biologia studia


<  Kierunki studiów

Biologia studia - kierunek studiów

Zawsze wyróżniałeś się swoją wiedzą na lekcjach biologii i chcesz dalej rozwijać swoje zainteresowania? Chciałbyś w przyszłości przekazać tę wiedzę młodszym pokoleniom jako nauczyciel przyrody lub pracować w laboratorium? Biologia to w takim razie świetny kierunek dla Ciebie!

Czego nauczysz się w ramach studiów biologicznych? Przede wszystkim zagłębisz wiedzę w takich dziedzinach jaka anatomia, morfologia czy fizjologia. Tę wiedzę teoretyczną wzbogacisz o badania w laboratorium i pracę w terenie. Ponadto nauczysz obsługiwać typowe i specjalistyczne aparatury analityczno-diagnostyczne, a także analizować materiały biologiczne. Będziesz mógł również ukierunkować swoje zainteresowania na jedną z dziedzin biologii, takich jak: biofizyka, genetyka czy biologia środowiskowa.

Jeżeli zatem myślałeś o swoim dalszym rozwoju w dziedzinie biologii to z pewnością jest to kierunek dla Ciebie!


Wiedza, którą zdobędziesz, studiując biologię


Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • ogólnych zagadnie biologii, oparte na podstawach nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • przygotowania do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny,
  • rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej,
  • język obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwaćci w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku biologia


Absolwent kierunku biologia znajdzie zatrudnienie w:

  • nauczyciel przyrody w szkołach podstawowych,
  • pracownik placówek naukowo-badawczych związanych z ochroną zdrowia, środowiska,
  • pracownik hodowli roślin i zwierząt,
  • pracownik laboratorium przemysłu spożywczego, farmaceutycznego lub kosmetycznego,
  • pracownik doradztwa rolniczego.

 

Biologia - jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na biologię, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty: język polski, język obcy, biologia, chemia, fizyka i astronomia, matematyka.

 

Gdzie studiować biologię?

BIOLOGIA - uczelnie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Biologii UAM

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Uniwersytet Gdański - Wydział Biologii UG

Uniwersytet Jagielloński Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJK

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Nauk Przyrodniczych

Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Uniwersytet Opolski - Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie - Wydział Geograficzno-Biologiczny

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach - Wydział Przyrodniczy

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UR w Krakowie

Uniwersytet Rzeszowski - Wydział Biologiczno-Rolniczy UR

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Uniwersytet Szczeciński - Wydział Biologii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Biologii i Biotechnologii UWM

Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii UW

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych UWr

Uniwersytet Zielonogórski - Wydział Nauk Biologicznych UZ

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt

Akademia Pomorska w Słupsku - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy AP

Uniwersytet w Białymstoku - Wydział Biologiczno-Chemiczny UWB

 

autor Marta Matyja

 

Komentarze (0)


KARIERA


KIERUNKI STUDIÓW


STUDIA

studia biologicznestudia biologiczne

UCZELNIE