• GEOGRAFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Geografia

  Studia na kierunku Geografia pozwalają zdobyć wiedzę kluczową dla rozumienia problemów współczesnego świata i rozwijać pasje poznawcze studentów. Są interesujące, bo dotykają zagadnień na czasie, takich jak zmiany klimatu, podbój kosmosu, migracje ludności, czy megamiasta.

  Są bardzo przydatne, bo rozwijają wiele cennych umiejętności, począwszy od wnioskowania, aż po profesjonalną analizę zjawisk i ich modelowanie. Uczą przy tym wykorzystywania nowoczesnych narzędzi pomiarowych i analitycznych, w tym programów GIS, stosowanych powszechnie w przedsiębiorstwach i instytucjach pracujących w oparciu o dane przestrzenne.

  Są też przyjazne studentowi, bo dużą część zajęć na każdym roku stanowią ćwiczenia terenowe, pozwalające poznawać ciekawe miejsca i badać zjawiska w sposób bezpośredni, w oparciu o samodzielne pomiary i obserwacje, z użyciem specjalistycznych metod i narzędzi. Podczas studiów można zdobyć uprawnienia nauczycielskie do nauczania geografii w szkołach podstawowych i średnich.

  Program studiów jest bardzo elastyczny, daje dużą swobodę wyboru. Znajdują się w nim przedmioty obowiązkowe, dające podstawy wiedzy z poszczególnych dyscyplin geografii oraz zaplanowany został szeroki zestaw modułów wybieralnych, pozwalających na poszerzenie kompetencji pod kątem rynku pracy, a jednocześnie na realizację szczegółowych zainteresowań studentów.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiska
  • Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczej
  • Geografia stosowana

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
  • Klimatologia i gospodarka wodna
  • Zarządzanie środowiskiem
  • Zarządzanie rozwojem gospodarczym

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geografia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geografii na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GEOINFORMATYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Geoinformatyka

  Funkcjonowanie w świecie nowoczesnych urządzeń mobilnych, geolokalizacja, innowacyjne zarządzanie przemysłem energetycznym, transportem, marketingiem, produkcją rolniczą czy planowanie lokalizacji inwestycji nie byłyby możliwe bez geoinformatyki. Jest to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin nauki i praktyki, znajdująca zastosowania w każdej dziedzinie gospodarki oraz w codziennym życiu każdego człowieka.

  Studia na tym kierunku przygotowują specjalistów do użytkowania i projektowania dedykowanych temu systemów (geo)informatycznych oraz zarządzania nimi. Uczą  posługiwania się nowoczesnymi technikami pomiarowymi z użyciem najnowszego sprzętu, w tym  dronów, pod okiem doświadczonych ekspertów. Student poznaje najnowsze metody pozyskiwania, analizowania, modelowania, interpretacji, wizualizacji
  i wykorzystywania danych geoprzestrzennych oraz tworzenia aplikacji do tego służących. Ma możliwość samodzielnego wyboru indywidualnej ścieżki kształcenia i decydowania o własnym profilu kształcenia.

  Zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu geoinformatyki stale wzrasta i tym samym stwarza perspektywy wysokich zarobków. Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera. Naukę może kontynuować na studiach II stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geoinformatyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z geoinformatyki na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); Dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Gospodarka przestrzenna
  Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem studiów, którego podstawowym celem jest przygotowanie kadr do racjonalnego zarządzania przestrzenią, zgodnie z aktualnymi potrzebami społeczeństwa i w dostosowaniu do określonych warunków środowiska przyrodniczego.
  Studenci poznają wiedzę o organizacji przestrzeni, w której żyje człowiek oraz na temat sposobów i czynników jej kształtowania. Uczą się zasad konstruowania planów, studiów, programów i strategii rozwoju przestrzennego w dostosowaniu do warunków środowiskowych. Poznają konflikty towarzyszące planowaniu przestrzennemu i metody ich rozwiązywania.
  Uczą się metod gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji przestrzennej oraz poznają przepisy prawa w zakresie gospodarki przestrzennej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Planowanie przestrzenne
  • Zarządzanie przestrzenią

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Urbanistyka i polityka przestrzenna
  • Gospodarka regionalna

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Dla absolwentów studiów inżynierskich pierwszego i drugiego stopnia kierunków z gospodarki przestrzennej oraz z zakresu architektury i urbanistyki na studia 1,5-roczne od semestru letniego postępowanie kwalifikacyjne będzie prowadzone na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu).

