności zawodowe, poznał organizację i pracę szkół oraz instytucji pozaszkolnych;
  • jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Translatoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  drugi język obcy, język niemiecki, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów filologia polska

  Istotą programu kształcenia na kierunku filologia polska na studiach I stopnia  jest możliwość wyboru specjalności  nauczycielskiej albo ścieżki kształcenia związanej z edytorstwem,  pozwalających na rozszerzenie i uzupełnienie  wiedzy.

  Program kształcenia na specjalności nauczycielskiej optymalnie łączy zagadnienia literacko-kulturowe oraz językowe z przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym oraz metodyką nauczania literatury i języka polskiego. Student specjalności edytorskiej zdobywa umiejętności i wiedzę  z podstaw poligrafii współczesnej oraz zagadnień poprawności językowej.

  Absolwenci studiów I stopnia o specjalności edytorskiej są przygotowani do podjęcia pracy w różnego typu wydawnictwach (naukowych, komercyjnych), zakładach poligraficznych i redakcjach (na stanowiskach technicznych). Absolwenci specjalności nauczycielskiej mogą pracować w instytucjach kultury; mają oni przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i częściowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania języka polskiego. W celu osiągnięcia  wszystkich efektów uczenia  się określonych w standardzie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela konieczne jest kontynuowanie specjalności nauczycielskiej na studiach drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalnościŚcieżki kształcenia

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność edytorska
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność edytorska
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Asystent kadr zarządzających i elit politycznych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa uzyskana na dyplomie ukończenia studiów oraz ocena z pracy dyplomowej (lub egzaminu dyplomowego).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROSYJSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów filologia rosyjska

  Oferta dydaktyczna dotycząca studiów I stopnia skierowana jest do osób, które nie muszą znać języka rosyjskiego (nauczanie zaczyna się od podstaw, czyli między innymi od wprowadzenia alfabetu), jednak uzyskały wysokie wyniki na świadectwie maturalnym z języka polskiego oraz języka obcego nowożytnego, co stanowi potwierdzenie posiadania predyspozycji humanistycznych. Studia prowadzone są w języku rosyjskim, angielskim i polskim. Po pierwszym roku studiów I stopnia studenci wybierają jedną z następujących specjalności:

  - język rosyjski i angielski w biznesie,

  - język rosyjski i angielski w turystyce,

  - język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska,

  - translatoryka.

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę ogólnohumanistyczną oraz wiedzę szczegółową z zakresu języka, literatury i kultury rosyjskiej, a także w obrębie wybranej specjalności, przewidzianej programem studiów. Posługuje się  językiem rosyjskim na poziomie B2+ oraz językiem angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski i angielski w biznesie
  • Język rosyjski i angielski w turystyce
  • Język rosyjski i angielski w ruchu granicznym i obsłudze lotniska
  • Translatoryka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język rosyjski i angielski w biznesie
  • Translatoryka
  • Język rosyjski i angielski w dyplomacji

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia rosyjska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów filozofia
  Absolwent posiada wiedzę w zakresie filozofii, a nadto w trakcie studiów uzyskał narzędzia do samodzielnej interpretacji i analizy tekstów filozoficznych w języku polskim i obcym, umiejętność samodzielnego, krytycznego i nieuprzedzonego myślenia oraz rozumienia podstawowych problemów współczesności.
  Absolwent może podjąć pracę na stanowiskach wymagających wiedzy humanistycznej i społecznej, kompetencji kulturowych, kreatywnego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów. Absolwent może kontynuować swoje wykształcenie na dwuletnich studiach filozoficznych II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia studiów I stopnia. Kandydat bierze udział w konkursie świadectw maturalnych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GRAFIKA

  Rekrutacja

  stopień: (jednolite) czas trwania: 5 lat
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: jednolite magisterskie
  czas trwania: 5 lat
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów grafika

  Głównym celem studiów na kierunku grafika jest zdobycie pogłębionego stopnia wiedzy artystyczno-humanistycznej oraz umiejętności umożliwiających występowanie w roli artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Absolwent kierunku grafika:

