• DZIENNIKARSTWO I KULTURA MEDIÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów dziennikarstwo i kultura mediów

  Absolwent studiów I stopnia dziennikarstwo i kultura mediów uzyskuje wiedzę w zakresie funkcjonowania i działania mediów oraz zdobywa umiejętności przygotowujące do pracy w mediach oraz w obszarze komunikacji reklamowej, promocyjnej, redaktorskiej. Student uczy się redagować materiały dziennikarskie, posługiwać najnowocześniejszymi technologiami w zakresie dziennikarstwa i mediów. 

  Program studiów obejmuje przedmioty wprowadzające wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania na odbiorcę oraz specyfiki poszczególnych mediów. Student poznaje specyfikę przestrzeni medialnej, warunki pracy w instytucjach masowego przekazu.

  Poznaje współczesne procesy komunikacyjne, gatunki dziennikarskie, język wypowiedzi dziennikarskich, praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem, a także normy i przepisy prawa związane z wykonywaniem zawodu dziennikarza. 

  W bloku przedmiotów praktycznych student uzyskuje umiejętność tworzenia wypowiedzi dziennikarskich, przekazów informujących i kształtujących opinię publiczną przygotowanych zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Umiejętności potrzebne do profesjonalnego funkcjonowania w mediach tradycyjnych i elektronicznych student zdobywa na zajęciach warsztatowych realizowanych przez kadrę specjalistów i praktyków oraz podczas praktyk zawodowych.

  Dzięki tym zajęciom zna praktyczne aspekty tworzenia strategii marketingowych i PR-owych, źródła informacji dziennikarskich, specyfikę pracy w redakcji prasowej i redakcji portalu, uzyskuje znajomość podstaw dziennikarstwa radiowego i telewizyjnego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Rzecznik prasowy i specjalista pr
  • Dziennikarstwo prasowe i radiowe

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Dziennikarstwo internetowe
  • Media regionalne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Rzecznik prasowy i specjalista pr
  • Dziennikarstwo prasowe i radiowe

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku dziennikarstwo i kultura mediów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy, język polski, przedmiot dodatkowy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENGLISH FOR BUSINESS AND INTERCULTURAL COMMUNICATION

  Rekrutacja

  stopień: (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  * po uzyskaniu zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na prowadzenie kierunku

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia angielska

  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia angielska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka angielskiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).

  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych. Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka angielskiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka angielskiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.

  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).

  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).

  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język angielski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia germańska
  Absolwent studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalność filologia  germańska, specjalizacja nauczycielska jest przygotowany do nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej (pełne uprawnienia absolwent uzyskuje po ukończeniu studiów magisterskich).
  Służy temu strategia kształcenia filologicznego obejmująca przedmioty w zakresie grupy treści podstawowych, kierunkowych i specjalizacyjnych.
  Jej realizacja pozwala na doskonalenie znajomości języka niemieckiego, poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa oraz nabycie wymaganych umiejętności przygotowujących do zawodu nauczyciela języka niemieckiego. Dla zawodu nauczyciela języka obcego odpowiednie wymagania i uprawnienia regulują rozporządzenia MEN i MNiSW.
  Uzyskane kompetencje uprawniają absolwenta studiów II stopnia o specjalizacji nauczycielskiej do podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej  (uprawnienia zawodowe regulowane są odnośnymi rozporządzeniami MEN i MNiSW).
  Absolwent może także podjąć pracę w redakcjach wydawnictw oraz jednostkach administracji publicznej zorientowanych na współpracę międzynarodową i krzewienie kultury, a także w zawodzie tłumacza lub tłumacza przysięgłego (dla zawodu tłumacza języka obcego odpowiednie wymagania zawierają regulacje branżowe, a dla tłumacza przysięgłego – ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi).
  Zdobyte kwalifikacje II stopnia uprawniają absolwenta do kontynuowania kształcenia na studiach doktoranckich w tej samej lub pokrewnej specjalności. Może także kształcić się na studiach podyplomowych oraz różnego rodzaju kursach i szkoleniach związanych tematycznie ze studiowaną specjalnością.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język niemiecki

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filologia polska

  Studia I stopnia (6 semestrów) są ofertą adresowaną do absolwentów szkół średnich. Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje tytuł zawodowy licencjata z wybraną specjalnością.

