analityka gospodarcza studia - kierunek studiów


<  Kierunki studiów

Analityka gospodarcza studia - kierunek studiów

Uważasz że jesteś osobą która chce zmienić gospodarkę i analizujesz ją? Ten kierunek jest dla Ciebie, nie mogłeś trafić lepiej. Rynek ekonomiczno - finansowy stoi przed tobą otworem. Absolwenci tego kierunku, dzisiaj pracują w największych firmach zajmujących się ekonomią oraz finansami.
Kierunek ten jest unikatowy, umiejętność liczenia jest tak samo ważna jak umiejętność gotowania, jedno i drugie jest niezbędne do codziennego funkcjonowania. Jesteś dobrym matematykiem, umiesz liczyć każdy grosz, ten kierunek jest idealny dla Ciebie. 
Chcesz pracować w banku, towarzystwie ubezpieczeniowym czy w firmie konsultingowej w dużej korporacji? Oni Cię potrzebują, czekają na Ciebie. Przeprowadzono dużo rozmów z firmami tej branży i jesteś im potrzebny, dlatego Analityka Gospodarcza to kierunek z przyszłością. Nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności stanowił główny cel przyświecający utworzeniu nowego kierunku. Dlatego też przy opracowywaniu programu studiów uwzględniono postulaty zgłaszane przez potencjalnych pracodawców.  
Gospodarka w naszym kraju jest często nieprzewidywalna. Jeżeli będziesz chciał zmienić pracę bo cię rozczarowała, to bez problemu, ją znajdziesz, nabyte umiejętności analityczne i systematyczne podejście do rozwiązywania problemów pozwolą Ci się zaadaptować do każdych warunków. Twoim atutem będzie też umiejętność korzystania z programów i pakietów komputerowych, ogólna wiedza jak działa świat ekonomii i finansów, umiejętność liczenia oraz umiejętność nabywania nowych umiejętności. 
Celem studiów przyszłych absolwentów jest kształcenie specjalistów  w obszarze:
 • finansowo – księgowym
 • produkcji i wydajności
 • komunikacja publiczna
 • edukacja
 • służba zdrowia
 • demografia itp.
Analityka gospodarcza to także innowacjność w zakresie organizacji toku studiów: 
 • kształcenie modułowe
 • system indywidualnej opieki nad studentami 
 • znaczna liczba zajęć w małych grupach laboratoryjnych 
 • studia na kierunku unikatowym o nowoczesnym programie, nastawionym na kształcenie umiejętności cenionych na rynku pracy, 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując analitykę gospodarczą


Absolwent posiadać będzie wiedzę z jednej strony w zakresie: makro- i mikroekonomii, rachunkowości, finansów przedsiębiorstw, analizy rynku, a z drugiej w zakresie: metod statystycznych i ekonometrycznych, analizy ryzyka oraz zastosowań informatyki w analizach gospodarczych.

Wzbogacenie wiedzy o podstawowe zagadnienia z takich dziedzin jak: nauka o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu ekonomicznym, finanse i rachunkowość pozwoli absolwentowi zrozumieć, analizować i prognozować procesy zachodzące w gospodarce, zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i w skali mikro. Szczególny akcent położony zostanie na połączenie wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i analizy rynku z metodami ilościowymi badań ekonomicznych, z naciskiem na umiejętność korzystania ze specjalistycznych programów i pakietów komputerowych. Da to w efekcie umiejętności praktyczne w zakresie samodzielnego przeprowadzania analiz gospodarczych, diagnozowania sytuacji ekonomicznej różnych podmiotów gospodarczych oraz umiejętności pogłębionej interpretacji ich wyników.

Absolwenci będą dobrze przygotowani do podjęcia pracy w działach analiz gospodarczych przedsiębiorstw, banków i instytucji finansowych, jednostek samorządowych oraz w urzędach państwowych. 


Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku analityka gospodarcza


Absolwent będzie mógł pracować jako:
 • analityk, specjalista ds. produkcji, zaopatrzenia, transportu, reklamy, sprzedaży, finansów, ubezpieczeń,
 • kierownik działu, członka zarządu; kierownik przedsiębiorstwa,
 • analityk rynku pracy,
 • analityk rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania
 • analityk, specjalista ds. zarządzania ryzykiem,
 • analityk, doradca finansowego (gospodarczego). 