  • posiada umiejętności przygotowywania i upowszechniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych,
  • posiada umiejętności wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej,
  • posiada umiejętności do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości,
  • posiada umiejętności wykorzystania w pracy artystycznej techniki druku tradycyjnego i cyfrowego oraz multimediów,
  • posiada przygotowanie do pracy z wykorzystaniem komputera, znajomość programów graficznych i umiejętność wykorzystania ich w sposób kreatywny,
  • posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w; ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych,
  • posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • posiada przygotowanie do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

  Absolwent kierunku grafika jest przygotowany do podjęcia twórczej, pracy zawodowej w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki. Posiada wszechstronne przygotowanie do pracy w szeroko rozumianych mass mediach, agencjach promocyjnych i reklamowych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik z egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów historia
  Studia I stopnia na kierunku historia pozwalają poznać dzieje Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne w połączeniu z ogólną wiedzą z obszaru nauk humanistycznych. 
  W zależności od wybranej specjalizacji student zdobywa konkretne kompetencje: w zakresie przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela (studia licencjackie przygotowują absolwentów do kontynuacji kształcenia na tej specjalizacji na studiach magisterskich; studia nauczycielskie zgodnie z najnowszymi wymogami ministerialnymi  - Dz. U. z 2.08.2019, poz. 1450- trwają 5 lat); w zakresie przygotowania do zawodu archiwisty (specjalność archiwistyka, daje przygotowanie teoretyczne i praktyczne do pracy w archiwum bieżącym np. w składnicy akt, archiwum zakładowym i historycznym na stanowisku archiwisty oraz w kancelarii).
  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: historii i wybranych nauk społecznych, podstawowych elementów warsztatu historyka, głównych nurtów historiograficznych i metodologicznych, fundamentalnych uwarunkowań historycznych, rozwoju współczesnej cywilizacji, uwarunkowań prawnych i etycznych badań naukowych, zasad współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań historycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Archiwistyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Archiwistyka
  • Ogólnohistoryczna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INSTRUMENTALISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów instrumentalistyka
  Absolwent kierunku Instrumentalistyka: posiada wiedzę w zakresie repertuaru, jak również szeroko pojętej literatury muzycznej, dysponuje środkami wykonawczymi pozwalającymi w profesjonalny sposób realizować własne koncepcje artystyczne, jest przygotowany do współpracy z innymi muzykami, wykazuje umiejętności i wiedzę umożliwiającą realizację własnych oraz powierzonych projektów artystycznych. Absolwent kierunku Instrumentalistyka posiada kwalifikacje do działalności w zakresie wykonawstwa solowego i kameralnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Fortepian
  • Gitara
  • Akordeon
  • Organy

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest jeden przedmiot z najwyższą punktacją na poziomie podstawowym (część pisemna) z wykazu obowiązkowych przedmiotów maturalnych oraz egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JAZZ I MUZYKA ROZRYWKOWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów jazz i muzyka rozrywkowa

  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności: wykonawstwa wokalnego/instrumentalnego, prowadzenia amatorskich zespołów wokalnych/instrumentalnych, podstawowej obsługi systemów muzycznych, podstawową wiedzę z zakresu harmonii jazzowej, aranżacji, historii muzyki rozrywkowej. Opis odpowiada wiedzy i umiejętnościom posiadacza dyplomu licencjata.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Wykonawstwo instrumentalne
  • Wykonawstwo wokalne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest egzamin wstępny oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów komunikacja międzykulturowa

  Absolwent kierunku komunikacja międzykulturowa posiada wiedzę konieczną do rozumienia procesów związanych z komunikowaniem się w strukturach organizacji o zasięgu międzynarodowym oraz potrafi identyfikować bariery komunikacyjne występujące w kontaktach z wielokulturowymi społeczeństwami.

  Celem programu studiów jest wykształcenie znawcy i praktyka komunikacji międzykulturowej, który - posiadając humanistyczną wiedzę o podstawach różnych kultur, oraz dysponując wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie komunikacji międzykulturowej - byłby profesjonalnie przygotowany do pełnienia funkcji pośrednika w rożnych obszarach kontaktów międzykulturowych (takich jak np. biznes, polityka, sztuka, turystyka, dyplomacja, dziennikarstwo).

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W konkursie świadectw pod uwagę brane będą wyniki obowiązkowych przedmiotów zdawanych przez kandydata na egzaminie maturalnym z części pisemnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów kulturoznawstwo
  Kulturoznawstwo to kierunek studiów kształtujący u swoich absolwentów interdyscyplinarne i krytyczne spojrzenie na zjawiska kulturowe. Studia kulturowe, ze swoją perspektywą umiejscowioną na pograniczu nauk humanistycznych i społecznych, dają możliwość szerokiego i wieloaspektowego spojrzenia na otaczający nas świat kultury.
  Studia na tym kierunku pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat wybranych dziedzin kultury. Dzięki temu absolwent zyskuje umiejętności analizy i interpretacji zjawisk i tekstów kultury, współczesnych, jak i tych z przeszłości, odnoszących się zarówno do kontekstu polskiego jak i wybranych obszarów świata. Specjalności na I stopniu studiów: Animator kultury w regionie, Historia kultury z elementami religioznawstwa.
  Absolwent  studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Animacja kultury w regionie dysponuje interdyscyplinarną wiedzą z zakresu zróżnicowania kulturowego, etnicznego, historycznego i społecznego na obszarze państw regionu karpackiego (Polska, Słowacja, Ukraina, Rumunia, Węgry). Posiada podstawy metodologiczne oraz umiejętności praktyczne pozwalające mu podejmować działania z zakresu animacji kulturowej.
  Absolwent studiów I stopnia po ukończeniu specjalności Historia kultury z elementami religioznawstwa dysponuje interdyscyplinarną i ogólną wiedzą z zakresu światowej historii kultury i religii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Animacja społeczności lokalnych
  • Procesy kulturowe w europie środkowo-wschodniej

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Zarządzanie instytucjami kultury i turystyki
  • Edukacja w placówkach kultury
  • Turystyka kulturowa
  • Pracownik instytucji kultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Absolwent kierunku lingwistyka stosowana, studia I stopnia, ma uporządkowaną podstawową wiedzę w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa, przekładoznawstwa oraz historii i kultury krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego. Kierunek studiów lingwistyka stosowana kształci profesjonalnych tłumaczy ze znajomością dwóch języków obcych.

  Zdobyte kwalifikacje I stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia w tej samej lub pokrewnej specjalności, kończących się uzyskaniem tytułu magistra (kwalifikacje II stopnia). Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski, język niemiecki, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • LOGOPEDIA Z NAUCZANIEM JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego

  W trakcie studiów student nabywa podstawowe wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz wykształcenie kierunkowe obejmujące szczegółową wiedzę z językoznawstwa, w tym glottodydaktyki, a także literaturoznawstwa i logopedii.

  Najważniejszym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z metodyką pracy logopedy i glottodydaktyka oraz z teoretycznymi podstawami tego zawodu. Osiągnięciu tego efektu służą cele szczegółowe, z których najważniejsze to:

  ·  zdobycie wiedzy na temat językowych podstaw logopedii i glottodydaktyki (nauka o języku, kultura języka i komunikacji, socjolingwistyka i psycholingwistyka; przy czym największy nacisk kładzie się na nauczenie słuchaczy zasad prawidłowej artykulacji głosek polskich),

  ·  zdobycie wiedzy na temat pracy z dzieckiem bilingwalnym, wykształcenie umiejętności nauczania języka polskiego jako obcego

  ·  wykształcenie umiejętności programowania i prowadzenia terapii logopedycznej z dziećmi z różnymi problemami komunikacyjnymi,

  ·  zdobycie przez słuchaczy wiedzy na temat medycznych podstaw pracy logopedy (wiedza z anatomii, foniatrii, audiologii, ortodoncji, geriatrii, neurologii),

  ·  zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki i psychologii, ze szczególnym naciskiem na zapoznanie słuchaczy z etapami rozwoju mowy dziecka, mechanizmami nabywania mowy i języka.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest wynik z egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka obcego oraz wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZEOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów muzeologia

  Absolwent kierunku muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i problematyki edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk w instytucjach muzealnych. Jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia zajęć muzealnych, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych przyrodniczych.

  Może kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia na kierunku muzeologia, bądź kierunku pokrewnym. Absolwent może podjąć pracę w: placówkach muzealnych i innych, zajmujących się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;  innych instytucjach kultury zajmujących się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLONISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów polonistyka stosowana

  Absolwent kierunku polonistyka stosowana zdobywa specjalistyczną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, a także współczesnego życia kulturalnego oraz nauki o komunikowaniu, ponadto zdobywa podstawową wiedzę z zakresu ekonomii, prawa i socjologii.

  Uzyskuje również szereg kwalifikacji praktycznych - językowych, retorycznych i komunikacyjnych - przydatnych na współczesnym rynku pracy, takich jak: umiejętność formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie, sprawność w korzystaniu z różnorodnych źródeł informacji, kompetencje w zakresie interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, a także umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz świadomość konieczności czerpania z dorobku różnych dziedzin humanistyki, przygotowanie do indywidualnego rozwijania własnych kompetencji zawodowych i aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie.

  Ponadto zdobywa umiejętności organizowania życia kulturalnego, animowania imprez różnego typu (naukowych, muzycznych, popkulturowych, politycznych itp.), przygotowywania wystąpień publicznych. Zna język angielski na poziomie co najmniej B2+.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Komunikacja społeczna, reklama i animacja kultury

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku polonistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • SZTUKI WIZUALNE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów sztuki wizualne

  Absolwent kierunku sztuki wizualne posiada umiejętności: przygotowywania i upowszehniania przekazów wizualnych i medialnych dla celów artystycznych, poznawczych, edukacyjnych i użytkowych; wykorzystywania nabytej wiedzy w indywidualnej i zespołowej aktywności artystycznej; do kierowania zespołami ludzkimi oraz ustawicznego dokształcania w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

  Posiada przygotowanie do prowadzenia samodzielnej, twórczej pracy zawodowej oraz do podejmowania pracy w ośrodkach i instytucjach kultury i sztuki, mass-mediach, strukturach promocyjnych i reklamowych; posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy po ukończeniu studiów pierwszego stopni na tym kierunku; uzyskuje tytuł zawodowy licencjata i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Formy projektowe i multimedia
  • Malarstwo i rysunek

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Formy projektowe i multimedia
  • Malarstwo i rysunek

  STUDIA I STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest wynik egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kryterium kwalifikacyjne: Ocena dorobku artystycznego kandydatów na podstawie prezentacji oryginalnych prac plastycznych (w liczbie 10 do 15) oraz innych dokonań artystycznych. Dodatkowo kandydaci składają ww. dokumentację w formie cyfrowej na płycie CD. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej na temat własnej twórczości i zrealizowanych projektów artystycznych w odniesieniu do wiedzy z zakresu sztuki i kultury odpowiadającej kompetencjom, jakie posiadają absolwenci na tym kierunku.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA HISTORYCZNA I KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Rzeszowie - Uniwersytet Rzeszowski - kierunek studiów turystyka historyczna i kulturowa

  Absolwent kierunku turystyka historyczna i kulturowa posiada wiedzę ogólną w zakresie turystyki historycznej i kulturowej oraz wybranych nauk społecznych; zna podstawowe elementy warsztatu badawczego w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, główne nurty badawcze i metodologiczne; rozumie fundamentalne uwarunkowania historyczne, geograficzne, kulturowe, religijne rozwoju współczesnej cywilizacji; zna uwarunkowania prawne i etyczne badań naukowych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i praw autorskich; zna zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym, organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju badań humanistycznych i społecznych oraz podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Turystyka kulturowa europy śródziemnomorskiej
  • Przewodnik i organizator turystyki wschodniej
  • Animator turystyki kulturowej regionu karpackiego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka etnograficzna bałkanów
  • Turystyka miejska polski
  • Turystyka regionalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka historyczna i kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)