  Studia I stopnia na kierunku filologia polska skierowane są do osób kreatywnych, pragnących kształcić się wszechstronnie w dziedzinie humanistyki, otwartych na zdobycie wiedzy o polskiej kulturze, literaturze i języku. W zależności od wybranej specjalności uzyskane kompetencje przygotowują absolwenta do pracy w szkole (kwalifikacje uzyskuje dopiero po ukończeniu II stopnia) i/lub w instytucjach kultury (wydawnictwa, redakcje czasopism, biuletynów, portale internetowe, domy kultury).

  Studia II stopnia (4 semestry) na kierunku filologia polska są adresowane do absolwentów studiów humanistycznych pierwszego stopnia. Absolwenci kierunków innych niż filologia polska zobowiązani są do zrealizowania płatnego programu wyrównawczego, pozwalającego nadrobić wybrane efekty uczenia się z I stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Film i realizacja obrazu filmowego

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska
  • Edytorsko-redaktorska
  • Dziennikarska
  • Promocja literatury

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska
  • Dziennikarska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOZOFIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów filozofia

  Przyjęty program kierunku studiów Filozofia pierwszego stopnia zapewnia uzyskanie wszechstronnej wiedzy z zakresu nauk filozoficznych. Specjalistyczna wiedza filozoficzna, którą uzyskuje student, jest osadzona i skorelowana z wiedzą ogólnohumanistyczną zdobywaną dzięki przedmiotom specjalizacyjnym oraz przedmiotom do wyboru (1/3 całego kursu!), które reprezentują różne dyscypliny humanistyki.

  Filozoficzne i zarazem ogólnohumanistyczne wykształcenie jest uzupełnione odpowiednim komponentem wiedzy z zakresu nauk społecznych – stosownie do treści kierunkowych efektów nauczania, obowiązujących na kierunku Filozofia.

  Zdobyta wiedza z zakresu humanistyki i nauk społecznych pozwala absolwentowi nie tylko orientować się w problematyce filozoficznej, ale także rozumieć współczesny świat, zachodzące w nim przemiany cywilizacyjne oraz całościowo ujmować zjawiska kulturowe w ich warstwie politycznej, ekonomicznej, artystycznej, obyczajowej i społecznej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia teoretyczna
  • Filozofia z komunikacją społeczną

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Filozofia nauczycielska
  • Filozofia teoretyczna
  • Filozofia nowych mediów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filozofia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister
  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów historia

  Dlaczego warto studiować historię na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie?

  • Ukończenie historii zapewnia gruntowne wykształcenie humanistyczne i umożliwia zrozumienie wielu zjawisk współczesnego świata, mechanizmów polityki wewnętrznej i stosunków międzynarodowych oraz innych problemów współczesnej cywilizacji.
  • Studiowanie wybranej specjalności przygotowuje do wykonywania atrakcyjnych zawodów.
  • Trening intelektualny zdobyty podczas studiów historycznych umożliwia szybkie przystosowanie się do pracy w reklamie i marketingu oraz innych branżach biznesu.
  • W Instytucie Historii można kontynuować studia na II stopniu (magisterskim), a w Szkole Doktorskiej UJD można kształcić się w zakresie historii na III stopniu i po obronie pracy doktorskiej uzyskać dyplom doktora nauk humanistycznych.
  • W Instytucie Historii wykładają znakomici wykładowcy.
  • Autorski program studiów historycznych umożliwia wybór wielu zajęć dostosowanych do indywidualnych zainteresowań studentów.
  • Na kierunku historia studenci znajdują dodatkowe możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań poprzez działalność w kołach naukowych.
  • Studenci historii uczestniczą także w różnych imprezach integrujących środowisko, np.  Balu Historyka. Stanowią one wspaniałą okazję do lepszego poznania się nie tylko na niwie naukowej, ale także zawiązania przyjaźni na całe życie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Antropologia historyczna
  • Archiwistyczna
  • Historia narodów słowiańskich
  • Militaroznawstwo
  • Nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Antropologia historyczna
  • Archiwistyczna
  • Historia narodów słowiańskich
  • Militaroznawstwo
  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • IBEROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów iberoznawstwo

  Oferta studiów I stopnia na kierunku Iberoznawstwo skierowana jest do osób posiadających ogólną wiedzę humanistyczną z zakresu szkoły średniej, do osób potrafiących pracować kreatywnie, w zespole, gotowych do udziału w projektach edukacyjnych w kraju i za granicą.

  Studia stacjonarne I-go stopnia na kierunku Iberoznawstwo realizowane są w ramach następujących specjalności:

  • turystyczna
  • kulturoznawcza

  W ramach każdej specjalności realizowana jest grupa treści ogólnych, kierunkowych i specjalizacyjnych, są one wspólne dla wszystkich specjalności. Grupa treści ogólnych obejmuje kształcenie w zakresie: wychowania fizycznego, podstaw filozofii, technologii informacyjnych, metod uczenia się i studiowania oraz przedmiotu swobodnego wyboru.

  Grupa treści kierunkowych obejmuje kształcenie z zakresu: warsztatu naukowego iberoznawcy, praktycznej nauki języka hiszpańskiego i portugalskiego oraz historii i kultury krajów Płw. Iberyjskigo i Ameryki Łacińskiej z podziałem na poszczególne epoki w dziejach.

  Celem kształcenia w obrębie modułów przypisanych do tych grup treści jest zdobycie wykształcenia humanistycznego i wszechstronnej wiedzy w zakresie historii i kultury Hiszpanii, Portugalii i krajów Ameryki Łacińskiej, a także opanowanie języka hiszpańskiego na poziomie B2 i portugalskiego na poziomie A1.

  Grupa treści specjalizacyjnych w dziedzinie iberoznawstwa obejmuje: wykłady monograficzne specjalizacyjne, proseminarium licencjackie, seminarium licencjackie oraz przedmiot do wyboru i ma służyć merytorycznemu i metodologicznemu przygotowaniu do napisania pracy licencjackiej zdobycia kwalifikacji pierwszego stopnia.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyka

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Kulturoznawcza
  • Turystyka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Turystyka

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku iberoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest konkurs dyplomów.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • JĘZYK NIEMIECKI W OBROCIE GOSPODARCZYM

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Częstochowie - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunek studiów język niemiecki w obrocie gospodarczym

  Kierunek studiów Język niemiecki w obrocie gospodarczym realizowany jest w profilu praktycznym.

  Kształcenie na tym kierunku zakłada, iż absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie dwóch języków obcych: języka niemieckiego biznesu na poziomie średniozaawansowanym oraz drugiego języka obcego (np. języka angielskiego z elementami języka biznesu).

  Kształcenie języka niemieckiego odbywa się od podstaw.  

  Student kierunku Język niemiecki w obrocie gospodarczym będzie specjalistą w zakresie wybranych aspektów gospodarczych krajów niemieckojęzycznych oraz po wybraniu języka angielskiego anglojęzycznych. W trakcie studiów zdobędzie wiedzę z podstaw ekonomii i rachunkowości. Zyska wiedzę przydatną w rozwoju kompetencji interkulturowej i zdobędzie podstawowe kompetencje służące rozwojowi kompetencji interpersonalnej przydatnej podczas pracy w grupie.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku język niemiecki w obrocie gospodarczym brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  język obcy

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PEDAGOGIKA MIĘDZYKULTUROWA Z MEDIACJĄ

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PHILOSOPHY

  Rekrutacja

  stopień: (I)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • POLITICAL SCIENCE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II)
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania:
  tytuł zawodowy:

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Opinie (0)