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TOURISM MANAGEMENT

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat
  Uczelnie Lublin - kierunek Tourism Management

  The programme is dedicated mainly to foreigners. In general, it aims at preparation of staff for services in tourism sector which is one of the most rapidly developing branches in the world economy.

  The programme is designed to provide students with understanding of the diverse conditions of tourist phenomena in the varied natural and cultural environments. It also enables them to acquire skills in planning and organizing different tourist activities as well as providing services related to tourist traffic.

  The programme consists of two compulsory modules, which enable students to learn the mechanisms of functioning of tourism industry and frame their organizational skills in the tourism domain. Apart from that, the programme offers elective modules targeted at the individual interests of students.

  The programme, which draws on both natural and social sciences, can be described as multidisciplinary (diverse classes provide students with knowledge and abilities necessary for multidimensional perception of tourism phenomena and organizing of tourist activities in varied circumstances), flexible (enabling individual ways of development) and covering the broad cultural context.

  The programme’s completion enables further participation in Master’s degree programmes in the field of tourism and other fields of social studies, as well as non-degree postgraduate programmes within the field of tourism and hotel industry. The studies also prepare students for work in tourism sector and independent organization of diverse tourist activities.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie: -złożonego kompletu dokumentów, -dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub pochodzenia kandydata z kraju anglojęzycznego lub na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA I REKREACJA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister
  Uczelnie Lublin - kierunek Turystyka i rekreacja
  Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki światowej i jak pokazują doświadczenia podnosi się bardzo szybko po wszelkich kryzysach. Studia na kierunku Turystyka i rekreacja pozwalają na zdobycie wszechstronnej wiedzy o tym czym jest turystyka w życiu człowieka, jak ją należy organizować i udostępniać oraz co robić, aby przynosiła oczekiwane efekty, tak dla turysty, jak i jej twórców oraz miejsc, w których się odbywa.
  Studia te kształtują umiejętności przygotowywania oferty turystycznej i jej sprzedaży, profesjonalnej obsługi klientów, w tym pilotażu i przewodnictwa oraz animacji czasu wolnego.
  Pokazują jak funkcjonuje rynek turystyczny i jak działają firmy, które organizują turystykę lub pośredniczą w sprzedaży produktów. Uczą przedsiębiorczego myślenia i biznesowego podejścia do turystyki. Są to jednocześnie studia niezwykle pasjonujące, które pozwalają poznać świat, odkryć wiele nieznanych miejsc i zgłębić ich walory.
  Rozwijają wielostronnie i przygotowują do pracy na rynku krajowym i międzynarodowym. Wśród kadry prowadzącej zajęcia znajdują się doświadczeni praktycy, menedżerowie i właściciele światowych przedsiębiorstw turystycznych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Organizacja i obsługa ruchu turystycznego
  • Obsługa ruchu turystycznego na bałkanach
  • Zarządzanie zasobami turystycznymi
  • Rekreacja ruchowa i zdrowotna
  • Hotelarstwo

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Turystyka dzieci i młodzieży
  • Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacji
  • Zarządzanie w hotelarstwie

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie poniższych kryteriów: -dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z turystyki i rekreacji na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych (w przypadku identycznych ocen, o miejscu na liście rankingowej decyduje średnia z ocen ze studiów, uwzględnionych do egzaminu dyplomowego i wykazana w suplemencie do dyplomu lub potwierdzona stosownym zaświadczeniem z dziekanatu); -dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia z innych kierunków na podstawie konkursu średnich ocen.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Opinie (3)

Adam Ocena

Turystyka i rekreacja to kierunek dla ciekawych świata, kraju i własnego regionu. To swego rodzaju podróż, dzięki której można nabyć różnych umiejętności, na przykład z obszaru biznesu i marketingu.

maciek Ocena

Studia na UMCS to szansa na zdobycie świetnego wykształcenia. Zajęcia, wykłady, uczestnictwo w kołach naukowych, przedsięwzięcia badawcze, praktyki. Tutaj każdy otrzymuje wiele możliwości rozwoju.

grzegorz Ocena

Od pierwszej klasy liceum wiedziałem, że chcę studiować Geografię. Nie byłem tylko pewny, którą uczelnię wybrać. Na szczęście ten proces nie trwał zbyt długo, gdy zobaczyłem jak ciekawe specjalności oferuje na tym kierunku UMCS. Każdego pasjonatowi Geografii polecam tę uczelnię.