Analityka gospodarcza - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na analitykę gospodarczą, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: matematyka, język angielski, geografia, historia, WOS, informatyka, informatyka


Gdzie studiować analitykę gospodarczą?

 


Analityka gospodarcza a dotychczasowe kierunki ekonomiczne - porównanie

Przyjmując że wyodrębniony obszar kształcenia jest reprezentowany przez „kierunek umożliwiający uzyskanie specjalistycznej wiedzy w określonym zakresie, przygotowujący do samodzielnej pracy w danym zawodzie”, można dokonać porównania standardów kształcenia dla kierunku Analityka gospodarcza ze standardami kształcenia na dotychczasowych kierunkach pokrewnych, takich jak: Informatyka i ekonometria (IiE) oraz Finanse i rachunkowość (FiR). Kierunek Analityka gospodarcza jest różny od kierunku Informatyka i ekonometria, gdyż: 
1) Kierunek Informatyka i ekonometria jest hybrydą kierunków informatyki stosowanej w zagadnieniach gospodarczych oraz statystyki i ekonometrii. Przy obecnym zaawansowaniu wiedzy w tych obszarach trudno jest przekazać na odpowiednio wysokim poziomie wiedzę z zakresu rożnych dziedzin informatyki oraz poszczególnych działów metod ilościowych. Na kierunku Analityka gospodarcza wiedza informatyczna została ograniczona jedynie do ogólnego poziomu podstawowego oraz zaawansowanej wiedzy z zakresu informatycznych technik obliczeniowych w analizach gospodarczych. W miejsce przedmiotów będących „balastem” dla analityka gospodarczego, takich jak np. sieci informatyczne w przedsiębiorstwie czy e-biznes, student będzie poszerzał wiedzę w zakresie ekonomii, finansów i rachunkowości. 
2) W stosunku do standardów nauczania na kierunku Informatyka i ekonometria student kierunku Analityka gospodarcza otrzyma szerszy zakres wiedzy w zakresie mikro- i makroekonomii, finansów i prawa oraz różnych działów rachunkowości (na kierunku IiE są tylko podstawy rachunkowości), otrzyma także potrzebną wiedzę z zakresu analizy rynku (brak w standardach IiE) oraz analizy ryzyka (brak w standardach IiE). 
3) Ramowe treści kształcenia z „przedmiotów narzędziowych” również znacznie odbiegają od ramowych treści kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria. Szerzej potraktowany został program z matematyki, statystyki oraz ekonometrii. Do standardów kształcenia na pierwszym stopniu studiów wprowadzone zostały takie przedmioty, jak: Wielowymiarowa analiza danych, Prognozowanie i symulacje, Analiza finansowych szeregów czasowych. Kierunek Analityka gospodarcza jest również różny od kierunku Finanse i rachunkowość. FiR daje gruntowną wiedzę z zakresu różnych gałęzi finansów oraz z zakresu rachunkowości ale praktycznie pozbawiony został nauczania Analityka gospodarcza odpowiedzią na potrzeby rynku pracy narządzi analiz ekonomicznych, gdyż ilość i zakres przedmiotów ilościowych ograniczona została do minimum. Absolwent tego kierunku nie posiada wystarczającej „wiedzy narzędziowej” aby prowadzić samodzielnie pogłębione analizy gospodarcze. 
Podsumowując, kierunek unikatowy Analityka gospodarcza stanowi wyodrębniony obszar kształcenia na styku pogłębionej wiedzy z zakresu mikroi makroekonomii, finansów i rachunkowości oraz metod ilościowych, podporządkowanych praktyce analiz gospodarczych a także metod informatycznych prowadzenia takich analiz. Kierunek ten jest wysoce homogeniczny i istotnie różny od dotychczasowych kierunków studiów ekonomicznych. Absolwent tego kierunku będzie po prostu analitykiem gospodarczym, prowadzącym samodzielnie lub częściej w zespole analizy i prognozy gospodarcze. 
Dotychczasowi absolwenci kierunków Informatyka i ekonometria oraz Finanse i rachunkowość a także innych kierunków studiów ekonomicznych i nieekonomicznych, bez dodatkowego dokształcania się nie mogli pełnić funkcji analityków gospodarczych. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE