administracja studia


<  Kierunki studiów

Administracja studia - kierunek studiów

Nie są Ci straszne zawiłości uwarunkowań prawnych najróżniejszych instytucji? Chcesz swobodnie poruszać się w przestrzeni prawa administracyjnego, metodach zarządzania oraz organizacji? Jeżeli tak to studia na kierunku administracja mogą być świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej w tym zakresie!

 

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Administracja? Studia kształcą w zakresie administracji rządowej oraz samorządowej. Będą to przedmioty z szeroko pojętych dziedzin wiedzy, takich jak: ekonomia, informatyka, zarządzanie, marketing czy rachunkowość. Co więcej, nacisk będzie kładziony na prawo administracyjne, postępowanie administracyjne czy prawo cywilne. Dzięki wiedzy zdobytej z zakresu prawa oraz finansów powinieneś, jako absolwent, być w stanie pokierować działaniami organizacji gospodarczych oraz samorządowych. To właśnie do Ciebie będą mogły należeć decyzje dotyczące prawidłowego funkcjonowania gminy czy powiatu. Jednym zdaniem staniesz się ekspertem w zakresie administracji!

 

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Administracja? Po ukończeniu studiów będziesz mógł pracować w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych samorządom lokalnym, organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną, instytucjach społecznych, kulturalnych i oświatowych, przedsiębiorstwach, dla których administracja publiczna jest głównym partnerem handlowym czy organach administracji skarbowej. Jeżeli zatem masz zdolności kierownicze to Administracja jest kierunkiem, który na pewno powinieneś wziąć pod uwagę podczas wyboru Twojej przyszłej ścieżki kariery zawodowej!

 

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując administrację


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną,
  • umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych,
  • rozumienia i posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi umoliwiajcymi analizowanie i rozumienie zjawisk prawnych,
  • rozumienia pojęcia administracja, posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu historii i historii administracji, analizy wydarzeń i procesów historycznych na zasadzie porównawczej, rozumienia procesu narodzin nowoczesnej administracji publicznej i jej ewolucji w czasach nowożytnych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku administracja


Absolwent kierunku administracja znajdzie zatrudnienie jako:

  • pracownik administracji rządowej,
  • pracownik organizacji międzynarodowych,
  • pracownik administracji samorządowej oraz orgazniacji samorządowych,
  • pracownik instytucji zajmującej się integracją europejską,
  • pracownik firmy konsultingowej.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na administrację, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: historia, geografia, matematyka, WOS, język polski, język obcy, matematyka, WOS, geografia, historia.

 

Gdzie studiować kierunek administracja?

ADMINISTRACJA - uczelnie

Politechnika Warszawska - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

Uniwersytet Łódzki - Wydział Prawa i Administracji UŁ

Uniwersytet Warszawski - Wydział Prawa i Administracji UW

Akademia Obrony Narodowej - Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Prawa i Administracji UAM

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UE w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński - Wydział Prawa i Administracji UJ

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Humanistyczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa i Administracji UŚ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji UMCS

Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania PŚ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Zarządzania i Administracji

Katolicki Uniwersytet Lubelski - Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Politechnika Opolska - Wydział Ekonomii i Zarządzania PO

Uniwersytet Opolski - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Prawa i Administracji UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Szczeciński – Oddział w Gorzowie Wielkopolskim - Wydział Społeczno-Ekonomiczny

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Prawa i Administracji UR

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Gdański - Wydział Prawa i Administracji

Akademia im. Jana Długosza - Wydział Nauk Społecznych

 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE